Asiakkaan NVIDIA GeForce -ohjelmiston käyttöoikeus

TÄRKEÄ HUOMAUTUS – LUE HUOLELLISESTI: Tämä asiakaskäyttöön tarkoitettu NVIDIA GeForce -ohjelmiston käyttöoikeus (jäljempänä ”LISENSSi” on sopimus, joka määrittää täältä ladattavissa olevan NVIDIA Corporationin ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhteisesti ”NVIDIA”) GeForce-ohjelmiston, sisältäen tietokoneohjelmiston ja siihen liittyvät materiaalit (jäljempänä yhteisesti "”OHJELMISTO”). OHJELMISTON lataaminen, asentaminen, kopioiminen tai muu käyttäminen on osoitus tämän LISENSSIN ehtojen hyväksymisestä. Jos et hyväksy tämän LISENSSIN ehtoja, älä lataa OHJELMISTOA.

JOHDANTO

NVIDIAN tuotteiden käyttämiseen tarvitaan kolme elementtiä: OHJELMISTO, näytönohjainlaite ja tietokone. OHJELMISTO on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä muiden immateriaalioikeutta käsittelevien lakien ja sopimusten perusteella. OHJELMISTOA ei myydä vaan siihen myönnetään vain tämän LISENSSIN mukainen käyttöoikeus. Laitteisto on suojattu erilaisilla patenteilla. Laitteisto myydään eikä tämä LISENSSI kata tätä myyntitapahtumaa. Tämä LISENSSI määrittää vain OHJELMISTON käyttöön liittyvät ehdot.

1. MÄÄRITELMÄT

1.1 Asiakas. Asiakas tarkoittaa oikeus- tai yksityishenkilöä, joka lataa OHJELMISTON.

2. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

2.1 Myöntämiseen liittyvät oikeudet ja rajoitukset. NVIDIA myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen oikeuden, jota ei voi siirtää, asentaa OHJELMISTO ja käyttää sitä asiakkaan omistamien NVIDIA GeForce- tai Titan-merkkisten laitteistotuotteiden kanssa seuraavien ehtojen mukaisesti:

2.1.1 Oikeudet. Asiakas voi asentaa useita kopioita OHJELMISTOSTA jaettuun tietokoneeseen tai samanaikaisesti eri tietokoneisiin, käyttää näitä kopioita ja tehdä OHJELMISTOSTA useita varmuuskopioita yksinomaan asiakkaan käyttöön asiakkaan yrityksessä. ”Yritys” tarkoittaa asiakkaan tai minkä tahansa oikeushenkilön (kuten yrityksen tai yliopiston) ja sen tytäryhtiöiden (omistusoikeus yli viisikymmentä prosenttia – 50 %) erillistä käyttöä.

2.1.2 Linux-/FreeBSD-käyttöjärjestelmiin liittyvä poikkeus. Kohdan 2.1.1 ehdoista poiketen OHJELMISTO, joka on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan Linux- tai FreeBSD-käyttöjärjestelmissä tai muissa näiden käyttöjärjestelmien lähdekoodista johdetuissa käyttöjärjestelmissä, voidaan kopioida ja jakaa edelleen edellyttäen, ettei sen binääritiedostoja muokata millään tavoin (muutoin kuin purkamalla pakatut tiedostot).

2.1.3 Rajoitukset.

Muokkaus- ja takaisinmallinnuskielto. Asiakas ei saa muokata (muutoin kuin kohdassa 2.1.2 on määritetty), takaisinmallintaa, takaisinkääntää tai purkaa OHJELMISTOA tai yrittää millään muulla tavoin selvittää sen lähdekoodia.

Komponenttien erottamiskielto. OHJELMISTO lisensoidaan yhtenäisenä tuotteena. Sen komponentteja ei saa erottaa käytettäväksi useammassa kuin yhdessä tietokoneessa tai käyttää muutoin erillään muista komponenteista.

Alilisensointi- ja jakelukielto. Asiakas ei saa myydä, vuokrata, alilisensoida, jakaa tai siirtää OHJELMISTOA, käyttää OHJELMISTOA julkisissa esityksissä tai yleisissä lähetyksissä tai järjestää kaupallisia ylläpitopalveluja OHJELMISTON avulla.

