Podmínky Členství Ve Službě GeForce NOW

PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE SLUŽBĚ GEFORCE NOW

Přečtěte si prosím následující podmínky členství ve službě GeForce NOW (GFN) společnosti NVIDIA.

Svůj souhlas s těmito podmínkami může udělit pouze dospělá osoba, která dosáhla zletilosti v zemi, ve které službu GFN používá. Jestliže jste zletilosti nedosáhli, musíte o vyjádření souhlasu s těmito podmínkami členství požádat rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud jste nedosáhli věku potřebného pro přijetí těchto podmínek členství nebo nepřijímáte všechny níže uvedené podmínky, službu GFN nepoužívejte.

I. ČLENSTVÍ

a. Členství ve službě GFN. Placený opakující se plán členství ve službě GFN, který při splnění určitých podmínek může začít bezplatným obdobím, se bude automaticky obnovovat na další zúčtovací období, pokud neprovedete jeho downgrade na bezplatný plán členství. Bezplatný plán členství ve službě GFN se bude automaticky obnovovat na další členské cykly až do konce jeho platnosti. Jednodenní přístupy se automaticky neobnovují. Placené a bezplatné plány členství se mohou měnit nebo zanikat v souladu s těmito podmínkami členství a podmínkami použití služby GeForce NOW.

Společnost Digital River bude z pozice registrovaného obchodníka účtovat za členství aktuální poplatek za další zúčtovací období dle vašeho opakujícího se plánu členství prostřednictvím platné a přijaté platební metody (dále Platební metoda), kterou poskytnete, když budete chtít službu GFN používat, a kterou budete moci čas od času změnit. Například měsíční členství se účtuje přibližně vždy po 30 dnech a šestiměsíční členství přibližně vždy po 180 dnech.

Chcete-li spravovat svůj plán členství, zjistit datum následujícího zúčtovacího období nebo změnit Platební metodu, přihlaste se ke svému účtu NVIDIA na adrese account.nvidia.com nebo www.geforcenow.com. Svůj plán členství můžete změnit po přihlášení ke svému účtu NVIDIA. Každá změna se ve vašem účtu projeví maximálně do 24 hodin. Pokud mají změny začít platit od příštího zúčtovacího období, proveďte je alespoň 24 hodin před jeho začátkem.

b. Plány členství. Společnost NVIDIA může v rámci služby GFN nabízet různé plány členství nebo propagační akce s různými podmínkami a omezeními, může zastavit přijímání nových členů a plány členství či propagační akce může kdykoliv změnit nebo ukončit. Každý plán členství má své vlastní parametry, které najdete na adrese www.geforcenow.com, přičemž hlavní parametry jsou definovány takto:

  • i. Standardní přístup a Základní typy rigů. Členové se standardním přístupem budou řazeni do fronty za členy s prioritním přístupem a získají přístup k serveru GTX 1060 GPU podle aktuálně dostupné kapacity. Tito členové mohou očekávat reklamy před herními relacemi, stejně jako proměnlivou čekací dobu na hru dle počtu uživatelů a dostupnosti serverů GFN v jejich regionu.
  • ii. Prioritní přístup a Prémiové typy rigů. Členové budou mít prioritní přístup k serverům GFN RTX 2080 nebo GTX 1080 GPU ve svém regionu, budou v čele fronty a budou mít rychlejší přístup k serveru GFN. Ve vzácných případech, kdy herní rigy RTX 2080/GTX 1080 nebudou k dispozici, Prioritní členové získají přístup k dalšímu nejlepšímu dostupnému typu Základního rigu.
  • iii. Exkluzivní přístup a rigy typů Ultimate: Členové budou mít přístup k nejvýkonnějším serverům GFN, kterými jsou obvykle v závislosti na dostupnosti herní rigy RTX 4080 nebo RTX 3080. Ve vzácných případech, kdy herní rigy RTX 4080 nebo RTX 3080 nebudou k dispozici, členové Ultimate získají Prioritní přístup k serverům RTX 2080.
  • iv. Hodinová relace. Relace u členství zdarma trvá maximálně 1 hodinu. Po vypršení aktuální relace se členové mohou znovu zařadit do fronty se standardním přístupem (viz výše). Podmínky standardního přístupu nekladou žádná omezení na počet relací, které člen spustí za jeden den.
  • v. Prodloužená relace. Prodloužená relace Prioritních členů trvá maximálně 6 hodin. Členové programu Ultimate mají prodlouženou délku relace až 8 hodin. Po vypršení aktuální relace mohou tito členové spustit relaci se stejným Prioritním nebo Exkluzivním přístupem (viz výše).
  • vi. Zapnutá funkce RTX. Metoda sledování paprsku (ray tracing) v reálném čase zajišťovaná z cloudu. Tato možnost je k dispozici pro omezenou skupinu her.
  • vii. Rozlišení. Skutečné rozlišení se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, mimo jiné na typu vašeho zařízení, kvalitě sítě, vybrané hře a typu grafického procesoru.
  • viii. Snímková frekvence (FPS). Skutečná snímková frekvence se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, mimo jiné na typu vašeho zařízení, kvalitě sítě, zvolené hře a typu grafického procesoru.
  • ix. Denní přístupy. Poskytují členům 24 po sobě jdoucích hodin herního času pro zvolenou úroveň členství od okamžiku zpracování platby. Členové budou mít k dispozici všechny výhody vybrané členské úrovně až do vypršení času. Počet zakoupených denních pasů není omezen. Po uplynutí 24 hodin budou všechny probíhající relace ukončeny.

