Asiakkaan NVIDIA GeForce Experience ‑ohjelmiston käytön käyttöoikeussopimus

Tämä asiakkaan NVIDIA GeForce -ohjelmiston käyttöä säätelevä käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Sopimus") on sopimus, joka määrittää NVIDIA Corporationin ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhteisesti "NVIDIA") GeForce Experience -tietokoneohjelmiston sekä sen asennusohjelmien, siihen liittyvien ladattavien ohjaimien ja näiden tuotteiden mukana mahdollisesti toimitettavien dokumentaatioiden (jäljempänä yhteisesti ”Ohjelmisto”) käyttöön liittyvät ehdot. Lue seuraavat ehdot huolellisesti ennen Ohjelmiston asentamista tai käyttämistä. NVIDIA myöntää käyttöoikeuden Ohjelmistoon vain sillä edellytyksellä, että hyväksyt kaikki tämän Sopimuksen ehdot. Ohjelmiston lataaminen, asentaminen, kopioiminen tai muu käyttäminen on osoitus siitä, että tiedostat Sopimuksen ehdot ja hyväksyt ne. Mikäli et hyväksy kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja, NVIDIA ei myönnä sinulle käyttöoikeutta Ohjelmistoon ja sinun on palautettava tai tuhottava kaikki Ohjelmiston kopiot etkä saa ladata, asentaa, kopioida tai muutoin käyttää Ohjelmistoa.

Johdanto

NVIDIAN tuotteiden käytössä tarvitaan kolme elementtiä: OHJELMISTO, näytönohjainlaitteisto ja tietokone (tällainen laitteisto ja tietokone jäljempänä yhteisesti "ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄ"). OHJELMISTO on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä muiden immateriaalioikeutta käsittelevien lakien ja sopimusten perusteella. OHJELMISTOA ei myydä vaan siihen myönnetään vain tämän SOPIMUKSEN mukainen käyttöoikeus. Laitteisto on suojattu erilaisilla patenteilla. Laitteisto myydään eikä tämä SOPIMUS koske tätä myyntitapahtumaa, koska laitteistoa ei välttämättä myydä pakettina yhdessä OHJELMISTON kanssa. Tämä SOPIMUS määrittää vain OHJELMISTON käyttöoikeuksiin liittyvät ehdot.

1. Määritelmät

1.1 Asiakas. Asiakas tarkoittaa oikeus- tai yksityishenkilöä, joka lataa tai asentaa OHJELMISTON.

2. Lisenssin myöntäminen

2.1 Myöntämiseen liittyvät oikeudet ja rajoitukset. Edellyttäen, että asiakas noudattaa tämän Sopimuksen ehtoja, NVIDIA myöntää yhdelle asiakkaalle ei-yksinomaisen oikeuden, jota ei voi siirtää, ladata ja asentaa OHJELMISTO ja käyttää sitä sen mukana toimitettavien julkaisujen mukaisiin tarkoituksiin seuraavin rajoituksin:

2.1.1 Oikeudet. Asiakas voi asentaa yhden kopion OHJELMISTOSTA käytettäväksi ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄSSÄ. OHJELMISTOSTA ei saa ottaa muita kopioita kuin yhden varmuuskopion. OHJELMISTOA ei saa käyttää jaetusti tai samanaikaisesti eri tietokoneissa.

2.1.2 Rajoitukset. Ellei tässä Sopimuksessa erikseen toisin määrätä, asiakas ei saa (a) kopioida OHJELMISTOA (muutoin kuin sitä ladattaessa ja asennettaessa) tai muokata sitä esimerkiksi lisäämällä siihen uusia ominaisuuksia tai mukauttamalla sitä muilla tavoin, jotka vaikuttavat OHJELMISTON toimintaan, (b) takaisinmallintaa, takaisinkääntää tai purkaa OHJELMISTOA tai yrittää millään muulla tavoin selvittää sen lähdekoodia kokonaan tai osittain tai valtuuttaa kolmatta osapuolta tekemään näin ellei lainsäädäntö nimenomaisesti salli näitä toimia tästä rajoituksesta riippumatta, (c) poistaa mitään tekijänoikeusmerkintöjä tai muita omistusoikeusmerkintöjä OHJELMISTOSTA, (d) siirtää, edelleenlisensoida, lainata, liisata tai muutoin jakaa OHJELMISTOA muille tahoille eikä (e) tarjota OHJELMISTON toimintoja usean käyttäjän käyttöön millään tavoin, kuten esimerkiksi lataamalla OHJELMISTON verkkoon tai tiedostonjakopalveluun tai jakamalla sitä jonkin ylläpitopalvelun, sovelluspalvelutoimittajan, sovelluspalvelun, SaaS-palvelun tai jonkin muun tyyppisen palvelun kautta.

