OMEZENÁ ZÁRUKA

 

Tato Omezená záruka je rozšířenou zárukou výrobce, která zajišťuje zákonná práva, jež jsou nad rámec zákonných práv zaručovaných Zákonem o ochraně spotřebitele Evropské unie a členských států.

CO TATO OMEZENÁ ZÁRUKA POKRÝVÁ?
Tato omezená záruka společnosti NVIDIA pokrývá tvůj hardwarový výrobek SHIELD, včetně veškerého příslušenství dodaného spolu s hardwarovým výrobkem ("Výrobek krytý zárukou"), za podmínky normálního užívání, proti výrobním vadám nebo selhání hardwarových komponent tvého Výrobku krytého zárukou, jež je doposud v záruce. Příslušenství prodávané odděleně je kryto příslušnou zárukou pojící se s konkrétním příslušenstvím. Tato záruka je určena výhradně původnímu vlastníkovi a nelze ji přenášet na jinou stranu (včetně kupce použitého Výrobku krytého zárukou). Pokud daruješ nebo prodáš Výrobek krytý zárukou, tato Omezená záruka skončí, i když tím nejsou ovlivněna jakákoli práva, která nový majitel má v souladu s příslušnými zákony o ochraně spotřebitele.

Tato záruka ti zajišťuje konkrétní zákonná práva a je platná výhradně ve státech EU a v Norsku. Můžeš mít ještě i jiná práva, která se mezi jednotlivými státy liší.

NA JAK DLOUHO?
Tato záruka NVIDIA platí po dobu dvou (2) let od data zakoupení tvého nového Výrobku krytého zárukou ("Záruční doba") na hardwarový výrobek SHIELD a jeden (1) rok na příslušenství, včetně ovladače, krytu, dálkového ovladače a dotykového pera.

CO SPOLEČNOST NVIDIA UDĚLÁ?
Společnost NVIDIA opraví nebo, pokud oprava není přiměřeně možná, tvůj vadný Výrobek krytý zárukou vymění. Náhradní součásti anebo výrobky mohou obsahovat nové nebo renovované součásti a jsou kryty zárukou jen do uplynutí původní Záruční doby.

Toto nemá vliv na jakákoli práva, která máš podle příslušných zákonu o ochraně spotřebitele, včetně práva žádat vrácení peněz.

CO TATO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ?
Společnost NVIDIA není odpovědná za jakékoli problémy ve schopnosti vzájemné spolupráce nebo v kompatibilitě, které mohou nastat pokud (a) jsou užity výrobky, software nebo volitelné příslušenství, jež nejsou dodány nebo podporovány společností NVIDIA; (b) jsou užity konfigurace nepodporované, nedodané nebo neschválené společností NVIDIA; (c) komponenty určené pro určitý systém jsou instalovány na systému jiném odlišného typu nebo modelu.

Společnosti NVIDIA neplynou z této záruky žádné závazky ve vztahu k následujícímu: (a) Hardware Výrobku krytého zárukou, který nemá žádné vady materiálu nebo zpracování, (b) software, hry nebo aplikace, (c) kosmetické poškození; (d) normální opotřebení; (e) neopravitelné nebo spotřební součásti [pokud nejsou dodány společností NVIDIA a v záruce]; (f) vady nebo poškození Výrobku krytého zárukou vzniknuvší nebo související s: (1) jakýmikoli úpravami, změnami, neodbornou manipulací, opravou nebo servisním zákrokem jakoukoli stranou, kromě společnosti NVIDIA nebo jejími pověřenými zástupci; (2) manipulací, přepravou, skladováním, instalací, testováním, údržbou nebo užíváním, které není v souladu s dokumentací Výrobku krytého zárukou; (3) zneužitím, nedbalostí, opomenutím, nehodami nebo nesprávným používáním; (4) softwarem třetí strany nebo viry; nebo ztrátou softwaru či ztrátou dat, které mohou nastat během opravy nebo výměny; (5) požárem nebo rozlitím kapaliny nebo potravin, vnější elektrickou závadou nebo jakýmkoli zásahem vyšší moci (například, kromě jiného, bleskem), nebo jakýmkoli jiným vnějším činitelem, který nemůžeme nijak ovlivnit.

