• SHIELD
  • FOUNDERS CARDS, QUADRO CARDS
  • QUADRO SYNC CARDS
  • SLI Bridge
  • NVIDIA Jetson Developer Kits, Jetson modules, and Tegra SoCs
  • Bridges

NVIDIA SHIELD

Táto obmedzená záruka je rozšírením textu záruky výrobcu, ktorým sa zakladajú zákonné práva nad rámec zákonných práv zakotvených v právnych predpisoch o ochrane spotrebiteľov v Európskej únii a jej členských štátoch.

 Na čo sa táto obmedzená záruka vzťahuje?

Na všetky výrobné chyby a poruchy hardvérových komponentov v hardvérovom produkte SHIELD™ spolu so všetkým priloženým príslušenstvom (ďalej len „produkt krytý zárukou“) v zmysle týchto podmienok. Príslušenstvo predávané osobitne je kryté príslušnou zárukou k danému príslušenstvu.

Ničím uvedeným v tomto texte záruky nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva vrátane práva na reklamáciu v zmysle zákonnej záruky na produkt krytý zárukou.

Na aké obdobie?

Táto záruka spoločnosti NVIDIA platí dva (2) roky od dátumu zakúpenia nového produktu krytého zárukou (ďalej len „záručná doba“) na hardvérový produkt SHIELD™ a jeden (1) rok na príslušenstvo – radič, kryt, diaľkové ovládanie a dotykové pero.

 K čomu sa spoločnosť Nvidia zaväzuje?

Spoločnosť NVIDIA zabezpečí opravu chybného produktu krytého zárukou alebo v prípade, že oprava nie je praktická, jeho výmenu. V náhradných dieloch alebo produktoch môžu byť použité nové alebo repasované diely či produkty.

Na čo sa táto záruka nevzťahuje?

Spoločnosť NVIDIA nezodpovedá za žiadne problémy s interoperabilitou a kompatibilitou, ktoré môžu vzniknúť (a) pri používaní produktov, softvérov alebo doplnkov, ktoré nedodala spoločnosť NVIDIA alebo ktoré nepodporuje, (b) pri používaní konfigurácií nepodporovaných, neposkytnutých alebo neschválených spoločnosťou NVIDIA alebo (c) v prípade inštalácie súčastí určených pre určitý systém do iného systému odlišného vyhotovenia či modelu.

Spoločnosť NVIDIA nemá v zmysle tejto záruky žiadne záväzky vzhľadom na: (a) hardvér produktu krytého zárukou, ktorý nevykazuje žiadne chyby materiálu ani vyhotovenia, (b) softvér, hry a aplikácie, (c) kozmetické poškodenia, (d) bežné opotrebovanie, (e) rozšíriteľné alebo spotrebné súčasti a (f) chyby alebo poškodenia produktu krytého zárukou vzniknuté v súvislosti s (1) akýmikoľvek úpravami, zmenami, manipuláciou, opravou alebo servisom zo strany iného subjektu, ako je spoločnosť NVIDIA a jej autorizovaní zástupcovia, (2) manipuláciou, prepravou, uskladnením, inštaláciou, testovaním, údržbou alebo používaním v rozpore s dokumentáciou k produktu krytému zárukou, (3) nesprávnym alebo nevhodným používaním, nedbanlivosťou a nehodami, (4) softvérmi od tretích strán alebo vírusmi alebo stratou softvéru či údajov počas opravy alebo výmeny, (5) požiarom alebo poliatím nápojmi či inými tekutinami, poruchou elektrickej siete alebo živelnými pohromami (napríklad bleskom) či akýmkoľvek iným vonkajším faktorom mimo primeranej kontroly našej spoločnosti.

SPOLOČNOSŤ NVIDIA NEZODPOVEDÁ ZA POŠKODENIE ANI STRATU AKÝCHKOĽVEK PROGRAMOV, ÚDAJOV ALEBO ODNÍMATEĽNÝCH PAMÄŤOVÝCH MÉDIÍ. SPOLOČNOSŤ NVIDIA NEZODPOVEDÁ ZA OBNOVENIE ANI PREINŠTALOVANIE ŽIADNYCH PROGRAMOV ČI ÚDAJOV OKREM SOFTVÉRU NAINŠTALOVANÉHO SPOLOČNOSŤOU NVIDIA PRI VÝROBE PRODUKTU.

Pred vrátením produktu krytého zárukou do servisu sa odporúča zálohovať si údaje a odstrániť všetky dôverné, chránené alebo osobné údaje.

 Čo robiť v prípade problému?

