• NVIDIA SHIELD
  • GEFORCE KARTY FOUNDERS, KARTY QUADRO
  • KARTY QUADRO SYNC
  • Sady pro vývojáře NVIDIA Jetson, moduly Jetson a systémy na čipu Tegra
  • NVIDIA SLI a NVLINK Můstky

Tato omezená záruka je rozšířenou zárukou výrobce, která zajišťuje zákonná práva, jež jsou nad rámec zákonných práv zaručovaných zákonem o ochraně spotřebitele Evropské unie a členských států.

Co tato omezená záruka pokrývá?

Veškeré výrobní vady nebo selhání hardwarových komponent vašeho hardwarového výrobku SHIELD™ a veškerého příslušenství dodaného společně s tímto hardwarovým výrobkem („výrobek krytý zárukou“) v souladu s těmito podmínkami. Příslušenství prodávané odděleně je kryto příslušnou zárukou pojící se s konkrétním příslušenstvím.

Žádné ustanovení této záruky nemá vliv na vaše zákonná práva, včetně práva podat reklamaci na základě zákonných záruk souvisejících s výrobky krytými zárukou.

Na jak dlouho?

Tato záruka společnosti NVIDIA platí po dobu dvou (2) let od data zakoupení nového výrobku krytého zárukou („záruční doba“) v případě hardwarového výrobku SHIELD™ a po dobu jednoho (1) roku v případě příslušenství, včetně ovladače, krytu, dálkového ovládání a dotykového hrotu.

Co společnost Nvidia udělá?

Společnost NVIDIA opraví nebo, pokud oprava není přiměřeně možná, váš vadný výrobek krytý zárukou vymění. Náhradní součásti anebo výrobky mohou obsahovat nové nebo renovované součásti a jsou kryty zárukou jen do uplynutí původní záruční doby.

Co tato záruka nepokrývá?

Společnost NVIDIA není odpovědná za jakékoli problémy ve schopnosti vzájemné spolupráce nebo v kompatibilitě, které mohou nastat, pokud (a) jsou užity výrobky, software nebo volitelné příslušenství, jež nejsou dodány nebo podporovány společností NVIDIA; (b) jsou užity konfigurace nepodporované, nedodané nebo neschválené společností NVIDIA; (c) komponenty určené pro určitý systém jsou instalovány na systému jiném odlišného typu nebo modelu.

Společnosti NVIDIA neplynou z této záruky žádné závazky ve vztahu k následujícímu: (a) hardware výrobku krytého zárukou, který nemá žádné vady materiálu ani zpracování; (b) software, hry nebo aplikace; (c) kosmetické poškození; (d) normální opotřebení; (e) neopravitelné nebo spotřební součásti [pokud nejsou dodány společností NVIDIA a v záruce]; (f) vady nebo poškození výrobku krytého zárukou, které vzniknout v souvislosti s následujícím: (1) jakékoli úpravy, změny, neodborná manipulace, oprava nebo servisní zákrok provedené jakoukoli stranou mimo společnost NVIDIA nebo její pověřené zástupce; (2) manipulace, přeprava, skladování, instalace, testování, údržba nebo užívání, které nejsou v souladu s dokumentací výrobku krytého zárukou; (3) zneužití, nedbalost, opomenutí, nehody nebo nesprávné používání; (4) software třetích stran nebo viry; nebo ztráta softwaru či ztráta dat, které mohou nastat během opravy nebo výměny; (5) požár nebo rozlití kapalin nebo potravin, vnější elektrická závada nebo jakýkoli zásah vyšší moci (včetně mimo jiné úderu blesku) nebo jakýkoli jiný vnější činitel, který nemůžeme přiměřeně ovlivnit.

SPOLEČNOST NVIDIA NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU JAKÝCHKOLI PROGRAMŮ, DAT NEBO VYMĚNITELNÝCH PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ. SPOLEČNOST NVIDIA NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA OBNOVENÍ NEBO OPĚTNOU INSTALACI JAKÝCHKOLI PROGRAMŮ NEBO DAT, S VÝJIMKOU SOFTWARU INSTALOVANÉHO SPOLEČNOSTI NVIDIA PŘI VÝROBĚ PRODUKTU.

