GEFORCE NOW VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP

Lees hieronder de NVIDIA-lidmaatschapsvoorwaarden voor de GeForce NOW-dienst ("GFN").

Deze lidmaatschapsvoorwaarden kunnen enkel worden aanvaard door een meerderjarige in het land waar GFN wordt gebruikt. Als je niet meerderjarig bent, moet je je ouder of wettelijke voogd vragen in te stemmen met deze lidmaatschapsvoorwaarden. Als je niet oud genoeg bent om deze lidmaatschapsvoorwaarden aan te gaan of als u niet alle onderstaande voorwaarden aanvaardt, gebruik GFN dan niet.

I. LIDMAATSCHAP

a. Lidmaatschap voor GFN. Een betaald lidmaatschapsplan voor GFN, dat met een gratis periode KAN beginnen, als u daarvoor in aanmerking komt, zal automatisch van maand tot maand worden verlengd, tenzij u downgradet naar een gratis lidmaatschapsplan. Een gratis lidmaatschapsplan voor GFN zal automatisch van maand tot maand worden vernieuwd. Betaalde en gratis lidmaatschapsplannen zijn onderhevig aan verandering en beëindiging op grond van deze lidmaatschapsvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van GeForce NOW.

Digital River, dat optreedt als erkende verkoper, zal de dan geldende maandelijkse lidmaatschapskosten voor uw lidmaatschapsplan factureren op een geldige en aanvaarde betaalmethode die u verplicht bent te verstrekken als u GFN wenst te gebruiken ("betaalmethode") en die u van tijd tot tijd kunt bijwerken. In deze lidmaatschapsvoorwaarden verwijst van maand tot maand of maandelijks naar uw factureringscyclus, niet naar kalendermaanden.

Om uw lidmaatschapsplan te beheren, de datum van uw volgende factureringscyclus te bekijken of uw betaalmethode bij te werken, logt u in op uw NVIDIA-account op account.nvidia.com of op www.nvidia.com/geforce-now/ U kunt uw lidmaatschapsplan wijzigen door in te loggen op uw NVIDIA-account. Het kan tot 24 uur duren voordat wijzigingen zijn doorgevoerd in uw account. Om ervoor te zorgen dat wijzigingen van kracht worden bij de volgende factureringscyclus moet u deze minstens 24 uur van tevoren bijwerken voordat uw volgende factureringscyclus begint.

b. Lidmaatschapsplannen. NVIDIA kan verschillende GFN-lidmaatschapsplannen of -promoties aanbieden met verschillende voorwaarden en beperkingen en kan op elk moment stoppen met het accepteren van nieuwe aanmeldingen, een lidmaatschapsplan of promotie wijzigen of beëindigen. Elk lidmaatschapsplan heeft zijn eigen kenmerken. Kijk op www.nvidia.com/geforce-now/. Hier zijn definities van de belangrijkste kenmerken:

  • i. Standaardtoegang. Leden met standaardtoegang worden in een wachtrij geplaatst achter leden met prioriteitstoegang en hebben gametoegang op basis van de beschikbare capaciteit. Deze leden kunnen verschillende wachttijden ervaren op basis van het gebruikersvolume en de GFN-serverbeschikbaarheid in hun regio.
  • ii. Prioriteitstoegang. Leden hebben prioriteitstoegang tot de GFN-servers in hun regio en worden vooraan in de wachtrij geplaatst voor snellere GFN-servertoegang.
  • iii. Sessielengte van 1 uur. Leden hebben een sessielengte van maximaal 1 uur. Nadat de huidige sessie is verlopen, kunnen deze leden weer aansluiten in de wachtrij met standaardtoegang (zie hierboven). Er is geen limiet voor het aantal keren dat een lid per dag een nieuwe sessie mag starten, afhankelijk van standaard toegangsvoorwaarden.
  • iv. Uitgebreide sessielengte. Leden hebben uitgebreide sessielengtes van maximaal 6 uur. Nadat de huidige sessie is verlopen, krijgen deze leden prioriteitstoegang (zie hierboven).
  • v. RTX aan. Realtime raytracing vanuit de cloud. Enkel beschikbaar voor beperkte games.

De voorwaarden van specifieke lidmaatschapsplannen en promoties worden verstrekt bij aanmelding of in andere communicaties die aan u beschikbaar worden gesteld. Er kan een gratis gebruiksperiode worden aangeboden voorafgaand aan de eerste facturering van bepaalde betaalde lidmaatschapsplannen en deze is beperkt tot één per huishouden. Niet alle lidmaatschapsplannen of promoties zijn beschikbaar in uw locatie of taal. NVIDIA zal naar eigen goeddunken beslissen of u in aanmerking komt voor een lidmaatschapsplan of promotie, en of plannen en promoties al dan niet kunnen worden gecombineerd. Er zijn standaardkosten van toepassing nadat een promotie is afgelopen of als u de gebruiksvoorwaarden van een promotie overschrijdt of overtreedt. U kunt specifieke details over uw lidmaatschapsplan vinden door in te loggen op uw NVIDIA-account op account.nvidia.com of op www.nvidia.com/geforce-now/.

