Licens til kundebrug af NVIDIA-software

VIGTIG MEDDELELSE - BØR LÆSES OMHYGGELIGT: Denne licens til kundebrug af NVIDIA-software ("LICENS") er den aftale, som regulerer brugen af softwaren tilhørende NVIDIA Corporation og dets datterselskaber ("NVIDIA"), der kan downloades herfra, herunder computersoftware og tilknyttede materiale på print ("SOFTWARE"). Ved at downloade, installere, kopiere eller på anden vis anvende SOFTWAREN, accepterer du at være underlagt vilkårene i denne LICENS. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne LICENS, skal du ikke downloade SOFTWAREN.

SAGSFREMSTILLING

    Brug af NVIDIAs produkter kræver tre elementer: SOFTWAREN, hardwaren på et grafisk controller-board og en pc. SOFTWAREN er beskyttet af loven om ophavsret og internationale traktater om ophavsret samt andre love og traktater om immateriel ejendom. SOFTWAREN sælges ikke og er i stedet kun licenseret til brug, udelukkende i overensstemmelse med dette dokument.. Hardwaren er beskyttet af forskellige patenter og sælges, men LICENSEN dækker ikke dette salg, eftersom den ikke nødvendigvis sælges som en pakke med SOFTWAREN. Denne LICENS udgør kun vilkår og betingelser for SOFTWARELICENSEN.

1. DEFINITIONER

    1.1 Kunde. Kunde betyder den enhed eller person, der downloader SOFTWAREN.

2. UDSTEDELSE AF LICENS

    2.1 Rettigheder og begrænsninger for udstedelse. NVIDIA giver hermed Kunden følgende ikke-eksklusive, ikke-overdragelige rettigheder til at bruge SOFTWAREN med følgende begrænsninger:

        2.1.1 Rettigheder. Kunden må installere og bruge flere kopier af SOFTWAREN på en delt computer eller samtidigt på forskellige computere, samt fremstille flere sikkerhedskopier af SOFTWAREN, udelukkende til kundens eget brug i kundens virksomhed. Med "virksomhed" menes kundens eller en juridisk enheds individuelle brug (f.eks. et selskab eller et universitet) samt eventuelle datterselskaber, som denne ejer over halvdelen (50 %) af.

        2.1.2 Linux/FreeBSD-undtagelse. Uanset ovenstående betingelser i afsnit 2.1.1 kan SOFTWARE, der er udviklet specielt til brug på operativsystemerne Linux eller FreeBSD, eller andre operativsystemer afledt fra kildekoden til disse operativsystemer, kopieres og omfordeles, forudsat at de binære filer heraf ikke ændres på nogen måde (med undtagelse af udpakningen af komprimerede filer).

        2.1.3 Begrænsninger.

            Ingen reverse engineering. Kunden må hverken foretage reverse engineering af, dekompilere eller demontere SOFTWAREN eller på anden måde forsøge at fremskaffe kildekoden.

            Ingen adskillelse af komponenter. SOFTWAREN er licenseret som et enkelt produkt. Dens komponenter må ikke adskilles til brug på mere end en computer, eller på anden måde bruges uafhængigt af de andre dele.

            Ingen udlejning. Kunden må ikke leje eller lease softwaren til en anden.

3. OPHØR

    Denne LICENS ophører automatisk, hvis kunden ikke overholder alle betingelser og vilkår heri. I et sådant tilfælde skal kunden destruere alle kopier af SOFTWAREN og alle dens bestanddele.

    Defensiv suspension. Hvis kunden påbegynder eller deltager i en retssag mod NVIDIA, kan NVIDIA, efter eget skøn, suspendere eller opsige alle licensbevillinger og andre rettigheder, der er omfattet af denne LICENS, mens sådanne retssager står på.

4. OPHAVSRET

    Alle titler og ophavsrettigheder i og til SOFTWAREN (herunder, men ikke begrænset til, alle billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik, tekst og andre oplysninger, der er indarbejdet i SOFTWAREN), de medfølgende materialer og eventuelle kopier af SOFTWAREN ejes af NVIDIA eller NVIDIAs leverandører. SOFTWAREN er beskyttet af loven om ophavsret og internationale traktatregler. Derfor er kunden forpligtet til at behandle SOFTWAREN som ethvert andet ophavsretligt beskyttet materiale, undtagen hvor andet er tilladt i henhold til denne LICENS, og med undtagelse af at kunden må lave én kopi af SOFTWAREN udelukkende til backup- eller arkiveringsformål.

