NVIDIA GEFORCE YAZILIMLARININ MÜŞTERİLER TARAFINDAN KULLANIMI HAKKINDA SÖZLEŞME

İşbu NVIDIA GEFORCE YAZILIMLARININ Müşteriler Tarafından Kullanımı Hakkında Lisans Sözleşmesi ("SÖZLEŞME"), NVIDIA Corporation’a ve iştiraklerine (“NVIDIA”) ait olan GeForce Experience bilgisayar yazılımlarının, bunlarla bağlantılı olarak indirilen yükleme programlarının ve sürücülerinin ve her türlü ek belgenin (hep birlikte “YAZILIM”) kullanımını belirleyen sözleşmedir. YAZILIMI KURMADAN VE KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. NVIDIA, YAZILIMI sadece işbu SÖZLEŞMEDE yer alan tüm koşulları kabul etmeniz koşuluyla lisanslandırmak istemektedir. YAZILIMI indirerek, kurarak, kopyalayarak veya başka bir şekilde kullanarak işbu SÖZLEŞMEYİ anladığınızı belirtmekte ve koşullarının bağlayıcılığını kabul etmektesiniz. İşbu SÖZLEŞMENİN tüm koşullarını kabul etmediğiniz takdirde NVIDIA, YAZILIMI size lisanslandırmak istememektedir ve YAZILIMIN tüm kopyalarını iade etmeli veya imha etmeli ve YAZILIMI indirmemeli, kurmamalı, kopyalamamalı veya başka bir şekilde kullanmamalısınız.

BEYANLAR

NVIDIA ürünlerinin kullanılması için üç öğe gerekmektedir: YAZILIM, bir grafik kumanda kartına sahip donanım ve bir kişisel bilgisayar (ilgili donanım veya kişisel bilgisayar burada birlikte “MÜŞTERİ SİSTEMİ” olarak tanımlanmaktadır). YAZILIM, telif hakkı kanunları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. YAZILIM satılmaz, yalnızca bu SÖZLEŞMEYE tam olarak uygun şekilde kullanım lisansı verilir. Donanım çeşitli patentlerle korunmakta ve satılmaktadır, ancak donanımın YAZILIM ile paket halinde satılması zorunlu olmadığından işbu SÖZLEŞME donanımın satışını kapsamaz. Bu SÖZLEŞME’de yalnızca YAZILIM lisansı koşul ve şartları düzenlenmektedir.

1. TANIMLAR

1.1 Müşteri. Müşteri, YAZILIMI indiren ve/veya kuran kurum veya kişi anlamına gelmektedir.

2. LİSANSIN VERİLMESİ

2.1 Lisansın Verilmesine İlişkin Hak Ve Sınırlamalar. Müşterinin işbu SÖZLEŞME’deki koşullara uyması kaydıyla NVIDIA işbu belge yoluyla tek bir Müşteriye YAZILIM’ın çalıştırılabilir bir biçimini ilgili basılı materyallerde açıklandığı gibi ve açıklanan amaçlar için kurması, çalıştırması ve kullanmasına yönelik münhasır olmayan, devredilemez bir hak sunmaktadır:

2.1.1 Haklar. Müşteri YAZILIMIN bir kopyasını MÜŞTERİ SİSTEMİNE yükleyebilir ve orada kullanabilir ve YAZILIMIN yedek kopyasını almak haricinde hiçbir şekilde YAZILIMI kopyalayamaz. YAZILIM farklı bilgisayarlara paylaştırılamaz veya farklı bilgisayarlar üzerinde eş zamanlı olarak kullanılamaz.

