Licence k používání softwaru NVIDIA GeForce zákazníkem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PŘEČTĚTE SI POZORNĚ: Tato licence k používání softwaru NVIDIA GeForce zákazníkem ("LICENCE") představuje smlouvu, kterou se řídí používání softwaru GeForce od společnosti NVIDIA Corporation a jejích poboček ("NVIDIA"), který lze stáhnout z tohoto umístění, včetně počítačového softwaru a souvisejících materiálů ("SOFTWARE"). Stažením, instalací, kopírováním nebo jiným používáním SOFTWARU souhlasíte s podmínkami této LICENCE. Pokud s podmínkami této LICENCE nesouhlasíte, SOFTWARE nestahujte.

ÚVODNÍ ČÁST

Používání produktů společnosti NVIDIA vyžaduje tři prvky: SOFTWARE, hardware na grafické řídicí desce a osobní počítač. SOFTWARE je chráněn autorskými právy a mezinárodními úmluvami o ochraně autorských práv a také dalšími zákony a úmluvami o ochraně duševního vlastnictví. SOFTWARE není prodáván, místo toho je licencován k použití, výhradně v souladu s touto LICENCÍ. Hardware je chráněn různými patenty a je prodáván, ale tato LICENCE se na daný prodej nevztahuje. Tato LICENCE stanovuje výhradně podmínky používání SOFTWARU.

1. DEFINICE

1.1 Zákazník. Zákazník představuje subjekt nebo osobu, která si stáhne SOFTWARE.

2. UDĚLENÍ LICENCE

2.1 Práva a omezení udělení. Společnost NVIDIA tímto uděluje zákazníkovi neexkluzivní, nepřenosnou licenci k instalaci a používání SOFTWARU ve spojení s hardwarovými produkty značky NVIDIA GeForce nebo Titan vlastněnými zákazníkem, na kterou se vztahují následující podmínky:

2.1.1 Práva. Zákazník může instalovat a použít více kopií SOFTWARU na sdíleném počítači nebo souběžně na různých počítačích a vytvářet více záložních kopií SOFTWARU výhradně pro jeho použití v rámci jeho podniku. "Podnikem" se míní jednotlivé použití zákazníkem nebo jiným právním subjektem (např. korporace nebo vysoká škola) a dceřinými společnostmi, ve kterých vlastní více než padesát procent (50 %).

2.1.2 Výjimka pro Linux/FreeBSD. Bez ohledu na výše uvedené podmínky v části 2.1.1, SOFTWARE navržený výhradně k použití v operačních systémech Linux nebo FreeBSD nebo jiných operačních systémech odvozených ze zdrojového kódu těchto operačních systémů, může být zkopírován a redistribuován za předpokladu, že jeho binární soubory nejsou žádným způsobem upraveny (s výjimkou rozbalení komprimovaných souborů).

2.1.3 Omezení.

Žádné úpravy nebo zpětná analýza. Zákazník nesmí upravovat (s výjimkou možností uvedených v části 2.1.2), zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat SOFTWARE ani se pokoušet jiným způsobem získat zdrojový kód.

Žádné oddělování součástí. SOFTWARE je licencován jako jeden produkt. Jeho součásti nesmí být odděleny k používání na více než jednom počítači ani nesmí být používány odděleně od dalších součástí.

Žádné sublicencování nebo distribuce. Zákazník nesmí prodávat, pronajímat, sublicencovat, distribuovat nebo převádět SOFTWARE nebo používat SOFTWARE pro výkon veřejných služeb či streamování, nebo pomocí SOFTWARU poskytovat komerční hostingové služby.

Zákaz nasazování do datových center. SOFTWARE není licencován k použití pro datová centra s výjimkou povolení zpracování technologií blockchainu v datových centrech.

3. UKONČENÍ LICENCE

Tato LICENCE bude automaticky ukončena, pokud zákazník nesplní libovolné zde uvedené podmínky. V takovém případě je zákazník povinen zničit všechny kopie SOFTWARU a všechny jeho součásti.

Pozastavení licence v rámci obrany. Pokud zákazník zahájí nebo se účastní právních řízení proti společnosti NVIDIA, pak může společnost NVIDIA, dle svého výhradního uvážení, pozastavit nebo ukončit všechny udělené licence a další práva poskytovaná v rámci této LICENCE během trvání podobných právních řízení.

4. VLASTNICTVÍ

Všechny vlastnické tituly a práva duševního vlastnictví k SOFTWARU (včetně, mimo jiných, obrázků, fotek, animací, videí, zvuků, hudby, textu a dalších informací zahrnutých do SOFTWARU), doprovodných materiálů a libovolných kopií SOFTWARU, jsou ve vlastnictví společnosti NVIDIA nebo jejích dodavatelů.

5. PLATNÉ ZÁKONY A ZÁVAZNÉ ŘEŠENÍ SPORŮ

Rozhodné právo. Tato LICENCE bude považována za uzavřenou a bude podléhat zákonům státu Delaware bez ohledu na střet pravidel či principů zákonů nebo jejich použití. Úmluva Spojených národů týkající se smluv pro mezinárodní prodej zboží, je tímto výslovně odmítnuta.

