• SHIELD
  • FOUNDERS CARDS, QUADRO CARDS
  • QUADRO SYNC CARDS
  • SLI Bridge
  • NVIDIA Jetson Developer Kits, Jetson modules, and Tegra SoCs
  • Bridges

NVIDIA SHIELD

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αποτελεί βελτιωμένη εγγύηση του κατασκευαστή, η οποία παρέχει νόμιμα δικαιώματα πέραν των νόμιμων δικαιωμάτων που παρέχονται από τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.

 Τι καλύπτει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση;

Τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα ή προβλήματα σε υλικά στοιχεία του προϊόντος SHIELD™ που έχετε αγοράσει, καθώς και σε εξαρτήματα που έχετε λάβει μαζί με το προϊόν («προϊόν με εγγύηση») υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης. Τα εξαρτήματα που πωλούνται ξεχωριστά καλύπτονται από την ισχύουσα εγγύηση που συνοδεύει το εξάρτημα.

Κανένας όρος της παρούσας εγγύησης δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να προβάλετε αξίωση δυνάμει οποιασδήποτε νόμιμης εγγύησης που αφορά τα προϊόντα με εγγύηση.

Για πόσο διάστημα;

Η παρούσα εγγύηση NVIDIA ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς του νέου σας προϊόντος με εγγύηση («περίοδος εγγύησης») για το προϊόν SHIELD™ και ένα (1) έτος για τα εξαρτήματα, όπως χειριστήριο, κάλυμμα, τηλεχειριστήριο και γραφίδα.

 Τι θα κάνει η Nvidia;

Η NVIDIA θα επισκευάσει, ή αν η επισκευή δεν είναι εφικτή, θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση. Τα ανταλλακτικά ή/και τα προϊόντα μπορεί να περιλαμβάνουν νέα ή μεταποιημένα ανταλλακτικά ή προϊόντα.

Τι δεν καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Η NVIDIA δεν ευθύνεται για ζητήματα διαλειτουργικότητας ή συμβατότητας που μπορεί να προκύψουν όταν α) χρησιμοποιούνται προϊόντα, λογισμικό ή επιλογές που δεν παρέχονται ή υποστηρίζονται από την NVIDIA, β) χρησιμοποιούνται διαμορφώσεις που δεν υποστηρίζονται, παρέχονται ή εγκρίνονται από την NVIDIA, γ) εγκαθίστανται ανταλλακτικά που προορίζονται για ένα σύστημα σε άλλο σύστημα διαφορετικής μάρκας ή μοντέλου.

Η NVIDIA δεν έχει καμία υποχρέωση βάσει της παρούσας εγγύησης όσον αφορά τα εξής: α) Υλικό του προϊόντος με εγγύηση χωρίς ελαττώματα στα υλική ή στην κατασκευή, β) λογισμικό, παιχνίδια ή εφαρμογές, γ) αισθητική ζημιά, δ) φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης, ε) αναλώσιμα εξαρτήματα [εκτός αν παρέχονται από την NVIDIA και έχουν εγγύηση], στ) ελαττώματα ή βλάβη στο προϊόν με εγγύηση, που προκύπτει ή σχετίζεται με: 1) τροποποιήσεις, αλλαγές, παρέμβαση, επισκευή, ή συντήρηση από τρίτους εκτός της NVIDIA ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της, 2) χειρισμό, μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, δοκιμή, συντήρηση ή χρήση που δεν γίνεται σύμφωνα με την τεκμηρίωση του προϊόντος με εγγύηση, 3) αθέμιτη χρήση, αμέλεια, παραμέληση, ατυχήματα ή εσφαλμένη χρήση, 4) λογισμικό ή ιού τρίτων, ή απώλεια λογισμικού ή δεδομένων που μπορεί να προκύψει στη διάρκεια επισκευής ή αντικατάστασης, 5) πυρκαγιά ή διαρροή τροφίμων ή υγρών, εξωτερική ηλεκτρική βλάβη, ή φυσικές καταστροφές (ενδεικτικά, κεραυνός), ή άλλον εξωτερικό παράγοντα που υπερβαίνει τον εύλογο έλεγχό μας.