Podmínky konkrétních plánů členství a propagačních akcí budou poskytnuty při registraci nebo v dalších sděleních, ke kterým budete mít přístup. V některých plánech členství může být před první platbou nabídnuto bezplatné období s omezením na jednu domácnost. Některé plány členství nebo propagační akce nemusejí být k dispozici ve vašem jazyce nebo zemi. Společnost NVIDIA dle vlastního uvážení rozhodne, zda splňujete podmínky plánu členství nebo propagační akce a zda plány a propagační akce lze či nelze kombinovat. Po skončení propagační akce, nebo pokud překročíte či porušíte její podmínky, začnou být účtovány standardní poplatky. Podrobnější informace o svém plánu členství zjistíte po přihlášení ke svému účtu NVIDIA na adrese account.nvidia.com nebo www.geforcenow.com.

Jestliže plán členství před koncem bezplatného období nezměníte, začnou vám být účtovány poplatky za členství, které se budou automaticky obnovovat podle zúčtovacího období plánu členství přiřazeného k vašemu účtu na konci bezplatného období. Pro upřesnění dodáváme, že při povoleném používání bezplatného plánu členství vám nebude nic účtováno.

Prostřednictvím plánu členství ve službě GFN vám společnost NVIDIA pronajímá virtuální osobní počítač pro hraní her, přičemž je na vás, zda máte příslušná práva k užívání obsahu (tj. videoher třetích stran nebo DLC (obsahu ke stažení)). Některé druhy obsahu mohou fungovat jen na zařízeních určitých typů. Služba GFN nezaručuje streamování veškerého obsahu, který vlastníte. Obsah zakoupený v elektronickém obchodu služby GFN nemusí být k dispozici pro streamování v rámci služby GFN. Obsah ve službě GFN může být v průběhu času dostupný v různém rozsahu: může dojít ke změně podmínek poskytovatelů služeb nebo vydavatelů her, obsah nemusí být dostupný rovnoměrně nebo na všech územích či ve všech jazycích a obsah, který byl ve službě GFN dostupný, nemusí být později ve službě GFN dostupný vůbec (včetně vašich uložených her). Při pořizování obsahu – ať už prostřednictvím služby GFN nebo samostatně – po vás může jeho poskytovatel vyžadovat přijetí jeho podmínek, založení uživatelského účtu nebo platbu za daný obsah.

c. Změna plánu členství. Po přihlášení ke svému účtu NVIDIA na adrese account.nvidia.com nebo www.geforcenow.com můžete svůj plán členství změnit, včetně poplatků za členství. Každá změna se ve vašem účtu projeví maximálně do 24 hodin. Pokud mají změny začít platit od příštího zúčtovacího období, proveďte je alespoň 24 hodin před jeho začátkem.

Jestliže v průběhu zúčtovacího období provedete downgrade plánu na bezplatný plán členství, placený plán členství bude pokračovat až do konce aktuálního zúčtovacího období a teprve poté se změní na bezplatný plán členství.

Účet NVIDIA můžete kdykoli smazat. Tímto krokem však dojde k zastavení služeb a odebrání přístupu k placeným i bezplatným plánům členství, stejně jako k narušení nebo ukončení ostatních služeb přidružených k vašemu účtu NVIDIA. Informace o smazání účtu NVIDIA najdete v Centru ochrany osobních údajů společnosti NVIDIA (NVIDIA Privacy Center).