Ak sa vyskytne problém alebo ak sa domnievate, že je produkt chybný, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA. Pomôžeme vám problém vyriešiť a v prípade, že produkt môže byť chybný, vám zákaznícka podpora spoločnosti NVIDIA poskytne informácie, ako produkt vrátiť späť na miesto zakúpenia na účely overenia chyby. Následne je možné spracovať náhradu. Na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA sa môžete obrátiť na nasledujúcom prepojení, kde môžete aj vyhľadávať riešenia bežných problémov a komunikovať s naším personálom cez karty „Ask a Question“ (Položiť otázku) a „Live Chat“ (Online čet).

 Obmedzenie záruky

Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodne zakúpené produkty kryté zárukou od autorizovaného predajcu spoločnosti NVIDIA alebo z lokality www.nvidia.com a neplatí pre ďalšie osoby, ktoré produkt krytý zárukou zakúpia ako použitý.

Spoločnosť NVIDIA súhlasí s opravou alebo výmenou akéhokoľvek poškodeného produktu krytého zárukou v zmysle tejto záruky, no nezaručuje neprerušenú ani bezchybnú činnosť produktu krytého zárukou. Spoločnosť NVIDIA môže podľa vlastného uváženia použiť pri plnení podmienok tejto záruky nové aj repasované súčasti alebo prvky.

 Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZODPOVEDÁ ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VPLYVOM PREDVÍDATEĽNÝCH DÔSLEDKOV SVOJHO PORUŠENIA TÝCHTO ZÁRUČNÝCH PODMIENOK ALEBO NEDBANLIVOSTI AŽ DO VÝŠKY ZAPLATENEJ ZA PRODUKT KRYTÝ ZÁRUKOU. NAŠA SPOLOČNOSŤ V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPREDVÍDATEĽNÉ STRATY ANI POŠKODENIA.

STRATA ČI POŠKODENIE SA POVAŽUJÚ ZA PREDVÍDATEĽNÉ, AK BOLI OČIVIDNE NÁSLEDKOM NEČINNOSTI NAŠEJ SPOLOČNOSTI ALEBO AK SA O ICH MOŽNOSTI UVAŽOVALO PRI KÚPE PRODUKTU KRYTÉHO ZÁRUKOU.

 Rozhodné právo a vaše práva

Touto zárukou vám vznikajú osobitné zákonné práva. V závislosti od krajiny môžete mať aj iné práva, ktoré textom tejto záruky nie sú nijako dotknuté.

Táto záruka a všetky prípadné spory v súvislosti s ňou sa riadia právnymi predpismi krajiny, v ktorej sídlite, a súhlasíte s tým, že podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov príslušnej krajiny.

Oddeliteľnosť. Každý z odsekov tohto textu záruky platí samostatne. Ak sa zistí, že je niektorý z odsekov nezákonný alebo nevykonateľný, zvyšok textu záruky ostáva plne platný a účinný. Tento text záruky bol naposledy aktualizovaný. septembra 2019.

KARTY FOUNDERS a Quadro

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?
Na všetky výrobné chyby a poruchy hardvérových komponentov v grafickej karte značky NVIDIA® spolu so všetkým priloženým príslušenstvom (ďalej len „produkt krytý zárukou“) v zmysle týchto podmienok.

Ničím uvedeným v tomto texte záruky nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva vrátane práva na reklamáciu v zmysle zákonnej záruky na produkt krytý zárukou.

NA AKÉ OBDOBIE?
Tri (3) roky od dátumu zakúpenia nového záručného produktu (ďalej len „záručná doba“). 

K ČOMU SA SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZAVÄZUJE?
K oprave chybného produktu krytého zárukou alebo v prípade, že oprava nie je možná, k jeho výmene. V náhradných dieloch alebo produktoch môžu byť použité nové alebo repasované diely či produkty. 

NA ČO SA TÁTO ZÁRUKA NEVZŤAHUJE?
Na žiadne problémy, ktoré sa konkrétne netýkajú výrobných chýb alebo poruchy hardvérového produktu. Sú to okrem iného problémy spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním, nedbanlivosťou, živelnými pohromami (napr. záplavami), používaním produktu krytého zárukou v rozpore s návodom na používanie či inou technickou dokumentáciou dodanou k nemu alebo používaním produktu krytého zárukou so softvérom, ktorý nebol k nemu dodaný.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PROBLÉMU?
Ak sa vyskytne problém alebo ak sa domnievate, že je produkt chybný, obráťte sa na miestneho distribútora či predajcu alebo, ak ste produkt zakúpili priamo od spoločnosti NVIDIA, na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA. Problém vám pomôžeme vyriešiť a v prípade zistenia chyby vám zabezpečíme náhradu. Na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA sa môžete obrátiť na nasledujúcom prepojení, kde môžete aj vyhľadávať riešenia bežných problémov a komunikovať s naším personálom cez karty „Ask a Question“ (Položiť otázku) a „Live Chat“ (Online čet): www.nvidia.com/support. Ak máte svoj produkt NVIDIA zaregistrovaný, na zákaznícku podporu sa môžete obrátiť priamo na bezplatnom čísle, ktoré ste dostali pri registrácii. Ak svoj produkt NVIDIA zaregistrovaný nemáte, môžete si ho zaregistrovať tu

