Licens til kundebrug af NVIDIA GeForce-software

VIGTIG MEDDELELSE - BØR LÆSES OMHYGGELIGT: Denne licens til kundebrug af NVIDIA GeForce-software ("LICENS") er den aftale, som regulerer brugen af GeForce-softwaren tilhørende NVIDIA Corporation og dets datterselskaber ("NVIDIA"), der kan downloades herfra, herunder computersoftware og tilknyttede materiale ("SOFTWARE"). Ved at downloade, installere, kopiere eller på anden vis anvende SOFTWAREN, accepterer du at være underlagt vilkårene i denne LICENS. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne LICENS, skal du ikke downloade SOFTWAREN.

SAGSFREMSTILLING

Brug af NVIDIAs produkter kræver tre elementer: SOFTWAREN, hardwaren på et grafisk controller-board og en pc. SOFTWAREN er beskyttet af loven om ophavsret og internationale traktater om ophavsret samt andre love og traktater om immateriel ejendom. SOFTWAREN sælges ikke og er i stedet udelukkende licenseret til brug i overensstemmelse med denne LICENS. Hardwaren er beskyttet af forskellige patenter og sælges, men denne LICENS dækker ikke dette salg. Denne LICENS udgør kun vilkår og betingelser for brug af SOFTWAREN.

1. DEFINITIONER

1.1 Kunde. Kunde betyder den enhed eller person, der downloader SOFTWAREN.

2. UDSTEDELSE AF LICENS

2.1 Rettigheder og begrænsninger for udstedelse. NVIDIA giver hermed kunden en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, til at installere og anvende SOFTWAREN, der bruges med hardwareprodukter af mærket NVIDIA GeForce eller Titan, som ejes af kunden, underlagt følgende:

2.1.1 Rettigheder. Kunden må installere og bruge flere kopier af SOFTWAREN på en delt computer eller samtidigt på forskellige computere, samt fremstille flere sikkerhedskopier af SOFTWAREN, udelukkende til kundens eget brug i kundens virksomhed. Med "virksomhed" menes kundens eller en juridisk enheds individuelle brug (f.eks. et selskab eller et universitet) samt eventuelle datterselskaber, som denne ejer over halvdelen (50 %) af.

2.1.2 Linux/FreeBSD-undtagelse. Uanset ovenstående betingelser i afsnit 2.1.1 kan SOFTWARE, der er udviklet specielt til brug på operativsystemerne Linux eller FreeBSD, eller andre operativsystemer afledt fra kildekoden til disse operativsystemer, kopieres og omfordeles, forudsat at de binære filer heraf ikke ændres på nogen måde (med undtagelse af udpakningen af komprimerede filer).

2.1.3 Begrænsninger.

Ingen redigering eller reverse engineering. Kunden må hverken ændre (medmindre det er anført i afsnit 2.1.2), foretage reverse engineering af, dekompilere eller demontere SOFTWAREN eller på anden måde forsøge at fremskaffe kildekoden.

Ingen adskillelse af komponenter. SOFTWAREN er licenseret som et enkelt produkt. Dens komponenter må ikke adskilles til brug på mere end en computer, eller på anden måde bruges uafhængigt af de andre dele.

Ingen underlicensaftaler eller distribution. Kunden må ikke sælge, udleje, udstede underlicens til, distribuere eller overføre SOFTWAREN eller bruge SOFTWAREN til offentlige præsentationer eller udsendelser, eller tilbyde kommercielle hosting-tjenester med SOFTWAREN.

Ingen implementering i datacenter. SOFTWAREN er ikke licenseret til implementering i et datacenter, dog er behandling af blockchains i et datacenter tilladt.

3. OPHØR

Denne LICENS ophører automatisk, hvis kunden ikke overholder alle betingelser og vilkår heri. I et sådant tilfælde skal kunden destruere alle kopier af SOFTWAREN og alle dens bestanddele.

Defensiv suspension. Hvis kunden påbegynder eller deltager i en retssag mod NVIDIA, kan NVIDIA, efter eget skøn, suspendere eller opsige alle licensbevillinger og andre rettigheder, der er omfattet af denne LICENS, mens sådanne retssager står på.

4. EJERSKAB

Alle titler og immaterielle ejendomsrettigheder i og til SOFTWAREN (herunder, men ikke begrænset til, alle billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik, tekst og andre oplysninger, der er indarbejdet i SOFTWAREN), de medfølgende materialer og eventuelle kopier af SOFTWAREN ejes af NVIDIA eller NVIDIAs leverandører.