Před odesláním jakéhokoli výrobku krytého zárukou k servisnímu zákroku doporučujeme zálohovat data a odstranit jakékoli důvěrné, vlastnické nebo osobní informace.

Co dělat, pokud narazíte na problém?

Pokud narazíte na problém, nebo pokud se domníváte, že váš výrobek je vadný, obraťte se, prosím, na tým péče o zákazníky NVIDIA. Pomůžeme vám s řešením problému a pokud existuje domněnka, že výrobek je vadný, tým péče o zákazníky NVIDIA vám poradí s vrácením výrobku do místa nákupu, aby vada byla potvrzena. Pak je možné zařídit náhradu. Zde je možné kontaktovat tým péče o zákazníky NVIDIA, zde také lze hledat v naší znalostní bázi a nalézt řešení běžných problémů nebo se spojit s našimi pracovníky prostřednictvím záložek „Ask a Question“ (Položit otázku) nebo „Live Chat“ (Živý rozhovor).

Omezení záruky

Tato záruka platí pouze pro prvotní nákupy výrobků krytých zárukou od třetí strany pověřené společností NVIDIA nebo na webu www.nvidia.com; tato záruka se nebude vztahovat na nikoho, kdo získá výrobek krytý zárukou jako použité zboží.

I když společnost NVIDIA souhlasí s opravou nebo výměnou kteréhokoli vadného výrobku krytého zárukou, jak je stanoveno v této záruce, společnost NVIDIA nezaručuje, že provoz výrobku krytého zárukou bude nepřerušený nebo bezchybný. Společnost NVIDIA může výhradně podle svého vlastního uvážení použít ke splnění podmínek této záruky nové či renovované součásti či jednotky.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST NVIDIA BUDE ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ, KTERÉ UTRPÍTE JAKO PŘEDVÍDATELNÝ DŮSLEDEK NAŠEHO PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO NAŠÍ NEDBALOSTI, AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ NEJSOU PŘEDVÍDATELNÉ.

ZTRÁTA NEBO ŠKODA JE PŘEDVÍDATELNÁ, POKUD TATO ŠKODA NEBO ZTRÁTA BYLA ZŘEJMÝM DŮSLEDKEM NAŠEHO OPOMENUTÍ NEBO POKUD TATO ZTRÁTA ČI ŠKODA BYLA ZVÁŽENA VÁMI I NÁMI V DOBĚ, KDY JSTE VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU ZAKOUPILI.

Rozhodné právo a vaše práva

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se v jednotlivých státech liší, a tato záruka na uvedená práva nemá vliv.

Tato záruka a veškeré spory, které z ní mohou vzejít, budou podléhat zákonům státu, v němž máte trvalé bydliště, a souhlasíte s podrobením se nevýlučné soudní pravomoci soudů tohoto státu.

Oddělitelnost. Každý z odstavců této záruky účinkuje samostatně. Pokud je kterýkoli z odstavců prohlášen za nezákonný nebo nevymahatelný, zbytek této záruky zůstane plně platný a účinný. Tato záruka byla naposledy aktualizována září 2019.

CO TATO ZÁRUKA POKRÝVÁ?
Veškeré výrobní vady nebo selhání hardwarových komponent vaší grafické karty značky NVIDIA® a veškerého příslušenství, které vám bylo dodáno („výrobek krytý zárukou“), v souladu s těmito podmínkami.

Žádné ustanovení této záruky nemá vliv na vaše zákonná práva, včetně práva podat reklamaci na základě zákonných záruk souvisejících s výrobky krytými zárukou.

NA JAK DLOUHO?
Tři (3) roky od data zakoupení nového výrobku krytého zárukou („záruční doba“).

CO SPOLEČNOST NVIDIA UDĚLÁ?
Opraví nebo, pokud oprava není možná, váš vadný výrobek krytý zárukou vymění. Náhradní součásti anebo výrobky mohou obsahovat nové nebo renovované součásti a jsou kryty zárukou jen do uplynutí původní záruční doby.