Η NVIDIA ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Η NVIDIA ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ NVIDIA ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Πριν από την επιστροφή προϊόντος με εγγύηση για συντήρηση, συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να διαγράψετε εμπιστευτικές, αποκλειστικές ή προσωπικές πληροφορίες.

 Τι να κάνετε αν έχετε κάποιο πρόβλημα;

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ή αν πιστεύετε ότι το προϊόν σας είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της NVIDIA. Θα σας βοηθήσουμε να λύσετε το πρόβλημά σας και αν κρίνουμε ότι υπάρχει ελάττωμα, η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της NVIDIA θα σας συμβουλεύσει να επιστρέψετε το προϊόν στο σημείο αγοράς του για να επιβεβαιωθεί το ελάττωμα. Στη συνέχεια, μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση. Έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην εξυπηρέτηση πελατών της NVIDIA από εδώ, όπου μπορείτε να αναζητήσετε στη βάση δεδομένων μας λύσεις για συνηθισμένα προβλήματα ή να επικοινωνήσετε με το προσωπικό μας από τις καρτέλες «Ask a Question» ή «Live Chat».

 Περιορισμοί εγγύησης

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τους αρχικούς αγοραστές των προϊόντων με εγγύηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της NVIDIA ή από τη διεύθυνση www.nvidia.com. Δεν επεκτείνεται σε πρόσωπα που αποκτούν προϊόν με εγγύηση το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί.

Παρότι η NVIDIA συμφωνεί για την επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος με εγγύηση όπως περιγράφεται στην παρούσα εγγύηση, δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του προϊόντος με εγγύηση θα είναι απρόσκοπτη ή χωρίς σφάλματα. Η NVIDIA, δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να χρησιμοποιεί νέα ή μεταποιημένα ανταλλακτικά ή μονάδες για να εκπληρώσει τους όρους της παρούσας εγγύησης.

Περιορισμός ευθύνης

Η NVIDIA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ Ή ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ.

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΕΑΝ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

 Ισχύουσα νομοθεσία και τα δικαιώματά σας

Η παρούσα εγγύηση σας δίνει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδεχομένως να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν σε κάθε χώρα, τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση και κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από αυτήν, διέπεται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε και συμφωνείτε ότι θα υπάγεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της εν λόγω χώρας.

Διαιρετότητα Καθεμία από τις παραγράφους της παρούσας σύμβασης λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιαδήποτε παράγραφος κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι της παρούσας εγγύησης εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Η παρούσα εγγύηση επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις Σεπτεμβρίου 2019.

ΚΑΡΤΕΣ FOUNDERS, Κάρτες Quadro

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;
Τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα ή προβλήματα σε υλικά στοιχεία της κάρτας γραφικών με την επωνυμία NVIDIA® που έχετε αγοράσει, καθώς και σε εξαρτήματα που έχετε λάβει (το «προϊόν με εγγύηση») υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.

Κανένας όρος της παρούσας εγγύησης δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να προβάλετε αξίωση δυνάμει οποιασδήποτε νόμιμης εγγύησης που αφορά τα προϊόντα με εγγύηση.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
Τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς του νέου σας προϊόντος με εγγύηση («περίοδος εγγύησης»). 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η NVIDIA;
Θα επισκευάσει, ή αν η επισκευή δεν είναι εφικτή, θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση. Τα ανταλλακτικά ή/και τα προϊόντα μπορεί να περιλαμβάνουν νέα ή μεταποιημένα ανταλλακτικά ή προϊόντα. 