OBMEDZENIE ZÁRUKY
Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodne zakúpené produkty kryté zárukou od autorizovaného predajcu spoločnosti NVIDIA alebo z lokality www.nvidia.com a neplatí pre ďalšie osoby, ktoré produkt krytý zárukou zakúpia ako použitý. 

Jediným prostriedkom nápravy a jedinou povinnosťou a zodpovednosťou spoločnosti NVIDIA v prípade chybného produktu krytého zárukou je jeho oprava alebo výmena v zmysle textu tejto záruky. Tým nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva ani opravné prostriedky vrátane práva odmietnuť produkt krytý zárukou alebo získať zľavu z ceny zaplatenej zaň v prípade, že jeho oprava ani výmena nie je možná.

Naša spoločnosť žiadnym spôsobom nevylučuje ani neobmedzuje svoju zodpovednosť v prípadoch, keď by to bolo nezákonné, ako napríklad:

a)     usmrtenie alebo úraz v dôsledku nedbanlivosti alebo

b)     podvody a klamlivé vyhlásenia.


OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZODPOVEDÁ ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VPLYVOM PREDVÍDATEĽNÝCH DÔSLEDKOV SVOJHO PORUŠENIA TÝCHTO ZÁRUČNÝCH PODMIENOK ALEBO NEDBANLIVOSTI AŽ DO VÝŠKY ZAPLATENEJ ZA PRODUKT KRYTÝ ZÁRUKOU. NAŠA SPOLOČNOSŤ V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPREDVÍDATEĽNÉ STRATY ANI POŠKODENIA.

STRATA ČI POŠKODENIE SA POVAŽUJÚ ZA PREDVÍDATEĽNÉ, AK BOLI OČIVIDNE NÁSLEDKOM NEČINNOSTI NAŠEJ SPOLOČNOSTI ALEBO AK SA O ICH MOŽNOSTI UVAŽOVALO PRI KÚPE PRODUKTU KRYTÉHO ZÁRUKOU.

ROZHODNÉ PRÁVO A VAŠE PRÁVA
Touto zárukou vám vznikajú osobitné zákonné práva. V závislosti od krajiny môžete mať aj iné práva, ktoré textom tejto záruky nie sú nijako dotknuté.

Táto záruka a všetky prípadné spory v súvislosti s ňou sa riadia právnymi predpismi krajiny, v ktorej sídlite, a súhlasíte s tým, že podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov príslušnej krajiny.

Oddeliteľnosť. Každý z odsekov tohto textu záruky platí samostatne. Ak sa zistí, že je niektorý z odsekov nezákonný alebo nevykonateľný, zvyšok textu záruky ostáva plne platný a účinný. Tento text záruky bol naposledy aktualizovaný. septembra 2019.

KARTY QUADRO SYNC

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?
Na všetky výrobné chyby a poruchy hardvérových komponentov v karte Sync značky NVIDIA® spolu so všetkým priloženým príslušenstvom (ďalej len „produkt krytý zárukou“) v zmysle týchto podmienok.

Ničím uvedeným v tomto texte záruky nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva vrátane práva na reklamáciu v zmysle zákonnej záruky na produkt krytý zárukou.

NA AKÉ OBDOBIE?
Tri (3) roky od dátumu zakúpenia nového záručného produktu (ďalej len „záručná doba“). 

K ČOMU SA SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZAVÄZUJE?
K oprave chybného produktu krytého zárukou alebo v prípade, že oprava nie je možná, k jeho výmene. V náhradných dieloch alebo produktoch môžu byť použité nové alebo repasované diely či produkty. 

