Smlouva O Používání Softwaru NVIDIA GeForce Experience Zákazníkem

Touto Licenční Smlouvou Se Zákazníkem Týkající Se Používání Softwaru NVIDIA GeForce ("smlouva") Se Řídí Využívání Počítačového Softwaru Ge Force Experience, Souvisejících Instalačních Programů a Ovladačů Společně S Doprovodnou Dokumentací (společně „software“) SpolečnostiNVIDIAa Corporation a Jejích Poboček (NVIDIAa"). Před Instalací Nebo Používáním Softwaru Si Pečlivě Přečtěte Následující Podmínky Používání. SpolečnostNVIDIAa Je Vám Ochotna Licencovat Software Pouze v Případě, Že Přijímáte Všechny Podmínky Obsažené v Této Smlouvě. Stažením, Instalací, Kopírováním Nebo Jiným Používáním Softwaru Souhlasíte S Touto Smlouvou a Souhlasíte, Že Se Budete Řídit Jejími Podmínkami. Pokud Nesouhlasíte Se Všemi Podmínkami Této Smlouvy, Pak SpolečnostNVIDIAa Není Ochotna Vám Licencovat Software a Vy Musíte Vrátit Nebo Zničit Všechny Kopie Softwaru a Nesmíte Software Stahovat, Instalovat, Kopírovat Ani Jiným Způsobem Využívat.

Úvodní Část

Používání Produktů Společnosti NVIDIA Vyžaduje Tři Prvky: Software, Hardware Na Grafické Řídicí Desce a Osobní Počítač (společně Jsou Zde Takový Hardware a Osobní Počítač Definovány Jako "systém Zákazníka"). Software Je Chráněn Autorskými Právy a Mezinárodními Úmluvami O Ochraně Autorských Práv a Také Dalšími Zákony a Úmluvami O Ochraně Duševního Vlastnictví. Software Není Prodáván, Místo Toho Je Licencován K Použití, Výhradně v Souladu S Touto Smlouvou. Hardware Je Chráněn Různými Patenty a Je Prodáván, Ale Tato Smlouva Se Na Daný Prodej Nevztahuje, Jelikož Nemusí Být Nutně Prodáván v Sadě Se Softwarem. Tato Smlouva Dále Stanovuje Pouze Podmínky Používání Softwarové Licence.

1. Definice

1.1 Zákazník. Zákazník představuje subjekt nebo osobu, která si stáhne a/nebo nainstaluje SOFTWARE.

2. Udělení Licence

2.1 Práva a Omezení Udělení. Za Předpokladu, Že Zákazník Splní Podmínky v Této Smlouvě, Společnost NVIDIA Mu Tímto Uděluje Neexkluzivní, Nepřenosné Právo Pro Jednoho Zákazníka K Načtení, Instalaci, Spuštění a Používání Spustitelné Podoby Softwaru Způsobem a Pro Účely Uvedené v Přiložených Tištěných Materiálech S Následujícími Omezeními:

2.1.1 Práva. Zákazník Může Nainstalovat a Používat Jednu Kopii Softwaru Na Jeden Systém Zákazníka a S Výjimkou Vytvoření Záložní Kopie Softwaru Nesmí Jinak Software Kopírovat. Software Je Zakázáno Sdílet Nebo Používat Současně Na Více Počítačích.