2.2 Lisätiedot.

7-Zip. OHJELMISTO sisältää 7-Zip-ohjelman (jäljempänä "7-Zip"). 7-Zipin lähdekoodin käyttöön sovelletaan käyttöehtoja, jotka ovat osoitteessa www.7-zip.org.

3. Tietojen keräämis- ja käyttösuostumus

Asiakas hyväksyy, että OHJELMISTO käyttää ja kerää sekä sellaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä, että tietoja, jotka mahdollistavat Asiakkaan ja ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄN tunnistamisen, ja että OHJELMISTO määrittää ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄN niin, että se (a) on asianmukaisesti optimoitu OHJELMISTON käyttöä varten, (b) voi välittää sisältöä OHJELMISTON KAUTTA, (c) auttaa parantamaan NVIDIAN tuotteita ja palveluja ja (d) voi toimittaa markkinointiviestintää. OHJELMISTON keräämiä tietoja ovat esimerkiksi ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄN (i) laitekokoonpano ja tunnus, tiedot ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄN (ii) käyttöjärjestelmästä ja ohjainkokoonpanosta, (iii) asennetuista peleistä ja sovelluksista ja (iv) näiden pelien ja sovellusten asetuksista, suorituskyvystä ja käyttötiedoista sekä (iv) OHJELMISTON käyttötiedot. Asiakas myöntää luvan tällaiseen käsittelyyn asiakkaan OHJELMISTON käytön yhteydessä ja takaa, että asiakkaalla on oikeus tämän luvan antamiseen.

Lisäksi asiakas vahvistaa, että asiakas on yksinomaan vastuussa ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄN tietojen varmuuskopioinnin järjestämisestä ja järjestelmän palautuspisteiden ylläpitämisestä ja ettei NVIDIA ole missään vastuussa mistään ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄÄN liittyvistä vahingoista ja menetyksistä (mukaan lukien tietojen käyttö ja katoaminen), jotka aiheutuvat (7) OHJELMISTON kautta aloitetuista ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄN (tai minkään sen osan) kokoonpanon, sovellusasetusten, ympäristömuuttujien, rekisterin, ohjaimien BIOSIN tai muiden ominaisuuksien muuttamisesta tai (z) OHJELMISTON tai kolmannen osapuolen ohjelmistopäivitysten asentamisesta OHJELMISTON kautta. OHJELMISTO voi sisältää linkkejä verkkosivustoihin ja palveluihin. NVIDIA suosittelee, että asiakas tarkistaa näin käyttämiensä sivustojen ja palvelujen tietosuojalausunnot, jotta asiakas on perillä siitä, miten nämä sivustot ja palvelut voivat kerätä, käyttää ja jakaa asiakkaan tunnistamisen mahdollistavia tietoja. NVIDIA ei ole vastuussa muiden yritysten tai organisaatioiden hallinnassa olevien sivustojen ja palvelujen tietosuojalausunnoista.


Lisätietoja siitä, miten NVIDIA kerää, käyttää ja paljastaa OHJELMISTONSA käyttäjien tietoja, on NVIDIAN tietosuojakäytännössä osoitteessa  https://www.nvidia.com/en-gb/about-nvidia/privacy-policy/.

4. Sopimuskausi ja irtisanominen

4.1 Sopimuskausi. Kukin näiden ehtojen mukaisesti myönnetty käyttöoikeus alkaa päivästä, jolloin OHJELMISTO ladataan, ja päättyy, kun siihen liittyvän ASIAKKAAN JÄRJESTELMÄN käyttö lopetetaan, mikäli SOPIMUSTA ei irtisanota aiemmin jäljempänä olevien ehtojen mukaisesti. Tämä Sopimus on voimassa siihen asti, kunnes viimeinen käyttöoikeus umpeutuu tai irtisanotaan.

4.2 Irtisanominen. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen milloin tahansa tuhoamalla kaikki hallussaan tai hallinnassaan olevat OHJELMISTON kopiot. Tämä Sopimus päättyy automaattisesti riippumatta siitä, ilmoittaako NVIDIA irtisanomisesta, jos asiakas rikkoo mitä tahansa näistä ehdoista. Tällöin asiakkaan on NVIDIAN valinnan mukaan joko tuhottava tai palautettava kaikki asiakkaan hallussa tai hallinnassa olevat OHJELMISTON kopiot ja komponentit. Mikäli asiakas aloittaa minkä tahansa oikeustoimen NVIDIAA vastaan tai osallistuu mihin tahansa tällaiseen oikeustoimeen, NVIDIALLA on oikeus oman harkintansa mukaan keskeyttää tai päättää tämän Sopimuksen perusteella myönnetyt käyttöoikeudet tai muut oikeudet tällaisten oikeustoimien ajaksi.