CO TATO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ?
Problémy, které konkrétně nesouvisí s výrobní vadou nebo selháním hardwarového výrobku, včetně mimo jiné problémů způsobených zneužitím, nesprávným použitím, nedbalostí, zásahem vyšší moci (například povodně), jiným použitím výrobku krytého zárukou, než jaké je v souladu s příslušnými návody k použití nebo jinou technickou literaturou dodanou s výrobkem krytým zárukou, nebo použitím výrobku krytého zárukou se softwarem nedodaným s výrobkem krytým zárukou.

CO DĚLAT, POKUD NARAZÍTE NA PROBLÉM?
Pokud máte problém nebo věříte, že je váš výrobek vadný, obraťte se na místního distributora/prodejce. Pokud jste zakoupili výrobek přímo od společnosti NVIDIA, obraťte se na tým péče o zákazníky NVIDIA. Pomůžeme vám vyřešit vaše potíže a zajistíme výměnu, pokud bude zjištěna vada. Zde najdete centrum péče o zákazníky společnosti NVIDIA, kde si můžete v naší znalostní bázi vyhledat řešení běžných problémů nebo se spojit s našimi pracovníky prostřednictvím karet „Ask a Question“ (Položit otázku) nebo „Live Chat“ (Živý rozhovor): www.nvidia.com/support

OMEZENÍ ZÁRUKY
Tato záruka platí pouze pro prvotní nákupy výrobků krytých zárukou od třetí strany pověřené společností NVIDIA nebo na webu www.nvidia.com; tato záruka se nebude vztahovat na nikoho, kdo získá výrobek krytý zárukou jako použité zboží.

Vaše veškeré možnosti nápravy a veškeré povinnosti a odpovědnost společnosti NVIDIA vyplývající z této záruky v souvislosti s jakýmkoli vadným výrobkem krytým zárukou jsou omezeny na opravu nebo výměnu výrobku krytého zárukou, jak je popsáno v této záruce. Toto ustanovení nemá vliv na vaše zákonná práva nebo možnosti nápravy, včetně vašeho práva výrobek krytý zárukou odmítnout nebo získat slevu z částky zaplacené za výrobek krytý zárukou, pokud nebudeme schopni výrobek krytý zárukou opravit/vyměnit.

Žádným způsobem nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost tam, kde by bylo takové počínání nezákonné, například v těchto případech:

a)     úmrtí nebo úraz osob způsobené naší nedbalostí; nebo

b)     podvod či podvodné uvedení v omyl.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST NVIDIA BUDE ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ, KTERÉ UTRPÍTE JAKO PŘEDVÍDATELNÝ DŮSLEDEK NAŠEHO PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO NAŠÍ NEDBALOSTI, AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ NEJSOU PŘEDVÍDATELNÉ.

ZTRÁTA NEBO ŠKODA JE PŘEDVÍDATELNÁ, POKUD TATO ŠKODA NEBO ZTRÁTA BYLA ZŘEJMÝM DŮSLEDKEM NAŠEHO SELHÁNÍ NEBO POKUD TATO ZTRÁTA ČI ŠKODA BYLA ZVAŽOVÁNA VÁMI I NÁMI V DOBĚ, KDY JSTE VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU ZAKOUPILI.

ROZHODNÉ PRÁVO A VAŠE PRÁVA
Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se v jednotlivých státech liší, a tato záruka na uvedená práva nemá vliv.

Tato záruka a veškeré spory, které z ní mohou vzejít, budou podléhat zákonům státu, v němž máte trvalé bydliště, a souhlasíte s podrobením se nevýlučné soudní pravomoci soudů tohoto státu.

Oddělitelnost. Každý z odstavců této záruky účinkuje samostatně. Pokud je kterýkoli z odstavců prohlášen za nezákonný nebo nevymahatelný, zbytek této záruky zůstane plně platný a účinný. Tato záruka byla naposledy aktualizována září 2019.

CO TATO ZÁRUKA POKRÝVÁ?
Veškeré výrobní vady nebo selhání hardwarových komponent vaší grafické karty Sync značky NVIDIA® a veškerého příslušenství, které vám bylo dodáno („výrobek krytý zárukou“), v souladu s těmito podmínkami.