Datakeskuskäytön kielto. OHJELMISTOA ei lisensoida datakeskuskäyttöön eikä OHJELMISTOA saa käyttää datakeskuksessa muuhun kuin lohkoketjukäsittelyyn.

3. PÄÄTTYMINEN

Tämä LISENSSI päättyy automaattisesti, jos asiakas rikkoo mitä tahansa näistä ehdoista. Tällöin asiakkaan on poistettava kaikki OHJELMISTON kopiot ja komponentit.

Puolustuksellinen keskeytys. Mikäli asiakas aloittaa minkä tahansa oikeustoimen NVIDIAA vastaan tai osallistuu mihin tahansa tällaiseen oikeustoimeen, NVIDIALLA on oikeus oman harkintansa mukaan keskeyttää tai päättää tämän LISENSSIN perusteella myönnetyt käyttöoikeudet tai muut oikeudet tällaisten oikeustoimien ajaksi.

4. OMISTUSOIKEUS

NVIDIA tai sen toimittajat omistavat kaikki OHJELMISTON (mukaan lukien muun muassa kaikki OHJELMISTOON sisältyvät kuvat, valokuvat, animaatiot, videot, äänet, musiikit, tekstit ja muut tiedot), siihen liittyvien materiaalien ja kaikkien OHJELMISTON kopioiden omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet.

5. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA SITOVA VÄLIMIESMENETTELY

Sovellettava lainsäädäntö. LISENSSI on laadittu Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lainsäädännön mukaisesti ja sitä tulee tulkita sen perusteella lakiristiriitoihin liittyvät säännöt ja periaatteet ohittaen. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä kauppalakia (CISG) ei sovelleta.

Välimiesmenettely. Mikäli asiakkaalla on jokin NVIDIAA koskeva vaade tai asiakkaan ja NVIDIAN välillä ilmenee riitatapaus tai ristiriita, joka liittyy tähän LISENSSIIN tai joka johtuu siitä tai OHJELMISTON käytöstä (jäljempänä yhteisesti ”Riitatapaukset”), asiakkaalla on velvollisuus ottaa ensin yhteys NVIDIAN Yhdysvaltojen postiosoitteeseen NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051, USA ja yrittää ratkaista Riitatapaus NVIDIAN kanssa epämuodollisesti. Mikäli NVIDIA ja asiakas eivät pääse yhteisymmärrykseen Riitatapauksesta 60 päivän kuluessa asiakkaan ensimmäisestä epävirallisesta vaatimuksesta (tai tätä aiemmin, mikäli Riitatapauksen ratkeaminen tämän 60 päivän aikarajan puitteissa ei NVIDIAN harkinnan perusteella ole todennäköistä), asiakas ja NVIDIA sitoutuvat siihen, että kyseinen Riitatapaus (pois lukien NVIDIAN vaateet kieltotuomiosta tai muista vastaavista turvakeinoista) ratkaistaan sitovassa välimiesmenettelyssä, joka järjestetään Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion Santa Claran piirikunnassa sijaitsevan Judicial Mediation and Arbitration Services (”JAMS”) -järjestön ohjauksessa sen tällöin voimassa olevien Optional Expedited Arbitration Procedures -menettelysääntöjen mukaisesti, ellei näissä ehdoissa toisin määrätä. Välimiesmenettely järjestetään Santa Claran piirikunnassa Kaliforniassa (tai lähimpänä Santa Claran piirikuntaa sijaitsevassa JAMSin toimipisteessä) ellei asiakas vaadi henkilökohtaista kuulemista asiakkaan kotipaikkakunnalla tai elleivät asiakas ja NVIDIA sovi toisin. Mitkään tämän osion ehdot eivät rajoita kumpaakaan osapuolta hakemasta kieltotuomiota tai muuta vastaava turvakeinoa tuomioistuimilta, mikäli se on tarpeen tällaista tuomiota hakevan osapuolen tietoturvan, immateriaalioikeuksien tai muiden omistusoikeuksien toteutuneen tai uhatun loukkaamisen, väärinkäytön tai rikkomisen estämiseksi. Jos Riitatapaus todetaan jostain syystä tämän välimiesmenettelysopimuksen ulkopuolella käsiteltäväksi asiaksi ja Riitatapaus siirtyy tästä syystä välimiesmenettelystä tuomioistuinkäsittelyyn, ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet Riitatapauksen käsittelemisessä ovat Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion Santa Claran piirikunnassa sijaitsevat osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimet.