2.1.2 Sınırlamalar. İşbu SÖZLEŞMEDE açıkça belirtilenler haricinde Müşteri şunları yapamaz: (a) YAZILIMI, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yeni özelliklerin eklenmesi veya YAZILIMIN işleyişini değiştiren başka türlü uyarlamaların yapılması dahil (yükleme veya kurulum sırası haricinde) kopyalayamaz ve değiştiremez; (b) işbu yasaklamaya rağmen kanunların açıkça izin verdiği işlemler haricinde YAZILIMIN ters mühendisliğini, geri derlemesini yapamaz veya YAZILIMI parçalarına ayıramaz veya başka herhangi bir şekilde kaynak kodunu tümüyle veya kısmen almaya çalışamaz veya bir üçüncü şahsın bunu yapmasına izin veremez; (c) YAZILIMDAN hiçbir telif hakkı veya diğer müseccel hak bildirinizi çıkaramaz; (d) YAZILIMI başka bir kişiye devredemez, alt lisanslandıramaz, ödünç veremez, kiraya veremez, kiralayamaz veya başka bir şekilde dağıtamaz veya (e) bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla YAZILIMIN bir ağa veya dosya paylaşım hizmetine yüklenmesi veya herhangi bir barındırma, uygulama hizmetleri tedarikçisi, hizmet bürosu, hizmet olarak yazılım (SaaS) veya başka herhangi bir hizmet türünün kullanılması dahil hiçbir yolla YAZILIMIN işlevselliğini çok sayıda kullanıcıya sunamaz.

2.2 Ek Bilgiler.

7-Zip. YAZILIM, 7-Zip yazılım programını ("7-Zip") içermektedir. 7-Zip için kaynak kodun kullanımı www.7-zip.org adresinde yer alan hüküm ve koşullara tabidir.

3. BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANILMASINA ONAY

Müşteri, işbu belgeyle YAZILIMIN (a) MÜŞTERİ SİSTEMİNİ YAZILIM ile birlikte kullanmak için düzgün optimize etmek, (b) YAZILIM yoluyla içerik sunmak, (c) NVIDIA ürün ve hizmetlerini iyileştirmek ve (d) pazarlama iletişimlerini sunmak amacıyla Müşteri ve MÜŞTERİNİN SİSTEMİ hakkındaki hem kişisel olarak tanınmaya yol açmayan bilgilere hem de kişisel olarak tanınmaya yol açan bilgilere eriştiğini ve bu bilgileri topladığını ve MÜŞTERİ SİSTEMİNİ yapılandırdığını kabul etmektedir. YAZILIM tarafından toplanan bilgiler, sınırlı olmamak kaydıyla MÜŞTERİ SİSTEMİNİN (i) donanım yapılandırmasını ve kimliğini, (ii) işletim sistemini ve sürücü yapılandırmasını, (iii) kurulu oyunları ve uygulamaları, (iv) oyun ve uygulama ayarlarını, performansını ve kullanım verilerini ve (iv) YAZILIMININ kullanım ölçütlerini içermektedir. Müşteri, YAZILIMI kullandığı süre boyunca yukarıda belirtilenlerin tümü için onay vermektedir ve Müşterinin söz konusu onayı verme hakkına sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

Buna ilave olarak, Müşteri, MÜŞTERİ SİSTEMLERİNE ilişkin uygun veri yedeklemelerinin ve sistem geri yükleme noktalarının muhafazasından yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu ve NVIDIA'nın (y) herhangi bir yapılandırma, uygulama ayarı, ortam değişkeni, kayıt defteri, sürücüde, BIOS’ta veya MÜŞTERİ SİSTEMİNİN diğer niteliklerinde (veya MÜŞTERİ SİSTEMİNİN herhangi bir bölümünde) YAZILIM nedeniyle meydana gelen herhangi bir değişiklikten veya (z) herhangi bir YAZILIMIN veya YAZILIM yoluyla başlatılan üçüncü şahıs yazılım yamalarının kurulmasından kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olarak MÜŞTERİ SİSTEMİNDE meydana gelen hiçbir bir hasar veya kayıptan (veri veya erişim kaybı dahil) hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. YAZILIM; web sitelerine ve hizmetlere bağlantılar içerebilir. NVIDIA, Müşteriye ziyaret etmeyi tercih ettiği site ve hizmetlerin gizlilik bildirimlerini inceleyerek Müşterinin kişisel olarak tanınmasına yol açan bilgileri toplama, kullanma ve paylaşma biçimleri hakkında bilgi edinmesini önermektedir. NVIDIA diğer şirketler ve kuruluşlar tarafından kontrol edilen siteler ve hizmetlerin gizlilik bildirimleri veya uygulamalarından sorumlu değildir.