Als u uw lidmaatschapsplan niet tijdig wijzigt voor het einde van een gratis gebruiksperiode, wordt de facturering van lidmaatschapsgelden gestart en automatisch van maand tot maand verlengd op basis van het lidmaatschapsplan dat aan uw account is gekoppeld aan het einde van de gratis gebruiksperiode. Voor alle duidelijkheid: het toegestane gebruik van een gratis lidmaatschapsplan zal niet resulteren in facturering.

Met een GFN-lidmaatschapsplan verhuurt NVIDIA u een virtuele pc voor gaming en het is uw verantwoordelijkheid om voldoende rechten te hebben om de content te gebruiken (d.w.z. videogames van derden of DLC (downloadbare inhoud)). Bepaalde content werkt mogelijk alleen op bepaalde soorten apparaten. Niet alle content die u hebt, kan worden gebruikt bij het streamen vanaf GFN. Content die gekocht is bij een digitale winkel op GFN is mogelijk niet beschikbaar om te streamen vanaf GFN. De beschikbaarheid van content op GFN kan in de loop van de tijd variëren, bijvoorbeeld: voorwaarden van serviceproviders of uitgevers van games kunnen veranderen, content is mogelijk niet in gelijke mate of in bepaalde regio's of talen beschikbaar en content die eerder beschikbaar was op GFN (inclusief uw opgeslagen games) is later mogelijk niet meer beschikbaar op GFN. Wanneer u content verkrijgt, hetzij via GFN of afzonderlijk, kan de inhoudsprovider van u verlangen dat u zijn voorwaarden aanvaardt, een gebruikersaccount opent en/of kan hij aan u kosten in rekening brengen.

c. Lidmaatschapsplan veranderen. U kunt uw lidmaatschapsplan wijzigen, inclusief het wijzigen van lidmaatschapskosten, door in te loggen op uw NVIDIA-account op account.nvidia.com of op www.nvidia.com/geforce-now/. Het kan tot 24 uur duren voordat wijzigingen zijn doorgevoerd in uw account. Om ervoor te zorgen dat wijzigingen van kracht worden bij de volgende factureringscyclus, moet u deze minstens 24 uur van tevoren bijwerken voordat uw volgende factureringscyclus begint.

Als u in het midden van uw factureringscyclus een downgrade uitvoert naar een gratis lidmaatschapsplan, gaat uw betaalde lidmaatschapsplan door tot het einde van uw huidige factureringscyclus en converteert u vervolgens naar een gratis lidmaatschapsplan.

U kunt uw NVIDIA-account op elk moment verwijderen. Door deze actie worden uw diensten echter gestopt en wordt de toegang tot betaalde of gratis lidmaatschapsplannen verwijderd en worden andere diensten die aan uw NVIDIA-account zijn gekoppeld, verstoord of beëindigd. Ga naar het NVIDIA Privacy Center voor meer informatie over het verwijderen van uw NVIDIA-account.

II. FACTURERING

a. Factuurbedrag. De GFN-lidmaatschapskosten voor een betaald lidmaatschapsplan worden maandelijks gefactureerd aan het begin van uw factureringscyclus, tegen de dan geldende prijs, behalve voor een periode van gratis gebruik, op basis van de startdatum van het lidmaatschapsplan, tenzij u downgradet naar een gratis lidmaatschapsplan. Zoals in deze voorwaarden wordt gebruikt, betekent "facturering" kosten, debet of andere vereffening voor uw betaalmethode.

NVIDIA geeft aan in welke landen btw is inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap. Met uitzondering van landen waar btw is inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap, zijn de prijzen exclusief belastingen, heffingen of andere soortgelijke kosten en bent u verantwoordelijk voor de betaling ervan. NVIDIA behoudt zich het recht voor om de lidmaatschapsprijzen op elk gewenst moment aan te passen naar goeddunken van NVIDIA. Prijswijzigingen worden van kracht na kennisgeving per e-mail maar niet eerder dan in uw volgende factureringscyclus en wijzigingen in belastingtarieven worden onmiddellijk van kracht, behalve zoals anders beschreven in deze lidmaatschapsvoorwaarden.

b. Factureringsautorisatie. Door uw betaalde GFN-lidmaatschapsplan te starten en een betaalmethode aan te geven, machtigt u Digital River, handelend als erkende verkoper, om de overeenkomstige maandelijkse lidmaatschapskosten in rekening te brengen tegen de dan geldende prijs, en alle andere kosten die u kunt maken in verband met uw gebruik van GFN, zoals belastingen of mogelijke transactiekosten, aan uw betaalmethode in een of meer heffingen.

U erkent dat het maandelijks gefactureerde bedrag kan variëren als gevolg van prijs- of belastingwijzigingen, promoties, wijziging van het lidmaatschapsplan of kalenderbeperkingen, zoals uitgelegd in het gedeelte 'Factureringstijdstip' hieronder.