Žádné ustanovení této záruky nemá vliv na vaše zákonná práva, včetně práva podat reklamaci na základě zákonných záruk souvisejících s výrobky krytými zárukou.

NA JAK DLOUHO?
Tři (3) roky od data zakoupení nového výrobku krytého zárukou („záruční doba“).

CO SPOLEČNOST NVIDIA UDĚLÁ?
Opraví nebo, pokud oprava není možná, váš vadný výrobek krytý zárukou vymění. Náhradní součásti nebo výrobky mohou obsahovat nové nebo renovované součásti a jsou kryty zárukou jen do uplynutí původní záruční doby. 

CO TATO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ?
Problémy, které konkrétně nesouvisí s výrobní vadou nebo selháním hardwarového výrobku, včetně mimo jiné problémů způsobených zneužitím, nesprávným použitím, nedbalostí, zásahem vyšší moci (například povodně), jiným použitím výrobku krytého zárukou, než jaké je v souladu s příslušnými návody k použití nebo jinou technickou literaturou dodanou s výrobkem krytým zárukou, nebo použitím výrobku krytého zárukou se softwarem nedodaným s výrobkem krytým zárukou.

CO DĚLAT, POKUD NARAZÍTE NA PROBLÉM?
Pokud máte problém nebo věříte, že je váš výrobek vadný, obraťte se na místního distributora/prodejce. Pokud jste zakoupili výrobek přímo od společnosti NVIDIA, obraťte se na tým péče o zákazníky NVIDIA. Pomůžeme vám vyřešit vaše potíže a zajistíme výměnu, pokud bude zjištěna vada. Zde najdete centrum péče o zákazníky společnosti NVIDIA, kde si můžete v naší znalostní bázi vyhledat řešení běžných problémů nebo se spojit s našimi pracovníky prostřednictvím karet „Ask a Question“ (Položit otázku) nebo „Live Chat“ (Živý rozhovor): www.nvidia.com/support

OMEZENÍ ZÁRUKY
Tato záruka platí pouze pro prvotní nákupy výrobků krytých zárukou od třetí strany pověřené společností NVIDIA nebo na webu www.nvidia.com; tato záruka se nebude vztahovat na nikoho, kdo získá výrobek krytý zárukou jako použité zboží.

Vaše veškeré možnosti nápravy a veškeré povinnosti a odpovědnost společnosti NVIDIA vyplývající z této záruky v souvislosti s jakýmkoli vadným výrobkem krytým zárukou jsou omezeny na opravu nebo výměnu výrobku krytého zárukou, jak je popsáno v této záruce. Toto ustanovení nemá vliv na vaše zákonná práva nebo možnosti nápravy, včetně vašeho práva výrobek krytý zárukou odmítnout nebo získat slevu z částky zaplacené za výrobek krytý zárukou, pokud nebudeme schopni výrobek krytý zárukou opravit/vyměnit.

Žádným způsobem nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost tam, kde by bylo takové počínání nezákonné, například v těchto případech:

a)  úmrtí nebo úraz osob způsobené naší nedbalostí; nebo

b)  podvod či podvodné uvedení v omyl.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST NVIDIA BUDE ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ, KTERÉ UTRPÍTE JAKO PŘEDVÍDATELNÝ DŮSLEDEK NAŠEHO PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO NAŠÍ NEDBALOSTI, AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ NEJSOU PŘEDVÍDATELNÉ.

ZTRÁTA NEBO ŠKODA JE PŘEDVÍDATELNÁ, POKUD TATO ŠKODA NEBO ZTRÁTA BYLA ZŘEJMÝM DŮSLEDKEM NAŠEHO SELHÁNÍ NEBO POKUD TATO ZTRÁTA ČI ŠKODA BYLA ZVAŽOVÁNA VÁMI I NÁMI V DOBĚ, KDY JSTE VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU ZAKOUPILI.

ROZHODNÉ PRÁVO A VAŠE PRÁVA
Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se v jednotlivých státech liší, a tato záruka na uvedená práva nemá vliv.

