Podmínky Používání

Služba NVIDIA GeForce Now, včetně souvisejícího softwaru, materiálů a služeb (dále jen „GFN“), je cloudová služba, která uživatelům na základě členství umožňuje používat virtuální počítač k hraní na zařízení připojeném k internetu.

Tyto podmínky jsou právní smlouvou mezi vámi a společností NVIDIA Corporation (dále jen „NVIDIA“) ohledně používání služby GFN. Registrací do služby nebo používáním služby GFN potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a souhlasíte s nimi.

Tyto podmínky může přijmout pouze dospělá osoba, která dosáhla plnoletosti v zemi, ve které je služba GFN používána. Pokud jste nedosáhli plnoletosti, musíte požádat svého rodiče nebo zákonného zástupce, aby vyjádřil souhlas s těmito podmínkami. Jestliže váš věk není dostatečný k uzavření těchto podmínek nebo nepřijímáte všechny níže uvedené podmínky, nepoužívejte službu GFN.

1. LICENCE

1.1. Udělení licence. Společnost NVIDIA vám v souladu s těmito podmínkami uděluje nekomerční, osobní, nevýhradní, nepřenosnou licenci k přístupu do služby a používání služby GFN během doby poskytování služeb, a to prostřednictvím podporovaného zařízení, vždy pro jednu relaci současně, za účelem vaší zábavy s videohrami. Seznam zařízení podporovaných službou GFN je dostupný na webových stránkách společnosti NVIDIA.

1.2 Poskytovatelé služby GFN Službu GFN vám může poskytovat společnost NVIDIA nebo partner GFN, přičemž strana poskytující tuto službu určí podrobnosti dané nabídky, podmínky a členské poplatky, které se na vaše používání služby GFN vztahují, a také platební podmínky. Všechny transakce s partnerem GFN jsou výhradně mezi vámi a partnerem GFN. Společnost NVIDIA výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za veškeré takové transakce a vy souhlasíte s tím, že vaše jediná možnost nápravy ohledně těchto transakcí (včetně poplatků za službu GFN a poplatků souvisejících s bankovními transakcemi) je dostupná pouze prostřednictvím partnera GFN. Pokud je vaše služba GFN poskytována partnerem GFN, souhlasíte s tím, že společnost NVIDIA a partner GFN budou sdílet informace o vašem používání služby GFN a úhradě příslušných poplatků.

1.3 Výkon Existuje řada faktorů, které mohou ovlivnit vaše používání služby GFN, případně vám mohou znemožnit nebo narušit zahájení či pokračování v používání služby GFN nebo určitého obsahu, anebo mohou vést ke ztrátě dat, například uložených her, přičemž vy rozumíte tomu, že společnost NVIDIA není odpovědná za tyto faktory: a) jakékoli faktory či okolnosti, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti NVIDIA, včetně problémů s vaším zařízením, telekomunikacemi, bránou firewall, poskytovateli služeb nebo veřejným internetem; b) typ vašeho zařízení, vaše poloha, dostupná šířka pásma nebo rychlost vašeho internetového připojení, a v některých případech může společnost NVIDIA nebo partner GFN v zájmu zlepšení zážitku uživatele snížit rozlišení a bitrate obsahu, který je vám streamován; nebo c) jiné přiměřené technické důvody, chyby, neočekávaná poptávka po službě nebo omezení šířky pásma.

2. OBSAH

2.1 Obsah Společnost NVIDIA nebo partner GFN vám pronajímá virtuální počítač k hraní her a vy jste odpovědní za to, abyste měli dostatečná práva k používání tohoto obsahu (tj. videoher třetích stran nebo obsahu ke stažení (DLC)). Je možné, že určitý obsah funguje pouze na určitých typech zařízení. Je možné, že při streamování ze služby GFN nepůjde některý váš obsah použít. Obsah zakoupený v elektronickém obchodě ve službě GFN nemusí být dostupný pro streamování ze služby GFN. Dostupnost obsahu ve službě GFN se může v čase lišit, například: mohou se změnit podmínky poskytovatelů služeb či vydavatelů her, obsah nemusí být ve stejné míře dostupný od společnosti NVIDIA a všech partnerů nebo v určitých zeměpisných oblastech či jazycích, a obsah, který byl ve službě GFN dříve dostupný (včetně vašich uložených her), může být později ve službě GFN nedostupný. Když získáváte obsah, ať už prostřednictvím služby GFN nebo samostatně, poskytovatel obsahu může vyžadovat, abyste souhlasili s jeho podmínkami, založili si uživatelský účet, a/nebo vám může za tento obsah účtovat poplatky.

