Asiakkaan NVIDIA-ohjelmiston käyttöoikeus

TÄRKEÄ HUOMAUTUS – LUE HUOLELLISESTI: Tämä asiakaskäyttöön tarkoitettu NVIDIA-ohjelmiston käyttöoikeus (jäljempänä "LISENSSi") on sopimus, joka määrittää täältä ladattavissa olevan NVIDIA Corporationin ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhteisesti "NVIDIA") ohjelmiston, sisältäen tietokoneohjelmiston ja siihen liittyvät materiaalit (jäljempänä yhteisesti ""OHJELMISTO"). OHJELMISTON lataaminen, asentaminen, kopioiminen tai muu käyttäminen on osoitus tämän LISENSSIN ehtojen hyväksymisestä. Jos et hyväksy tämän LISENSSIN ehtoja, älä lataa OHJELMISTOA.

JOHDANTO

    NVIDIAN tuotteiden käyttämiseen tarvitaan kolme elementtiä: OHJELMISTO, näytönohjainlaite ja tietokone. OHJELMISTO on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä muiden immateriaalioikeutta käsittelevien lakien ja sopimusten perusteella. OHJELMISTOA ei myydä vaan siihen myönnetään vain tämän asiakirjan mukainen käyttöoikeus. Laitteisto on suojattu erilaisilla patenteilla. Laitteisto myydään eikä tämä LISENSSI koske tätä myyntitapahtumaa, koska laitteistoa ei välttämättä myydä pakettina yhdessä OHJELMISTON kanssa. Tämä LISENSSI määrittää vain OHJELMISTON käyttöön liittyvät ehdot.

1. MÄÄRITELMÄT

    1.1 Asiakas. Asiakas tarkoittaa oikeus- tai yksityishenkilöä, joka lataa OHJELMISTON.

2. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

    2.1 Myöntämiseen liittyvät oikeudet ja rajoitukset. NVIDIA myöntää asiakkaalle seuraavat ei-yksinomaiset oikeudet, joita ei voi siirtää, käyttää OHJELMISTOA seuraavien rajoitusten puitteissa:

        2.1.1 Oikeudet. Asiakas voi asentaa ja käyttää useita kopioita OHJELMISTOSTA jaettuun tietokoneeseen tai samanaikaisesti eri tietokoneisiin ja tehdä OHJELMISTOSTA useita varmuuskopioita yksinomaan asiakkaan käyttöön asiakkaan yrityksessä. "Yritys" tarkoittaa asiakkaan tai minkä tahansa oikeushenkilön (kuten yrityksen tai yliopiston) ja sen tytäryhtiöiden (omistusoikeus yli viisikymmentä prosenttia – 50 %) erillistä käyttöä.

        2.1.2 Linux-/FreeBSD-käyttöjärjestelmiä koskeva poikkeus. Kohdan 2.1.1 ehdoista poiketen OHJELMISTO, joka on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan Linux- tai FreeBSD-käyttöjärjestelmissä tai muissa näiden käyttöjärjestelmien lähdekoodista johdetuissa käyttöjärjestelmissä, voidaan kopioida ja jakaa edelleen edellyttäen, ettei sen binääritiedostoja muokata millään tavoin (muutoin kuin purkamalla pakatut tiedostot).

        2.1.3 Rajoitukset.

            Takaisinmallinnuskielto. Asiakas ei saa takaisinmallintaa, takaisinkääntää tai purkaa OHJELMISTOA tai yrittää millään muulla tavoin selvittää sen lähdekoodia.

            Komponenttien erottamiskielto. OHJELMISTO lisensoidaan yhtenäisenä tuotteena. Sen komponentteja ei saa erottaa käytettäväksi useammassa kuin yhdessä tietokoneessa tai käyttää muutoin erillään muista komponenteista.

            Vuokrauskielto. Asiakas ei saa vuokrata tai liisata OHJELMISTOA.

3. PÄÄTTYMINEN

    Tämä LISENSSI päättyy automaattisesti, jos asiakas rikkoo mitä tahansa näistä ehdoista. Tällöin asiakkaan on poistettava kaikki OHJELMISTON kopiot ja kaikki sen komponentit.

    Puolustuksellinen keskeytys. Mikäli asiakas aloittaa minkä tahansa oikeustoimen NVIDIAA vastaan tai osallistuu mihin tahansa tällaiseen oikeustoimeen, NVIDIALLA on oikeus oman harkintansa mukaan keskeyttää tai päättää tämän LISENSSIN perusteella myönnetyt käyttöoikeudet tai muut oikeudet tällaisten oikeustoimien ajaksi.

4. TEKIJÄNOIKEUDET

    NVIDIA tai sen toimittajat omistavat kaikki OHJELMISTON (mukaan lukien muun muassa kaikki OHJELMISTOON sisältyvät kuvat, valokuvat, animaatiot, videot, äänet, musiikit, tekstit ja muut tiedot), siihen liittyvien painomateriaalien ja OHJELMISTON kopioiden omistusoikeudet ja tekijänoikeudet. OHJELMISTO on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten perusteella. Asiakkaan on käsiteltävä OHJELMISTOA kuten mitä tahansa tekijänoikeuksin suojattua aineistoa tämän LISENSSIN mukaisin poikkeuksin, kuten oikeus luoda OHJELMISTOSTA yksi kopio yksinomaan varmuuskopioksi tai arkistokäyttöön.

5. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

    Tämä LISENSSI on laadittu Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lainsäädännön mukaisesti ja sitä tulee tulkita sen perusteella. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä kauppalakia (CISG) ei sovelleta.