NVIDIA'nın YAZILIM kullanıcılarından bilgileri toplama, kullanma ve açıklaması hakkında daha fazla bilgi için lütfen NVIDIA’nın https://www.nvidia.com/tr-tr/about-nvidia/privacy-policy/ URL adresindeki gizlilik politikasına bakın.

4. SÜRE VE FESİH

4.1 Süre. Burada verilen her bir lisans, aşağıdaki kısımda belirtildiği üzere daha erken feshe tabi olmak kaydıyla indirildiği tarihten başlayarak ilgili MÜŞTERİ SİSTEMİNİN kullanımı sonunda sona eren bir süreye sahiptir. İşbu SÖZLEŞME son lisans sona erinceye veya feshedilinceye kadar yürürlükte kalır.

4.2 Fesih. Müşteri, herhangi bir zamanda YAZILIMIN müşteride veya Müşterinin kontrolünde bulunan tüm kopyalarını imha ederek SÖZLEŞMEYİ feshedebilir. Müşteri burada belirtilen şartlar ve koşulların herhangi birine uymadığı takdirde bu SÖZLEŞME, NVIDIA’nın bildirimi üzerine veya bildirimsiz otomatik olarak sonlanır. Böyle bir durumda, Müşteri, YAZILIMIN Müşteride ve Müşterinin kontrolünde bulunan tüm kopyalarını ve bileşenlerini NVIDIA’nın tercihine göre ya imha etmelidir ya da iade etmelidir. Müşteri, NVIDIA aleyhine herhangi bir yasal süreç başlatır ya da herhangi bir kanuni takibe katılırsa, NVIDIA tek taraflı olarak verilen tüm lisansları ya da işbu LİSANS kapsamında sağlanan diğer tüm hakları söz konusu yasal süreç devam ettiği sürece askıya alabilir ya da feshedebilir.

5. TELİF HAKKI

5.1 Telif Hakkı Sahipliği. YAZILIMIN kopyası lisanslandırılmaktadır, satılmamaktadır. Müşteri, YAZILIMIN üzerine kaydedildiği kendi medyasının sahibidir, ancak NVIDIA ve lisans verenleri veya tedarikçileri, YAZILIMIN kendisinin kopyası üzerindeki mülkiyetini, YAZILIMA ilişkin tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları (YAZILIMDA yer verilen tüm resimler, fotoğraflar, animasyonlar, video, ses, müzik, metin ve diğer bilgiler ile birlikte), eşlik eden basılı materyaller ve YAZILIMIN her türlü kopyasının sahibidir. YAZILIM telif hakları kanunları ve uluslararası anlaşma hükümlerince korunmaktadır. Buna göre, Müşteri bu SÖZLEŞME şartları uyarınca izin verilmediği sürece YAZILIMI diğer telifli ürünler gibi kullanmalıdır ve yalnızca yedekleme veya arşiv amacıyla YAZILIMIN bir kopyasını alabilir, ancak Müşteri, asıl kopyadaki tüm telif hakkı ve mülkiyet bilgilerini çoğaltmalıdır. YAZILIMIN algoritmaları, yapısı, düzeni ve kaynak kodu NVIDIA’nın değerli ticari sırları ve gizli bilgileridir. Burada açıkça aksi belirtilmediği takdirde ne bu SÖZLEŞME ne de NVIDIA , Müşteriye hiçbir NVIDIA patenti, telif hakkı, ticari arkası veya diğer fikri mülkiyeti kapsamında YAZILIMA ilişkin hiçbir sarih veya zımni hak tanımamaktadır ve YAZILIMA ilişkin açıkça verilmemiş tüm haklar, menfaatler ve mülkiyet NVIDIA veya lisans verenleri veya tedarikçileri tarafından saklı tutulmaktadır.

