Licence k používání softwaru společnosti NVIDIA zákazníkem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PŘEČTĚTE SI POZORNĚ: Tato licence k používání softwaru NVIDIA zákazníkem ("LICENCE") představuje smlouvu, kterou se řídí používání softwaru od společnosti NVIDIA a jejích dceřiných společností ("NVIDIA"), který lze stáhnout z tohoto umístění, včetně počítačového softwaru a souvisejících materiálů ("SOFTWARE"). Stažením, instalací, kopírováním nebo jiným používáním SOFTWARU souhlasíte s podmínkami této LICENCE. Pokud s podmínkami této LICENCE nesouhlasíte, SOFTWARE nestahujte.

ÚVODNÍ ČÁST

    Používání produktů společnosti NVIDIA vyžaduje tři prvky: SOFTWARE, hardware na grafické řídicí desce a osobní počítač. SOFTWARE je chráněn autorskými právy a mezinárodními úmluvami o ochraně autorských práv a také dalšími zákony a úmluvami o ochraně duševního vlastnictví. SOFTWARE není prodáván, místo toho je licencován k použití, výhradně v souladu s tímto dokumentem. Hardware je chráněn různými patenty a je prodáván, ale tato LICENCE se na daný prodej nevztahuje, jelikož nemusí být nutně prodáván v sadě se SOFTWAREM. Tato LICENCE dále stanovuje pouze podmínky používání SOFTWAROVÉ LICENCE.

1. DEFINICE

    1.1 Zákazník. Zákazník představuje subjekt nebo osobu, která si stáhne SOFTWARE.

2. UDĚLENÍ LICENCE

    2.1 Práva a omezení udělení. Společnost NVIDIA tímto uděluje zákazníkovi následující nevýhradní, nepřenosné právo používat SOFTWARE s následujícími omezeními:

        2.1.1 Práva. Zákazník může instalovat a použít více kopií SOFTWARU na sdíleném počítači nebo souběžně na různých počítačích a vytvářet více záložních kopií SOFTWARU výhradně pro jeho použití v rámci jeho podniku. "Podnikem" se míní jednotlivé použití zákazníkem nebo jiným právním subjektem (např. korporace nebo vysoká škola) a dceřinými společnostmi, ve kterých vlastní více než padesát procent (50 %).

        2.1.2 Výjimka pro Linux/FreeBSD. Bez ohledu na výše uvedené podmínky v části 2.1.1, SOFTWARE navržený výhradně k použití v operačních systémech Linux nebo FreeBSD nebo jiných operačních systémech odvozených ze zdrojového kódu těchto operačních systémů, může být zkopírován a redistribuován za předpokladu, že jeho binární soubory nejsou žádným způsobem upraveny (s výjimkou rozbalení komprimovaných souborů).

        2.1.3 Omezení.

            Žádné reverzní inženýrství. Zákazník nesmí zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat SOFTWARE ani se pokoušet jiným způsobem získat zdrojový kód.

            Žádné oddělování součástí. SOFTWARE je licencován jako jeden produkt. Jeho součásti nesmí být odděleny k používání na více než jednom počítači ani nesmí být používány odděleně od dalších součástí.

            Žádný pronájem. Zákazník nesmí SOFTWARE pronajímat nikomu jinému.

3. UKONČENÍ LICENCE

    Tato LICENCE bude automaticky ukončena, pokud zákazník nesplní libovolné zde uvedené podmínky. V takovém případě je zákazník povinen zničit všechny kopie SOFTWARU a všechny jeho součásti.

    Pozastavení licence v rámci obrany. Pokud zákazník zahájí nebo se účastní právních řízení proti společnosti NVIDIA, pak může společnost NVIDIA, dle svého výhradního uvážení, pozastavit nebo ukončit všechny udělené licence a další práva poskytovaná v rámci této LICENCE během trvání podobných právních řízení.

4. AUTORSKÁ PRÁVA

    Všechny vlastnické tituly a autorská práva k SOFTWARU (včetně, mimo jiné, obrázků, fotek, animací, videí, zvuků, hudby, textu a dalších informací zahrnutých do SOFTWARU), doprovodných tištěných materiálů a libovolných kopií SOFTWARU, jsou ve vlastnictví společnosti NVIDIA nebo jejích dodavatelů. SOFTWARE je chráněn autorskými zákony a mezinárodními úmluvami. V souladu s tím je zákazník povinen zacházet se SOFTWAREM jako se všemi dalšími materiály, na které se vztahují autorská práva, s výjimkou jiného povolení podle této LICENCE a může si vytvořit jednu kopii SOFTWARU výhradně pro záložní nebo archivační účely.