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;
Προβλήματα που δεν αφορούν συγκεκριμένα κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, προβλημάτων που προκαλούνται λόγω αθέμιτης ή εσφαλμένης χρήσης, αμέλειας, φυσικής καταστροφής (π.χ. πλημμύρας), χρήσης του προϊόντος με εγγύηση που δεν συνάδει με τους οδηγούς λειτουργίας ή άλλων τεχνικών εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν με εγγύηση, ή χρήσης του προϊόντος με εγγύηση με λογισμικό που δεν συνοδεύει το προϊόν με εγγύηση.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ή αν πιστεύετε ότι το προϊόν σας είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα ή μεταπωλητή, ή αν αγοράσατε το προϊόν σας απευθείας από την NVIDIA, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της NVIDIA. Θα σας βοηθήσουμε να λύσετε το πρόβλημά σας και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ελάττωμα, θα κινήσουμε διαδικασία αντικατάστασης. Έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην εξυπηρέτηση πελατών της NVIDIA από εδώ, όπου μπορείτε να αναζητήσετε στη βάση δεδομένων μας λύσεις για συνηθισμένα προβλήματα ή να επικοινωνήσετε με το προσωπικό μας από τις καρτέλες «Ask a Question» ή «Live Chat»: www.nvidia.com/support. Αν έχετε καταχωρίσει το προϊόν NVIDIA, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εξυπηρέτηση πελατών, στον αριθμό χωρίς χρέωση που σας παρέχεται κατά την καταχώριση. Εάν δεν έχετε καταχωρίσει το προϊόν σας NVIDIA, μπορείτε να το κάνετε εδώ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τους αρχικούς αγοραστές των προϊόντων με εγγύηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της NVIDIA ή από τη διεύθυνση www.nvidia.com. Δεν επεκτείνεται σε πρόσωπα που αποκτούν προϊόν με εγγύηση το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί. 

Το αποκλειστικό σας μέσο επίλυσης και η μοναδική υποχρέωση και ευθύνη της NVIDIA βάσει της παρούσας εγγύησης για οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση, περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του εν λόγω προϊόντος με εγγύηση όπως περιγράφεται στην παρούσα εγγύηση. Αυτό δεν θίγει το νόμιμα δικαιώματα ή τα νομικά μέσα σας, συμπεριλαμβανομένου το δικαιώματός σας να απορρίψετε το προϊόν με εγγύηση ή/και να ζητήσετε μείωση της τιμής που καταβάλατε για το προϊόν με εγγύηση αν δεν μπορέσουμε να το επισκευάσουμε ή να το αντικαταστήσουμε.

Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε την ευθύνη μας εάν αυτή η ενέργεια θα ήταν παράνομη, μεταξύ άλλων για τα εξής:

a)     για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε λόγω αμέλειάς μας, ή

b)     για εξαπάτηση ή ψευδή δήλωση.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η NVIDIA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ Ή ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ.

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΕΑΝ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η παρούσα εγγύηση σας δίνει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδεχομένως να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν σε κάθε χώρα, τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση και κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από αυτήν, διέπεται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε και συμφωνείτε ότι θα υπάγεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της εν λόγω χώρας.

Διαιρετότητα Καθεμία από τις παραγράφους της παρούσας σύμβασης λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιαδήποτε παράγραφος κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι της παρούσας εγγύησης εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Η παρούσα εγγύηση επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις Σεπτεμβρίου 2019.

ΚΑΡΤΕΣ QUADRO SYNC

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;
Τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα ή προβλήματα σε υλικά στοιχεία της κάρτας Sync με την επωνυμία NVIDIA® που έχετε αγοράσει, καθώς και σε εξαρτήματα που έχετε λάβει (το «προϊόν με εγγύηση») υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.

Κανένας όρος της παρούσας εγγύησης δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να προβάλετε αξίωση δυνάμει οποιασδήποτε νόμιμης εγγύησης που αφορά τα προϊόντα με εγγύηση.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
Τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς του νέου σας προϊόντος με εγγύηση («περίοδος εγγύησης»). 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η NVIDIA;
Θα επισκευάσει, ή αν η επισκευή δεν είναι εφικτή, θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση. Τα ανταλλακτικά ή/και τα προϊόντα μπορεί να περιλαμβάνουν νέα ή μεταποιημένα ανταλλακτικά ή προϊόντα. 

