ŠIFROVACÍ SOUTĚŽ NVIDIA – Oficiální pravidla

Účastí v této soutěži vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete dodržovat tato Oficiální pravidla stejně jako všechny relevantní zákony a předpisy.


PRO ÚČAST V SOUTĚŽI NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP ANI PLATBA JAKÉHOKOLIV TYPU. TATO SOUTĚŽ NEPLATÍ TAM, KDE TO OMEZUJE NEBO ZAKAZUJE ZÁKON. SOUTĚŽ JE OTEVŘENA PRO LEGÁLNÍ OBYVATELE ČESKÉ REPUBLIKY

1. Sponzor
Tato Soutěž je sponzorována společností NVIDIA Corporation, která sídlí na adrese 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95050, U.S.A. (dále jen "NVIDIA" nebo "Sponzor").

2. Způsobilost
Pro účast v Soutěži musíte mít legální pobyt v České republice. Tato Soutěž je přístupná pouze jednotlivým fyzickým osobám. Účast v Soutěži není povolena týmům, firmám ani institucím. Zaměstnanci Sponzora, přidružených společností a jejich dodavatelů, poskytovatelů služeb a profesionálních poradců spojených s touto soutěží stejně jako jejich nejbližší rodinní příslušníci a / nebo členové jejich domácností se NEMOHOU Soutěže zúčastnit.

3. Úkol
Soutěž spočívá v řešení následujícího úkolu: Účastník musí vyřešit osm různých šifer zveřejněných na sociálních kanálech společnosti NVIDIA (kterými jsou v České republice Facebook a Instagram) a získat tak správné odpovědi. Tyto odpovědi je nutné vyplnit do formuláře na specializovaných internetových stránkách. Formulář bude k dispozici pouze po omezenou dobu po zveřejnění všech šifer, konkrétně od 24. října 2018 v 10:00:00 do 24. října 2018 do 23:59:59.

VYHODNOCENÍ

Formulář také obsahuje pole, do nějž účastníci zapíšou svůj odhad, kolik osob se soutěže zúčastní. Tento údaj bude nápomocný při výběru vítězů, protože vítězem se stane nejrychlejší soutěžící s nejbližším odhadem.

4. Ceny, pravděpodobnost výhry
Ceny v této Soutěži jsou následující:

•  Jedna (1) grafická karta GeForce RTX 2080 v celkové hodnotě 1 100 USD.

Vítěz ceny nemůže tuto cenu vyměnit za její peněžní ekvivalent. TATO SOUTĚŽ SE KONÁ POPRVÉ.

5. Časová dostupnost
Pro účast v soutěži je nutné (a) vstoupit na webové stránky propagační akce. Datum a čas dostupnosti soutěže bude specifikováno a bude v každé zemi jiné (Česká republika)

6. Vyhlášení vítězů, přihlášení výherce a udělení ceny
Sponzorem této propagační akce je NVIDIA Corporation. Jména vítězů naleznete na adrese https://www.nvidia.com/cs-cz/geforce/contests/puzzle-contest/ po 26. říjnu 2018. Pro nárok na výhru musí vítěz do 30 dnů od zaslání oznámení od společnosti NVIDIA:
a. potvrdit, že oznámení zaslané e-mailem dostal (a toto potvrzení musí být odesláno ze stejné e-mailové adresy, na niž bylo zasláno oznámení), a

b. vyplnit, podepsat a poslat zpátky formulář pro výherce (který pošle NVIDIA spolu s e-mailovým oznámením) a další požadované dokumenty (pokud nějaké) uvedené v e-mailu od společnosti NVIDIA

Do 21 dní od obdržení požadovaných dokumentů od vítěze společnost NVIDIA odešle cenu prostřednictvím FedEx nebo podobné kurýrní služby, a to na své náklady, na poštovní adresu výherce uvedenou při odeslání formuláře. Pokud společnost NVIDIA bez ohledu na výše uvedené dojde k závěru, že požadované dokumenty zaslané vítězem jsou neúplné, obsahují chyby nebo jsou jinak v nepořádku, může si od výherce před odesláním ceny vyžádat doplňující informace nebo náhradní dokumenty. Digitální ceny budou zaslány elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou při odesílání formuláře do soutěže.


DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY: Pokud vítěze není možné kontaktovat, nepřihlásí se o svou cenu nebo nevrátí požadované dokumenty ve stanovené lhůtě, nebo pokud se cena vrátí jako nedoručitelná, nebo pokud vítěz nedodrží kterékoliv z ustanovení těchto oficiálních pravidel, bude tato situace vykládána tak, že se své výhry vzdává. V takovém případě bude cena udělena tomu, kdo odeslal druhou nejlepší odpověď v pořadí, které již dříve stanovila společnost NVIDIA.

7. Daně
Vítěz soutěže nese plnou zodpovědnost za veškeré daně či poplatky spojené s převzetím a / nebo užíváním ceny. Sponzor si vyhrazuje právo z výše ceny takové daně či poplatky odečíst v rozsahu, který požaduje zákon.

8. Prohlášení, záruky a odškodnění účastníka
a. VEŠKERÉ PŘIJATÉ ODPOVĚDI, KTERÉ PORUŠUJÍ KTERÉKOLIV Z VÝŠE UVEDENÝCH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK ČI JINÝM ZPŮSOBEM PORUŠUJÍ TATO OFICIÁLNÍ PRAVIDLA, BUDOU PROHLÁŠENY ZA NEPLATNÉ A AUTOMATICKY DISKVALIFIKOVÁNY ZE SOUTĚŽE.

9. DALŠÍ SOUHLASY ze strany účastníka
a. Účastí v této Soutěži každý účastník vyjadřuje, že vzal na vědomí a že souhlasí s tím, že Sponzor a spřízněné osoby Sponzora neponesou žádnou zodpovědnost za: (i) jakékoliv pozdě zaslané, ztracené, ukradené, zfalšované, poškozené, neúplné, nečitelné nebo jinam zaslané odpovědi, (ii) jakékoliv chyby, opomenutí, mylné informace nebo mylnou identifikaci v zaslané odpovědi, (iii) jakýkoli spor či nárok vyplývající z účasti účastníka v této Soutěži nebo jeho odpovědi, přijetí, vlastnictví či využívání ceny, (iv) jakékoliv chyby počítačového hardwaru, softwaru, internetu, sítě, kabelů, telefonů či jiných komunikačních a technických prostředků, nebo (v) jakékoliv poškození počítačového hardwaru, softwaru či dat účastníka nebo jakékoliv jiné osoby související s účastí v této Soutěži nebo s přístupem, stažením či používáním kterýchkoliv nástrojů, souborů, dat, softwaru nebo dalších materiálů v souvislosti s touto Soutěží.

b. Účastí v této soutěži vyjadřujete svůj výslovný souhlas s tím, že společnost NVIDIA může sbírat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje, které jí v souvislosti s touto propagační akcí poskytnete (včetně mimo jiné uvedení vašeho jména a bydliště na seznamu vítězů a zveřejnění tohoto seznamu), a to v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti NVIDIA, které naleznete na adrese http://www.geforce.com/privacy-policy. Navíc tímto neodvolatelně a bezpodmínečně udělujete společnosti NVIDIA bezplatnou a nevýhradní trvalou, neodvolatelnou, volně převoditelnou, volně přiřaditelnou celosvětovou licenci s možností poskytnout podlicence, a to ke spouštění, využívání, kopírování, reprodukci, publikování, distribuci, provozování, zobrazování, vystavování, předvádění, upravování, přizpůsobování a vytváření odvozených děl z kterékoliv z odpovědí, které zašlete do této soutěže, ať už pro účely související s touto soutěží nebo jiné, a to prostřednictvím internetového, elektronického, digitálního, vysílacího, divadelního, filmového či jakéhokoliv jiného komunikačního média dnes známého či v budoucnu vyvinutého, a to ve všech případech bez jakýchkoliv omezení (s výjimkou těch daných zákonem).

c. Společnost NVIDIA neposkytuje k jakékoliv z cen žádnou záruku ani prohlášení a nenese žádnou zodpovědnost v případě jakýchkoliv technických potíží způsobených důvody, které nelze přisoudit společnosti NVIDIA, mezi něž patří vady výroby, nekompatibilita konkrétních modelů nebo omezení ze strany výrobce.

d. VEŠKERÉ PŘIJATÉ ODPOVĚDI, KTERÉ PORUŠUJÍ KTERÉKOLIV Z VÝŠE UVEDENÝCH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK ČI JINÝM ZPŮSOBEM PORUŠUJÍ TATO OFICIÁLNÍ PRAVIDLA, BUDOU PROHLÁŠENY ZA NEPLATNÉ A AUTOMATICKY DISKVALIFIKOVÁNY ZE SOUTĚŽE.