5.2 Kayıtlı İçerik. YAZILIM, oynanan oyunlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Müşterilerin elektronik faaliyetlerini (“İÇERİK VİDEOLARI”) kaydetmelerini ve Twitch.tv ve YouTube gibi hizmetlere İÇERİK VİDEOLARINI yükleyerek yayınlamalarını sağlamaktadır. Müşteriler, İÇERİK VIDEOLARINDAN tek başlarına sorumludur ve bunların üçüncü şahıs internet sitelerinde, hizmetlerinde ve ağlarında kullanılmasından kaynaklanan tüm riski üstlenmektedirler. Müşteri, her türlü İÇERİK VİDEOSUNUN yaratıcısı ve sahibi olduğunu veya bunları yayınlamak için yeterli haklara sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri, İÇERİK VIDEOLARINI üçüncü şahıs internet sitelerine, hizmetlerine ve ağlarına yüklemek ve yayınlamak için YAZILIMI kullanması halinde, Müşterinin İÇERİK VİDEOLARINDAN kaynaklanan veya herhangi bir şekilde onlarla bağlantılı olarak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Müşterinin İÇERİK VİDEOLARININ (a) telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, manevi hak, gizlilik veya yayınlama hakları veya diğer her türlü fikri mülkiyet veya sahiplik hakkı dahil herhangi bir üçüncü şahıs hakkını ihlal etmesi, çiğnemesi veya istismar etmesi veya (b) başka herhangi bir şahsı lekelemesi, karalaması veya herhangi bir şahsa hakaret etmesi dahil her türlü talep, anlaşmazlık, istek, yükümlülük, zarar, kayıp, masraf ve giderlere (“TALEPLER”) karşı NVIDIA’yı ve yetkililerini, direktörlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini ber’i kılmayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektedir.

6. GEÇERLİ YASA

Kanunların çelişmesi kuralları veya ilkeleri dikkate alınmaksızın bu SÖZLEŞMENİN Delaware Eyaleti kanunları kapsamında düzenlendiği ve söz konusu kanunlara göre yorumlanacağı kabul edilmektedir. Malların Uluslararası Satışına ilişkin Anlaşmalar hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu bu Sözleşme için geçerli değildir. California Eyaleti, Santa Clara County’de yer alan eyalet mahkemeleri ve/veya federal mahkemeler işbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilaf veya iddia karşısında münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Müşteri YAZILIMIN, onunla ilişkili hiçbir teknik verinin ve hiçbir doğrudan ürününün geçerli ihracat kanunlarının ve yönetmeliklerinin ihlalini teşkil edecek şekilde ihraç edilmemesini veya yeniden ihraç edilmemesini veya bunları ihlal edecek hiçbir amaç için kullanılmamasını temin etmek amacıyla tüm ABD ihracat kanun ve yönetmeliklerine tamamen uymayı kabul etmektedir.

7. GARANTİLERDEN FERAGAT VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

7.1 Garanti Verilmemesi. YAZILIM “OLDUĞU HALİYLE” SUNULMAKTADIR VE NVIDIA VE TEDARİKÇİLERİ GEÇERLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE SATILABİLİRLİĞE, İHLALDE BULUNULMAMASINA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİ VE KOŞULLAR VE TİCARİ KULLANIM VEYA KULLANIM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞUL DAHİL SARİH VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR. NVIDIA VEYA BAŞKA BİR YERDEN ELDE EDİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR BİLGİ VEYA TAVSİYE İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞULA YOL AÇMAYACAKTIR.