5. GÆLDENDE LOV OG BINDENDE VOLDGIFT

Gældende lovgivning. Denne LICENS anses for at være oprettet under, og skal fortolkes i henhold til, lovgivningen i delstaten Delaware i USA, uden hensyn til eller anvendelse af dennes lovkonfliktregler eller -principper. FN-konventionen om aftaler om internationalt salg af varer frasiges specifikt.

Voldgift. Ved eventuelle krav mod eller tvister eller kontroverser med NVIDIA vedrørende denne LICENS, eller de, der kan opstå som følge af den eller ved brug af SOFTWAREN (samlet kaldet "tvister"), accepterer kunden først at kontakte NVIDIA via brev sendt med USPS (U.S. Mail) til NVIDIA Corporation, mærket: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051, USA, og forsøge at løse tvisten med NVIDIA uformelt. I det usandsynlige tilfælde, at NVIDIA ikke har kunnet løse denne tvist med kunden inden for 60 dage efter kundens oprindelige uformelle krav (eller tidligere, hvis det efter NVIDIAs mening er usandsynligt at løse tvisten inden for 60 dage), indvilliger kunden og NVIDIA hver især i at løse en sådan tvist (ekskl. eventuelle krav fra NVIDIA om påbud eller andre retsmidler) ved bindende voldgift foran en voldgiftsmand fra Judicial Mediation and Arbitration Services ("JAMS") i Santa Clara County i Californien, under de valgfrie fremskyndede voldgiftsprocedurer(Optional Expedited Arbitration Procedures) gældende for JAMS, med undtagelse af, hvad der fastsættes her. Voldgiften gennemføres i Santa Clara County i Californien (eller det JAMS-kontor, der er nærmest Santa Clara County), medmindre kunden anmoder om en personlig høring i kundens hjemby, eller kunden og NVIDIA aftaler noget andet. Intet i dette afsnit skal forhindre parterne i at søge påbud eller andre retsmidler fra domstolene, som der er behov for, for at undgå den faktiske krænkelse eller trussel om krænkelse, uretmæssige tilegnelse eller overtrædelse af den pågældende parts datasikkerhed, immaterielle ejendomsret eller andre ejendomsrettigheder. Hvis denne aftale om voldgift af en eller anden grund ikke gælder for en tvist, og hvis tvisten som følge deraf kommer i retten snarere end i en voldgift, skal tvisten udelukkende fremføres for en statslig eller føderal domstol i Santa Clara Country i Californien.

Frafald af kollektive søgsmål og retssag med jury. ALLE KRAV SKAL FREMFØRES I PARTERNES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER GRUPPEMEDLEM I ET ANGIVELIGT KOLLEKTIVT ELLER REPRÆSENTATIVT SAGSANLÆG. DETTE FRAFALD GÆLDER KOLLEKTIV VOLDGIFT, MEDMINDRE DENNE VOLDGIFT ER NØDVENDIG FOR AT GENNEMFØRE HÅNDHÆVELSEN AF FRAFALDET AF DET KOLLEKTIVE SØGSMÅL ELLER I TILFÆLDE AF, AT DEN KOLLEKTIVE VOLDGIIFT ER UDTRYKKELIGT VEDTAGET AF NVIDIA. KUNDEN INDVILLIGER I, AT VED INDGÅELSE I DENNE LICENS, FRAFALDER KUNDEN OG NVIDIA HVER ISÆR RETTEN TIL EN RETSSAG MED JURY ELLER TIL AT DELTAGE I ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL.

Ret til at fravælge. KUNDEN KAN, I HENHOLD TIL DENNE LICENS, FRAVÆLGE DEN FØROMTALTE VOLDGIFT OG FRAFALDSBESTEMMELSE OM KOLLEKTIVT SØGSMÅL/RETSSAG MED JURY FOR DENNE LICENS VED AT GIVE NVIDIA SKRIFTLIG BESKED INDEN FOR 30 DAGE EFTER PÅBEGYNDELSE AF BRUGEN AF SOFTWAREN UNDER DENNE LICENS. EN SÅDAN SKRIFTLIG MEDDELELSE SKAL SENDES TIL OG VÆRE MÆRKET: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051, USA, OG SKAL INDEHOLDE (1) KUNDENS NAVN, (2) KUNDENS ADRESSE, (3) REFERENCEN TIL GEFORCE-SOFTWAREN SOM SOFTWAREN, SOM MEDDELELSEN VEDRØRER OG (4) EN TYDELIG ERKLÆRING, DER TILKENDEGIVER, AT KUNDEN IKKE ØNSKER AT LØSE TVISTER VED VOLDGIFT OG SOM VISER, AT TIDSFRISTEN FOR FRAVÆLGELSE PÅ 30 DAGE ER OVERHOLDT.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

6.1 Ingen garantier. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG NVIDIA OG NVIDIAS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART ELLER KARAKTER, HVERKEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE, MED RELATION TIL ELLER SOM FØLGE AF SOFTWAREN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET SAMT IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. Uden at begrænse ovenstående er kunden alene ansvarlig for at undersøge og bekræfte, at SOFTWAREN, som kunden henter og installerer, er den korrekte version til kundens udgave af grafisk controller-board, operativsystem og computerhardware.