Joukkokanteet ja lautamiesoikeudenkäynnistä luopuminen. OSAPUOLTEN ON ESITETTÄVÄ KAIKKI VAATIMUKSET YKSITYISESTI ELI NIITÄ EI SAA TUODA KÄSITELTÄVÄKSI JOUKKOKANTEENA TAI OSANA MUUTA VASTAAVAA JOUKKOMENETTELYÄ. TÄMÄ OIKEUDESTA LUOPUMINEN KOSKEE MYÖS JOUKKOKÄSITTELYÄ VÄLIMIESMENETTELYSSÄ, ELLEI KYSEINEN VÄLIMIESMENETTELY OLE TARPEEN TUOMIOISTUIMESSA TAPAHTUVASTA JOUKKOKÄSITTELYSTÄ LUOPUMISEEN LIITTYEN TAI ELLEI NVIDIA ERIKSEEN HYVÄKSY TÄLLAISTA VÄLIMIESMENETTELYNÄ TAPAHTUVAA JOUKKOKÄSITTELYÄ. SEKÄ ASIAKAS ETTÄ NVIDIA LUOPUVAT OIKEUKSISTAAN VAATIA LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNTIÄ TAI OSALLISTUA JOUKKOKANTEISIIN TÄMÄN LISENSSIN HYVÄKSYESSÄÄN.

Oikeuksista luopumisen peruuttaminen. ASIAKKAALLA ON OIKEUS PERUUTTAA EDELLÄ MÄÄRITETYT LISENSSIIN PERUSTUVAT LUOPUMISENSA VÄLIMIESMENETTELYISTÄ, JOUKKOKANTEISTA JA LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNNEISTÄ ILMOITTAMALLA SIITÄ NVIDIALLE KIRJALLISESTI 30 PÄIVÄN KULUESSA OHJELMISTON KÄYTÖN ALOITTAMISESTA TÄMÄN LISENSSIN MUKAISESTI. TÄMÄ KIRJALLINEN ILMOITUS ON LÄHETETTÄVÄ OSOITTEESEEN ”ATTN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051, USA” JA ILMOITUKSEN ON SISÄLLETTÄVÄ (1) ASIAKKAAN NIMI, (2) ASIAKKAAN OSOITE, (3) TIETO SIITÄ, ETTÄ ILMOITUS KOSKEE GEFORCE-OHJELMISTOA, JA (4) SELKEÄ LAUSUNTO SIITÄ, ETTÄ ASIAKAS EI HALUA RATKAISTA RIITAPAUKSIA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ JA ETTÄ ILMOITUS ON ANNETTU 30 PÄIVÄN PERUUTUSAJAN KULUESSA.

6. TAKUU- JA VASTUURAJOITUKSET

6.1 Takuiden epääminen. OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”, JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SEN ENIMMILLÄÄN SALLII, NVIDIA JA SEN TOIMITTAJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKENLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI LAKISÄÄTEISISTÄ OHJELMISTOON LIITTYVISTÄ TAI SIITÄ JOHTUVISTA TAKUISTA MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Edellä määritettyä rajoittamatta asiakkaalla on yksinomainen vastuu selvittää ja vahvistaa, että asiakkaan hankkima ja asentama OHJELMISTO on asiakkaan näytönohjaimelle, käyttöjärjestelmälle ja tietokonelaitteistolle soveltuva versio.

6.2 Vastuurajoitukset. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNTÖ SEN ENIMMILLÄÄN SALLII, NVIDIA JA SEN TOIMITTAJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA SELLAISISTA ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA JA SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA SEKÄ LIIKETULON MENETYKSISTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN TAPPIOISTA, JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI OHJELMISTON KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA NVIDIALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. NVIDIAN TÄHÄN LISENSSIIN LIITTYVÄT TAI SIITÄ JOHTUVAT KUMULATIIVISET KOKONAISVASTUUT RAJOITTUVAT KAIKISSA TAPAUKSISSA ASIAKKAAN NVIDIALLE SEN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDESTA MAKSAMAAN NETTOSUMMAAN, JOHON VASTUU PERUSTUU, TAI 10 YHDYSVALTOJEN DOLLARIIN, MIKÄLI ASIAKAS EI OLE MAKSANUT NVIDIALLE MITÄÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ.

7. JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET

Asiakas hyväksyy tämän LISENSSIN perusteella, että OHJELMISTO saattaa käyttää asiakkaan järjestelmän tietoja, kerätä ja päivittää näitä tietoja sekä määrittää asiakkaan järjestelmän optimoiduksi OHJELMISTON käyttöä varten. Asiakas myöntää luvan tällaiseen käsittelyyn asiakkaan OHJELMISTON käytön yhteydessä ja takaa, että asiakkaalla on oikeus tämän luvan antamiseen. Lisäksi asiakas vahvistaa, että asiakas on yksinomaan vastuussa järjestelmänsä tietojen varmuuskopionnin järjestämisestä ja järjestelmän palautuspisteiden ylläpitämisestä ja ettei NVIDIA ole missään vastuussa mistään kyseiseen järjestelmään (mukaan lukien tietojen käyttö) liittyvistä vahingoista ja menetyksistä, jotka aiheutuvat (a) OHJELMISTON kautta aloitetuista järjestelmän (tai minkään sen osan) kokoonpanon, sovellusasetusten, ympäristömuuttujien, rekisterin, ohjaimien BIOSIN tai muiden ominaisuuksien muuttamisesta tai (b) OHJELMISTON tai kolmannen osapuolen ohjelmistopäivitysten asentamisesta NVIDIAN päivityspalvelun kautta tai liittyvät tällaisiin tapahtumiin. OHJELMISTO voi sisältää linkkejä verkkosivustoihin ja palveluihin. NVIDIA suosittelee, että asiakas tarkistaa näiden linkkien kautta käyttämiensä sivustojen ja palvelujen tietosuojalausunnot, jotta asiakas on perillä siitä, miten nämä sivustot ja palvelut voivat kerätä, käyttää ja jakaa asiakkaan henkilökohtaisia tietoja. NVIDIA ei ole vastuussa muiden yritysten tai organisaatioiden hallinnassa olevien sivustojen ja palvelujen tietosuojalausunnoista tai -käytännöistä.

Rekisteröityminen ja asiakkaan tiedot. Asiakkaalla on velvollisuus antaa OHJELMISTOA rekisteröidessään täydet ja tarkat tiedot. Mikäli asiakas toimittaa NVIDIALLE rekisteröinnin yhteydessä tai muutoin henkilökohtaisia tietoja, asiakkaan on hyväksyttävä, että NVIDIA voi kerätä, käyttää ja paljastaaa näitä tietoja NVIDIAN tietosuojakäytännön mukaisesti. Tämä tietosuojakäytäntö on saatavana URL-osoitteesta https://www.nvidia.com/fi-fi/about-nvidia/privacy-policy/. Mikäli asiakas ei halua OHJELMISTON tekevän tämän kohdan 7 mukaisia järjestelmäpäivityksiä, ne voi poistaa käytöstä avaamalla OHJELMISTON NVIDIA-päivitysten ohjauspaneelin ”Asetukset”-välilehden ja poistamalla ”Lataa ohjelmistopäivitykset automaattisesti” -valintaruudun valinnan.

8. MUUT EHDOT

Mikäli jokin tämän LISENSSIN ehto havaitaan ristiriitaiseksi lainsäädännön kanssa tai sellaiseksi, ettei sitä voida täysin toteuttaa, kyseinen ehto on toteutettava rajoitetusti niin, että se on lainsäädännön mukainen. Tämä LISENSSI on lopullinen, täydellinen ja ainut osapuolten välinen sopimus sen kattamasta aihealueesta ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaisesti tehdyt suulliset tai kirjalliset kyseiseen aihealueeseen liittyvät järjestelyt ja sopimukset. Tähän LISENSSIIN tehdyt muutokset ovat voimassa vain, jos ne on tehty kirjallisesti ja NVIDIAN valtuuttaman edustajan toimesta. Asiakas ei saa toimittaa, siirtää tai viedä OHJELMISTOA mihinkään maahan, johon vienti on kielletty Yhdysvaltojen Bureau of Industry and Security -viraston tai sovellettavien vientilakien, -rajoitusten ja säädösten perusteella, tai käyttää OHJELMISTOA Yhdysvaltojen Bureau of Industry and Security -viraston tai sovellettavien vientilakien, -rajoitusten ja säädösten kieltämällä tavalla.