Licens för Kundens användning av Programvaran från NVIDIA

VIKTIGT MEDDELANDE – LÄS NOGA: Denna Licens för Kundens användning av Programvaran från NVIDIA (”LICENSEN”) utgör avtalet som reglerar användningen av programvaran från NVIDIA Corporation och dess dotterbolag (”NVIDIA”) som kan hämtas här, inbegripet datorprogramvara och relaterade tryckta material (”PROGRAMVARA”). När du hämtar, installerar, kopierar eller på annat vis använder PROGRAMVARAN samtycker du till att följa villkoren i denna LICENS. Hämta inte PROGRAMVARAN om du inte samtycker till villkoren i denna LICENS.

SKÄL

    Användningen av NVIDIA:s produkter kräver tre delar: PROGRAMVARAN, maskinvaran på en grafikstyrenhet och en dator. PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördrag om upphovsrätt samt andra lagar och fördrag som rör immateriell egendom. PROGRAMVARAN säljs inte. Den licensieras istället för endast användning enligt detta dokument. Maskinvaran skyddas av flera patent och säljs, men denna LICENS omfattar inte den försäljningen eftersom den kanske inte nödvändigtvis säljs tillsammans med PROGRAMVARAN. Denna LICENS anger endast villkoren för LICENSIERINGEN AV PROGRAMVARAN.

1. DEFINITIONER

    1.1 Kunden. ”Kunden” avser den enhet eller fysiska person som hämtar PROGRAMVARAN.

2. BEVILJAD LICENS

    2.1 Rättigheter och begränsningar för beviljandet. NVIDIA beviljar härmed Kunden följande icke-exklusiva, icke-överföringsbara rätt att använda PROGRAMVARAN, med följande begränsningar:

        2.1.1 Rättigheter. Kunden kan installera och använda flera kopior av PROGRAMVARAN på en delad dator eller samtidigt på olika datorer, och göra flera säkerhetskopior av PROGRAMVARAN, uteslutande för Kundens användning inom Kundens Företag. ”Företag” avser individuell användning av Kunden eller en juridisk person (t.ex. ett bolag eller ett universitet) och egna dotterbolag som ägs till mer än femtio procent (50 %).

        2.1.2 Undantag för Linux/FreeBSD. Oaktat ovanstående villkor i avsnitt 2.1.1 kan PROGRAMVARA som utformats endast för användning på operativsystemen Linux eller FreeBSD eller andra operativsystem som härletts från källkoden till dessa operativsystem kopieras och spridas under förutsättning att dess binära filer inte modifierats på något vis (undantaget uppackning av komprimerade filer).

        2.1.3 Begränsningar.

            Ingen bakåtkompilering. Kunden får inte bakåtkompilera, dekompilera eller plocka isär PROGRAMVARAN eller försöka komma åt källkoden på annat sätt.

            Ingen uppdelning av komponenter. PROGRAMVARAN licensieras som en enda produkt. Dess komponenter får inte delas upp för användning på fler än en dator eller på annat vis användas separat från andra delar.

            Ingen uthyrning. Kunden får inte hyra ut eller leasa PROGRAMVARAN till någon annan.

3. UPPSÄGNING

    LICENSEN sägs automatiskt upp om Kunden inte följer villkoren i detta dokument. I ett sådant fall måste Kunden förstöra alla kopior av PROGRAMVARAN och alla dess komponenter.

    Tillfälligt upphävande i defensivt syfte. Om Kunden inleder eller deltar i en rättslig åtgärd mot NVIDIA kan NVIDIA, efter eget gottfinnande, tillfälligt upphäva eller säga upp alla beviljade licenser och alla andra rättigheter enligt denna LICENS under tiden som sådana rättsliga åtgärder varar.

4. UPPHOVSRÄTT

    All äganderätt och upphovsrätt i och till PROGRAMVARAN (inbegripet, men inte begränsat till, alla bilder, fotografier, animeringar, videoklipp, ljudklipp, musikfiler, texter och annan information som ingår i PROGRAMVARAN), medföljande tryckta material och alla kopior av PROGRAMVARAN ägs av NVIDIA eller dess leverantörer. PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrättslagar och internationella stadgar. Därmed måste Kunden behandla PROGRAMVARAN som allt annat upphovsrättsskyddat material, med undantag för då annat tillåts enligt denna LICENS och att han eller hon får göra en kopia av PROGRAMVARAN i syfte att ha en säkerhetskopia eller för sitt arkiv.