6.2 Ansvarsbegrænsninger. I DET MAKSIMALE OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER KAN NVIDIA ELLER DERES LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SÆRLIGE, OPSTÅEDE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, ELLER FOR SKADER VED TAB AF OVERSKUD FOR VIRKSOMHEDER, TAB AF DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE ELLER TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF SOFTWAREN, SELVOM NVIDIA ER UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER. NVIDIAS SAMLEDE ANSVAR KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER UNDER ELLER SOM FØLGE AF DENNE LICENS OVERSKRIDE DEN NETTOPRIS, SOM KUNDEN HAR BETALT TIL NVIDIA FOR BRUG AF DENNE SÆRLIGE SOFTWARE, SOM ANSVARET ER BASERET PÅ, ELLER USD 10,00, HVIS NVIDIA IKKE MODTOG PENGE FOR KUNDENS BRUG AF SOFTWAREN.

7. SYSTEMOPDATERINGER

Kunden accepterer herved og anerkender, at SOFTWAREN kan få adgang til og indsamle oplysninger om, opdatere og konfigurere kundens system for på behørig vis at optimere systemet til brug med SOFTWAREN. I det omfang, at kunden bruger SOFTWAREN, accepterer kunden hermed alt det ovenstående og erklærer og garanterer, at kunden er berettiget til at give dette samtykke. Kunden accepterer desuden, at kunden alene er ansvarlig for vedligeholdelse af relevante datasikkerhedskopier og systemets gendannelsespunkter for kundens system, og at NVIDIA ikke er ansvarlig for skader på eller tab for et sådant system (inklusive tab af data eller adgang), der opstår som følge af eller vedrører (a) eventuelle ændringer i systemets konfiguration, programindstillinger, miljøvariabler, registreringsdatabase, drivere, BIOS eller andre egenskaber (eller enhver del af et sådant system), der påbegyndes via SOFTWAREN, eller (b) installation af eventuel SOFTWARE- eller tredjepartssoftware-rettelser igennem NVIDIAs opdateringstjeneste. SOFTWAREN kan indeholde links til websteder og tjenester. NVIDIA opfordrer kunden til at gennemgå fortrolighedspolitikken på de websteder og tjenester, som kunden vælger at besøge, så kunden kan forstå, hvordan de kan indsamle, bruge og dele kundens personlige oplysninger. NVIDIA er ikke ansvarlig for fortrolighedspolitikker eller fremgangsmåder på websteder og for tjenester, der styres af andre virksomheder eller organisationer.

Registrering og kundeoplysninger. Kunden erklærer og garanterer, at de oplysninger, som kunden har fremsat i forbindelse med registreringen til SOFTWAREN, er fuldstændige og korrekte. I det omfang, at kunden giver personlige oplysninger til NVIDIA under registreringen eller på anden måde, accepterer kunden også, at NVIDIA indsamler, bruger og videregiver sådanne oplysninger i overensstemmelse med NVIDIAs politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på URL https://www.nvidia.com/da-dk/about-nvidia/privacy-policy/. Hvis kunden ikke ønsker, at SOFTWAREN sørger for systemopdateringer, som beskrevet i afsnit 7, skal kunden fjerne markeringen i "Automatically check for updates" (Kontroller automatisk for opdateringer) i fanen "Preferences" (Præferencer) på NVIDIAs relevante opdateringskontrolpanel for SOFTWAREN.

8. DIVERSE

Hvis nogen betingelser i denne LICENS ikke stemmer overens med, eller ikke helt kan håndhæves i henhold til, loven, fortolkes disse betingelser som begrænsede i det omfang, det er nødvendigt, for at være i overensstemmelse med, og for helt at kunne håndhæves i henhold til, loven. Denne LICENS er den endelige, fulde og eneste aftale mellem parterne, der vedrører dette emne, og den tilsidesætter alle tidligere eller samtidige opfattelser og aftaler om dette emne, hvad enten det er mundtligt eller skriftligt. Denne LICENS må kun ændres skriftligt og underskrives af en befuldmægtiget repræsentant for NVIDIA. Kunden accepterer, at SOFTWAREN ikke må sendes, overføres eller eksporteres til andre lande eller bruges på nogen måde, der er forbudt ifølge det amerikanske Bureau of Industry and Security eller andre gældende eksportlove, begrænsninger eller bestemmelser.