Licens för Kundens användning av Programvaran GeForce från NVIDIA

VIKTIGT MEDDELANDE – LÄS NOGA: Denna Licens för Kundens användning av Programvaran GeForce från NVIDIA (”LICENSEN”) utgör avtalet som reglerar användningen av programvaran GeForce från NVIDIA Corporation och dess dotterbolag (”NVIDIA”) som kan hämtas här, inbegripet datorprogramvara och relaterade material (”PROGRAMVARA”). När du hämtar, installerar, kopierar eller på annat vis använder PROGRAMVARAN samtycker du till att följa villkoren i denna LICENS. Hämta inte PROGRAMVARAN om du inte samtycker till villkoren i denna LICENS.

SKÄL

Användningen av NVIDIA:s produkter kräver tre delar: PROGRAMVARAN, maskinvaran på en grafikstyrenhet och en dator. PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördrag om upphovsrätt samt andra lagar och fördrag som rör immateriell egendom. PROGRAMVARAN säljs inte. Den licensieras istället för endast användning enligt denna LICENS. Maskinvaran skyddas av olika patent och säljs, men denna LICENS omfattar inte den försäljningen. LICENSEN beskriver endast villkoren för användning av PROGRAMVARAN.

1. DEFINITIONER

1.1 Kunden. ”Kunden” avser den enhet eller fysiska person som hämtar PROGRAMVARAN.

2. BEVILJAD LICENS

2.1 Rättigheter och begränsningar för beviljandet. NVIDIA beviljar härmed Kunden en icke-exklusiv, icke-överföringsbar licens att installera och använda PROGRAMVARAN med maskinvara av märket NVIDIA GeForce eller Titan som Kunden äger, under följande villkor:

2.1.1 Rättigheter. Kunden kan installera och använda flera kopior av PROGRAMVARAN på en delad dator eller samtidigt på olika datorer, och göra flera säkerhetskopior av PROGRAMVARAN, uteslutande för Kundens användning inom Kundens Företag. ”Företag” avser individuell användning av Kunden eller en juridisk person (t.ex. ett bolag eller ett universitet) och egna dotterbolag som ägs till mer än femtio procent (50 %).

2.1.2 Undantag för Linux/FreeBSD. Oaktat ovanstående villkor i avsnitt 2.1.1 kan PROGRAMVARA som utformats endast för användning på operativsystemen Linux eller FreeBSD eller andra operativsystem som härletts från källkoden till dessa operativsystem kopieras och spridas under förutsättning att dess binära filer inte modifierats på något vis (undantaget uppackning av komprimerade filer).

2.1.3 Begränsningar.

Ingen modifiering eller bakåtkompilering. Kunden får inte modifiera (utom enligt avsnitt 2.1.2), bakåtkompilera, dekompilera eller plocka isär PROGRAMVARAN eller försöka komma åt källkoden på annat sätt.

Ingen uppdelning av komponenter. PROGRAMVARAN licensieras som en enda produkt. Dess komponenter får inte delas upp för användning på fler än en dator eller på annat vis användas separat från andra delar.

Ingen underlicensiering eller spridning. Kunden får inte sälja, hyra ut, underlicensiera, sprida eller överföra PROGRAMVARAN, använda PROGRAMVARAN i offentliga framträdanden eller sändningar eller tillhandahålla kommersiella värdtjänster med PROGRAMVARAN.

Ingen distribution i datacenter. PROGRAMVARAN licensieras inte för distribution i datacenter, med undantag för att det är tillåtet att bearbeta blockkedjor i ett datacenter.

3. UPPSÄGNING

LICENSEN sägs automatiskt upp om kunden inte följer villkoren i detta dokument. I ett sådant fall måste Kunden förstöra alla kopior av PROGRAMVARAN och alla dess komponenter.

Tillfälligt upphävande i defensivt syfte. Om Kunden inleder eller deltar i en rättslig åtgärd mot NVIDIA kan NVIDIA, efter eget gottfinnande, tillfälligt upphäva eller säga upp alla beviljade licenser och alla andra rättigheter enligt denna LICENS under tiden som sådana rättsliga åtgärder varar.

4. ÄGANDERÄTT

All äganderätt och alla immateriella rättigheter i och till PROGRAMVARAN (inbegripet, men inte begränsat till, alla bilder, fotografier, animeringar, videoklipp, ljudklipp, musikfiler, texter och annan information som ingår i PROGRAMVARAN), medföljande material och alla kopior av PROGRAMVARAN ägs av NVIDIA eller dess leverantörer.