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;
Προβλήματα που δεν αφορούν συγκεκριμένα κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, προβλημάτων που προκαλούνται λόγω αθέμιτης ή εσφαλμένης χρήσης, αμέλειας, φυσικής καταστροφής (π.χ. πλημμύρας), χρήσης του προϊόντος με εγγύηση που δεν συνάδει με τους οδηγούς λειτουργίας ή άλλων τεχνικών εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν με εγγύηση, ή χρήσης του προϊόντος με εγγύηση με λογισμικό που δεν συνοδεύει το προϊόν με εγγύηση.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ή αν πιστεύετε ότι το προϊόν σας είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα ή μεταπωλητή, ή αν αγοράσατε το προϊόν σας απευθείας από την NVIDIA, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της NVIDIA. Θα σας βοηθήσουμε να λύσετε το πρόβλημά σας και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ελάττωμα, θα κινήσουμε διαδικασία αντικατάστασης. Έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην εξυπηρέτηση πελατών της NVIDIA από εδώ, όπου μπορείτε να αναζητήσετε στη βάση δεδομένων μας λύσεις για συνηθισμένα προβλήματα ή να επικοινωνήσετε με το προσωπικό μας από τις καρτέλες «Ask a Question» ή «Live Chat»: www.nvidia.com/support. Αν έχετε καταχωρίσει το προϊόν NVIDIA, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εξυπηρέτηση πελατών, στον αριθμό χωρίς χρέωση που σας παρέχεται κατά την καταχώριση. Εάν δεν έχετε καταχωρίσει το προϊόν σας NVIDIA, μπορείτε να το κάνετε εδώ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τους αρχικούς αγοραστές των προϊόντων με εγγύηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της NVIDIA ή από τη διεύθυνση www.nvidia.com. Δεν επεκτείνεται σε πρόσωπα που αποκτούν προϊόν με εγγύηση το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί.

Το αποκλειστικό σας μέσο επίλυσης και η μοναδική υποχρέωση και ευθύνη της NVIDIA βάσει της παρούσας εγγύησης για οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση, περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του εν λόγω προϊόντος με εγγύηση όπως περιγράφεται στην παρούσα εγγύηση. Αυτό δεν θίγει το νόμιμα δικαιώματα ή τα νομικά μέσα σας, συμπεριλαμβανομένου το δικαιώματός σας να απορρίψετε το προϊόν με εγγύηση ή/και να ζητήσετε μείωση της τιμής που καταβάλατε για το προϊόν με εγγύηση αν δεν μπορέσουμε να το επισκευάσουμε ή να το αντικαταστήσουμε.

Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε την ευθύνη μας εάν αυτή η ενέργεια θα ήταν παράνομη, μεταξύ άλλων για τα εξής:

a)     για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε λόγω αμέλειάς μας, ή

b)     για εξαπάτηση ή ψευδή δήλωση.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η NVIDIA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ Ή ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ.

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΕΑΝ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η παρούσα εγγύηση σας δίνει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδεχομένως να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν σε κάθε χώρα, τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση και κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από αυτήν, διέπεται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε και συμφωνείτε ότι θα υπάγεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της εν λόγω χώρας.

Διαιρετότητα Καθεμία από τις παραγράφους της παρούσας σύμβασης λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιαδήποτε παράγραφος κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι της παρούσας εγγύησης εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Η παρούσα εγγύηση επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις Σεπτεμβρίου 2019.

SLI Bridge

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;
Τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα ή προβλήματα σε υλικά στοιχεία του προϊόντος NVIDIA GeForce GTX SLI Bridge που έχετε αγοράσει, καθώς και σε εξαρτήματα που έχετε λάβει μαζί με το προϊόν («προϊόν με εγγύηση») υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.