6. TAKUU- JA VASTUURAJOITUKSET

    6.1 Takuiden epääminen. OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SEN ENIMMILLÄÄN SALLII, NVIDIA JA SEN TOIMITTAJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKENLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI LAKISÄÄTEISISTÄ OHJELMISTOON LIITTYVISTÄ TAI SIITÄ JOHTUVISTA TAKUISTA MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Edellä määritettyä rajoittamatta asiakkaalla on yksinomainen vastuu selvittää ja vahvistaa, että asiakkaan hankkima ja asentama OHJELMISTO on asiakkaan näytönohjaimelle, käyttöjärjestelmälle ja tietokonelaitteistolle soveltuva versio.

    6.2 Ei vastuuta välillisistä vahingoista. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SEN ENIMMILLÄÄN SALLII, NVIDIA JA SEN TOIMITTAVAT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA SELLAISISTA ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA JA SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI LIIKETULON MENETYKSET, TIETOJEN HÄVIÄMINEN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI MUUT RAHALLISET MENETYKSET), JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA NVIDIALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

7. JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET

    7.1 Asiakas hyväksyy tämän LISENSSIN perusteella, että OHJELMISTO voi käyttää sellaisia asiakkaan järjestelmän tietoja, joiden perusteella ei voida selvittää asiakkaan henkilöllisyyttä, kerätä ja päivittää näitä tietoja sekä määrittää Asiakkaan järjestelmän optimoiduksi OHJELMISTON käyttöä varten. Asiakas myöntää luvan tällaiseen käsittelyyn asiakkaan OHJELMISTON käytön yhteydessä ja takaa, että asiakkaalla on oikeus tämän luvan antamiseen. Lisäksi asiakas vahvistaa, että asiakas on yksinomaan vastuussa järjestelmänsä tietojen varmuuskopionnin järjestämisestä ja järjestelmän palautuspisteiden ylläpitämisestä ja ettei NVIDIA ole missään vastuussa mistään kyseiseen järjestelmään (mukaan lukien tietojen käyttö) liittyvistä vahingoista ja menetyksistä, jotka aiheutuvat (a) OHJELMISTON kautta aloitetuista järjestelmän (tai minkään sen osan) kokoonpanon, sovellusasetusten, ympäristömuuttujien, rekisterin, ohjaimien BIOSIN tai muiden ominaisuuksien muuttamisesta tai (b) OHJELMISTON tai kolmannen osapuolen ohjelmistopäivitysten asentamisesta NVIDIAN päivityspalvelun kautta tai liittyvät tällaisiin tapahtumiin. OHJELMISTO voi sisältää linkkejä verkkosivustoihin ja palveluihin. NVIDIA suosittelee, että mikäli käytät näitä sivustoja ja palveluja, tarkista niiden tietosuojalausunnot, jotta olet perillä siitä, miten nämä sivustot ja palvelut voivat kerätä, käyttää ja jakaa henkilötietojasi. NVIDIA ei ole vastuussa muiden yritysten tai organisaatioiden hallinnassa olevien sivustojen ja palvelujen tietosuojalausunnoista ja -käytännöistä.

    7.2 Rekisteröityminen ja asiakkaan tiedot. Asiakkaalla on velvollisuus varmistaa OHJELMISTOA rekisteröidessään, että kaikki hänen antamansa tiedot, joista ei voida selvittää asiakkaan henkilöllisyyttä, ovat täydet ja tarkat. Asiakkaan on hyväksyttävä, että NVIDIA voi kerätä, käyttää ja paljastaaa tällaisia tietoja asiakkaasta tai asiakkaan järjestelmästä OHJELMISTON käytön yhteydessä NVIDIAN tietosuojakäytännön mukaisesti. Tämä tietosuojakäytäntö on saatavana osoitteesta https://www.nvidia.com/fi-fi/about-nvidia/privacy-policy/. Mikäli asiakas ei halua OHJELMISTON tekevän tämän kohdan 7 mukaisia järjestelmäpäivityksiä, ne voi poistaa käytöstä avaamalla OHJELMISTON NVIDIA-päivitysten ohjauspaneelin "Asetukset"-välilehden ja poistamalla "Lataa ohjelmistopäivitykset automaattisesti" -valintaruudun valinnan.

8. MUUT EHDOT

    Mikäli jokin tämän LISENSSIN ehto havaitaan ristiriitaiseksi lainsäädännön kanssa tai sellaiseksi, ettei sitä voida täysin toteuttaa, kyseinen ehto on toteutettava rajoitetusti niin, että se on lainsäädännön mukainen. Tämä LISENSSI on lopullinen, täydellinen ja ainut osapuolten välinen sopimus sen kattamasta aihealueesta ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaisesti tehdyt suulliset tai kirjalliset kyseiseen aihealueeseen liittyvät järjestelyt ja sopimukset. Tähän LISENSSIIN tehdyt muutokset ovat voimassa vain, jos ne on tehty kirjallisesti ja NVIDIAN valtuuttaman edustajan toimesta. Asiakas ei saa toimittaa, siirtää tai viedä OHJELMISTOA mihinkään maahan, johon vienti on kielletty Yhdysvaltojen Bureau of Industry and Security -viraston tai sovellettavien vientilakien, -rajoitusten ja säädösten perusteella, tai käyttää OHJELMISTOA Yhdysvaltojen Bureau of Industry and Security -viraston tai sovellettavien vientilakien, -rajoitusten ja säädösten kieltämällä tavalla.