NA ČO SA TÁTO ZÁRUKA NEVZŤAHUJE?
Na žiadne problémy, ktoré sa konkrétne netýkajú výrobných chýb alebo poruchy hardvérového produktu. Sú to okrem iného problémy spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním, nedbanlivosťou, živelnými pohromami (napr. záplavami), používaním produktu krytého zárukou v rozpore s návodom na používanie či inou technickou dokumentáciou dodanou k nemu alebo používaním produktu krytého zárukou so softvérom, ktorý nebol k nemu dodaný.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PROBLÉMU?
Ak sa vyskytne problém alebo ak sa domnievate, že je produkt chybný, obráťte sa na miestneho distribútora či predajcu alebo, ak ste produkt zakúpili priamo od spoločnosti NVIDIA, na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA. Problém vám pomôžeme vyriešiť a v prípade zistenia chyby vám zabezpečíme náhradu. Na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA sa môžete obrátiť na nasledujúcom prepojení, kde môžete aj vyhľadávať riešenia bežných problémov a komunikovať s naším personálom cez karty „Ask a Question“ (Položiť otázku) a „Live Chat“ (Online čet): www.nvidia.com/support. Ak máte svoj produkt NVIDIA zaregistrovaný, na zákaznícku podporu sa môžete obrátiť priamo na bezplatnom čísle, ktoré ste dostali pri registrácii. Ak svoj produkt NVIDIA zaregistrovaný nemáte, môžete si ho zaregistrovať tu

OBMEDZENIE ZÁRUKY
Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodne zakúpené produkty kryté zárukou od autorizovaného predajcu spoločnosti NVIDIA alebo z lokality www.nvidia.com a neplatí pre ďalšie osoby, ktoré produkt krytý zárukou zakúpia ako použitý.

Jediným prostriedkom nápravy a jedinou povinnosťou a zodpovednosťou spoločnosti NVIDIA v prípade chybného produktu krytého zárukou je jeho oprava alebo výmena v zmysle textu tejto záruky. Tým nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva ani opravné prostriedky vrátane práva odmietnuť produkt krytý zárukou alebo získať zľavu z ceny zaplatenej zaň v prípade, že jeho oprava ani výmena nie je možná.

Naša spoločnosť žiadnym spôsobom nevylučuje ani neobmedzuje svoju zodpovednosť v prípadoch, keď by to bolo nezákonné, ako napríklad:

a)     usmrtenie alebo úraz v dôsledku nedbanlivosti alebo

b)     podvody a klamlivé vyhlásenia.


OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZODPOVEDÁ ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VPLYVOM PREDVÍDATEĽNÝCH DÔSLEDKOV SVOJHO PORUŠENIA TÝCHTO ZÁRUČNÝCH PODMIENOK ALEBO NEDBANLIVOSTI AŽ DO VÝŠKY ZAPLATENEJ ZA PRODUKT KRYTÝ ZÁRUKOU. NAŠA SPOLOČNOSŤ V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPREDVÍDATEĽNÉ STRATY ANI POŠKODENIA.

STRATA ČI POŠKODENIE SA POVAŽUJÚ ZA PREDVÍDATEĽNÉ, AK BOLI OČIVIDNE NÁSLEDKOM NEČINNOSTI NAŠEJ SPOLOČNOSTI ALEBO AK SA O ICH MOŽNOSTI UVAŽOVALO PRI KÚPE PRODUKTU KRYTÉHO ZÁRUKOU.

ROZHODNÉ PRÁVO A VAŠE PRÁVA
Touto zárukou vám vznikajú osobitné zákonné práva. V závislosti od krajiny môžete mať aj iné práva, ktoré textom tejto záruky nie sú nijako dotknuté.

Táto záruka a všetky prípadné spory v súvislosti s ňou sa riadia právnymi predpismi krajiny, v ktorej sídlite, a súhlasíte s tým, že podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov príslušnej krajiny.

Oddeliteľnosť. Každý z odsekov tohto textu záruky platí samostatne. Ak sa zistí, že je niektorý z odsekov nezákonný alebo nevykonateľný, zvyšok textu záruky ostáva plne platný a účinný. Tento text záruky bol naposledy aktualizovaný. septembra 2019.

Mostík SLI

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?
Na všetky výrobné chyby a poruchy hardvérových komponentov v hardvérovom produkte mostíka NVIDIA GeForce GTX SLI spolu so všetkým priloženým príslušenstvom (ďalej len „produkt krytý zárukou“) v zmysle týchto podmienok.

Ničím uvedeným v tomto texte záruky nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva vrátane práva na reklamáciu v zmysle zákonnej záruky na produkt krytý zárukou.

Na aké obdobie?
Jeden (1) rok od dátumu zakúpenia nového záručného produktu (ďalej len „záručná doba“). 

K ČOMU SA SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZAVÄZUJE?
K oprave chybného produktu krytého zárukou alebo v prípade, že oprava nie je možná, k jeho výmene. V náhradných dieloch alebo produktoch môžu byť použité nové alebo repasované diely či produkty. 