2.1.2 Omezení. S Výjimkou Případů, Kdy Je Tak Výslovně Uvedeno v Této Smlouvě, Zákazník Nesmí: (a) Kopírovat (kromě Úkonů Během Načítání Či Instalace) Nebo Upravovat Software, Včetně, Mimo Jiné, Přidávání Nových Funkcí Nebo Provádění Jiných Úprav, Které Mění Fungování Softwaru; (b) Zpětně Rekonstruovat, Dekompilovat Nebo Rozdělovat Na Části Software Nebo Se Pokoušet Jiným Způsobem Získat Zdrojový Kód, v Celku Nebo Jeho Část, Nebo Povolit Či Oprávnit Třetí Stranu K Takové Činnosti S Výjimkou Rozsahu, Ve Kterém Jsou Takové Činnosti Výslovně Povoleny Zákonem Navzdory Tomuto Zákazu; (c) Odstraňovat Poznámky O Autorských Právech Nebo Jiné Poznámky O Vlastnictví Ze Softwaru; (d) Přenášet, Dále Licencovat, Pronajímat, Půjčovat, Najímat Nebo Jinak Distribuovat Software Někomu Jinému; Nebo (e) Zpřístupňovat Funkce Softwaru Více Uživatelům Prostřednictvím Libovolných Prostředků, Včetně, Mimo Jiné, Nahrávání Softwaru Na Síť Nebo Do Služby Ke Sdílení Souborů Nebo Prostřednictvím Hostování, Poskytovatele Aplikačních Služeb, Odboru Služeb, Softwaru Jako Služby (saa S) Nebo Jiných Typů Služeb.

2.2 Další informace.

7-Zip. Software zahrnuje softwarový program 7-Zip ("7-Zip"). Používání zdrojového kódu pro program 7-Zip podléhá podmínkám používání uvedeným na webu www.7-zip.org.

3. Souhlas Se Shromažďováním a Využíváním Údajů

Zákazník Tímto Potvrzuje, Že Software Shromažďuje Jak Osobně Neidentifikovatelné Údaje, Tak I Osobně Identifikovatelné Údaje Týkající Se Zákazníka a Systému Zákazníka a Má K Nim Přístup a Také Konfiguruje Systém Zákazníka Za Účelem (a) Správné Optimalizace Systému Zákazníka K Používání Se Softwarem, (b) Poskytování Obsahu Prostřednictvím Softwaru, (c) Vylepšování Produktů a Služeb Společnosti NVIDIA a (d) Poskytování Marketingových Sdělení. Údaje Shromážděné Softwarem Zahrnují, Mimo Jiné, Konfiguraci Hardwaru Systémů Zákazníka (i) a Id, (ii) Operační Systém a Konfiguraci Ovladačů, (iii) Nainstalované Hry a Aplikace, (iv) Nastavení Her a Aplikací, Výkon a Údaje O Využívání a (iv) Metriky Využívání Softwaru. v Rozsahu, Ve Kterém Zákazník Využívá Software, Tímto Zákazník Uděluje Souhlas Se Vším Výše Uvedeným a Zaručuje, Že Má Právo Udělit Takový Souhlas.

Navíc Zákazník Souhlasí, Že Je Výhradně Zodpovědný Za Zajištění Vhodných Záloh Dat a Bodů Obnovení Systému Týkajících Se Systému Zákazníka a Že Společnost NVIDIA Nebude Mít Žádnou Odpovědnost Za Jakékoliv Škody Nebo Ztráty v Takovém Systému Zákazníka (včetně Ztráty Dat Či Přístupu) Vyplývající Z Nebo Související S (y) Libovolnými Změnami Konfigurace, Nastavení Aplikací, Proměnných Prostředí, Registrů, Ovladačů, Rozhraní Bios Nebo Dalších Atributů Systému Zákazníka (nebo Libovolné Části Systému Zákazníka) Zahájených Prostřednictvím Softwaru; Nebo (z) Instalací Libovolného Softwaru Nebo Aktualizací Softwaru Třetích Stran Zahájených Prostřednictvím Softwaru. Software Může Obsahovat Odkazy Na Webové Stránky a Služby. Společnost NVIDIA Podporuje Zákazníka, Aby Si Prošel Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů Na Těchto Stránkách a Ve Službách, Které Se Zákazník Rozhodne Navštívit Tak, Aby Zákazník Rozuměl, Jak Mohou Shromažďovat, Využívat a Sdílet Osobní Údaje Zákazníka. Společnost NVIDIA Není Zodpovědná Za Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů Nebo Postupy Stránek Či Služeb Řízených Dalšími Společnostmi Či Organizacemi.


Další Informace O Shromažďování, Využívání a Zveřejňování Informací Od Uživatelů Softwaru Společnosti NVIDIA Naleznete v Zásadách Ochrany Osobních Údajů Společnosti NVIDIA Dostupných Na Adrese https://www.nvidia.com/cs-cz/about-nvidia/privacy-policy/.

