NVIDIA Knowledge | Đào Tạo Và Tham Gia

Phải là nhân viên hợp lệ của một trong những nhà bán lẻ, đối tác hay trường đại học tham gia chương trình thuộc menu thả xuống nhóm người dùng trên biểu mẫu đăng ký.

Tài khoản của bạn có thể bị NVIDIA xóa bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Việc xóa tài khoản NVIDIA Knowledge không ảnh hưởng đến trạng thái tài khoản nvidia.com của bạn hay bất kỳ chương trình hoặc ứng dụng nào khác.

Để yêu cầu xóa tài khoản NVIDIA Knowledge, bạn vui lòng liên hệ knowledge@nvidia.com

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu trong vòng 48 giờ.

Để xem các câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư và xem chính sách quyền riêng tư của NVIDIA, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại đây.

Để quản lý cài đặt quyền riêng tư của bạn, vui lòng chuyển đến trung tâm quyền riêng tư của chúng tôi tại đây.

Tài khoản NVIDIA Knowledge của bạn được phép không hoạt động trong tối đa một năm, sau thời gian đó, chúng tôi có thể xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu tài khoản, bao gồm khóa học đã hoàn thành và các thành tích khác.

Chương trình này hiện sẵn sàng cho mọi khu vực và quốc gia có sẵn trong các tùy chọn biểu mẫu đăng ký.