Průběžně můžete najít obsah od poskytovatele obsahu, který je od společnosti NVIDIA nebo partnera GFN bezplatně dostupný vybraným uživatelům na základě území, zařízení, typu členství nebo jiných reklamních kritérií. Reklamní nabídky mohou být časově omezené a mohou se bez upozornění změnit nebo skončit. Aktivity a transakce mezi vámi a poskytovatelem obsahu (například nastavení obsahu, jeho používání, zakoupení či související reklama) jsou výhradně mezi vámi a poskytovatelem obsahu, a to i když probíhají prostřednictvím služby GFN. NVIDIA neschvaluje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah nebo za informace, materiály, produkty a služby, které uživatelé obdrží od jiných stran nebo načtou pro použití se službou GFN.

2.2 Obsah pro různé věkové kategorie Berete na vědomí, že ve službě GFN budete mít přístup k obsahu, který má hodnocení pro různé věkové kategorie, přičemž je na vás, abyste nastavili filtry pro vaše oprávněné uživatele tak, aby používali obsah vhodný pro jejich věk. Musíte dodržovat právní předpisy a pravidla věkového hodnocení vaší země.

2.3 Správa obsahu Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost NVIDIA je oprávněna, ale není povinna, blokovat, sledovat, skenovat nebo kontrolovat komunikaci či obsah přenášený prostřednictvím služby GFN, a že si společnost NVIDIA vyhrazuje právo ukončit komunikaci nebo odstranit obsah, jak je popsáno v části 10. Společnost NVIDIA nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah od jiných stran (váš nebo poskytovatelů obsahu) bez ohledu na to, zda je takový obsah vám nebo vámi přenášen v rozporu s těmito podmínkami.

3. OMEZENÍ

3.1 Nesmíte používat službu GFN ani stahovat obsah do služby GFN za žádným jiným účelem, než který je popsán v části 1 výše a který je povolen dle právních a jiných předpisů a směrnic v místě vašeho používání.

3.2 Žádnou část služby GFN nesmíte kopírovat, prodávat, pronajímat, převádět, šířit ani k ní poskytovat podlicence, a dále nesmíte službu GFN používat ke komerčním účelům, k těžbě virtuálních položek, botování nebo farmaření, k botování za účelem vylepšování postav, nebo k těžbě kryptoměn.

3.3 Na službu nesmíte používat reverzní inženýrství, nesmíte ji dekompilovat, rozebírat, upravovat, vytvářet odvozená díla ani odstraňovat upozornění na autorská práva či vlastnictví z jakékoli části služby GFN.

3.4 Nesmíte zneužívat či narušovat servery GFN nebo NVIDIA ani je využívat k jakémukoli neoprávněnému použití, nebo se pokusit získat přístup k oblastem či stáhnout software a materiály, které nejsou určeny uživatelům (například jakýmkoli způsobem použít službu GFN k získání přístupu k neautorizovaným webům třetích stran), nebo nahrát na servery NVIDIA jakýkoli malware (zejména viry, časové zámky, červy, trojské koně, pasti, zadní vrátka nebo jiné softwarové rutiny obdobného charakteru) nebo narušit používání služby GFN jinými uživateli a jejich požitek z ní.

4. PŘEDBĚŽNÉ VERZE SLUŽBY a FUNKCÍ

Funkce či verze služby GFN mohou být v předběžné verzi označeny jako alfa, beta, ukázka nebo jinak, nemusí být plně funkční, mohou obsahovat nedostatky designu či chyby a mohou mít nižší či odlišnou úroveň zabezpečení, ochrany osobních údajů, přístupu, dostupnosti a spolehlivosti oproti komerčně poskytovanému softwaru, materiálům a službám NVIDIA. Používání předběžné verze může vést k neočekávaným výsledkům, jako je ztráta možnosti použití nebo ztráta obsahu. Předběžnou verzi smíte používat na vaše vlastní riziko a její používání můžete dle vlastního uvážení kdykoli ukončit.