5. Tekijänoikeudet

5.1 Tekijänoikeuksien omistusoikeudet. OHJELMISTON kopioon myönnetään vain käyttöoikeus, sitä ei myydä. Asiakas omistaa tallennusvälineen, jolle OHJELMISTO on tallennettu, mutta NVIDIA ja sen lisenssinantajat tai toimittajat säilyttävät OHJELMISTON kopion omistusoikeudet sekä kaikki OHJELMISTOON (mukaan lukien esimerkiksi myös siihen sisältyvät kuvat, valokuvat, animaatiot, videot, äänet, musiikit, tekstit ja muut tiedot), sen mukana toimitettuihin julkaisuihin ja kaikkiin OHJELMISTON kopioihin liittyvät omistusoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet. OHJELMISTO on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten perusteella. Asiakkaan on käsiteltävä OHJELMISTOA kuten mitä tahansa tekijänoikeuksin suojattua aineistoa tämän Sopimuksen mukaisin poikkeuksin, kuten oikeus luoda OHJELMISTOSTA yksi kopio varmuuskopioksi tai arkistokäyttöön sillä edellytyksellä, että asiakas jäljentää kopioon myös kaikki alkuperäiseen kopioon sisältyvät tekijänoikeus- ja omistusoikeusmerkinnät. OHJELMISTON algoritmit, struktuuri, rakenteet ja lähdekoodi ovat arvokkaita liikesalaisuuksia ja NVIDIAN luottamuksellisia tietoja. Ellei näissä ehdoissa erikseen toisin määrätä, tämä Sopimus ei anna asiakkaalle mitään nimenomaisia tai konkludenttisia oikeuksia mihinkään OHJELMISTOON liittyviin NVIDIAN patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muihin immateriaalioikeuksiin eikä NVIDIA myönnä asiakkaalle mitään tällaisia oikeuksia. NVIDIA ja sen lisenssinantajat tai toimittajat pidättävät kaikki OHJELMISTOON liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja intressit, joihin ei erikseen myönnetä oikeuksia.

5.2 Tallennettu sisältö. Asiakkaat voivat OHJELMISTON avulla tallentaa sähköistä toimintaansa, kuten pelaamista (jäljempänä ”SISÄLTÖVIDEOT”) sekä ladata tai välittää näin luomiaan SISÄLTÖVIDEOITA Twitch.tv:n ja YouTuben kaltaisiin palveluihin. Asiakkaat vastaavat itse kaikista SISÄLTÖVIDEOISTAAN ja niiden käyttöön kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, palveluissa ja verkoissa liittyvistä riskeistä. Asiakas takaa, että hän on SISÄLTÖVIDEOIDEN luoja ja omistaja tai että hänellä on riittävät oikeudet ja valtuudet niiden julkaisemiseen. Käyttämällä OHJELMISTOA SISÄLTÖVIDEOIDEN lataamiseen kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, palveluihin tai verkkoihin tai välittämiseen niihin asiakas sitoutuu vapauttamaan NVIDIAN ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat kaikista velvollisuuksista ja suojelemaan näitä kaikista vastuista liittyen kanteisiin, riitatapauksiin, vaateisiin, vastuisiin, vahinkoihin, tappioihin, kuluihin ja kustannuksiin (jäljempänä yhteisesti ”KANTEET”), jotka johtuvat asiakkaan SISÄLTÖVIDEOISTA tai muutoin liittyvät niihin. Tämä koskee esimerkiksi KANTEITA siitä, että asiakkaan SISÄLTÖVIDEOT (a) loukkaavat, rikkovat tai väärinkäyttävät jotakin kolmannen osapuolen oikeutta, kuten tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta, moraalista oikeutta, yksityisyyttä tai muuta immateriaali- tai omistusoikeutta tai (b) herjaavat, häpäisevät tai loukkaavat jotakin henkilöä.

6. Sovellettava lainsäädäntö

Tämä Sopimus on laadittu Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lainsäädännön mukaisesti ja sitä tulee tulkita sen perusteella lakiristiriitoihin liittyvät säännöt ja periaatteet ohittaen. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä kauppalakia (CISG) ei sovelleta. Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion Santa Claran piirikunnassa sijaitsevat osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimet ovat ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet tähän Sopimukseen liittyvissä tai siitä johtuvissa riitatapauksissa tai kanteissa. Asiakas sitoutuu noudattamaan täysin kaikkia Yhdysvaltojen vientilakeja ja -säädöksiä ja varmistamaan, että OHJELMISTOA, mitään siihen liittyviä teknisiä tietoja tai siitä suoraan johdettuja tuotteita ei viedä tai edelleenviedä suoraan tai epäsuorasti millään sovellettavia vientilakeja ja -säädöksiä rikkovalla tavalla tai käytetä niiden kieltämällä tavalla.

