BEPERKTE GARANTIE

 

Deze beperkte garantie is een uitgebreidere garantie van de fabrikant, die wettelijke rechten toekent als aanvulling op de wettelijke rechten die zijn bepaald door de consumentenwetgeving van de Europese Unie en de Lidstaten ervan.

WAT DEKT DEZE BEPERKTE GARANTIE?
Deze beperkte garantie van NVIDIA dekt je SHIELD hardwareproduct ("product waar de garantie voor geldt"), samen met eventuele accessoires die je bij het hardwareproduct ontvangen hebt, onder normale gebruiksomstandigheden tegen fabricagefouten of defecten in hardwarecomponenten in het product waar de garantie voor geldt, gedurende de garantieperiode. Voor apart verkochte accessoires geldt de dekking die wordt geboden door de garantie van het accessoire. Deze garantie heeft alleen betrekking op de oorspronkelijke koper en kan niet worden overgedragen aan derden (inclusief de koper van een gebruikt product waar garantie voor geldt). Als je het product waar de garantie voor geldt weggeeft of verkoopt, eindigt deze beperkte garantie; dit is echter niet van invloed op eventuele rechten die de nieuwe eigenaar heeft gezien de geldende consumentenwetgeving.

Deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten en is alleen geldig binnen de EU-landen en Noorwegen. Je kunt ook andere rechten hebben, die van land tot land verschillen.

HOE LANG?
Deze garantie van NVIDIA is twee (2) jaar geldig vanaf de aankoopdatum van uw nieuwe Product onder Garantie ("Garantieperiode") voor een hardwareproduct van SHIELD™ en één (1) jaar voor de accessoires, waaronder de controller, cover, afstandsbediening en stylus.

WAT DOET NVIDIA?
NVIDIA repareert het product, of, als reparatie niet redelijkerwijze mogelijk is, vervangt het je product waar de garantie voor geldt indien het defect is. Vervangende onderdelen en/of producten kunnen nieuwe of gerenoveerde onderdelen of producten zijn, en de garantie hierop geldt uitsluitend tot de datum waarop de oorspronkelijke garantieperiode eindigt.

Dit heeft geen gevolgen voor eventuele rechten die je hebt vanwege de geldende consumentenwetgeving, waaronder het recht om terugbetaling te claimen.

WAT DEKT DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET?
NVIDIA is niet verantwoordelijk voor eventuele interoperabiliteits- of compatibiliteitsproblemen die kunnen ontstaan wanneer er (a) producten, software of opties worden gebruikt die niet geleverd of ondersteund worden door NVIDIA; (b) configuraties worden gebruikt die niet ondersteund, geleverd of goedgekeurd zijn door NVIDIA; (c) onderdelen voor een bepaald systeem worden geïnstalleerd in een systeem van een ander merk of model.

In het kader van deze garantie heeft NVIDIA geen verplichtingen met betrekking tot het volgende: (a) Hardware van een product waarvoor garantie geldt dat geen materiaal- of fabricagefouten vertoont, (b) software, games of toepassingen, (c) cosmetische beschadiging; (d) normale slijtage; (e) eenmalig bruikbare of verbruiksonderdelen [tenzij geleverd door NVIDIA en in garantie]; (f) defecten of schade aan het product met geldige garantie die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan: (1) eventuele wijzigingen, veranderingen, geknoei, reparatie of onderhoud door anderen dan NVIDIA of erkende vertegenwoordigers van dit bedrijf; (2) behandeling, verplaatsing, opslag, installatie, tests, onderhoud of gebruik die niet in overeenstemming zijn met de documentatie van het product waarvoor de garantie geldt; (3) onjuist gebruik, nalatigheid, onzorgvuldigheid, ongevallen of misbruik; (4) software van derden of virussen; of verlies van software of data die kan optreden tijdens een reparatie of vervanging; (5) brand, morsen van voedsel of vloeistof, externe elektrische storingen of overmacht (zoals, maar niet alleen, bliksem), of elke andere externe factor die buiten onze redelijke controle ligt.

NVIDIA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN PROGRAMA'S, DATA OF VERWISSLBARE OPSLAGMEDIA. NVIDIA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE TERUGPLAATSING OF HERNIEUWDE INSTALLATIE VAN PROGRAMMA'S OF DATA, BEHALVE DE SOFTWARE DIE DOOR NVIDIA IS GEÏNSTALLEERD BIJ DE VERVAARDIGING VAN HET PRODUCT.

Alvorens een product waarvoor garantie geldt te retourneren voor service, wordt geadviseerd een back-up te maken van de data en vertrouwelijke, eigen, of persoonlijke gegevens te verwijderen.

WAT TE DOEN ALS JE EEN PROBLEEM HEBT?
Als je een probleem ondervindt of als je denkt dat het product defect is, dien je contact op te nemen met het NVIDIA klantenserviceteam. Wij zullen je helpen om het probleem op te lossen, en als we denken dat het product defect is, zal het NVIDIA klantenserviceteam je adviseren om het product terug te sturen naar de plaats waar je het product hebt aangeschaft, om na te gaan of het product werkelijk defect is. Vervolgens kan een vervangingsprocedure worden gestart. De NVIDIA klantenservice is hier te bereiken, waar je onze knowledgebase kunt doorzoeken voor oplossingen voor veel voorkomende problemen of om te communiceren met ons personeel via de tabbladen "Stel een vraag" of "Live Chat".

GARANTIEBEPERKINGEN
Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke aanschaf van gegarandeerde producten bij een wederverkoper, postorderbedrijf of online winkel; deze garantie geldt niet voor de tweedehandsgebruiker die een gebruikt product aanschaft waarvoor nog garantie geldt.

Hoewel NVIDIA instemt met het repareren of vervangen van een defect product zoals beschreven is in deze garantie, garandeert NVIDIA niet dat de werking van het product waarvoor garantie geldt ononderbroken of foutvrij zal zijn. NVIDIA kan, uitsluitend naar eigen oordeel, nieuwe of gerenoveerde onderdelen of apparaten gebruiken om te voldoen aan de voorwaarden van deze garantie.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
NVIDIA IS VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE JE ONDERVINDT ALS TE VERWACHTEN GEVOLG VAN INBREUK ONZERZIJDS OP DEZE GARANTIE OF ONZE NALATIGHEID, TOT HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUEEL VERLIES OF SCHADE DIE NIET TE VOORZIEN ZIJN.

VERLIES OF SCHADE IS TE VERWACHTEN ALS HET VERLIES OF DE SCHADE EEN VOOR DE HAND LIGGEND GEVOLG WAS VAN ONS FALEN OF ALS WIJ OF JIJ BEDACHT WAREN OP HET VERLIES OF DE SCHADE OP HET MOMENT VAN AANSCHAF VAN HET PRODUCT WAARVOOR DE GARANTIE GELDT.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JOUW RECHTEN
Deze garantie verleent je specifieke wettelijke rechten. Je kunt ook andere rechten hebben, die van land tot land verschillen; deze garantie is hierop niet van invloed.

Deze garantie en alle geschillen die eruit kunnen voortkomen zijn onderhevig aan de wetten van het land waar je woont, en je gaat ermee akkoord dat je je onderwerpt aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land.

Scheidbaarheidsregel. Elk van de paragrafen van deze garantie is afzonderlijk van toepassing. Als een van de paragrafen onwettelijk of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van deze garantie volledig van kracht en effectief.