10. Vyhrazení práv společnosti NVIDIA
Společnost NVIDIA si vyhrazuje právo tuto propagační akci ukončit v případě, kdy z důvodu podvodu, technického selhání nebo jiného faktoru, který společnost NVIDIA realisticky nemůže ovlivnit, naruší integritu této akce, o čemž rozhodne na základě vlastního uvážení společnost NVIDIA. Online odpovědi zaslané z více e-mailových adres pod více různými identitami nebo s použitím jakéhokoliv jiného zařízení či prostředku, který umožní zaslání více odpovědí, budou prohlášeny za neplatné. Pokud se vítěz účastnil soutěže online, pak bude za vítěze prohlášen oprávněný držitel účtu e-mailové adresy, z níž byla zaslána vítězná odpověď. Oprávněným držitelem e-mailového účtu se rozumí fyzická osoba, která je k danému e-mailovému účtu přiřazena poskytovatelem přístupu k internetu, poskytovatelem služeb nebo jinou organizací, která je zodpovědná za přiřazování e-mailových adres nebo za doménu spojenou se zaslanou e-mailovou adresou. Společnost NVIDIA nenese zodpovědnost za jakýkoliv nesprávný nebo nepřesný přepis zaslaných informací, technická selhání, ztracené / pozdržené datové přenosy, vynechání, přerušení provozu, smazání, selhání, poruchy linky nebo telefonní sítě, počítačového vybavení, softwaru, nemožnost připojit se k jakýmkoliv online službám nebo stránkám, nemožnost odeslat online formulář nebo jakoukoliv jinou chybu či selhání, či jakékoliv jiné poškození počítače účastníka soutěže nebo jakékoliv jiné osoby související s účastí v této soutěži nebo se stažením jakýchkoliv materiálů, či za odpovědi zaslané pozdě, ztracené, ukradené, nečitelné, s nezaplaceným poštovným nebo zaslané na nesprávnou adresu. Pokud tato soutěž nebo jakékoliv internetové stránky související s touto soutěží (nebo jakoukoliv její částí) budou narušeny nebo jiným způsobem neumožní zaslání odpovědi, nebo v případě infekce počítačovými viry, nekalou manipulací, neoprávněnými zásahy a kroky ze strany účastníků, podvodu, technického selhání nebo jiných důvodů, které podle výhradního uvážení společnosti NVIDIA poškozují nebo ovlivňují správu, bezpečnost, spravedlivost, integritu nebo řádné fungování této soutěže, vyhrazuje si společnost NVIDIA právo na základě výhradního vlastního uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která je do takového jednání zapojena, a / nebo tuto soutěž či jakoukoliv její část zrušit, ukončit, pozměnit nebo pozastavit. Jakýkoliv pokus ze strany účastníků nebo jiných osob úmyslně poškodit jakoukoliv online službu nebo webové stránky či narušit legitimní provoz této soutěže je porušením trestních a občanských zákonů a v případě, že bude takový pokus podniknut, si společnost NVIDIA vyhrazuje právo žádat kompenzaci a / nebo jinou nápravu od takových osob, a to v plném rozsahu povoleném zákonem.

11. Rozhodné právo a jurisdikce
Tato oficiální pravidla se řídí a budou vykládána v souladu se zákony státu Delaware v USA, bez ohledu na jeho normy pro kolize práva. Každý účastník se tímto podřizuje výlučné jurisdikci státních a federálních soudů v Santa Clara, Kalifornie, USA.

12. Informace o soutěži
Sponzorem této propagační akce je NVIDIA Corporation. Jméno vítěze naleznete na adrese https://www.nvidia.com/cs-cz/geforce/contests/puzzle-contest/ po 26. říjnu 2018.