4. Období Platnosti a Ukončení Platnosti

4.1 Období Platnosti. Všechny Níže Poskytnuté Licence Mají Dobu Trvání Od Data Stažení a Jejich Platnost Končí S Koncem Používání Přidruženého Systému Zákazníka a Mohou Být Ukončeny Dříve Podle Pravidel Uvedených v Části Níže. Tato Smlouva Zůstává v Platnosti Až Do Vypršení Nebo Ukončení Poslední Licence.

4.2 Ukončení Platnosti. Zákazník Může Kdykoliv Ukončit Smlouvu Zničením Všech Kopií Softwaru, Které Jsou v Držení Nebo Pod Kontrolou Zákazníka. Tato Smlouva Bude Automaticky Ukončena, S Upozorněním Společnosti NVIDIA Nebo Bez Něj, Pokud Zákazník Nesplní Libovolné Zde Uvedené Podmínky. v Takovém Případě Musí Zákazník Dle Uvážení Společnosti NVIDIA Zničit Nebo Vrátit Všechny Kopie Softwaru a Všechny Jeho Součásti, Které Jsou v Držení Nebo Pod Kontrolou Zákazníka. Pokud Zákazník Zahájí Nebo Se Účastní Právních Řízení Proti Společnosti NVIDIA, Pak Může Společnost NVIDIA, Dle Svého Výhradního Uvážení, Pozastavit Nebo Ukončit Všechny Udělené Licence a Další Práva Poskytovaná v Rámci Této Smlouvy Během Trvání Podobných Právních Řízení.

5. Autorská Práva

5.1 Vlastnictví Autorských Práv. Kopie Softwaru Je Licencována. Neprodává Se. Zákazník Vlastní Libovolné Médium, Na Kterém Je Software Nahrán, Ale Společnost NVIDIA a Její Poskytovatelé Licencí Nebo Dodavatelé Si Zachovávají Vlastnictví Kopie Samotného Softwaru, Včetně Všech Autorských Práv a Jiných Práv Duševního Vlastnictví Na Software (včetně, Mimo Jiné, Všech Obrázků, Fotek, Animací, Videí, Zvuků, Hudby, Textu a Dalších Informací Zahrnutých Do Softwaru), Doprovodných Tištěných Materiálů a Libovolných Kopií Softwaru. Software Je Chráněn Autorskými Zákony a Mezinárodními Úmluvami. v Souladu S Tím Je Zákazník Povinen Zacházet Se Softwarem Jako Se Všemi Dalšími Materiály, Na Které Se Vztahují Autorská Práva, S Výjimkou Jiného Povolení Podle Této Smlouvy a Může Si Vytvořit Jednu Kopii Softwaru Výhradně Pro Záložní Nebo Archivační Účely Za Předpokladu, Že Zákazník Reprodukuje Všechny Poznámky O Autorských Právech a Vlastnictví, Které Se Nachází v Původní Kopii. Algoritmy, Struktura, Organizace a Zdrojový Kód Softwaru Jsou Cennými Obchodními Tajemstvími a Důvěrnými Informacemi Společnosti NVIDIA. S Výjimkou Jiných Zde Výslovně Uvedených Případů, Neuděluje Zákazníkovi Tato Smlouva Ani Společnost NVIDIA Žádné Vyjádřené Nebo Předpokládané Právo Podle Žádného Patentu, Autorského Práva, Ochranné Známky Nebo Jiného Práva Duševního Vlastnictví Společnosti NVIDIA Na Software a Všechna Práva, Nároky a Zájmy K Softwaru, Které Nejsou Výslovně Uděleny, Jsou Vyhrazeny Společnosti NVIDIA Nebo Jejím Poskytovatelům Licencí Či Dodavatelům.