NA ČO SA TÁTO ZÁRUKA NEVZŤAHUJE?
Spoločnosť NVIDIA nezaručuje neprerušenú ani bezchybnú činnosť produktu krytého zárukou. Spoločnosť NVIDIA nezodpovedá za žiadne problémy s interoperabilitou a kompatibilitou, ktoré môžu vzniknúť a) pri používaní produktov, softvérov alebo doplnkov nepodporovaných spoločnosťou NVIDIA, b) pri používaní konfigurácií nepodporovaných, neposkytnutých alebo neschválených spoločnosťou NVIDIA alebo c) v prípade inštalácie súčastí určených pre určitý systém do iného systému odlišného vyhotovenia či modelu. Spoločnosť NVIDIA nemá žiadne záručné záväzky vzhľadom na: (a) hardvér produktu krytého zárukou, ktorý nevykazuje žiadne chyby materiálu ani vyhotovenia, (b) softvér, hry a aplikácie, (c) kozmetické poškodenia, (d) bežné opotrebovanie, (e) rozšíriteľné alebo spotrebné súčasti a (f) chyby alebo poškodenia produktu krytého zárukou vzniknuté v súvislosti s (1) akýmikoľvek úpravami, zmenami, manipuláciou, opravou alebo servisom zo strany iného subjektu, ako je spoločnosť NVIDIA a jej autorizovaní zástupcovia, (2) manipuláciou, prepravou, uskladnením, inštaláciou, testovaním, údržbou alebo používaním v rozpore s dokumentáciou k produktu krytému zárukou, (3) nesprávnym alebo nevhodným používaním, nedbanlivosťou a nehodami, (4) softvérmi od tretích strán alebo vírusmi alebo stratou softvéru či údajov počas opravy alebo výmeny, (5) požiarom alebo poliatím nápojmi či inými tekutinami, poruchou elektrickej siete alebo živelnými pohromami (napríklad bleskom) či akýmkoľvek iným vonkajším faktorom.

SPOLOČNOSŤ NVIDIA NEZODPOVEDÁ ZA POŠKODENIE ANI STRATU AKÝCHKOĽVEK PROGRAMOV, ÚDAJOV ALEBO ODNÍMATEĽNÝCH PAMÄŤOVÝCH MÉDIÍ. SPOLOČNOSŤ NVIDIA NEZODPOVEDÁ ZA OBNOVENIE ANI PREINŠTALOVANIE ŽIADNYCH PROGRAMOV ČI ÚDAJOV OKREM SOFTVÉRU NAINŠTALOVANÉHO SPOLOČNOSŤOU NVIDIA PRI VÝROBE PRODUKTU.

Pred vrátením produktu krytého zárukou do servisu sa odporúča zálohovať si údaje a odstrániť všetky dôverné, chránené alebo osobné údaje.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PROBLÉMU?
Ak sa vyskytne problém alebo ak sa domnievate, že je produkt chybný, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA. Problém vám pomôžeme vyriešiť a v prípade zistenia chyby vám zabezpečíme náhradu. Na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA sa môžete obrátiť na nasledujúcom prepojení, kde môžete aj vyhľadávať riešenia bežných problémov a komunikovať s naším personálom cez karty „Ask a Question“ (Položiť otázku) a „Live Chat“ (Online čet): www.nvidia.com/support.


OBMEDZENIE ZÁRUKY
Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodne zakúpené produkty kryté zárukou od autorizovaného predajcu spoločnosti NVIDIA alebo z lokality www.nvidia.com a neplatí pre ďalšie osoby, ktoré produkt krytý zárukou zakúpia ako použitý.

Jediným prostriedkom nápravy a jedinou povinnosťou a zodpovednosťou spoločnosti NVIDIA v prípade chybného produktu krytého zárukou je jeho oprava alebo výmena v zmysle textu tejto záruky. Tým nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva ani opravné prostriedky vrátane práva odmietnuť produkt krytý zárukou alebo získať zľavu z ceny zaplatenej zaň v prípade, že jeho oprava ani výmena nie je možná.

Naša spoločnosť žiadnym spôsobom nevylučuje ani neobmedzuje svoju zodpovednosť v prípadoch, keď by to bolo nezákonné, ako napríklad:

a)     usmrtenie alebo úraz v dôsledku nedbanlivosti alebo

b)     podvody a klamlivé vyhlásenia.


OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZODPOVEDÁ ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VPLYVOM PREDVÍDATEĽNÝCH DÔSLEDKOV SVOJHO PORUŠENIA TÝCHTO ZÁRUČNÝCH PODMIENOK ALEBO NEDBANLIVOSTI AŽ DO VÝŠKY ZAPLATENEJ ZA PRODUKT KRYTÝ ZÁRUKOU. NAŠA SPOLOČNOSŤ V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPREDVÍDATEĽNÉ STRATY ANI POŠKODENIA.