Tato záruka a veškeré spory, které z ní mohou vzejít, budou podléhat zákonům státu, v němž máte trvalé bydliště, a souhlasíte s podrobením se nevýlučné soudní pravomoci soudů tohoto státu.

Oddělitelnost. Každý z odstavců této záruky účinkuje samostatně. Pokud je kterýkoli z odstavců prohlášen za nezákonný nebo nevymahatelný, zbytek této záruky zůstane plně platný a účinný. Tato záruka byla naposledy aktualizována září 2019.

CO TATO ZÁRUKA POKRÝVÁ?
Veškeré výrobní vady nebo selhání hardwarových komponent vašeho hardwarového výrobku Tegra K1, Jetson TK1, Jetson TX1, Jetson TX2, Jetson AGX Xavier nebo Jetson Nano a veškerého příslušenství dodaného společně s tímto hardwarovým výrobkem („výrobek krytý zárukou“) v souladu s těmito podmínkami.

Žádné ustanovení této záruky nemá vliv na vaše zákonná práva, včetně práva podat reklamaci na základě zákonných záruk souvisejících s výrobky krytými zárukou.

NA JAK DLOUHO?
S výjimkou níže uvedených případů platí tato záruka společnosti NVIDIA po dobu jednoho (1) roku od data zakoupení nového výrobku krytého zárukou („záruční doba“). Moduly Jetson TX2i a průmyslové systémy na čipu Tegra K1 mají záruční dobu tři (3) roky.

CO SPOLEČNOST NVIDIA UDĚLÁ?
Opraví nebo, pokud oprava není možná, váš vadný výrobek krytý zárukou vymění. Náhradní součásti nebo výrobky mohou obsahovat nové nebo renovované součásti a jsou kryty zárukou jen do uplynutí původní záruční doby.

CO TATO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ?
Společnost NVIDIA nezaručuje, že provoz výrobku krytého zárukou bude nepřerušený nebo bezchybný. Společnost NVIDIA není odpovědná za jakékoli problémy ve schopnosti vzájemné spolupráce nebo v kompatibilitě, které mohou nastat, pokud (a) se používají výrobky, software nebo volitelné příslušenství nepodporované společností NVIDIA; (b) se používají konfigurace nepodporované, nedodané nebo neschválené společností NVIDIA; (c) jsou komponenty určené pro určitý systém nainstalovány v jiném systému odlišného typu nebo modelu. Společnosti NVIDIA neplynou ze záruky žádné povinnosti ve vztahu k následujícímu: (a) hardware výrobku krytého zárukou, který nemá žádné vady materiálu ani zpracování; (b) software, hry nebo aplikace; (c) kosmetické poškození; (d) normální opotřebení; (e) neopravitelné nebo spotřební součásti; (f) vady nebo poškození výrobku krytého zárukou, které vzniknout v souvislosti s následujícím: (1) jakékoli úpravy, změny, neodborná manipulace, oprava nebo servisní zákrok provedené jakoukoli stranou mimo společnost NVIDIA nebo její pověřené zástupce; (2) manipulace, přeprava, skladování, instalace, testování, údržba nebo užívání, které nejsou v souladu s dokumentací výrobku krytého zárukou; (3) zneužití, nedbalost, opomenutí, nehody nebo nesprávné používání; (4) software třetích stran nebo viry; nebo ztráta softwaru či ztráta dat, které mohou nastat během opravy nebo výměny; (5) požár nebo rozlití kapalin nebo potravin, vnější elektrická závada nebo jakýkoli zásah vyšší moci (včetně mimo jiné úderu blesku) nebo jakýkoli jiný vnější činitel.

SPOLEČNOST NVIDIA NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU JAKÝCHKOLI PROGRAMŮ, DAT NEBO VYMĚNITELNÝCH PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ. SPOLEČNOST NVIDIA NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA OBNOVENÍ NEBO OPĚTNOU INSTALACI JAKÝCHKOLI PROGRAMŮ NEBO DAT, S VÝJIMKOU SOFTWARU INSTALOVANÉHO SPOLEČNOSTI NVIDIA PŘI VÝROBĚ PRODUKTU.