5. GÆLDENDE LOVGIVNING

    Denne LICENS anses for at være oprettet under, og skal fortolkes i henhold til, lovgivningen i delstaten Delaware i USA. FN-konventionen om aftaler om internationalt salg af varer frasiges specifikt.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

    6.1 Ingen garantier. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG NVIDIA OG NVIDIAS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART ELLER KARAKTER, HVERKEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE, MED RELATION TIL ELLER SOM FØLGE AF SOFTWAREN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET SAMT IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. Uden at begrænse ovenstående er du alene ansvarlig for at undersøge og bekræfte, at SOFTWAREN, som du henter og installerer, er den korrekte version til din udgave af grafisk controller-board, operativsystem og computerhardware.

    6.2 Intet ansvar for følgeskader. I DET MAKSIMALE OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER, KAN NVIDIA ELLER DERES LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER VED TAB AF FORTJENESTE FOR VIRKSOMHEDER, DATATAB, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER ANDEN ØKONOMISK SKADE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SOFTWAREN, HELLER IKKE SELVOM NVIDIA ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKO FOR SÅDANNE SKADER.

7. SYSTEMOPDATERINGER

    7.1 Kunden accepterer herved og anerkender, at SOFTWAREN kan få adgang til, indsamle kke-personidentificerbare oplysninger om, opdatere og konfigurere kundens system for på behørig vis at optimere systemet til brug med SOFTWAREN. I det omfang, at kunden bruger SOFTWAREN, accepterer kunden hermed alt det ovenstående og erklærer og garanterer, at kunden er berettiget til at give dette samtykke. Kunden accepterer desuden, at kunden alene er ansvarlig for vedligeholdelse af relevante datasikkerhedskopier og systemets gendannelsespunkter for kundens system, og at NVIDIA ikke er ansvarlig for skader på eller tab for et sådant system (inklusive tab af data eller adgang), der opstår som følge af eller vedrører (a) eventuelle ændringer i systemets konfiguration, programindstillinger, miljøvariabler, registreringsdatabase, drivere, BIOS eller andre egenskaber (eller enhver del af et sådant system), der påbegyndes via SOFTWAREN, eller (b) installation af eventuel SOFTWARE- eller tredjepartssoftware-rettelser igennem NVIDIAs opdateringstjeneste. SOFTWAREN kan indeholde links til websteder og tjenester. Vi opfordrer dig til at gennemgå erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger på de websteder og tjenester, du vælger at besøge, så du kan se, hvordan de kan indsamle, bruge og dele dine personlige oplysninger. NVIDIA er ikke ansvarlig for fortrolighedspolitikker eller fremgangsmåder på websteder og for tjenester, der styres af andre virksomheder eller organisationer.

    7.2 Registrering og kundeoplysninger. Kunden erklærer og garanterer, at de kke-personidentificerbare oplysninger, som kunden har fremsat i forbindelse med registreringen til SOFTWAREN, er fuldstændige og korrekte. Kunden anerkender også, at NVIDIA fra tid til anden kan indsamle, bruge og videregive sådanne oplysninger om kundens og/eller kundens system i forbindelse med SOFTWAREN i overensstemmelse med NVIDIA's politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan læses på https://www.nvidia.com/da-dk/about-nvidia/privacy-policy/. Hvis kunden ikke ønsker, at SOFTWAREN sørger for systemopdateringer, som beskrevet i afsnit 7, skal kunden fjerne markeringen i "Automatically check for updates" (Kontroller automatisk for opdateringer) i fanen "Preferences" (Præferencer) på NVIDIAs relevante opdateringskontrolpanel for SOFTWAREN.

8. DIVERSE

    Hvis nogen betingelser i denne LICENS ikke stemmer overens med, eller ikke helt kan håndhæves i henhold til, loven, fortolkes disse betingelser som begrænsede i det omfang, det er nødvendigt, for at være i overensstemmelse med, og for helt at kunne håndhæves i henhold til, loven. Denne LICENS er den endelige, fulde og eneste aftale mellem parterne, der vedrører dette emne, og den tilsidesætter alle tidligere eller samtidige opfattelser og aftaler om dette emne, hvad enten det er mundtligt eller skriftligt. Denne LICENS må kun ændres skriftligt og underskrives af en befuldmægtiget repræsentant for NVIDIA. Kunden accepterer, at SOFTWAREN ikke må sendes, overføres eller eksporteres til andre lande eller bruges på nogen måde, der er forbudt ifølge det amerikanske Bureau of Industry and Security eller andre eksportlove, begrænsninger eller bestemmelser.