5.2 Nahraný Obsah. Software Umožňuje Zákazníkům Nahrávat Svoji Elektronickou Činnost, Včetně, Mimo Jiné, Hraní („videa S Obsahem“) a Nahrávat Nebo Streamovat Videa S Obsahem Pomocí Služeb Jako Twitch.Tv a You Tube. Zákazníci Jsou Výhradně Odpovědní Za Svá Videa S Obsahem a Přebírají Veškerá Rizika Vyplývající Z Používání Webových Stránek, Služeb a Sítí Třetích Stran. Zákazník Zaručuje a Prohlašuje, Že Je Autorem a Vlastníkem Všech Videí S Obsahem Nebo Má Dostatečná Práva a Oprávnění K Jejich Vystavení Či Publikaci. Používáním Softwaru K Nahrávání a Publikaci Videí S Obsahem Na Webových Stránkách, Ve Službách Nebo Na Sítích Třetí Strany Zákazník Souhlasí, Že Odškodní SpolečnostNVIDIAa a Její Vedoucí, Ředitele, Zaměstnance a Zástupce a Bude Je Chránit Před a Proti Jakýmkoliv Nárokům, Sporům, Požadavkům, Odpovědnostem, Škodám, Ztrátám, Nákladům a Výdajům („nároky“) Vyplývajícím Z Videí S Obsahem Nebo S Nimi Jakkoliv Spojenými, Včetně, Mimo Jiné, Nároků Ohledně Toho, Že Videa S Obsahem Zákazníka (a) Porušují, Narušují Nebo Zcizují Práva Libovolné Třetí Strany, Včetně Autorských Práv, Ochranných Známek, Patentů, Obchodních Tajemství, Morálních Práv, Práv Na Soukromí Či Publicitu Nebo Libovolná Další Duševní Práva Nebo Vlastnická Práva; Nebo (b) Urážejí, Pomlouvají Nebo Hanobí Další Osoby.

6. Platné Zákony

Tato Smlouva Bude Považována Za Uzavřenou a Bude Podléhat Zákonům Státu Delaware Bez Ohledu Na Střet Pravidel Či Principů Zákonů Nebo Jejich Použití. Úmluva Spojených Národů Týkající Se Smluv Pro Mezinárodní Prodej Zboží, Je Tímto Výslovně Odmítnuta. Exkluzivní Jurisdikci Nad Jakýmkoliv Sporem Nebo Nárokem Vyplývajícím Z Této Smlouvy Budou Mít Státní A/nebo Federální Soudy Sídlící v Okrese Santa Clara v Kalifornii. Zákazník Souhlasí, Že Bude Plně Dodržovat Všechny Exportní Zákony a Nařízení Usa, Aby Zajistil, Že Software, S Ním Související Technické Údaje a Jakékoliv Přímé Produkty Tohoto Softwaru Nebyly Exportovány Nebo Reexportovány Přímo Nebo Nepřímo v Rozporu S Platnými Exportními Zákony a Nařízeními Nebo Nebyly Použity Pro Účely Jimi Zakázané.

7. Odmítnutí Záruk a Omezení Odpovědnosti

7.1 Žádné Záruky. Software Je Poskytován "tak, Jak Je" a V Maximálním Rozsahu Dovoleném Platnými Zákony Společnost NVIDIA a Její Dodavatelé Odmítají Všechny Záruky, Ať Už Vyjádřené Nebo Předpokládané, Včetně, Mimo Jiné, Předpokládaných Záruk a Podmínek Obchodovatelnosti, Neporušování, Vhodnosti Pro Konkrétní Účel a Libovolných Záruk a Podmínek Vyplývajících Z Průběhu Obchodního Jednání Nebo Využití Pro Obchodní Činnost. Žádné Rady Nebo Informace Získané Od Společnosti NVIDIA, Ať Už Ústně Nebo Písemně, Nebudou Podkladem Pro Vznik Záruky Nebo Podmínky, Která Není Výslovně Uvedena v Této Smlouvě.