NVIDIA kan uw betaalmethode autoriseren in afwachting van lidmaatschaps- of servicegerelateerde kosten. NVIDIA kan facturering aan uw betaalmethode autoriseren via verschillende methoden, waaronder autorisatie tot ongeveer één maand dienst vanaf het moment dat u registreert. In sommige gevallen kan uw beschikbare saldo of kredietlimiet worden verlaagd om de autorisatie tijdens een vrije gebruiksperiode weer te geven.

c. Tijdstip van facturering. Digital River, handelend als erkende verkoper, factureert uw betaalmethode automatisch maandelijks, aanvankelijk op of rond de datum waarop u uw betaalde lidmaatschapsplan start en nadien gewoonlijk op of rond de kalenderdag die overeenkomt met de verjaardag van de factuurdatum van uw betaald lidmaatschapsplan, behalve voor elke periode van gratis gebruik die gekoppeld is aan een betaald lidmaatschap. NVIDIA behoudt zich het recht voor om de timing van de facturering te wijzigen, met name vanwege tijdzoneverschillen, kalenderbeperkingen of als uw betaalmethode niet met succes is afgewikkeld. Een voorbeeld van een kalenderbeperking: als u op 31 januari een betaald lidmaatschapsplan start, begint uw eerste factureringscyclus op diezelfde 31 januari en is uw volgende facturering waarschijnlijk op 28 februari doorlopend in de toekomst en uw betaalmethode wordt op of rond die data in rekening gebracht. Ga naar account.nvidia.com en log in op uw account om uw huidige factuurdatum te bekijken.

d. Digital River. Digital River is de erkende verkoper van NVIDIA. Alle transacties met Digital River zijn onderworpen aan zijn verkoopvoorwaarden en privacybeleid. NVIDIA wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor dergelijke transacties af en u stemt ermee in dat uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot dergelijke transacties (inclusief GFN-kosten en bankgerelateerde kosten) is van of via Digital River. Als uw transactie met Digital River niet succesvol is, wordt uw aankoop niet uitgevoerd door NVIDIA of kan NVIDIA het gebruik van GFN onmiddellijk beëindigen.

e. Geen terugbetalingen. BETALINGEN ZIJN NIET TERUGBETAALBAAR EN ER ZIJN GEEN TERUGBETALINGEN OF KREDIETEN VOOR GEDEELTELIJK GEBRUIKTE PERIODES. Als NVIDIA uw gebruik beëindigt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van GeForce NOW, kan uw gebruik van GFN onmiddellijk worden beëindigd, maar betaalde lidmaatschapskosten worden niet terugbetaald en aan het einde van uw dan geldende factureringscyclus zal NVIDIA stoppen met factureren. Als blijkt dat NVIDIA u een terugbetaling, korting of andere vergoeding biedt, zijn de beslissing, het bedrag en de vorm van dergelijke voordelen naar goeddunken van NVIDIA. Als u een terugbetaling, korting of andere vergoeding hebt ontvangen, betekent dit niet dat u deze opnieuw zult ontvangen, zelfs onder vergelijkbare omstandigheden.

f. Betaalmethode. Om uw betaalmethode te bewerken, logt u in op uw NVIDIA-account op account.nvidia.com of op www.nvidia.com/geforce-now/. Als een betaling niet succesvol is afgewikkeld wegens verval, onvoldoende saldo of anderszins, en u wijzigt uw betaalmethodegegevens of uw lidmaatschapsplan niet (zie de paragraaf "Wijziging lidmaatschapsplan"), blijft u verantwoordelijk voor eventuele niet geïnde bedragen en geeft u NVIDIA of Digital River toestemming om door te gaan met het factureren aan de betaalmethode, naargelang deze kan worden bijgewerkt. Dit kan leiden tot een wijziging van uw factuurdata. NVIDIA of Digital River kan uw betaalmethode bijwerken met informatie van de betreffende betalingsserviceprovider en u geeft toestemming om de dan geldende maandelijkse lidmaatschapskosten te blijven berekenen aan de bijgewerkte betaalmethode. Voor bepaalde betaalmethoden kan de uitgever van uw betaalmethode u buitenlandse transactiekosten of andere kosten in rekening brengen. Neem contact op met de serviceprovider van uw betaalmethode voor meer informatie.

III. TOEPASBAARHEID VAN VOORWAARDEN VAN LIDMAATSCHAP

Wanneer GFN-services worden geleverd in combinatie met NVIDIA-lidmaatschapsplannen, zijn de bovenstaande lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen in en vormen ze een integraal onderdeel van uw GeForce NOW-gebruiksvoorwaarden bij NVIDIA Corporation.

GFN-services zijn ook beschikbaar op bepaalde locaties van GFN Alliance Partners die hun eigen lidmaatschapsplannen hebben en deze lidmaatschapsvoorwaarden zijn niet van toepassing op GFN Alliance Partners-lidmaatschapsplannen (waar van toepassing).

De gebruiksvoorwaarden van GeForce NOW zijn te vinden op https://www.nvidia.com/nl-nl/geforce-now/terms-of-use/.

(v. 21 januari 2020)