Κανένας όρος της παρούσας εγγύησης δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να προβάλετε αξίωση δυνάμει οποιασδήποτε νόμιμης εγγύησης που αφορά τα προϊόντα με εγγύηση.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
Ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς του νέου σας προϊόντος με εγγύηση («περίοδος εγγύησης»). 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η NVIDIA;
Θα επισκευάσει, ή αν η επισκευή δεν είναι εφικτή, θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση. Τα ανταλλακτικά ή/και τα προϊόντα μπορεί να περιλαμβάνουν νέα ή μεταποιημένα ανταλλακτικά ή προϊόντα. 

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;
Η NVIDIA δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του προϊόντος με εγγύηση θα είναι απρόσκοπτη ή χωρίς σφάλματα. Η NVIDIA δεν ευθύνεται για ζητήματα διαλειτουργικότητας ή συμβατότητας που μπορεί να προκύψουν όταν α) χρησιμοποιούνται προϊόντα, λογισμικό ή επιλογές που δεν υποστηρίζονται από την NVIDIA, β) χρησιμοποιούνται διαμορφώσεις που δεν υποστηρίζονται, παρέχονται ή εγκρίνονται από την NVIDIA, γ) εγκαθίστανται ανταλλακτικά που προορίζονται για ένα σύστημα σε άλλο σύστημα διαφορετικής μάρκας ή μοντέλου. Η NVIDIA δεν έχει καμία υποχρέωση βάσει της παρούσας εγγύησης όσον αφορά τα εξής: α) Υλικό του προϊόντος με εγγύηση χωρίς ελαττώματα στα υλική ή στην κατασκευή, β) λογισμικό, παιχνίδια ή εφαρμογές, γ) αισθητική ζημιά, δ) φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης, ε) αναλώσιμα εξαρτήματα, στ) ελαττώματα ή βλάβη στο προϊόν με εγγύηση, που προκύπτει ή σχετίζεται με: 1) τροποποιήσεις, αλλαγές, παρέμβαση, επισκευή, ή συντήρηση από τρίτους εκτός της NVIDIA ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της, 2) χειρισμό, μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, δοκιμή, συντήρηση ή χρήση που δεν γίνεται σύμφωνα με την τεκμηρίωση του προϊόντος με εγγύηση, 3) αθέμιτη χρήση, αμέλεια, παραμέληση, ατυχήματα ή εσφαλμένη χρήση, 4) λογισμικό ή ιού τρίτων, ή απώλεια λογισμικού ή δεδομένων που μπορεί να προκύψει στη διάρκεια επισκευής ή αντικατάστασης, 5) πυρκαγιά ή διαρροή τροφίμων ή υγρών, εξωτερική ηλεκτρική βλάβη, ή φυσικές καταστροφές (ενδεικτικά, κεραυνός), ή άλλον εξωτερικό παράγοντα.

Η NVIDIA ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Η NVIDIA ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ NVIDIA ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Πριν από την επιστροφή προϊόντος με εγγύηση για συντήρηση, συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να διαγράψετε εμπιστευτικές, αποκλειστικές ή προσωπικές πληροφορίες.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ή αν πιστεύετε ότι το προϊόν σας είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της NVIDIA. Θα σας βοηθήσουμε να λύσετε το πρόβλημά σας και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ελάττωμα, θα κινήσουμε διαδικασία αντικατάστασης. Έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην εξυπηρέτηση πελατών της NVIDIA από εδώ, όπου μπορείτε να αναζητήσετε στη βάση δεδομένων μας λύσεις για συνηθισμένα προβλήματα ή να επικοινωνήσετε με το προσωπικό μας από τις καρτέλες «Ask a Question» ή «Live Chat»: www.nvidia.com/support.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τους αρχικούς αγοραστές των προϊόντων με εγγύηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της NVIDIA ή από τη διεύθυνση www.nvidia.com. Δεν επεκτείνεται σε πρόσωπα που αποκτούν προϊόν με εγγύηση το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί.