5. VLASTNICTVÍ

Služba GFN, včetně veškerých práv duševního vlastnictví, je a zůstane výlučným a výhradním vlastnictvím společnosti NVIDIA nebo jejích poskytovatelů licence. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách si společnost NVIDIA vyhrazuje veškerá práva, podíly a možnosti nápravy v souvislosti se službou GFN. Souhlasíte s tím, že budete se společností NVIDIA spolupracovat a poskytnete přiměřené informace požadované za účelem ověření dodržování těchto podmínek ze své strany.

6. AKTUALIZACE

Společnost NVIDIA je oprávněna změnit, ukončit nebo přestat používat službu GFN nebo její jakoukoli část, anebo změnit či odstranit dostupné funkce, charakteristiky či obsah (včetně her), přičemž vaše pokračující používání služby GFN se považuje za přijetí těchto změn. Dále souhlasíte s tím, aby vám byla bez upozornění poskytována automatická údržba, aktualizace a/nebo upgrady, a povolujete společnosti NVIDIA, aby je za vás stahovala a instalovala. Služba GFN může být dočasně nedostupná, nepřístupná nebo pomalá, když společnost NVIDIA provádí údržbu či upgrady, případně z důvodů, které jsou mimo rozumnou kontrolu společnosti NVIDIA.

7. PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

Nesete odpovědnost za udržování svých přihlašovacích údajů v bezpečí tak, abyste je mohli používat pouze vy, a dále za aktivity na svém účtu. Zavazujete se informovat společnost NVIDIA o jakémkoli známém neoprávněném použití svého účtu NVIDIA.

8. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ O OCHRANĚ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Společnost NVIDIA doufá, že pro vás bude používání služby GFN příjemným zážitkem. U některých osob však za určitých okolností může mít používání služby GFN (nebo obsahu ve službě GFN) škodlivý vliv na zdraví či bezpečnost. U velmi malého procenta osob může působení určitých světelných vzorců či blikajících světel způsobit epileptické záchvaty nebo ztrátu vědomí. Dále, přestaňte službu GFN (nebo obsah ve službě GFN) používat tehdy, pokud se u vás vyskytnou zdravotní obtíže či příznaky, zejména malátnost, závrať nebo jiné nepříjemné pocity, bolesti či zdravotní stavy, a podle potřeby se obraťte na lékaře. Jste odpovědní za řízení svých zdravotních rizik a za rozhodnutí, zda budete službu GFN používat. Zbavujete společnosti NVIDIA veškeré odpovědnosti za jakékoli škody, ztráty, závazky, náklady či výdaje vyplývající z těchto rizik.

9. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN

Služba GFN může být dodávána ve společném balíčku nebo jinak obsahovat či být distribuována se softwarem třetích stran, k němuž poskytl licenci dodavatel společnosti NVIDIA, a/nebo otevřeným (open source) softwarem poskytovaným na základě open source licence. Používání softwaru třetích stran podléhá licenčním podmínkám třetích stran, přičemž v případě rozporu s těmito podmínkami mají přednost podmínky třetích stran.

10. POZASTAVENÍ/UKONČENÍ

Společnost NVIDIA je oprávněna na základě vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit vaše právo používat službu GFN nebo obsah ve službě GFN, zejména pokud neuhradíte příslušné poplatky nebo pokud společnost NVIDIA zjistí nebo má důvod se domnívat, že určité použití není v souladu s těmito podmínkami, právy jiných osob či platnými právními a jinými předpisy.

Společnost NVIDIA je oprávněna prošetřit porušení těchto podmínek nebo zneužití služby GFN a může aktivity nahlásit policejním či obdobným orgánům, regulačním orgánům nebo jiným stranám.

Veškerá ustanovení těchto podmínek, která by ze své podstaty měla po ukončení přetrvat, zůstanou v platnosti i po ukončení těchto podmínek, což se vztahuje zejména na ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky a omezení odpovědnosti.

11. SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Tímto berete na vědomí, že za účelem používání služby GFN a v závislosti na svých předvolbách ochrany osobních údajů může služba GFN mít přístup a shromažďovat údaje za účelem: a) řádného nastavení a optimalizace zařízení, ve kterém je služba GFN nainstalována, pro použití s daným zařízením; b) doručování obsahu či služby prostřednictvím služby GFN; c) zlepšování produktů a služeb společnosti NVIDIA; a d) poskytování automatických aktualizací.