7. Takuu- ja vastuurajoitukset

7.1 Takuiden epääminen. OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SEN ENIMMILLÄÄN SALLII, NVIDIA JA SEN TOIMITTAJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKENLAISISTA SUORISTA JA EPÄSUORISTA TAKUISTA MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ KAIKKI TAKUUT LIITTYEN LIIKESUHTEESEEN TAI KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. MITKÄÄN NVIDIALTA TAI MUISTA LÄHTEISTÄ SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI SAADUT NEUVOT TAI TIEDOT EIVÄT VOI LUODA MITÄÄN TAKUITA, JOITA TÄSSÄ Sopimuksessa EI OLE ERIKSEEN MYÖNNETTY.

7.2 Vastuurajoitukset. Siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sen enimmillään sallii, NVIDIA ja sen toimittajat sanoutuvat irti kaikista sellaisista erityisistä, satunnaisista, epäsuorista ja seuraamuksellisista vahingoista (mukaan lukien esimerkiksi liiketulon menetykset, liiketoiminnan keskeytyminen, liiketietojen häviäminen tai muut rahalliset menetykset), jotka johtuvat Ohjelmiston käytöstä tai sen käytön estymisestä, vaikka NVIDIALLE olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Konkludenttisten takuiden tai konkludenttisiin takuisiin tai satunnaisiin tai seuraamuksellisiin vahinkoihin liittyvät vastuunrajoitukset ovat kiellettyjä joillakin lainkäyttöalueilla, joten edellä määritetyt rajoitukset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita. Asiakkaalla voi olla myös muita lainkäyttöalueensa lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Edellä määritetyistä ehdoista riippumatta NVIDIAN kokonaisvastuu tähän Sopimukseen liittyen on rajattu enintään tuhanteen Yhdysvaltojen dollariin (1 000,00 USD). Edellä määritetyt rajoitukset pysyvät voimassa, vaikka jokin tässä Sopimuksessa määritetty rajoitettu korvausoikeus todetaan olennaisen tarkoituksensa vastaiseksi.

8. Yhdysvaltojen valtionhallinnon loppukäyttäjät.

OHJELMISTO ja siihen liittyvät dokumentaatiot ovat FAR 2.101 -säädöksen määritysten mukaisia kaupallisesti tarjottavia tuotteita (commercial items), jotka koostuvat FAR 12.212- ja DFARS 227.7202 -säädösten määritelmien mukaisista kaupallisesti tarjottavasta tietokoneohjelmistosta (commercial computer software) ja kaupallisesti tarjottavista tietokoneohjelmiston dokumentaatioista (commercial computer software documentation). Mikäli Yhdysvaltojen valtionhallinto hankkii OHJELMISTON ja dokumentaation suoraan tai välittäjän välityksellä, Yhdysvaltojen valtionhallinnolle myönnetään OHJELMISTOON ja dokumentaatioon vain tämän Sopimuksen mukaiset käyttöoikeudet FAR-säädöksen 12.212 ja DFARS-säädösten 227.7202-1–227.7202-4 mukaisesti.

9. Muut ehdot

Asiakas ei saa siirtää tätä Sopimusta tai sen mukaisia oikeuksiaan lakiperustaisesti tai muutoin ilman NVIDIAN kirjallista ennakkosuostumusta. Mikäli asiakas tekee siirron ilman tällaista suostumusta, siirto ei ole pätevä. Mikäli tässä Sopimuksessa ei ole erikseen toisin määrätty, kummankaan osapuolen tämän Sopimuksen mukaisten oikeussuojakeinojen käyttö ei vaikuta sen tämän Sopimuksen mukaisiin muihin oikeussuojakeinoihin. Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto havaitaan ristiriitaiseksi lainsäädännön kanssa tai sellaiseksi, ettei sitä voida täysin toteuttaa, kyseinen ehto on toteutettava rajoitetusti niin, että se on lainsäädännön mukainen, ja muut ehdot säilyvät voimassa ennallaan. Tämä Sopimus on lopullinen, täydellinen ja ainut osapuolten välinen sopimus sen kattamasta aihealueesta ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaisesti tehdyt suulliset tai kirjalliset kyseiseen aihealueeseen liittyvät järjestelyt ja sopimukset elleivät asiakas ja NVIDIA ole tehneet erillistä sopimusta OHJELMISTON käytöstä. Mikäli kumpi tahansa osapuoli jättää käyttämättä minkä tahansa tämän Sopimuksen ehdon mukaisia oikeuksiaan, se ei ole osoitus kyseisistä oikeuksista luopumisesta eikä estä kyseiseen ehtoon vetoamista myöhemmin. Tästä Sopimuksesta luopuminen ja siihen tehdyt muutokset ovat voimassa vain, jos ne on tehty kirjallisesti ja NVIDIAN valtuuttaman edustajan toimesta.