Το αποκλειστικό σας μέσο επίλυσης και η μοναδική υποχρέωση και ευθύνη της NVIDIA βάσει της παρούσας εγγύησης για οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση, περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του εν λόγω προϊόντος με εγγύηση όπως περιγράφεται στην παρούσα εγγύηση. Αυτό δεν θίγει το νόμιμα δικαιώματα ή τα νομικά μέσα σας, συμπεριλαμβανομένου το δικαιώματός σας να απορρίψετε το προϊόν με εγγύηση ή/και να ζητήσετε μείωση της τιμής που καταβάλατε για το προϊόν με εγγύηση αν δεν μπορέσουμε να το επισκευάσουμε ή να το αντικαταστήσουμε.

Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε την ευθύνη μας εάν αυτή η ενέργεια θα ήταν παράνομη, μεταξύ άλλων για τα εξής:

a)     για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε λόγω αμέλειάς μας, ή

b)     για εξαπάτηση ή ψευδή δήλωση.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η NVIDIA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ Ή ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ.

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΕΑΝ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η παρούσα εγγύηση σας δίνει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδεχομένως να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν σε κάθε χώρα, τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση και κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από αυτήν, διέπεται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε και συμφωνείτε ότι θα υπάγεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της εν λόγω χώρας.

Διαιρετότητα Καθεμία από τις παραγράφους της παρούσας σύμβασης λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιαδήποτε παράγραφος κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι της παρούσας εγγύησης εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Η παρούσα εγγύηση επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις Σεπτεμβρίου 2019.

NVIDIA Jetson Developer Kits, μονάδες Jetson, και Tegra SoC

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;
Τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα ή προβλήματα σε υλικά στοιχεία του προϊόντος Tegra K1, Jetson TK1, Jetson TX1, Jetson TX2, Jetson AGX Xavier, ή Jetson Nano που έχετε αγοράσει, καθώς και σε εξαρτήματα που έχετε λάβει μαζί με το προϊόν («προϊόν με εγγύηση») υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.

Κανένας όρος της παρούσας εγγύησης δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να προβάλετε αξίωση δυνάμει οποιασδήποτε νόμιμης εγγύησης που αφορά τα προϊόντα με εγγύηση.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
Με εξαίρεση όσα προβλέπονται παρακάτω, η εγγύηση της NVIDIA ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς του νέου σας προϊόντος με εγγύηση («περίοδος εγγύησης»). Οι μονάδες Jetson TX2i και τα Tegra K1 Industrial SoC έχουν εγγύηση διάρκειας τριών (3) ετών.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η NVIDIA;
Θα επισκευάσει, ή αν η επισκευή δεν είναι εφικτή, θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση. Τα ανταλλακτικά ή/και τα προϊόντα μπορεί να περιλαμβάνουν νέα ή μεταποιημένα ανταλλακτικά ή προϊόντα. 

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;
Η NVIDIA δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του προϊόντος με εγγύηση θα είναι απρόσκοπτη ή χωρίς σφάλματα. Η NVIDIA δεν ευθύνεται για ζητήματα διαλειτουργικότητας ή συμβατότητας που μπορεί να προκύψουν όταν α) χρησιμοποιούνται προϊόντα, λογισμικό ή επιλογές που δεν υποστηρίζονται από την NVIDIA, β) χρησιμοποιούνται διαμορφώσεις που δεν υποστηρίζονται, παρέχονται ή εγκρίνονται από την NVIDIA, γ) εγκαθίστανται ανταλλακτικά που προορίζονται για ένα σύστημα σε άλλο σύστημα διαφορετικής μάρκας ή μοντέλου. Η NVIDIA δεν έχει καμία υποχρέωση βάσει της παρούσας εγγύησης όσον αφορά τα εξής: α) Υλικό του προϊόντος με εγγύηση χωρίς ελαττώματα στα υλική ή στην κατασκευή, β) λογισμικό, παιχνίδια ή εφαρμογές, γ) αισθητική ζημιά, δ) φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης, ε) αναλώσιμα εξαρτήματα, στ) ελαττώματα ή βλάβη στο προϊόν με εγγύηση, που προκύπτει ή σχετίζεται με: 1) τροποποιήσεις, αλλαγές, παρέμβαση, επισκευή, ή συντήρηση από τρίτους εκτός της NVIDIA ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της, 2) χειρισμό, μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, δοκιμή, συντήρηση ή χρήση που δεν γίνεται σύμφωνα με την τεκμηρίωση του προϊόντος με εγγύηση, 3) αθέμιτη χρήση, αμέλεια, παραμέληση, ατυχήματα ή εσφαλμένη χρήση, 4) λογισμικό ή ιού τρίτων, ή απώλεια λογισμικού ή δεδομένων που μπορεί να προκύψει στη διάρκεια επισκευής ή αντικατάστασης, 5) πυρκαγιά ή διαρροή τροφίμων ή υγρών, εξωτερική ηλεκτρική βλάβη, ή φυσικές καταστροφές (ενδεικτικά, κεραυνός), ή άλλον εξωτερικό παράγοντα.