7.2 Yükümlülüğün Sınırlanması. GEÇERLİ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN YÜKSEK ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA NVIDIA VEYA TEDARİKÇİLERİ YAZILIM'IN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN ÖZEL, TESADÜFİ, DOLAYLI VEYA NETİCE KABİLİNDEN HİÇBİR ZARARDAN (İŞLETME KARI KAYBI VEYA HERHANGİ BİR DİĞER MADDİ KAYIP DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN), NVIDIA SÖZ KONUSU ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ. BAZI ÜLKE KANUNLARI ZIMNİ, ARIZİ VEYA HASILI ZARARLARA KARŞI SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA YASAKLANMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR; BU DURUMDA YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLANDIRMA MÜŞTERİ İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. MÜŞTERİ, ÜLKEDEN ÜLKEYE FARKLILIK GÖSTEREBİLEN BAŞKA YASAL HAKLARA DA SAHİP OLABİLİR. YUKARIDAKİLERE RAĞMEN, NVIDIA'NIN İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA ONUNLA İLGİLİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİN ABD DOLARINI (1.000,00 USD) AŞMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, İŞBU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN HERHANGİ BİR SINIRLI ÇARENİN TEMEL AMACINI KARŞILAYAMAMASI HALİNDE DE GEÇERLİ OLACAK VE YÜRÜRLÜKTE KALMAYI SÜRDÜRECEKTİR.

8. ABD SON KULLANICI OLARAK DEVLET KURUMLARI.

YAZILIM ve ilgili dokümantasyon, FAR 2.101’de tanımlandığı haliyle “ticari bilgisayar yazılımı” ve “ticari bilgisayar yazılımı dokümantasyonu” terimlerinin FAR 12.212 ve DFARS 227.7202’de kullanılan anlamlarına göre bu öğelerden oluşan “ticari ürünlerdir”. YAZILIM ve dokümantasyonun ABD Devleti tarafından veya onun adına FAR 12.212 ve DFARS 227.7202-1’den 227.7202-4’e kadar olan kısımda belirtildiği gibi elde edilmesi halinde ABD Devletinin YAZILIM ve dokümantasyondaki hakları sadece işbu SÖZLEŞMEDE belirtilenler olacaktır.

9. DİĞER

Müşteri, işbu SÖZLEŞMEYİ veya burada verilen haklarından herhangi birini kanunları işletmek suretiyle veya başka bir şekilde NVIDIA’nın ön yazılı onayı olmadan devir veya temlik edemez ve Müşterinin onay almaksızın bunu yapmaya yönelik her türlü teşebbüsü geçersiz olacaktır. İşbu SÖZLEŞMEDE açıkça belirtilenler haricinde, taraflardan herhangi birinin işbu SÖZLEŞME kapsamındaki çarelerden herhangi birini kullanması işbu SÖZLEŞME kapsamındaki veya başka türlü diğer hiçbir çareye halel getirmeyecektir. Bu SÖZLEŞMENİN herhangi bir maddesi kanun ile uyumlu değilse veya kanun kapsamında tamamen yürütülebilir değilse, söz konusu madde kanun ile uyumlu ve kanun kapsamında tamamen yürütülebilir olmasını sağlayacak en geniş kapsamda yorumlanacaktır. Müşteri ile NVIDIA’nın YAZILIM kullanımını kapsayan ayrı bir sözleşme düzenlememesi halinde bu ANLAŞMA buradaki mevzu ile ilişkili olarak taraflar arasında imzalanan nihai, eksiksiz ve özel anlaşmadır ve söz konusu mevzu ile ilişkili önceki veya eş zamanlı tüm sözlü ya da yazılı öneriler, mutabakat, iletişim ve anlaşmaların yerine geçer. Taraflardan herhangi birinin işbu SÖZLEŞMENİN herhangi bir hükmünü uygulamaması bu hükmün veya başka herhangi bir hükmün gelecekteki uygulamalarından feragat teşkil etmez. Bu SÖZLEŞME sadece yazılı olarak yetkili NVIDIA çalışanlarından biri tarafından imzalanması veya feragat edilmesi durumunda değiştirilebilir.