STRATA ČI POŠKODENIE SA POVAŽUJÚ ZA PREDVÍDATEĽNÉ, AK BOLI OČIVIDNE NÁSLEDKOM NEČINNOSTI NAŠEJ SPOLOČNOSTI ALEBO AK SA O ICH MOŽNOSTI UVAŽOVALO PRI KÚPE PRODUKTU KRYTÉHO ZÁRUKOU.

ROZHODNÉ PRÁVO A VAŠE PRÁVA
Touto zárukou vám vznikajú osobitné zákonné práva. V závislosti od krajiny môžete mať aj iné práva, ktoré textom tejto záruky nie sú nijako dotknuté.

Táto záruka a všetky prípadné spory v súvislosti s ňou sa riadia právnymi predpismi krajiny, v ktorej sídlite, a súhlasíte s tým, že podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov príslušnej krajiny.

Oddeliteľnosť. Každý z odsekov tohto textu záruky platí samostatne. Ak sa zistí, že je niektorý z odsekov nezákonný alebo nevykonateľný, zvyšok textu záruky ostáva plne platný a účinný. Tento text záruky bol naposledy aktualizovaný. septembra 2019.

Vývojárske súpravy NVIDIA Jetson, moduly Jetson a systémy na čipe Tegra

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?
Na všetky výrobné chyby a poruchy hardvérových komponentov v hardvérovom produkte Tegra K1, Jetson TK1, Jetson TX1, Jetson TX2, Jetson AGX Xavier alebo Jetson Nano spolu so všetkým priloženým príslušenstvom (ďalej len „produkt krytý zárukou“) v zmysle týchto podmienok.

Ničím uvedeným v tomto texte záruky nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva vrátane práva na reklamáciu v zmysle zákonnej záruky na produkt krytý zárukou.

NA AKÉ OBDOBIE?
S výnimkami uvedenými nižšie platí táto záruka spoločnosti NVIDIA na dobu jedného (1) roka od dátumu zakúpenia nového produktu krytého zárukou (ďalej len „záručná doba“). Na moduly Jetson TX2i a priemyselné systémy na čipeTegra K1 sa vzťahuje záruka tri (3) roky.

K ČOMU SA SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZAVÄZUJE?
K oprave chybného produktu krytého zárukou alebo v prípade, že oprava nie je možná, k jeho výmene. V náhradných dieloch alebo produktoch môžu byť použité nové alebo repasované diely či produkty. 

NA ČO SA TÁTO ZÁRUKA NEVZŤAHUJE?
Spoločnosť NVIDIA nezaručuje neprerušenú ani bezchybnú činnosť produktu krytého zárukou. Spoločnosť NVIDIA nezodpovedá za žiadne problémy s interoperabilitou a kompatibilitou, ktoré môžu vzniknúť (a) pri používaní produktov, softvérov alebo doplnkov nepodporovaných spoločnosťou NVIDIA, (b) pri používaní konfigurácií nepodporovaných, neposkytnutých alebo neschválených spoločnosťou NVIDIA alebo (c) v prípade inštalácie súčastí určených pre určitý systém do iného systému odlišného vyhotovenia či modelu. Spoločnosť NVIDIA nemá žiadne záručné záväzky vzhľadom na: (a) hardvér produktu krytého zárukou, ktorý nevykazuje žiadne chyby materiálu ani vyhotovenia, (b) softvér, hry a aplikácie, (c) kozmetické poškodenia, (d) bežné opotrebovanie, (e) rozšíriteľné alebo spotrebné súčasti a (f) chyby alebo poškodenia produktu krytého zárukou vzniknuté v súvislosti s (1) akýmikoľvek úpravami, zmenami, manipuláciou, opravou alebo servisom zo strany iného subjektu, ako je spoločnosť NVIDIA a jej autorizovaní zástupcovia, (2) manipuláciou, prepravou, uskladnením, inštaláciou, testovaním, údržbou alebo používaním v rozpore s dokumentáciou k produktu krytému zárukou, (3) nesprávnym alebo nevhodným používaním, nedbanlivosťou a nehodami, (4) softvérmi od tretích strán alebo vírusmi alebo stratou softvéru či údajov počas opravy alebo výmeny, (5) požiarom alebo poliatím nápojmi či inými tekutinami, poruchou elektrickej siete alebo živelnými pohromami (napríklad bleskom) či akýmkoľvek iným vonkajším faktorom.