Před odesláním jakéhokoli výrobku krytého zárukou k servisnímu zákroku doporučujeme zálohovat data a odstranit veškeré důvěrné, soukromé nebo osobní informace.

CO DĚLAT, POKUD NARAZÍTE NA PROBLÉM?
Pokud narazíte na problém, nebo pokud se domníváte, že váš výrobek je vadný, obraťte se, prosím, na tým péče o zákazníky NVIDIA. Pomůžeme vám vyřešit vaše potíže a zajistíme výměnu, pokud bude zjištěna vada. Zde najdete centrum péče o zákazníky společnosti NVIDIA, kde si můžete v naší znalostní bázi vyhledat řešení běžných problémů nebo se spojit s našimi pracovníky prostřednictvím karet „Ask a Question“ (Položit otázku) nebo „Live Chat“ (Živý rozhovor): www.nvidia.com/support.

OMEZENÍ ZÁRUKY
Tato záruka platí pouze pro prvotní nákupy výrobků krytých zárukou od třetí strany pověřené společností NVIDIA nebo na webu www.nvidia.com; tato záruka se nebude vztahovat na nikoho, kdo získá výrobek krytý zárukou jako použité zboží.

Vaše veškeré možnosti nápravy a veškeré povinnosti a odpovědnost společnosti NVIDIA vyplývající z této záruky v souvislosti s jakýmkoli vadným výrobkem krytým zárukou jsou omezeny na opravu nebo výměnu výrobku krytého zárukou, jak je popsáno v této záruce. Toto ustanovení nemá vliv na vaše zákonná práva nebo možnosti nápravy, včetně vašeho práva výrobek krytý zárukou odmítnout nebo získat slevu z částky zaplacené za výrobek krytý zárukou, pokud nebudeme schopni výrobek krytý zárukou opravit/vyměnit.

Žádným způsobem nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost tam, kde by bylo takové počínání nezákonné, například v těchto případech:

a)  úmrtí nebo úraz osob způsobené naší nedbalostí; nebo

b)  podvod či podvodné uvedení v omyl.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST NVIDIA BUDE ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ, KTERÉ UTRPÍTE JAKO PŘEDVÍDATELNÝ DŮSLEDEK NAŠEHO PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO NAŠÍ NEDBALOSTI, AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ NEJSOU PŘEDVÍDATELNÉ.

ZTRÁTA NEBO ŠKODA JE PŘEDVÍDATELNÁ, POKUD TATO ŠKODA NEBO ZTRÁTA BYLA ZŘEJMÝM DŮSLEDKEM NAŠEHO SELHÁNÍ NEBO POKUD TATO ZTRÁTA ČI ŠKODA BYLA ZVAŽOVÁNA VÁMI I NÁMI V DOBĚ, KDY JSTE VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU ZAKOUPILI.

ROZHODNÉ PRÁVO A VAŠE PRÁVA
Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se v jednotlivých státech liší, a tato záruka na uvedená práva nemá vliv.

Tato záruka a veškeré spory, které z ní mohou vzejít, budou podléhat zákonům státu, v němž máte trvalé bydliště, a souhlasíte s podrobením se nevýlučné soudní pravomoci soudů tohoto státu.

Oddělitelnost. Každý z odstavců této záruky účinkuje samostatně. Pokud je kterýkoli z odstavců prohlášen za nezákonný nebo nevymahatelný, zbytek této záruky zůstane plně platný a účinný. Tato záruka byla naposledy aktualizována září 2019.

CO TATO ZÁRUKA POKRÝVÁ?
Veškeré výrobní vady nebo selhání hardwarových komponent můstků SLI a NVLink značky NVIDIA® („výrobek krytý zárukou“) v souladu s těmito podmínkami.

Žádné ustanovení této záruky nemá vliv na vaše zákonná práva, včetně práva podat reklamaci na základě zákonných záruk souvisejících s výrobky krytými zárukou.

NA JAK DLOUHO?
Tři (3) roky od data zakoupení nového výrobku krytého zárukou („záruční doba“).

CO SPOLEČNOST NVIDIA UDĚLÁ?
Opraví nebo, pokud oprava není možná, váš vadný výrobek krytý zárukou vymění. Náhradní součásti anebo výrobky mohou obsahovat nové nebo renovované součásti a jsou kryty zárukou jen do uplynutí původní záruční doby.

