PRZED SKORZYSTANIEM Z TEJ STRONY PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

Materiały zawarte w tej witrynie internetowej („witrynie”) dostarczane są przez firmę NVIDIA® Corporation („NVIDIA”) jako usługa dla jej klientów i mogą być wykorzystane tylko do celów informacyjnych. Pojedyncze kopie, które mogą być pobrane, są objęte poniższymi postanowieniami. Pobierając z tej witryny jakiekolwiek materiały, zgadzasz się z niniejszymi warunkami, co oznacza, że warunki tej umowy regulują sposób wykorzystania tych materiałów. Jeśli nie zgadzasz się z nimi, nie korzystaj z tej witryny i nie pobieraj z niej żadnych materiałów.

STWIERDZENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI

Informacje na tej stronie (lub z nią powiązane), inne niż oświadczenia lub opis faktów historycznych, mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te oparte są na naszych obecnych oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących naszej branży, a także przekonaniach kadry zarządzającej oraz niektórych przyjętych przez nas założeniach. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości podlegają licznym formom ryzyka i niepewności, a rzeczywiste wyniki mogą znacznie się różnić od naszych założeń. Aby zapoznać się z czynnikami, które mogą mieć wpływ na nasze przyszłe wyniki, zapoznaj się z naszym raportem rocznym na formularzu 10-K, raportami kwartalnymi na formularzu 10-Q, bieżącymi raportami na formularzu 8-K oraz innymi dokumentami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Firma NVIDIA nie jest zobowiązana do uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH

NVIDIA, logo NVIDIA, 3D Play, 3D Vision, 3D Vision Pro, 4-Plus-1, APEX, CUDA, Dabbler, DirectStylus, DirectTouch, FX Composer, GameStream, Geared For Gaming, GeForce, GeForce Experience, GeForce GTX, GPUDirect, G-SYNC, GRID LINK, GRID vGPU, GRID VGX, IceClear, ICERA, Iray, Jetson, Kepler, Made To Game, Maximus, mental ray, NSIST on NVIDIA, nTersect, NVIDIA AutoWorks, NVIDIA BATTERY BOOST, NVIDIA Business Platform, NVIDIA GameWorks, NVIDIA GPU BOOST, NVIDIA GRID, NVIDIA GRID vGPU, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA IndeX, NVIDIA Maximus, NVIDIA Maxwell, NVIDIA nForce, NVIDIA PartnerForce, NVIDIA PureAudio, NVIDIA Scene Graph, NVIDIA SHIELD, NVIDIA SLI Ready, NVIDIA Slide Cover, NVIDIA TXAA, nView, NVLINK, NVS, Optimus, OptiX, Pascal, PGI, PGI Visual Fortran, PhysX, Quadro, Quadro Experience, RealityServer, SceniX, Shadowplay, SHIELD, SLI, SLI-Ready, Surround, Tegra, Tegra NOTE, TegraZone, Tesla, The Way It's Meant to be Played, TWIMTBP, ULMB, vGPU oraz Vibrante są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub pozostałych krajach. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm, z którymi są związane.

Znaki towarowe firmy NVIDIA mogą być wykorzystywane publicznie wyłącznie za zgodą firmy NVIDIA. Żadna część niniejszej umowy nie może być interpretowana, jako przyznanie takiego pozwolenia. Prawne wykorzystanie znaków towarowych NVIDIA w reklamie i promocji produktów firmy NVIDIA wymaga odpowiedniego potwierdzenia.

INFORMACJA O WYDAJNOŚCI

Testy wydajnościowe i rankingi wykonywane są na konkretnych komputerach i/lub komponentach i przedstawiają przybliżoną wydajność produktów NVIDIA zmierzoną w tych testach. Każda różnica w budowie komputera, oprogramowaniu lub konfiguracji wpływać może na wydajność.