SPOLEČNOST NVIDIA NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU JAKÝCHKOLI PROGRAMŮ, DAT NEBO VYMĚNITELNÝCH PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ. SPOLEČNOST NVIDIA NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA OBNOVENÍ NEBO OPĚTNOU INSTALACI JAKÝCHKOLI PROGRAMŮ NEBO DAT, S VÝJIMKOU SOFTWARU INSTALOVANÉHO SPOLEČNOSTI NVIDIA PŘI VÝROBĚ PRODUKTU.

Před odesláním jakéhokoli Výrobku krytého zárukou k servisnímu zákroku doporučujeme zálohovat data a odstranit jakékoli důvěrné, vlastnické nebo osobní informace.

CO DĚLAT, POKUD MÁŠ PROBLÉM?
Pokud narazíš na problém, nebo pokud se domníváš, že tvůj výrobek je vadný, obrať se, prosím, na tým Péče o zákazníky NVIDIA. Pomůžeme ti s řešením tvého problému a pokud existuje domněnka, že výrobek je vadný, tým Péče o zákazníky NVIDIA ti poradí s vrácením výrobku do místa nákupu, aby vada byla potvrzena. Pak je možné zařídit náhradu. Zde je možné kontaktovat Péči o zákazníky NVIDIA, zde také lze hledat v naší znalostní bázi a nalézt řešení běžných problémů nebo se spojit s našimi pracovníky prostřednictvím záložek "Ask a Question"(Položit otázku) nebo "Live Chat" (Živý rozhovor).

OMEZENÍ ZÁRUKY
Tato omezená záruka platí pouze pro prvotní nákupy Výrobků krytých zárukou od koncového prodejce, transakci e-mailové objednávky nebo maloobchodní prodej on-line; tato záruka se nebude vztahovat na nikoho, kdo získá Výrobek krytý zárukou jako použité zboží.

I když společnost NVIDIA souhlasí s opravou nebo výměnou kteréhokoli vadného Výrobku krytého zárukou, jak je stanoveno v této záruce, společnost NVIDIA nezaručuje, že provoz Výrobku krytého zárukou bude nepřerušený nebo bezchybný. Společnost NVIDIA může, výhradně podle svého vlastního uvážení, použít ke splnění podmínek této záruky nové či renovované součásti či jednotky.

OMEZENÍ ZÁRUKY
SPOLEČNOST NVIDIA BUDE ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ, KTERÉ UTRPÍTE JAKO PŘEDVÍDATELNÝ DŮSLEDEK NAŠEHO PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO NAŠÍ NEDBALOSTI, AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ NEJSOU PŘEDVÍDATELNÉ.

ZTRÁTA NEBO ŠKODA JE PŘEDVÍDATELNÁ, POKUD TATO ŠKODA NEBO ZTRÁTA BYLA ZŘEJMÝM DŮSLEDKEM NAŠEHO OPOMENUTÍ NEBO POKUD TATO ZTRÁTA ČI ŠKODA BYLA ZVÁŽENA VÁMI I NÁMI V DOBĚ, KDY JSTE VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU ZAKOUPILI.

ROZHODNÉ PRÁVO A TVOJE PRÁVA
Tato záruka ti poskytuje konkrétní zákonná práva. Můžeš mít také další práva, která se v jednotlivých státech liší, a tato záruka na uvedená práva nemá vliv.

Tato záruka a veškeré spory, které z ní mohou vzejít, budou podléhat zákonům státu, v němž máš trvalé bydliště, a souhlasíš s podrobením se nevýlučné soudní pravomoci soudů tohoto státu.

Oddělitelnost. Každý z odstavců této záruky účinkuje samostatně. Pokud je kterýkoli z odstavců prohlášen za nezákonný nebo nevymahatelný, zbytek této záruky zůstane plně platný a účinný.