5. PLATNÉ ZÁKONY

    Tato LICENCE bude považována za uzavřenou a bude podléhat zákonům státu Delaware. Úmluva Spojených národů týkající se smluv pro mezinárodní prodej zboží, je tímto výslovně odmítnuta.

6. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

    6.1 Žádné záruky. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM "TAK, JAK JE," A SPOLEČNOST NVIDIA A JEJÍ DODAVATELÉ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU NEBO POVAHY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VZTAHUJÍCÍ SE NA SOFTWARE NEBO Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NA OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NA TITUL A NA NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. Bez omezení výše uvedeného jste výhradně zodpovědní za určení a ověření, zda SOFTWARE, který získáte a nainstalujete, má vhodnou verzi pro váš model grafické řídicí desky, operační systém a počítačový hardware.

    6.2 Žádná odpovědnost za následné škody. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ BÝT SPOLEČNOST NVIDIA NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD V RÁMCI ZTRÁTY OBCHODNÍCH ZISKŮ, ZTRÁTY DAT, NARUŠENÍ OBCHODŮ NEBO ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÉ FINANČNÍ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST NVIDIA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

7. AKTUALIZACE SYSTÉMU

    7.1 Zákazník tímto souhlasí a potvrzuje, že SOFTWARE může získat přístup, shromažďovat osobně neidentifikovatelné informace o systému zákazníka, aktualizovat a nastavovat jej za účelem vhodné optimalizace takového systému pro používání se SOFTWAREM. V rozsahu, ve kterém zákazník využívá SOFTWARE, tímto zákazník uděluje souhlas se vším výše uvedeným a zaručuje, že má právo udělit takový souhlas. Navíc zákazník souhlasí, že je výhradně zodpovědný za zajištění vhodných záloh dat a bodů obnovení systému týkajících se systému zákazníka a že společnost NVIDIA nebude mít žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty v takovém systému (včetně ztráty dat či přístupu) vyplývající z nebo související s (a) libovolnými změnami konfigurace, nastavení aplikací, proměnných prostředí, registrů, ovladačů, rozhraní BIOS nebo dalších atributů systému (nebo libovolné části podobného systému) zahájených prostřednictvím SOFTWARU; nebo (b) instalací libovolného SOFTWARU nebo aktualizací softwaru třetích stran prostřednictvím aktualizační služby společnosti NVIDIA. SOFTWARE může obsahovat odkazy na webové stránky a služby. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách a ve službách, které se rozhodnete navštívit, abyste rozuměli tomu, jak mohou tyto stránky či služby shromažďovat, využívat a sdílet vaše osobní údaje. Společnost NVIDIA není zodpovědná za prohlášení o ochraně osobních údajů nebo postupy stránek či služeb řízených dalšími společnostmi či organizacemi.

    7.2 Registrace a informace zákazníka. Zákazník zaručuje a uvádí, že osobně neidentifikovatelné informace, které zákazník dodal ve spojení s registrací SOFTWARU, jsou úplné a přesné. Zákazník také bere na vědomí, že společnost NVIDIA může čas od času shromažďovat, používat a zveřejňovat takové informace o zákazníkovi a/nebo systému zákazníka v souvislosti se SOFTWAREM v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti NVIDIA, které jsou k dispozici na adrese https://www.nvidia.com/cs-cz/about-nvidia/privacy-policy/. Pokud si zákazník nepřeje, aby SOFTWARE poskytoval aktualizace systému popsané v této části 7, zruší zaškrtnutí možnosti "Automaticky kontrolovat aktualizace" na kartě "Předvolby" příslušného panelu ovládání aktualizací společnosti NVIDIA pro daný SOFTWARE.

8. RŮZNÉ

    Pokud je jakékoliv ustanovení této LICENCE v rozporu se zákony nebo nemůže být dle zákonů plně vynuceno, bude toto ustanovení považováno za omezené v rozsahu nezbytném k zajištění souladu a plné vynutitelnosti dle zákona. Tato LICENCE je konečná, úplná a exkluzivní smlouva mezi stranami týkající se dané věci a má přednost před všemi staršími nebo souběžnými dohodami či smlouvami týkajícími se podobných záležitostí, ať už ústními či písemnými. Tato LICENCE může být upravena pouze písemně s podpisem autorizovaného vedoucího pracovníka společnosti NVIDIA. Zákazník souhlasí, že nebude přepravovat, převádět ani exportovat SOFTWARE do žádné země nebo používat SOFTWARE způsobem zakázaným Ministerstvem průmyslu a bezpečnosti USA nebo exportními zákony, omezeními a předpisy.