5. TILLÄMPLIG LAG

    Denna LICENS ska anses ha skapats, och ska tolkas enligt lagarna, i delstaten Delaware i USA. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor frånsägs specifikt.

6. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

    6.1 Inga garantier. SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAG TILLÅTER TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH NVIDIA OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA TYPER AV GARANTIER, OBEROENDE AV OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, RELATERAR TILL ELLER HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN SPECIELL TILLÄMPNING, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. Utan att begränsa ovanstående ansvarar du själv för att fastställa och kontrollera att PROGRAMVARAN som du erhåller och installerar har rätt version för din grafikstyrenhetsmodell, ditt operativsystem och din datormaskinvara.

    6.2 Inget ansvar för följdskador. SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAG TILLÅTER ANSVARAR NVIDIA ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR NÅGRA SOM HELST SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR VID FÖRLORAD AFFÄRSINTÄKT, DATAFÖRLUST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV VERKSAMHETSINFORMATION ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST) SOM UPPKOMMER VID ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM NVIDIA HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

7. SYSTEMUPPDATERINGAR

    7.1 Kunden samtycker till och är medveten om att PROGRAMVARAN kan få åtkomst till, samla in ej personligt identifierbar information om, uppdatera och konfigurera Kundens system för att på lämpligt sätt optimera systemet för användning med PROGRAMVARAN. I den omfattning som Kunden använder PROGRAMVARAN samtycker Kunden härmed till allt det ovanstående, och fastslår och garanterar att Kunden har rätt att ge ett sådant tillstånd. Kunden samtycker dessutom till att Kunden ensam ansvarar för att upprätthålla lämpliga säkerhetskopior av data och återställningspunkter för Kundens system och att NVIDIA inte ansvarar för eventuella skador eller förluster i ett sådant system (inbegripet förlust av data eller åtkomst) som uppkommer eller härrör från (a) ändringar i konfiguration, programinställningar, miljövariabler, register, drivrutiner, BIOS eller andra systemattribut (eller en del av sådana system) som initieras via PROGRAMVARAN eller (b) installation av PROGRAMVARA eller programvarukorrigeringar från tredje part via NVIDIA:s uppdateringstjänst. PROGRAMVARAN kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster. Vi uppmuntrar dig att granska sekretessuttalanden på de webbplatser och tjänster som du väljer att besöka så att du förstår hur se samlar in, använder och delar dina personuppgifter. NVIDIA ansvarar inte för sekretessmeddelanden eller -metoder som används av webbplatser och tjänster som drivs av andra företag eller organisationer.

    7.2 Registrering och Kundinformation. Kunden fastslår och garanterar att ej personligt identifierbar information som Kunden har angett i samband med registreringen för PROGRAMVARAN är fullständig och korrekt. Kunden är även medveten om att NVIDIA då och då kan samla in, använda och lämna ut sådan information om Kunden och/eller Kundens system i samband med PROGRAMVARAN enligt NVIDIA:s sekresspolicy, som finns på https://www.nvidia.com/sv-se/about-nvidia/privacy-policy/. Om Kunden inte vill att PROGRAMVARAN ska tillhandahålla systemuppdateringar enligt beskrivningen i avsnitt 7 ska Kunden avmarkera ”Automatically check for updates” (Sök efter uppdateringar automatiskt) på fliken ”Preferences” (Inställningar) i NVIDIA:s respektive instrumentpanel för uppdatering av PROGRAMVARAN.

8. DIVERSE

    Om någon bestämmelse i denna LICENS inte följer eller inte är helt verkställbar enligt lagen, ska bestämmelsen tolkas som begränsad till den omfattning som krävs för att följa och vara helt verkställbar enligt lag. Denna LICENS utgör det slutliga, fullständiga och enda avtalet mellan parterna beträffande ämnet som behandlas i detta dokument och har företräde före alla tidigare eller samtidiga överenskommelser och avtal i detta ämne, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Denna LICENS kan endast ändras skriftligen, undertecknat av en behörig befattningshavare i NVIDIA. Kunden samtycker till att Kunden inte kommer att leverera, överföra eller exportera PROGRAMVARAN till något land eller använda PROGRAMVARAN på något sätt som förbjuds av United States Bureau of Industry and Security eller exportlagar, -begränsningar eller -bestämmelser.