Η NVIDIA ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Η NVIDIA ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ NVIDIA ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Πριν από την επιστροφή προϊόντος με εγγύηση για συντήρηση, συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να διαγράψετε εμπιστευτικές, αποκλειστικές ή προσωπικές πληροφορίες.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ή αν πιστεύετε ότι το προϊόν σας είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της NVIDIA. Θα σας βοηθήσουμε να λύσετε το πρόβλημά σας και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ελάττωμα, θα κινήσουμε διαδικασία αντικατάστασης. Έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην εξυπηρέτηση πελατών της NVIDIA από εδώ, όπου μπορείτε να αναζητήσετε στη βάση δεδομένων μας λύσεις για συνηθισμένα προβλήματα ή να επικοινωνήσετε με το προσωπικό μας από τις καρτέλες «Ask a Question» ή «Live Chat»: www.nvidia.com/support.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τους αρχικούς αγοραστές των προϊόντων με εγγύηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της NVIDIA ή από τη διεύθυνση www.nvidia.com. Δεν επεκτείνεται σε πρόσωπα που αποκτούν προϊόν με εγγύηση το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί.

Το αποκλειστικό σας μέσο επίλυσης και η μοναδική υποχρέωση και ευθύνη της NVIDIA βάσει της παρούσας εγγύησης για οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση, περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του εν λόγω προϊόντος με εγγύηση όπως περιγράφεται στην παρούσα εγγύηση. Αυτό δεν θίγει το νόμιμα δικαιώματα ή τα νομικά μέσα σας, συμπεριλαμβανομένου το δικαιώματός σας να απορρίψετε το προϊόν με εγγύηση ή/και να ζητήσετε μείωση της τιμής που καταβάλατε για το προϊόν με εγγύηση αν δεν μπορέσουμε να το επισκευάσουμε ή να το αντικαταστήσουμε.

Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε την ευθύνη μας εάν αυτή η ενέργεια θα ήταν παράνομη, μεταξύ άλλων για τα εξής:

a)     για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε λόγω αμέλειάς μας, ή

b)     για εξαπάτηση ή ψευδή δήλωση.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η NVIDIA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ Ή ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ.

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΕΑΝ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η παρούσα εγγύηση σας δίνει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδεχομένως να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν σε κάθε χώρα, τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση και κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από αυτήν, διέπεται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε και συμφωνείτε ότι θα υπάγεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της εν λόγω χώρας.

Διαιρετότητα Καθεμία από τις παραγράφους της παρούσας σύμβασης λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιαδήποτε παράγραφος κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι της παρούσας εγγύησης εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Η παρούσα εγγύηση επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις Σεπτεμβρίου 2019.

Bridges

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;
Τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα ή προβλήματα σε υλικά στοιχεία των SLI και NVLink Bridges με την επωνυμία NVIDIA® που έχετε αγοράσει, (το «προϊόν με εγγύηση») υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.