5. TILLÄMPLIG LAG OCH BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE

Tillämplig lag. Denna LICENS ska anses ha skapats, och ska tolkas enligt lagarna, i delstaten Delaware i USA, utan hänsyn till eller tillämpning av lagvalsregler eller -principer. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor frånsägs specifikt.

Skiljedomsförfarande. Vid alla anspråk eller tvister med NVIDIA beträffande denna LICENS eller som kan uppkomma i samband med den eller vid användning av PROGRAMVARAN (tillsammans kallade ”Tvister”) samtycker Kunden till att först kontakta NVIDIA via post riktad till NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051, USA och försöka lösa tvisten med NVIDIA informellt. I den osannolika händelse att NVIDIA inte kan lösa en sådan Tvist med Kunden inom 60 dagar efter Kundens ursprungliga informella anspråk (eller tidigare om en Tvist enligt NVIDIA:s bedömning sannolikt inte kan lösas inom 60 dagar) samtycker Kunden och NVIDIA var för sig till att lösa en sådan Tvist (med undantag för anspråk från NVIDIA:s sida beträffande ålägganden eller andra förelägganden) genom bindande skiljedomsförfarande inför en skiljedomare från Judicial Mediation and Arbitration Services (”JAMS”) beläget i Santa Clara County, Kalifornien, USA, enligt JAMS vid den tidpunkten gällande frivilliga förenklade skiljedomsförfarande (Optional Expedited Arbitration Procedures), med de undantag som beskrivs i detta dokument. Skiljedomsförfarandet utförs i Santa Clara County, Kalifornien, USA, (eller den JAMS-inrättning som ligger närmast Santa Clara County), såvida inte Kunden begär en personlig förhandling i Kundens hemstad eller Kunden och NVIDIA kommer överens om annat. Inget i detta avsnitt förhindrar att någondera part ansöker om åläggande eller annat föreläggande från domstol enligt vad som bedöms nödvändigt för att förhindra faktiska eller riskerade överträdelser, bedrägerier eller brott mot den partens datasekretess, immateriella rättigheter eller annan äganderätt. Om detta avtal om skiljedomsförfarande av någon anledning inte anses tillämpligt för en Tvist och Tvisten till följd av detta avgörs i domstol istället för genom skiljedom, ska Tvisten endast avgöras av delstatlig eller federal domstol i Santa Clara County i Kalifornien i USA.

Undantag från grupptalan och rättegång med jury. ALLA ANSPRÅK SKA FÖRAS I EGENSKAP AV PARTERNA SOM INDIVIDER, OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER DELTAGARE I EN FÖRMODAD GRUPPTALAN ELLER REPRESENTATIV TALAN. DETTA UNDANTAG GÄLLER SKILJEDOMSFÖRFARANDE I GRUPP SÅVIDA INTE SÅDAN SKILJEDOM ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT UNDANTAGET FRÅN GRUPPTALAN SKA KUNNA VERKSTÄLLAS ELLER OM NVIDIA UTTRYCKLIGEN SAMTYCKER TILL SKILJEDOMSFÖRFARANDE I GRUPP. KUNDEN SAMTYCKER TILL ATT BÅDE KUNDEN OCH NVIDIA VAR FÖR SIG AVSÄGER SIG RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG ELLER DELTAGANDE I EN GRUPPTALAN NÄR DETTA LICENSAVTAL INGÅS.

Rätt att frånsäga sig detta. KUNDEN KAN VÄLJA ATT FRÅNSÄGA SIG OVANSTÅENDE UNDANTAG FRÅN SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH GRUPPTALAN/JURYRÄTTEGÅNG GENOM ATT MEDDELA NVIDIA SKRIFTLIGT INOM 30 DAGAR EFTER ATT PROGRAMVARAN TAS I BRUK ENLIGT DENNA LICENS. ETT SÅDANT SKRIFTLIGT MEDDELANDE SKA SKICKAS TILL ATTN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051, USA OCH MÅSTE INNEHÅLLA (1) KUNDENS NAMN, (2) KUNDENS ADRESS, (3) EN HÄNVISNING TILL PROGRAMVARAN GEFORCE SOM DEN PROGRAMVARA MEDDELANDET GÄLLER OCH (4) ETT TYDLIGT MEDDELANDE OM ATT KUNDEN INTE VILL LÖSA TVISTER GENOM SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH FÖLJER TIDSGRÄNSEN PÅ 30 DAGAR FÖR ATT FRÅNSÄGA SIG DETTA.

6. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

6.1 Inga garantier. SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAG TILLÅTER TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH NVIDIA OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA TYPER AV GARANTIER, OBEROENDE AV OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, RELATERAR TILL ELLER HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN SPECIELL TILLÄMPNING, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. Utan att begränsa ovanstående ansvarar Kunden ensam för att fastställa och kontrollera att PROGRAMVARAN som Kunden erhåller och installerar har rätt version för Kundens grafikstyrenhetsmodell, operativsystem och datormaskinvara.

6.2 Ansvarsbegränsningar. SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAG TILLÅTER ANSVARAR NVIDIA ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR NÅGRA SOM HELST SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR ELLER FÖR SKADOR VID FÖRLORAD AFFÄRSINTÄKT, DATAFÖRLUST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV VERKSAMHETSINFORMATION SOM UPPKOMMER VID ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM NVIDIA HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. NVIDIAS TOTALA ACKUMULERADE ANSVAR ENLIGT ELLER PÅ GRUND AV DENNA LICENS SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIDA NETTOBELOPPET SOM BETALATS TILL NVIDIA FÖR KUNDENS ANVÄNDNING AV DEN SÄRSKILDA PROGRAMVARA PÅ VILKEN ANSVARET BASERAS, ELLER 10,00 USD OM NVIDIA INTE MOTTAGIT NÅGRA AVGIFTER FÖR KUNDENS ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN.

7. SYSTEMUPPDATERINGAR

Kunden samtycker till och är medveten om att PROGRAMVARAN kan få åtkomst till och samla in information om, uppdatera och konfigurera Kundens system för att på lämpligt sätt optimera systemet för användning med PROGRAMVARAN. I den omfattning som Kunden använder PROGRAMVARAN samtycker Kunden härmed till allt det ovanstående, och fastslår och garanterar att Kunden har rätt att ge ett sådant tillstånd. Kunden samtycker dessutom till att Kunden ensam ansvarar för att upprätthålla lämpliga säkerhetskopior av data och återställningspunkter för Kundens system och att NVIDIA inte ansvarar för eventuella skador eller förluster i ett sådant system (inbegripet förlust av data eller åtkomst) som uppkommer eller härrör från (a) ändringar i konfiguration, programinställningar, miljövariabler, register, drivrutiner, BIOS eller andra systemattribut (eller en del av sådana system) som initieras via PROGRAMVARAN eller (b) installation av PROGRAMVARA eller programvarukorrigeringar från tredje part via NVIDIA:s uppdateringstjänst. PROGRAMVARAN kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster. NVIDIA uppmuntrar Kunden att granska sekretessmeddelanden när Kunden väljer att besöka sådana webbplatser och tjänster, så att Kunden förstår hur de kan samla in, använda och dela Kundens personliga information. NVIDIA ansvarar inte för sekretessmeddelanden eller -metoder som används av webbplatser och tjänster som drivs av andra företag eller organisationer.

Registrering och Kundinformation. Kunden fastslår och garanterar att informationen som Kunden har angett i samband med registreringen för PROGRAMVARAN är fullständig och komplett. I den omfattning som Kunden ger NVIDIA personuppgifter under registrering eller annars, är Kunden även medveten om att informationen kommer att samlas in, användas och lämnas ut av NVIDIA enligt NVIDIA:s sekresspolicy som finns på https://www.nvidia.com/sv-se/about-nvidia/privacy-policy/. Om Kunden inte vill att PROGRAMVARAN ska tillhandahålla systemuppdateringar enligt beskrivningen i avsnitt 7 ska Kunden avmarkera ”Automatically check for updates” (Sök efter uppdateringar automatiskt) på fliken ”Preferences” (Inställningar) i NVIDIA:s respektive instrumentpanel för uppdatering av PROGRAMVARAN.

8. DIVERSE

Om någon bestämmelse i denna LICENS inte följer eller inte är helt verkställbar enligt lagen, ska bestämmelsen tolkas som begränsad till den omfattning som krävs för att följa och vara helt verkställbar enligt lag. Denna LICENS utgör det slutliga, fullständiga och enda avtalet mellan parterna beträffande ämnet som behandlas i detta dokument och har företräde före alla tidigare eller samtidiga överenskommelser och avtal i detta ämne, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Denna LICENS kan endast ändras skriftligen, undertecknat av en behörig befattningshavare i NVIDIA. Kunden samtycker till att Kunden inte kommer att leverera, överföra eller exportera PROGRAMVARAN till något land eller använda PROGRAMVARAN på något sätt som förbjuds av United States Bureau of Industry and Security eller tillämpliga exportlagar, -begränsningar eller -bestämmelser.