7.2 Omezení Záruky. v Maximálním Rozsahu Povoleném Platnými Zákony v Žádném Případě Nesmí Být Společnost NVIDIA Nebo Její Dodavatelé Zodpovědní Za Jakékoliv Zvláštní, Náhodné, Nepřímé Nebo Následné Škody (včetně, Bez Omezení, Škod v Rámci Ztráty Obchodních Zisků, Narušení Obchodů Nebo Ztráty Obchodních Informací Nebo Jiné Finanční Ztráty) Vyplývající Z Používání Nebo Nemožnosti Používání Softwaru, I Když Byla Společnost NVIDIA Upozorněna Na Možnost Takových Škod. Některé Jurisdikce Zakazují Vyloučení Nebo Omezení Odpovědnosti Za Předpokládané Záruky Nebo Následné Či Náhodné Škody, Takže Výše Uvedené Omezení Se Nemusí Na Zákazníka Vztahovat. Zákazník Může Mít I Jiná Zákonná Práva, Která Se Mezi Jurisdikcemi Liší. Bez Ohledu Na Výše Uvedené, Celková Odpovědnost Společnosti NVIDIA Vyplývající Z Této Smlouvy Nebo S Ní Související Nepřekročí Jeden Tisíc Amerických Dolarů (1 000,00 Usd). Výše Uvedená Omezení Přetrvají a Budou Platit, I Pokud Se Zjistí, Že Některý Omezený Nápravný Prostředek Specifikovaný v Této Smlouvě Neplní Svůj Základní Účel.

8. Koncoví Uživatelé Z Vlády Usa.

Software a Související Dokumentace Jsou „komerční Položky“ Dle Definice Tohoto Termínu v Nařízení Far 2.101 Zahrnující „komerční Počítačový Software“ a „dokumentaci Komerčního Počítačového Softwaru“ Ve Smyslu, v Jakém Jsou Tyto Termíny Používány v Nařízení Far 12.212 a Dodatku Dfars 227.7202. Pokud Jsou Software a Dokumentace Získávány Vládou Usa Nebo Jejím Jménem, Pak Budou Práva Vlády Usa K Softwaru a Dokumentaci Pouze Ta, Která Jsou Uvedena v Této Smlouvě, Jak Je Uvedeno Ve Far 12.212 a Dfars 227.7202-1 Až 227.7202-4.

9. Různé

Zákazník Nemůže Přiřadit Nebo Převést Tuto Smlouvu Nebo Jakákoliv Práva Zde Udělená, Podle Zákona Nebo Jinak, Bez Předchozího Písemného Souhlasu Společnosti NVIDIA a Jakýkoliv Takový Pokus Zákazníka Bude Bez Příslušného Souhlasu Neplatný. S Výjimkou Případů, Které Jsou Výslovně Uvedeny v Této Smlouvě, Bude Uplatnění Libovolných Opravných Prostředků v Rámci Této Smlouvy Týkajících Se Kterékoliv Zúčastněné Strany Prováděno Bez Ohledu Na Další Opravné Prostředky v Rámci Této Smlouvy Nebo Jiné. Pokud Je Jakékoliv Ustanovení Této Smlouvy v Rozporu Se Zákony Nebo Nemůže Být Dle Zákonů Plně Vynuceno, Bude Toto Ustanovení Uzpůsobeno v Rozsahu Nezbytném K Zajištění Souladu a Plné Vynutitelnosti Dle Zákona. Tato Smlouva Je Konečná, Úplná a Exkluzivní Smlouva Mezi Stranami Týkající Se Dané Věci a Má Přednost Před Všemi Staršími Nebo Dočasnými Návrhy, Porozuměními, Sděleními Či Smlouvami Týkajícími Se Podobných Záležitostí, Ať Už Ústními Či Písemnými, Pokud Zákazník a Společnost NVIDIA Neuzavřou Samostatnou Smlouvu Týkající Se Užívání Softwaru. Netrvání Na Vynucování Libovolného Ustanovení Této Smlouvy Libovolnou Stranou Nebude Představovat Odmítnutí Budoucího Vynucování Daného Ustanovení Nebo Jiných Ustanovení. Tato Smlouva Může Být Odmítnuta Nebo Upravena Pouze Písemně S Podpisem Autorizovaného Vedoucího Pracovníka Společnosti NVIDIA.