POJEDYNCZA LICENCJA

Materiały w tej witrynie podlegają prawu autorskiemu i jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej witryny może naruszać prawa autorskie, prawo o znakach towarowych lub inne prawa. Mogą Państwo pobrać jedną kopię informacji lub oprogramowania („materiał”) znajdującą się w witrynie NVIDIA na jeden komputer do osobistego, niekomercyjnego, wewnętrznego wykorzystania, o ile nie są one objętą osobną, pisemną licencją NVIDIA stanowiącą inaczej, dostarczoną wraz z poszczególnymi materiałami. Jest to licencja, nie zaś przekazanie tytułu, i jest obiektem następujących ograniczeń: nie można (a) modyfikować materiałów lub używać ich do celów komercyjnych lub publicznie prezentować, przedstawiać, sprzedawać lub wypożyczać; (b) dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub deasemblować oprogramowania z wyjątkiem przypadków przewidzianych przed odpowiednie prawa lub w przypadkach udzielenia pisemnie praw przez firmę NVIDIA lub warunki licencji dołączonej do materiałów; (c) usuwać informacji o prawach autorskich lub innych zastrzeżeń z materiałów; (d) przenosić materiałów na inną osobę lub obiekt. Nie jest dozwolone jakiekolwiek nieautoryzowane kopiowanie materiałów.

PRAWO WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW

Materiały objęte są prawem autorskim i chronione przez międzynarodowe prawa autorskie i traktaty. Nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, publikowane, przekazywane drogą elektroniczną, transmitowane lub dystrybuowane w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody firmy NVIDIA. Z wyjątkiem przypadków w nim wyrażonych, NVIDIA oraz jej dostawcy nie przyznają żadnego bezpośredniego ani dorozumianego prawa dotyczącego jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych własności intelektualnych lub własnościowych.

OŚWIADCZENIA O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH

NVIDIA oraz jej firmy stowarzyszone szanują własność intelektualną innych firm. Jeśli sądzą Państwo, że wasza praca została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy zastosować się na naszych Zasad i procedury wnoszenia oświadczeń o naruszeniu praw autorskich.

WYPOWIEDZENIE LICENCJI

NVIDIA może ogłosić wypowiedzenie niniejszej licencji w dowolnej chwili, jeśli stwierdzi naruszenie jej warunków. W przypadku wypowiedzenia, są Państwo zobligowani do natychmiastowego zniszczenia materiałów i poinformowania o tym firmy NVIDIA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

MATERIAŁY DOSTARCZANE SĄ „JAKO TAKIE”, BEZ ŻADNEJ SFORMUŁOWANEJ WYRAŹNIE, JAK I W SPOSÓB DOROZUMIANY GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU DOTYCZĄCEJ PRAWA WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA NVIDIA ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECYFICZNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKAJĄCE SZKODY (OBEJMUJĄCE, W SZCZEGÓLNOŚCI, UTRACONE KORZYŚCI, SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY FINANSOWE), BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA MATERIAŁÓW, NAWET JEŚLI FIRMA NVIDIA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE WYŁĄCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKAJĄCE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE PAŃSTWA NIE DOTYCZYĆ. NVIDIA nie gwarantuje dokładności i zupełności informacji, tekstów, grafiki, odsyłaczy lub innych elementów zawartych w tych materiałach. NVIDIA może dokonywać zmian w materiałach lub w produktach tutaj opisanych, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

PRAWA ZASTRZEŻONE RZĄDU USA

Jeśli materiały licencjonowane są przez Rząd USA, materiały oraz powiązana dokumentacja są komercyjnym oprogramowaniem komputerowym i dokumentacja opracowana została całkowicie prywatnym kosztem, oraz (a) jeśli zostaną nabyte przez agencję cywilną, będą obiektem warunków niniejszej licencji oprogramowania jak to zostało wyszczególnione w 48 C.F.R. 12.212 Federalnym Prawie Zamówień Rządowych (Federal Acquisition Regulations); i (b) jeśli nabyte przez jednostki Departamentu Obrony (Department of Defense - "DOD"), będą obiektem warunków niniejszej licencji oprogramowania jak to zostało wyszczególnione w 48 C.F.R. 227.7202-2, DOD FAR Supplement. Wykorzystanie materiałów przez instytucje rządowe pociąga uznanie przysługujących firmie NVIDIA praw do tych materiałów.