Za účelem zvýšení výkonu a kvality, s jakou služba GFN streamuje hry do vašeho zařízení, a spouštění a aktualizace softwaru a materiálů ve vašem zařízení, společnost NVIDIA bude muset zpracovávat systémová data, jako jsou čísla verzí softwaru, geografická oblast, rychlost internetu, hrané hry či údaje o relacích, a informace o systému, jako je CPU, GPU, sériové číslo zařízení či systémová paměť.

Pokud se rozhodnete sdílet technické údaje ze svého zařízení a pomáhat společnosti NVIDIA najít a opravit chyby a zlepšovat kvalitu služeb, budete sdílet informace o zařízení a příslušenství, software (včetně nastavení, používání a kvality fungování), informace o používání funkcí, protokoly chyb a geografické informace. Jestliže se rozhodnete přijímat doporučení, společnost NVIDIA je oprávněna vás informovat o hrách, aplikacích a odměnách, které se vám mohou líbit.

Pokud je vaše služba GFN poskytována partnerem GFN, společnost NVIDIA je oprávněna sdílet vaše údaje o používání a kvalitě s daným partnerem GFN, aby vám mohl lépe poskytovat službu.

Veškeré údaje budou společností NVIDIA shromažďovány, používány a poskytovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti NVIDIA, které jsou dostupné na adrese https://www.nvidia.com/cs-cz/about-nvidia/privacy-policy/. Jste rovněž oprávněni překontrolovat údaje, které služba GFN shromažďuje, a kdykoli změnit své předvolby ochrany osobních údajů na adrese privacy.nvidia.com.

Služba GFN může obsahovat odkazy na webové stránky a služby. Společnost NVIDIA nepodporuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli webové stránky, produkty, služby nebo informace třetích stran. Pokud využijete přístup k webu či službě třetí strany, zejména webu či službě partnerů GFN, činíte tak na své vlastní riziko a chápete, že v takovém případě se nepoužijí tyto podmínky ani zásady ochrany osobních údajů společnosti NVIDIA. Společnost NVIDIA vám doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách a ve službách, které se rozhodnete navštívit, abyste rozuměli tomu, jak mohou tyto stránky či služby shromažďovat, využívat a sdílet vaše údaje.

12. ŽÁDNÉ ZÁRUKY

SLUŽBA GFN JE SPOLEČNOSTÍ NVIDIA POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“, „TAK, JAK JE DOSTUPNÁ“ A „SE VŠEMI VADAMI“. SPOLEČNOST NVIDIA VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU A JAKÉKOLI POVAHY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, ZEJMÉNA VEŠKERÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, TITULU A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. NEPOSKYTUJE SE ŽÁDNÁ ZÁRUKA NA ZÁKLADĚ OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, ZAVEDENÝCH OBCHODNÍCH POSTUPŮ A JEDNÁNÍ. ANIŽ BY BYLO OMEZENO VÝŠE UVEDENÉ, SPOLEČNOST NVIDIA NEZARUČUJE, ŽE PŘÍSTUP K SLUŽBĚ GFN BUDE NEPŘERUŠENÝ; ŽE SLUŽBA GFN BUDE VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM; ŽE SLUŽBA GFN BUDE DOSTUPNÁ V JAKÉMKOLI KONKRÉTNÍM ČASE ČI MÍSTĚ; ŽE JAKÉKOLI VADY A CHYBY BUDOU NAPRAVENY; ŽE LIBOVOLNÝ KONKRÉTNÍ OBSAH BUDE DOSTUPNÝ; NEBO ŽE SLUŽBA GFN NEOBSAHUJE VIRY A JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI.

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM DLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATÍ, ŽE SPOLEČNOST NVIDIA A JEJÍ SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ANI ZA JAKÝKOLI UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽITÍ, ZTRÁTU ÚDAJŮ NEBO ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, ANI ZA NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH PRODUKTŮ, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO VE SPOJENÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI NEBO S POUŽITÍM ČI VÝKONEM SLUŽBY GFN, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TATO ODPOVĚDNOST VZNIKÁ NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLI NÁROKU Z PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT NEBO Z JAKÉKOLI JINÉ PŘÍČINY ŽALOBY NEBO TEORIE ODPOVĚDNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ CELKOVÁ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI NVIDIA A JEJÍCH SPŘÍZNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ V RÁMCI TĚCHTO PODMÍNEK NEBO Z NICH VYPLÍVAJÍCÍ PŘESAHOVAT ČÁSTKY UHRAZENÉ ZA POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GFN BĚHEM TŘÍ MĚSÍCŮ PŘED UDÁLOSTÍ, Z NÍŽ ODPOVĚDNOST VYPLÝVÁ. POVAHA TÉTO ODPOVĚDNOSTI ANI POČET NÁROKŮ ČI ŽALOB NESMÍ TOTO OMEZENÍ ROZŠÍŘIT ČI ZVĚTŠIT. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEČNOST NVIDIA NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JAKÝKOLI NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK NEPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. Vyloučení a omezení odpovědnosti obsažená v těchto podmínkách tvoří podstatný základ dohody mezi stranami, přičemž v případě absence těchto vyloučení a omezení odpovědnosti by tyto podmínky, včetně ekonomických podmínek, byly podstatně odlišné.