SPOLOČNOSŤ NVIDIA NEZODPOVEDÁ ZA POŠKODENIE ANI STRATU AKÝCHKOĽVEK PROGRAMOV, ÚDAJOV ALEBO ODNÍMATEĽNÝCH PAMÄŤOVÝCH MÉDIÍ. SPOLOČNOSŤ NVIDIA NEZODPOVEDÁ ZA OBNOVENIE ANI PREINŠTALOVANIE ŽIADNYCH PROGRAMOV ČI ÚDAJOV OKREM SOFTVÉRU NAINŠTALOVANÉHO SPOLOČNOSŤOU NVIDIA PRI VÝROBE PRODUKTU.

Pred vrátením produktu krytého zárukou do servisu sa odporúča zálohovať si údaje a odstrániť všetky dôverné, chránené alebo osobné údaje.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PROBLÉMU?
Ak sa vyskytne problém alebo ak sa domnievate, že je produkt chybný, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA. Problém vám pomôžeme vyriešiť a v prípade zistenia chyby vám zabezpečíme náhradu. Na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA sa môžete obrátiť na nasledujúcom prepojení, kde môžete aj vyhľadávať riešenia bežných problémov a komunikovať s naším personálom cez karty „Ask a Question“ (Položiť otázku) a „Live Chat“ (Online čet): www.nvidia.com/support.

OBMEDZENIE ZÁRUKY
Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodne zakúpené produkty kryté zárukou od autorizovaného predajcu spoločnosti NVIDIA alebo z lokality www.nvidia.com a neplatí pre ďalšie osoby, ktoré produkt krytý zárukou zakúpia ako použitý.

Jediným prostriedkom nápravy a jedinou povinnosťou a zodpovednosťou spoločnosti NVIDIA v prípade chybného produktu krytého zárukou je jeho oprava alebo výmena v zmysle textu tejto záruky. Tým nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva ani opravné prostriedky vrátane práva odmietnuť produkt krytý zárukou alebo získať zľavu z ceny zaplatenej zaň v prípade, že jeho oprava ani výmena nie je možná.

Naša spoločnosť žiadnym spôsobom nevylučuje ani neobmedzuje svoju zodpovednosť v prípadoch, keď by to bolo nezákonné, ako napríklad:

a)     usmrtenie alebo úraz v dôsledku nedbanlivosti alebo

b)     podvody a klamlivé vyhlásenia.


OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZODPOVEDÁ ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VPLYVOM PREDVÍDATEĽNÝCH DÔSLEDKOV SVOJHO PORUŠENIA TÝCHTO ZÁRUČNÝCH PODMIENOK ALEBO NEDBANLIVOSTI AŽ DO VÝŠKY ZAPLATENEJ ZA PRODUKT KRYTÝ ZÁRUKOU. NAŠA SPOLOČNOSŤ V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPREDVÍDATEĽNÉ STRATY ANI POŠKODENIA.

STRATA ČI POŠKODENIE SA POVAŽUJÚ ZA PREDVÍDATEĽNÉ, AK BOLI OČIVIDNE NÁSLEDKOM NEČINNOSTI NAŠEJ SPOLOČNOSTI ALEBO AK SA O ICH MOŽNOSTI UVAŽOVALO PRI KÚPE PRODUKTU KRYTÉHO ZÁRUKOU.

ROZHODNÉ PRÁVO A VAŠE PRÁVA
Touto zárukou vám vznikajú osobitné zákonné práva. V závislosti od krajiny môžete mať aj iné práva, ktoré textom tejto záruky nie sú nijako dotknuté.

Táto záruka a všetky prípadné spory v súvislosti s ňou sa riadia právnymi predpismi krajiny, v ktorej sídlite, a súhlasíte s tým, že podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov príslušnej krajiny.

Oddeliteľnosť. Každý z odsekov tohto textu záruky platí samostatne. Ak sa zistí, že je niektorý z odsekov nezákonný alebo nevykonateľný, zvyšok textu záruky ostáva plne platný a účinný. Tento text záruky bol naposledy aktualizovaný. septembra 2019.

Mostíky

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?
Na všetky výrobné chyby a poruchy hardvérových komponentov v mostíkoch SLI a NVLink značky NVIDIA® spolu so všetkým priloženým príslušenstvom (ďalej len „produkt krytý zárukou“) v zmysle týchto podmienok.

Ničím uvedeným v tomto texte záruky nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva vrátane práva na reklamáciu v zmysle zákonnej záruky na produkt krytý zárukou.

NA AKÉ OBDOBIE?
Tri (3) roky od dátumu zakúpenia nového záručného produktu (ďalej len „záručná doba“). 