II. ÚČTOVÁNÍ

a. Účtovaná částka. Poplatek za členství ve službě GFN je u placených plánů členství účtován (i) na začátku zúčtovacího období dle aktuální ceny, podle počátečního data plánu členství (s výjimkou období bezplatného používání), nebo (ii) v okamžiku, kdy NVIDIA vyřídí vaši objednávku (s výjimkou období bezplatného používání), dle aktuální ceny v den nákupu. Výraz „účtování“ v těchto podmínkách použití znamená zaúčtování platby, odepsání platby z účtu nebo jiné zúčtování platby vybranou Platební metodou. Pokud si plán členství předobjednáte, můžete ho kdykoliv zrušit před tím, než NVIDIA vyřídí vaši objednávku, a před započetím členství vám nebude nic účtováno.

Společnost NVIDIA stanoví, ve kterých zemích bude cena za plán členství zahrnovat DPH. Ceny jsou uvedeny bez daní, cel a jiných poplatků, které musíte osobně uhradit, s výjimkou zemí, u kterých je v ceně plánu členství zahrnuto DPH. Společnost NVIDIA si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení ceny plánů členství změnit. Změny cen nabydou účinnosti poté, co vám budou sděleny e-mailem, ale ne dříve než ve vašem dalším zúčtovacím období. Změny sazeb daní nabydou účinnosti okamžitě, pokud není v těchto podmínkách členství uvedeno jinak.

b. Souhlas s účtováním. Aktivací placeného plánu členství ve službě GFN a výběrem Platební metody dáváte společnosti Digital River jako registrovanému obchodníkovi souhlas s účtováním příslušného poplatku za členství v každém zúčtovacím období v aktuálně platné výši a také všech dalších případných poplatků, které jste povinni hradit v souvislosti s užíváním služby GFN, jako jsou daně nebo případné transakční poplatky, a to prostřednictvím vybrané Platební metody v jedné či více splátkách.

Berete na vědomí, že se částka účtovaná za každé zúčtovací období může měnit v důsledku změny cen nebo výše daní, změny propagačních akcí nebo plánu členství či kalendářních omezení, jak uvádí oddíl „Časový rozvrh účtování“ níže.

Pokud společnost NVIDIA očekává uhrazení poplatku za členství nebo službu, může provést autorizaci vámi vybrané Platební metody. Společnost NVIDIA může bezprostředně po vaší registraci různými způsoby autorizovat účtování poplatku vybranou Platební metodou, včetně autorizace částky za přibližně jedno zúčtovací období používání služby. V některých případech může v důsledku této autorizace dojít ke snížení vašeho zůstatku nebo úvěrového limitu i během bezplatného období.

c. Časový rozvrh účtování. Společnost Digital River jako registrovaný obchodník automaticky účtuje poplatky vybranou Platební metodou na počátku vašeho zúčtovacího cyklu pro každý plán opakujícího se členství GFN, počínaje dnem nebo kolem dne aktivace placeného plánu členství, a dále ke kalendářnímu dni nebo kolem kalendářního dne, který je výročním dnem účtování placeného plánu členství, s výjimkou případného bezplatného období v rámci placeného plánu členství. Společnost NVIDIA si vyhrazuje právo změnit časový rozvrh účtování, zejména při rozdílech mezi časovými pásmy, při omezeních vyplývajících z kalendáře, nebo pokud nedošlo k úhradě vybranou Platební metodou. Příkladem omezení vyplývajícího z kalendáře může být situace, kdy 31. ledna aktivujete placený měsíční plán členství, počáteční datum prvního zúčtovacího období připadá na týž den a datum vašeho dalšího účtování tak zřejmě připadá na 28. února, přičemž autorizace částky vybranou Platební metodou proběhne v těchto dnech nebo kolem nich. Na stránce account.nvidia.com se můžete přihlásit ke svému účtu a zkontrolovat aktuální datum účtování. Informace o časových rozvrzích účtování Denních přístupů naleznete v části 1b.ix.