14. ROZHODNÉ PRÁVO; ŘEŠENÍ SPORŮ

Rozhodné právo. Tyto podmínky a veškeré spory, které mohou vzniknout z těchto podmínek nebo z použití služby GFN v mezistátním obchodu, se kromě vnitřního hmotného práva státu Delaware a Spojených států amerických řídí federálním arbitrážním zákonem (FAA), a to bez zohlednění či uplatnění jeho kolizních norem a zásad. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je tímto výslovně odmítnuta. Tyto podmínky přijímáte v anglickém jazyce, ledaže vám společnost NVIDIA poskytla tyto podmínky v jiném jazyce.

Rozhodčí řízení. V případě jakéhokoli nároku vůči společnosti NVIDIA či sporu se společností NVIDIA týkajícího se těchto podmínek nebo vašeho používání služby GFN dejte prosím společnosti NVIDIA možnost tento nárok či spor vyřešit a kontaktujte společnost NVIDIA prostřednictvím poštovní služby Spojených států amerických na adrese NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051. V případě jakýchkoli sporů, které se nevyřeší neformálně, se vy i společnost NVIDIA zavazujete vyřešit tyto spory (s výjimkou nároků společnosti NVIDIA na soudní příkaz či přiměřenou soudní pomoc) závazným rozhodčím řízením vedeným rozhodcem ze soudní mediační a arbitrážní služby („JAMS“) se sídlem v okrese Santa Clara, Kalifornie v rámci volitelných zrychlených rozhodčích postupů platných pro JAMS, není-li zde uvedeno jinak. Rozhodčí řízení bude vedeno v okrese Santa Clara, Kalifornie (nebo nejbližší pobočce organizace JAMS okresu Santa Clara), pokud nepožádáte o osobní slyšení ve svém domovském městě nebo se vy a společnost NVIDIA nedohodnete jinak. Nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách, nesmí žádné ze stran bránit v zajištění soudního příkazu nebo jiné odpovídající pomoci od soudů v libovolné jurisdikci za účelem zabránění skutečnému či hrozícímu porušení zabezpečení údajů, práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv této strany. Pokud se z jakéhokoli důvodu zjistí, že tuto dohodu na využití rozhodčího řízení nelze u určitého sporu použít, a v důsledku toho se spor řeší soudně namísto rozhodčího řízení, potom tento spor bude předložen výhradně státnímu nebo federálnímu soudu sídlícímu v okresu Santa Clara, Kalifornie.

Zřeknutí se práv na skupinovou žalobu a proces před porotou. VŠECHNY NÁROKY MUSÍ BÝT VZNESENY STRANAMI DLE VLASTNÍCH MOŽNOSTÍ A NE JAKO NAVRHOVATEL NEBO ČLEN SKUPINY V LIBOVOLNÉ DOMNĚLÉ SKUPINĚ ČI ZASTUPITELSKÉM ŘÍZENÍ. TOTO VZDÁNÍ SE PRÁV SE VZTAHUJE NA SKUPINOVÉ ARBITRÁŽE, NENÍ-LI TAKOVÁ ARBITRÁŽ NEZBYTNÁ KE ZEFEKTIVNĚNÍ VÝKONU ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SOUDNÍ SKUPINOVOU ŽALOBU NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE PODOBNÁ SKUPINOVÁ ARBITRÁŽ JE VÝSLOVNĚ SCHVÁLENA SPOLEČNOSTÍ NVIDIA. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE UZAVŘENÍM TĚCHTO PODMÍNEK SE VY I SPOLEČNOST NVIDIA ZŘÍKÁTE PRÁVA NA PROCES PŘED POROTOU A NA ÚČAST VE SKUPINOVÉ ŽALOBĚ.