K ČOMU SA SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZAVÄZUJE?
K oprave chybného produktu krytého zárukou alebo v prípade, že oprava nie je možná, k jeho výmene. V náhradných dieloch alebo produktoch môžu byť použité nové alebo repasované diely či produkty. 

NA ČO SA TÁTO ZÁRUKA NEVZŤAHUJE?
Na žiadne problémy, ktoré sa konkrétne netýkajú výrobných chýb alebo poruchy hardvérového produktu. Sú to okrem iného problémy spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním, nedbanlivosťou, živelnými pohromami (napr. záplavami), používaním produktu krytého zárukou v rozpore s návodom na používanie či inou technickou dokumentáciou dodanou k nemu alebo používaním produktu krytého zárukou so softvérom, ktorý nebol k nemu dodaný.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PROBLÉMU?
Ak sa vyskytne problém alebo ak sa domnievate, že je produkt chybný, obráťte sa na miestneho distribútora či predajcu alebo, ak ste produkt zakúpili priamo od spoločnosti NVIDIA, na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA. Problém vám pomôžeme vyriešiť a v prípade zistenia chyby vám zabezpečíme náhradu. Na zákaznícku podporu spoločnosti NVIDIA sa môžete obrátiť na nasledujúcom prepojení, kde môžete aj vyhľadávať riešenia bežných problémov a komunikovať s naším personálom cez karty „Ask a Question“ (Položiť otázku) a „Live Chat“ (Online čet): www.nvidia.com/support. Ak máte svoj produkt NVIDIA zaregistrovaný, na zákaznícku podporu sa môžete obrátiť priamo na bezplatnom čísle, ktoré ste dostali pri registrácii. Ak svoj produkt NVIDIA zaregistrovaný nemáte, môžete si ho zaregistrovať tu

OBMEDZENIE ZÁRUKY
Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodne zakúpené produkty kryté zárukou od autorizovaného predajcu spoločnosti NVIDIA alebo z lokality www.nvidia.com a neplatí pre ďalšie osoby, ktoré produkt krytý zárukou zakúpia ako použitý.

Jediným prostriedkom nápravy a jedinou povinnosťou a zodpovednosťou spoločnosti NVIDIA v prípade chybného produktu krytého zárukou je jeho oprava alebo výmena v zmysle textu tejto záruky. Tým nie sú nijako dotknuté vaše zákonné práva ani opravné prostriedky vrátane práva odmietnuť produkt krytý zárukou alebo získať zľavu z ceny zaplatenej zaň v prípade, že jeho oprava ani výmena nie je možná.

Naša spoločnosť žiadnym spôsobom nevylučuje ani neobmedzuje svoju zodpovednosť v prípadoch, keď by to bolo nezákonné, ako napríklad:

a)     usmrtenie alebo úraz v dôsledku nedbanlivosti alebo

b)     podvody a klamlivé vyhlásenia.


OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ NVIDIA ZODPOVEDÁ ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VPLYVOM PREDVÍDATEĽNÝCH DÔSLEDKOV SVOJHO PORUŠENIA TÝCHTO ZÁRUČNÝCH PODMIENOK ALEBO NEDBANLIVOSTI AŽ DO VÝŠKY ZAPLATENEJ ZA PRODUKT KRYTÝ ZÁRUKOU. NAŠA SPOLOČNOSŤ V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPREDVÍDATEĽNÉ STRATY ANI POŠKODENIA.

STRATA ČI POŠKODENIE SA POVAŽUJÚ ZA PREDVÍDATEĽNÉ, AK BOLI OČIVIDNE NÁSLEDKOM NEČINNOSTI NAŠEJ SPOLOČNOSTI ALEBO AK SA O ICH MOŽNOSTI UVAŽOVALO PRI KÚPE PRODUKTU KRYTÉHO ZÁRUKOU.

ROZHODNÉ PRÁVO A VAŠE PRÁVA
Touto zárukou vám vznikajú osobitné zákonné práva. V závislosti od krajiny môžete mať aj iné práva, ktoré textom tejto záruky nie sú nijako dotknuté.

Táto záruka a všetky prípadné spory v súvislosti s ňou sa riadia právnymi predpismi krajiny, v ktorej sídlite, a súhlasíte s tým, že podliehajú nevýhradnej jurisdikcii súdov príslušnej krajiny.

Oddeliteľnosť. Každý z odsekov tohto textu záruky platí samostatne. Ak sa zistí, že je niektorý z odsekov nezákonný alebo nevykonateľný, zvyšok textu záruky ostáva plne platný a účinný. Tento text záruky bol naposledy aktualizovaný. septembra 2019.