Κανένας όρος της παρούσας εγγύησης δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να προβάλετε αξίωση δυνάμει οποιασδήποτε νόμιμης εγγύησης που αφορά τα προϊόντα με εγγύηση.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
Τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς του νέου σας προϊόντος με εγγύηση («περίοδος εγγύησης»). 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η NVIDIA;
Θα επισκευάσει, ή αν η επισκευή δεν είναι εφικτή, θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση. Τα ανταλλακτικά ή/και τα προϊόντα μπορεί να περιλαμβάνουν νέα ή μεταποιημένα ανταλλακτικά ή προϊόντα. 

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;
Προβλήματα που δεν αφορούν συγκεκριμένα κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, προβλημάτων που προκαλούνται λόγω αθέμιτης ή εσφαλμένης χρήσης, αμέλειας, φυσικής καταστροφής (π.χ. πλημμύρας), χρήσης του προϊόντος με εγγύηση που δεν συνάδει με τους οδηγούς λειτουργίας ή άλλων τεχνικών εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν με εγγύηση, ή χρήσης του προϊόντος με εγγύηση με λογισμικό που δεν συνοδεύει το προϊόν με εγγύηση.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ή αν πιστεύετε ότι το προϊόν σας είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα ή μεταπωλητή, ή αν αγοράσατε το προϊόν σας απευθείας από την NVIDIA, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της NVIDIA. Θα σας βοηθήσουμε να λύσετε το πρόβλημά σας και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ελάττωμα, θα κινήσουμε διαδικασία αντικατάστασης. Έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην εξυπηρέτηση πελατών της NVIDIA από εδώ, όπου μπορείτε να αναζητήσετε στη βάση δεδομένων μας λύσεις για συνηθισμένα προβλήματα ή να επικοινωνήσετε με το προσωπικό μας από τις καρτέλες «Ask a Question» ή «Live Chat»: www.nvidia.com/support. Αν έχετε καταχωρίσει το προϊόν NVIDIA, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εξυπηρέτηση πελατών, στον αριθμό χωρίς χρέωση που σας παρέχεται κατά την καταχώριση. Εάν δεν έχετε καταχωρίσει το προϊόν σας NVIDIA, μπορείτε να το κάνετε εδώ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τους αρχικούς αγοραστές των προϊόντων με εγγύηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της NVIDIA ή από τη διεύθυνση www.nvidia.com. Δεν επεκτείνεται σε πρόσωπα που αποκτούν προϊόν με εγγύηση το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί.

Το αποκλειστικό σας μέσο επίλυσης και η μοναδική υποχρέωση και ευθύνη της NVIDIA βάσει της παρούσας εγγύησης για οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν με εγγύηση, περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του εν λόγω προϊόντος με εγγύηση όπως περιγράφεται στην παρούσα εγγύηση. Αυτό δεν θίγει το νόμιμα δικαιώματα ή τα νομικά μέσα σας, συμπεριλαμβανομένου το δικαιώματός σας να απορρίψετε το προϊόν με εγγύηση ή/και να ζητήσετε μείωση της τιμής που καταβάλατε για το προϊόν με εγγύηση αν δεν μπορέσουμε να το επισκευάσουμε ή να το αντικαταστήσουμε.

Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε την ευθύνη μας εάν αυτή η ενέργεια θα ήταν παράνομη, μεταξύ άλλων για τα εξής:

a)     για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε λόγω αμέλειάς μας, ή

b)     για εξαπάτηση ή ψευδή δήλωση.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η NVIDIA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ Ή ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ.

ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΕΑΝ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Η παρούσα εγγύηση σας δίνει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδεχομένως να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν σε κάθε χώρα, τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση και κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από αυτήν, διέπεται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένετε και συμφωνείτε ότι θα υπάγεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της εν λόγω χώρας.

Διαιρετότητα Καθεμία από τις παραγράφους της παρούσας σύμβασης λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιαδήποτε παράγραφος κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι της παρούσας εγγύησης εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Η παρούσα εγγύηση επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις Σεπτεμβρίου 2019.