Právo na odstoupení. JSTE OPRÁVNĚNI ODSTOUPIT OD VÝŠE UVEDENÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK TÝKAJÍCÍHO SE ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE PRÁV NA SKUPINOVOU ŽALOBU / PROCES PŘED POROTOU, A TO PÍSEMNÝM UPOZORNĚNÍM SPOLEČNOSTI NVIDIA BĚHEM 30 DNÍ OD ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GFN. TOTO PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ JE NUTNÉ ZASLAT NA ADRESU ATTN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051 A MUSÍ OBSAHOVAT 1) VAŠE JMÉNO, 2) VAŠI ADRESU, 3) ODKAZ NA GFN JAKO SLUŽBU, K NÍŽ SE OZNÁMENÍ VZTAHUJE, A 4) JASNÉ PROHLÁŠENÍ UVÁDĚJÍCÍ, ŽE SI NEPŘEJETE ŘEŠIT SPORY PROSTŘEDNICTVÍM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ, A DOKLÁDAJÍCÍ DODRŽENÍ 30DENNÍ LHŮTY K ODSTOUPENÍ.

15. OBECNÉ

Zavazujete se, že bez svolení společnosti NVIDIA žádným zákonným postupem či prostředkem nepřevedete ani nepostoupíte tyto podmínky ani svá práva či povinnosti. Tyto podmínky nezakládají žádná práva ve prospěch třetích stran.

Bude-li vás společnost NVIDIA potřebovat kontaktovat ohledně služby GFN nebo obsahu, souhlasíte s tím, aby vám byla e-mailem nebo prostřednictvím softwarového rozhraní doručována oznámení, a souhlasíte s tím, že elektronické oznámení splní veškeré zákonné požadavky na sdělení. Své právní oznámení a jinou korespondenci prosím směřujte na adresu NVIDIA Corporation, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051, United States of America, Attention: Legal.

Jste oprávněni, ale nikoli povinni, poskytovat společnosti NVIDIA jakékoli informace a podněty týkající se používání, požadavky na funkce a jinou zpětnou vazbu týkající se služby GFN a jejího obsahu, včetně možných vylepšení a úprav služby GFN. Pro jakoukoli zpětnou vazbu, kterou dobrovolně poskytnete, tímto udělujete společnosti NVIDIA a jejím spřízněným společnostem trvalou, nevýhradní, celosvětovou, neodvolatelnou licenci k užívání, reprodukování, úpravě, poskytování licencí, poskytování podlicencí (prostřednictvím více úrovní podlicencí) a distribuci (prostřednictvím více úrovní distributorů) této zpětné vazby, aniž by vám byly hrazeny jakékoli licenční či jiné poplatky. Společnost NVIDIA rozhodne, zda a jak bude reagovat na zpětnou vazbu a zda ji začlení do služby GFN.

Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že v současné době trvale ani přechodně nepobýváte v žádné zemi ani oblasti, na kterou je v současné době uvaleno embargo USA, a že vám není jinak zakázáno (např. seznam osob SDN nebo DPL) komunikovat s americkou společností.

Tyto podmínky představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností NVIDIA týkající se služby GFN. Zjistí-li se, že jakékoli ustanovení těchto podmínek není vymahatelné, potom bude takové ustanovení vykládáno v natolik omezeném rozsahu, aby bylo v souladu s právními předpisy a plně vymahatelné dle právních předpisů, přičemž ostatní ustanovení zůstávají platná a účinná v plném rozsahu. Žádné vzdání se práva či neuplatnění práva podle těchto podmínek se nepovažuje za další nebo pokračující vzdání se tohoto práva či jiného práva. Není-li uvedeno jinak, jsou možnosti nápravy kumulativní.

Společnost NVIDIA je oprávněna tyto podmínky průběžně měnit. Společnost NVIDIA zveřejní nové podmínky na adrese https://www.nvidia.com/cs-cz/about-nvidia/nvidia-geforce-now-for-pc-terms-of-use. Aktualizované podmínky nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění. Podmínky používání prosím pravidelně kontrolujte. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše výslovné přijetí aktualizovaných podmínek používání služby GFN po datu zveřejnění bude představovat váš souhlas s těmito aktualizovanými podmínkami používání. Pokud s aktualizovanými podmínkami nesouhlasíte, jste povinni ukončit používání služby GFN.

(v. 31. srpna 2021)