WKŁAD UŻYTKOWNIKÓW

Jakiekolwiek materiały, informacje lub inne dane przekazywane lub transmitowane do niniejszej witryny traktowane będą jako jawne i niepodlegające prawu własności („przekazywane dane”). NVIDIA nie ponosi żadnych zobowiązań wobec przekazywanych danych. NVIDIA oraz osoby przez nią desygnowane mogą kopiować, ujawniać, dystrybuować, włączać lub w inny sposób używać przekazywanych danych oraz wszelkie dane, ilustracje, dźwięki, teksty oraz inne rzeczy w dowolnych, komercyjnych i nieposiadających takiego charakteru celach. Nie wolno przekazywać lub transmitować do witryny lub z niej jakichkolwiek materiałów bezprawnych, zagrażających, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub jakichkolwiek innych, które mogłyby naruszać jakiekolwiek prawa w dowolnej jurysdykcji.

LINKI DO INNYCH MATERIAŁÓW

Witryny połączone linkami (odsyłaczami internetowymi) nie są kontrolowane przez firmę NVIDIA i NVIDIA nie jest odpowiedzialna za zawartość witryn, do których prowadzą linki lub jakiekolwiek linki zawarte na takiej stronie. NVIDIA zachowuje prawo do usunięcia linku w dowolnej chwili. NVIDIA nie popiera firm lub produktów, do których linki publikuje i zachowuje prawo do informowania o tym na swoich stronach internetowych. Jeśli decydujesz się przejść do jakiejkolwiek strony firm trzecich, do których linki znajdują się w niniejszej witrynie, robisz to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

STOSOWNE PRAWA

Niniejsza witryna kontrolowana jest przez firmę NVIDIA z jej biur w Stanach Zjednoczonych Ameryki. NVIDIA nie stwierdza, że materiały zawarte w witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych miejscach i dostęp do nich jest zakazany z terytoriów, na których jej treść jest nielegalna. Osoby, które zechcą korzystać z witryny z innych miejsc robią to na własną odpowiedzialność i odpowiedzialne są za przestrzeganie odpowiednich, lokalnych praw. Nie można wykorzystywać lub eksportować materiałów niezgodnie z obowiązującymi w USA prawami i przepisami dotyczącymi eksportu. Jakiekolwiek roszczenia dotyczące materiałów powinny być rozstrzygane przez wewnętrzne prawa stanu Kalifornia. NVIDIA i Państwo zgadzają się niniejszym, że wszelki wątpliwości dotyczące niniejszej umowy będą obiektem wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych w Santa Clara County, w Kalifornii i tam będą się odbywać, zaś obie strony zgadzają się uznać wyłączną jurysdykcję i miejsce rozprawy w tych sądach.

OGÓLNE

NVIDIA może zmieniać niniejsze warunki w dowolnej chwili poprzez aktualizację tej strony. Powinni Państwo od czasu do czasu odwiedzać niniejszą stronę i zapoznawać się z aktualnymi warunkami, gdyż są one dla Państwa wiążące i jakiekolwiek wykorzystanie niniejszej witryny zakłada akceptację niniejszych warunków. Niektóre postanowienia niniejszych warunków mogą być zastępowane przez wyrażone bezpośrednio informacje prawne lub warunki umieszczone na poszczególnych stronach niniejszej witryny.

Copyright © 1997-2014 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas Expressway Santa Clara, CA 95050, USA.
* Informacje prawne © 2003, 2014 NVIDIA Corporation