Rozhodčí řízení. Pro jakékoliv nároky nebo spory či rozpory se společností NVIDIA týkající se této LICENCE nebo takové, které mohou vyplynout z licence nebo nastat vlivem používání SOFTWARU (obecně „Spory“) zákazník souhlasí, že nejprve kontaktuje společnost NVIDIA v USA na adrese NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051 a pokusí se daný spor se společností NVIDIA vyřešit neformálně. V nepravděpodobném případě, že společnost NVIDIA nebude schopna vyřešit podobný spor se zákazníkem během 60 dní od původní neformální žádosti zákazníka (nebo dříve, pokud, dle názoru společnosti NVIDIA, spor nebude pravděpodobně vyřešen během 60 dní), zákazník a společnost NVIDIA souhlasí, že vyřeší podobné spory (s výjimkou nároků společnosti NVIDIA na přikazující nebo jinou nestrannou pomoc) závaznou arbitráží před arbitrem ze soudní mediační a arbitrážní služby ("JAMS") se sídlem v okrese Santa Clara, Kalifornie v rámci volitelných zrychlených arbitrážních procesů platných pro JAMS, není-li zde uvedeno jinak. Arbitráž bude provedena v okrese Santa Clara, Kalifornie (nebo nejbližších kancelářích organizace JAMS v okrese Santa Clara), pokud zákazník nepožádá o osobní slyšení v domovském městě zákazníka nebo se zákazník a společnost NVIDIA nedohodnou jinak. Nic uvedené v této části nezabrání žádné ze stran ve hledání nápravy nebo jiné odpovídající pomoci u soudů dle potřeby, ani nezabrání skutečnému nebo hrozícímu porušení, zpronevěře nebo narušení bezpečnosti dat dané strany, práv duševního vlastnictví nebo dalších vlastnických práv. Pokud je z jakéhokoliv důvodu při arbitráži u této dohody zjištěno, že nelze spor vyřešit a výsledkem je soudní spor místo arbitráže, bude spor řešen výhradně ve státních či federálních soudech okresu Santa Clara, Kalifornie.

Zřeknutí se práv na skupinovou žalobu & proces před porotou. VŠECHNY NÁROKY MUSÍ BÝT VZNESENY STRANAMI DLE VLASTNÍCH MOŽNOSTÍ A NE JAKO NAVRHOVATEL NEBO ČLEN SKUPINY V LIBOVOLNÉ DOMNĚLÉ SKUPINĚ ČI ZASTUPITELSKÉM ŘÍZENÍ. TOTO VZDÁNÍ SE PRÁV SE VZTAHUJE NA SKUPINOVÉ ARBITRÁŽE, NENÍ-LI TAKOVÁ ARBITRÁŽ NEZBYTNÁ KE ZEFEKTIVNĚNÍ VÝKONU ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SOUDNÍ SKUPINOVOU ŽALOBU NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE PODOBNÁ SKUPINOVÁ ARBITRÁŽ JE VÝSLOVNĚ SCHVÁLENA SPOLEČNOSTÍ NVIDIA. ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ, ŽE UZAVŘENÍM TÉTO LICENCE SE ZÁKAZNÍK I SPOLEČNOST NVIDIA ZŘÍKAJÍ PRÁVA NA SOUD PŘED POROTOU NEBO ÚČASTI VE SKUPINOVÉ ŽALOBĚ.

Právo na odstoupení. ZÁKAZNÍK MŮŽE ODSTOUPIT OD VÝŠE UVEDENÉHO USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍHO SE ARBITRÁŽE A ZŘEKNUTÍ SE PRÁV NA SKUPINOVOU ŽALOBU / SOUD PŘED POROTOU TÉTO LICENCE UPOZORNĚNÍM SPOLEČNOSTI NVIDIA PÍSEMNĚ BĚHEM 30 DNÍ OD ZAHÁJENÍ VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU V RÁMCI TÉTO LICENCE. PODOBNÉ PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ JE TŘEBA ODESLAT NA ADRESU: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, KALIFORNIE, 95051 A MUSÍ ZAHRNOVAT (1) JMÉNO ZÁKAZNÍKA, (2) ADRESU ZÁKAZNÍKA, (3) ODKAZ NA SOFTWARE GEFORCE JAKO SOFTWARE, NA KTERÝ SE OZNÁMENÍ VZTAHUJE A (4) JASNÉ PROHLÁŠENÍ UVÁDĚJÍCÍ, ŽE ZÁKAZNÍK SI NEPŘEJE ŘEŠIT SPORY PROSTŘEDNICTVÍM ARBITRÁŽE A DOJÍT KE SHODĚ VE 30DENNÍM ČASOVÉM LIMITU K ODSTOUPENÍ.

6. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Žádné záruky. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM "TAK, JAK JE," A SPOLEČNOST NVIDIA A JEJÍ DODAVATELÉ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU NEBO POVAHY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VZTAHUJÍCÍ SE NA SOFTWARE NEBO Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NA TITUL A NA NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. Bez omezení výše uvedeného je zákazník výhradně zodpovědný za určení a ověření, zda SOFTWARE, který zákazník získá a nainstaluje, má vhodnou verzi pro model grafické řídicí desky zákazníka, operační systém a počítačový hardware.

6.2 Omezení odpovědnosti. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÝM PLATNÝMI ZÁKONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ BÝT SPOLEČNOST NVIDIA NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZA ŠKODY TÝKAJÍCÍ SE ZTRÁTY OBCHODNÍCH ZISKŮ, ZTRÁTY DAT, NARUŠENÍ OBCHODŮ NEBO ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST NVIDIA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ CELKOVÁ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI NVIDIA ZA ŠKODY V RÁMCI TÉTO LICENCE NEBO Z NÍ VYPLÝVAJÍCÍ PŘESAHOVAT ČISTOU ČÁSTKU ZAPLACENOU SPOLEČNOSTI NVIDIA ZA POUŽÍVÁNÍ KONKRÉTNÍHO SOFTWARU, NA KTERÉM JE ODPOVĚDNOST ZALOŽENA, ZÁKAZNÍKEM, NEBO ČÁSTKU 10,00 USD, POKUD SPOLEČNOST NVIDIA NEOBDRŽELA ŽÁDNÉ POPLATKY ZA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU ZÁKAZNÍKEM.

7. AKTUALIZACE SYSTÉMU

Zákazník tímto souhlasí a potvrzuje, že SOFTWARE může získat přístup a shromažďovat informace o systému zákazníka, aktualizovat a nastavovat jej za účelem vhodné optimalizace takového systému pro používání se SOFTWAREM. V rozsahu, ve kterém zákazník využívá SOFTWARE, tímto zákazník uděluje souhlas se vším výše uvedeným a zaručuje, že má právo udělit takový souhlas. Navíc zákazník souhlasí, že je výhradně zodpovědný za zajištění vhodných záloh dat a bodů obnovení systému týkajících se systému zákazníka a že společnost NVIDIA nebude mít žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty v takovém systému (včetně ztráty dat či přístupu) vyplývající z nebo související s (a) libovolnými změnami konfigurace, nastavení aplikací, proměnných prostředí, registrů, ovladačů, rozhraní BIOS nebo dalších atributů systému (nebo libovolné části podobného systému) zahájených prostřednictvím SOFTWARU; nebo (b) instalací libovolného SOFTWARU nebo aktualizací softwaru třetích stran prostřednictvím aktualizační služby společnosti NVIDIA. SOFTWARE může obsahovat odkazy na webové stránky a služby. Společnost NVIDIA podporuje zákazníka, aby si zákazník přečetl prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto stránkách a v těchto službách, které se zákazník rozhodne navštívit tak, aby zákazník rozuměl, jak mohou shromažďovat, využívat a sdílet osobní údaje zákazníka. Společnost NVIDIA není zodpovědná za prohlášení o ochraně osobních údajů nebo postupy stránek či služeb řízených dalšími společnostmi či organizacemi.

Registrace a informace zákazníka. Zákazník zaručuje a uvádí, že informace, které zákazník dodal ve spojení s registrací SOFTWARU, jsou úplné a přesné. V rozsahu, ve kterém zákazník poskytuje osobní údaje společnosti NVIDIA během registrace nebo jindy, také potvrzuje, že podobné informace budou shromažďovány, používány a zveřejňovány společností NVIDIA v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti NVIDIA dostupnými na adrese https://www.nvidia.com/cs-cz/about-nvidia/privacy-policy/. Pokud si zákazník nepřeje, aby SOFTWARE poskytoval aktualizace systému popsané v této části 7, zruší zaškrtnutí možnosti "Automaticky kontrolovat aktualizace" na kartě "Předvolby" příslušného panelu ovládání aktualizací společnosti NVIDIA pro daný SOFTWARE.

8. RŮZNÉ

Pokud je jakékoliv ustanovení této LICENCE v rozporu se zákony nebo nemůže být dle zákonů plně vynuceno, bude toto ustanovení považováno za omezené v rozsahu nezbytném k zajištění souladu a plné vynutitelnosti dle zákona. Tato LICENCE je konečná, úplná a exkluzivní smlouva mezi stranami týkající se dané věci a má přednost před všemi staršími nebo souběžnými dohodami či smlouvami týkajícími se podobných záležitostí, ať už ústními či písemnými. Tato LICENCE může být upravena pouze písemně s podpisem autorizovaného vedoucího pracovníka společnosti NVIDIA. Zákazník souhlasí, že nebude přepravovat, převádět ani exportovat SOFTWARE do žádné země nebo používat SOFTWARE způsobem zakázaným Ministerstvem průmyslu a bezpečnosti USA nebo platnými exportními zákony, omezeními a předpisy.