CO TATO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ?
Problémy, které konkrétně nesouvisí s výrobní vadou nebo selháním hardwarového výrobku, včetně mimo jiné problémů způsobených zneužitím, nesprávným použitím, nedbalostí, zásahem vyšší moci (například povodně), jiným použitím výrobku krytého zárukou, než jaké je v souladu s příslušnými návody k použití nebo jinou technickou literaturou dodanou s výrobkem krytým zárukou, nebo použitím výrobku krytého zárukou se softwarem nedodaným s výrobkem krytým zárukou.

CO DĚLAT, POKUD NARAZÍTE NA PROBLÉM?
Pokud máte problém nebo věříte, že je váš výrobek vadný, obraťte se na místního distributora/prodejce. Pokud jste zakoupili výrobek přímo od společnosti NVIDIA, obraťte se na tým péče o zákazníky NVIDIA. Pomůžeme vám vyřešit vaše potíže a zajistíme výměnu, pokud bude zjištěna vada. Zde najdete centrum péče o zákazníky společnosti NVIDIA, kde si můžete v naší znalostní bázi vyhledat řešení běžných problémů nebo se spojit s našimi pracovníky prostřednictvím karet „Ask a Question“ (Položit otázku) nebo „Live Chat“ (Živý rozhovor): www.nvidia.com/support

OMEZENÍ ZÁRUKY
Tato záruka platí pouze pro prvotní nákupy výrobků krytých zárukou od třetí strany pověřené společností NVIDIA nebo na webu www.nvidia.com; tato záruka se nebude vztahovat na nikoho, kdo získá výrobek krytý zárukou jako použité zboží.

Vaše veškeré možnosti nápravy a veškeré povinnosti a odpovědnost společnosti NVIDIA vyplývající z této záruky v souvislosti s jakýmkoli vadným výrobkem krytým zárukou jsou omezeny na opravu nebo výměnu výrobku krytého zárukou, jak je popsáno v této záruce. Toto ustanovení nemá vliv na vaše zákonná práva nebo možnosti nápravy, včetně vašeho práva výrobek krytý zárukou odmítnout nebo získat slevu z částky zaplacené za výrobek krytý zárukou, pokud nebudeme schopni výrobek krytý zárukou opravit/vyměnit.

Žádným způsobem nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost tam, kde by bylo takové počínání nezákonné, například v těchto případech:

a)   úmrtí nebo úraz osob způsobené naší nedbalostí; nebo

b)   podvod či podvodné uvedení v omyl.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST NVIDIA BUDE ODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ, KTERÉ UTRPÍTE JAKO PŘEDVÍDATELNÝ DŮSLEDEK NAŠEHO PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO NAŠÍ NEDBALOSTI, AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ODPOVÍDAT ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ NEJSOU PŘEDVÍDATELNÉ.

ZTRÁTA NEBO ŠKODA JE PŘEDVÍDATELNÁ, POKUD TATO ŠKODA NEBO ZTRÁTA BYLA ZŘEJMÝM DŮSLEDKEM NAŠEHO SELHÁNÍ NEBO POKUD TATO ZTRÁTA ČI ŠKODA BYLA ZVAŽOVÁNA VÁMI I NÁMI V DOBĚ, KDY JSTE VÝROBEK KRYTÝ ZÁRUKOU ZAKOUPILI.

ROZHODNÉ PRÁVO A VAŠE PRÁVA
Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se v jednotlivých státech liší, a tato záruka na uvedená práva nemá vliv.

Tato záruka a veškeré spory, které z ní mohou vzejít, budou podléhat zákonům státu, v němž máte trvalé bydliště, a souhlasíte s podrobením se nevýlučné soudní pravomoci soudů tohoto státu.

Oddělitelnost. Každý z odstavců této záruky účinkuje samostatně. Pokud je kterýkoli z odstavců prohlášen za nezákonný nebo nevymahatelný, zbytek této záruky zůstane plně platný a účinný. Tato záruka byla naposledy aktualizována září 2019.