d. Členské dárkové poukazy. Dárkové poukazy na určitý počet měsíců a úroveň lze uplatnit pouze tehdy, jsou-li dovolenou platební metodou za konkrétní placené plány členství ve službě GFN NVIDIA. Když zakoupíte dárkový poukaz, příslušná částka se vám zaúčtuje v plné výši. Držitel poukazu musí mít v době uplatnění zřízený účet ve službě GeForce NOW a získá na určený počet měsíců a pro určený typ členství stejné výhody členství jako při měsíčním placeném členství ve službě GFN. Dárkové poukazy jsou dostupné na aktuálně platných geograficky omezených územích, kde lze zakoupit placené měsíční plány členství NVIDIA. Dárkový poukaz není kreditní ani debetní kartou, nelze jej znovu nabít a nelze jej směnit za hotovost, pokud to nevyžaduje zákon. Dárkový poukaz bezpečně uschovejte. Při ztrátě, krádeži nebo neoprávněném použití za něj nelze získat náhradu. Dárkové poukazy lze uplatnit pouze jednou, v plné výši a nelze je sdílet na více účtech služby GeForce NOW. Držiteli dárkového poukazu, který jej uplatní, bude následně prodloužen příslušný plán členství o plný počet měsíců uvedený na dárkovém poukazu, a to na stránce jeho účtu dostupné ze stránky nastavení v aplikaci GeForce NOW.

e. Digital River. Společnost Digital River je registrovaný obchodník společnosti NVIDIA, a to i pro dárkové poukazy. Na všechny transakce se společností Digital River se vztahují její Prodejní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. Společnost NVIDIA se výslovně zříká zodpovědnosti za jakékoli takové transakce, přičemž vy souhlasíte s tím, že jedinou nápravu ve vztahu k těmto transakcím (včetně poplatků za službu GFN a bankovních poplatků) může zajistit společnost Digital River. Pokud vaše transakce se společností Digital River neproběhne úspěšně, společnost NVIDIA nebude plnit svůj závazek z prodeje, případně okamžitě zruší možnost užívat službu GFN.

f. Platby se nevracejí. PROVEDENÉ PLATBY JSOU NEVRATNÉ A ROVNĚŽ SE NEVRACEJÍ PENÍZE ANI KREDITY ZA ČÁSTEČNĚ VYUŽITÁ OBDOBÍ. Jestliže společnost NVIDIA ukončí vaši možnost užívání služby GeForce Now na základě jejích podmínek použití, užívání služby GFN může skončit okamžitě, ale uhrazené poplatky za členství se nevracejí, přičemž na konci aktuálního zúčtovacího období společnost NVIDIA přestane dané poplatky účtovat. Jestliže vám společnost NVIDIA vrátí nějakou uhrazenou částku, poskytne slevu či jiné plnění, bude toto rozhodnutí, výše částky a forma poskytnutých výhod záležet na vůli společnosti NVIDIA. Pokud vám byla nějaká částka vrácena, obdrželi jste slevu nebo jiné plnění, neznamená to, že je v podobné situaci dostanete znovu.

g. Platební metoda. Chcete-li změnit Platební metodu, musíte se přihlásit ke svému účtu NVIDIA na adrese account.nvidia.com nebo www.geforcenow.com. Změny Platební metody provedené mimo účet na portálu NVIDIA, například aktualizace kreditní karty, se nemusí ve vašem účtu NVIDIA automaticky projevit. Jestliže v důsledku vypršení platnosti, nedostatku finančních prostředků nebo z jiného důvodu nedojde k úhradě, a jestliže neupravíte informace o Platební metodě ani nezměníte svůj plán členství v účtu na portálu NVIDIA (viz oddíl „Změna plánu členství“), máte i nadále povinnost uhradit veškeré neuhrazené částky a zároveň souhlasíte s tím, aby společnost NVIDIA nebo Digital River nadále účtovala poplatky případně aktualizovanou Platební metodou. Následkem toho se mohou změnit data účtování. Společnost NVIDIA nebo Digital River může s použitím informací od příslušného poskytovatele platebních služeb aktualizovat vaši Platební metodu. Tímto souhlasíte s následným účtováním aktuálních poplatků za členství takto aktualizovanou Platební metodou. U některých Platebních metod vám poskytovatel Platební metody může účtovat poplatky za transakce do zahraničí nebo jiné poplatky. Příslušné informace vám sdělí daný poskytovatel Platební metody.

III. PLATNOST PODMÍNEK ČLENSTVÍ

V případě poskytování služeb GFN ve spojení s plány členství společnosti NVIDIA jsou výše uvedené podmínky členství součástí podmínek použití služby GeForce NOW společnosti NVIDIA Corporation a tvoří jejich nedílnou součást.

V některých zemích jsou služby GFN dostupné také prostřednictvím partnerů skupiny GFN Alliance s vlastními plány členství, přičemž tyto podmínky členství se na takové plány nevztahují.

Podmínky použití služby GeForce NOW jsou dostupné na adrese https://www.nvidia.com/cs-cz/geforce-now/terms-of-use/.

(v. 27. února 2024)