Gebruiksvoor
waarden

NVIDIA GeForce Now, inclusief de bijbehorende software, materialen en services ("GFN") is een cloudgebaseerde service waarmee gebruikers op lidmaatschapsbasis en via een apparaat met internetverbinding een virtuele pc voor gaming kunnen gebruiken.

Deze voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en NVIDIA Corporation ("NVIDIA") voor het gebruik van GFN. Door u te registreren of GFN te gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Deze voorwaarden kunnen alleen worden geaccepteerd door een volwassene van wettelijke meerderjarigheid in het land waarin GFN wordt gebruikt. Als u wettelijk minderjarig bent, moet u uw ouder of wettelijke voogd vragen om akkoord te gaan met deze voorwaarden. Gebruik GFN niet als u niet oud genoeg bent om deze voorwaarden aan te gaan of als u niet alle onderstaande voorwaarden accepteert.

1. LICENTIE.

1.1. Verlenen. Onder voorbehoud van deze voorwaarden verleent NVIDIA u een niet-commerciële, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van GFN gedurende de servicetermijn via een ondersteund apparaat, één sessie per keer, voor uw vermaak met videogames. De lijst met apparaten die GFN ondersteunen is beschikbaar op NVIDIA-websites.

1.2 GFN-dienstverleners. De GFN-service kan aan u worden verstrekt door NVIDIA of door een GFN Alliance Partner. De partij die de service aanbiedt, bepaalt de details van het aanbod, de voorwaarden en de lidmaatschapskosten die van toepassing zijn op uw gebruik van GFN en de betalingsvoorwaarden. Alle transacties met een GFN Alliance Partner zijn uitsluitend tussen u en de GFN Alliance Partner. NVIDIA wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor dergelijke transacties van de hand, en u stemt ermee in dat uw enige rechtsmiddel met betrekking tot dergelijke transacties (inclusief GFN-kosten en bankgerelateerde kosten) afkomstig is van of verloopt via de GFN Alliance Partner. Als uw GFN-service wordt geleverd door een GFN Alliance Partner, stemt u ermee in dat NVIDIA en GFN Alliance Partners informatie over uw gebruik van GFN en de betaling van toepasselijke vergoedingen met elkaar zullen delen.

1.3 Prestaties. Een aantal factoren kan uw gebruik van GFN beïnvloeden of uw vermogen om GFN of bepaalde inhoud te starten of te blijven gebruiken belemmeren of verstoren, of kan resulteren in het verlies van gegevens zoals opgeslagen games, en u begrijpt dat NVIDIA niet verantwoordelijk is voor het volgende: (a) alle factoren of omstandigheden buiten de redelijke controle van NVIDIA, met inbegrip van problemen met uw apparaat, telecommunicatie, firewall, uw serviceproviders of het openbare internet; (b) het type apparaat dat u hebt, uw locatie, de beschikbare bandbreedte of de snelheid van uw internetverbinding, en in sommige gevallen kan NVIDIA of een GFN Alliance Partner de resolutie en bitrate van de inhoud die naar u wordt gestreamd verlagen in een poging de gebruikerservaring te verbeteren; of (c) andere redelijke technische redenen, fouten, onverwachte vraag naar een service of bandbreedtebeperkingen.

2. INHOUD.

2.1 Inhoud. NVIDIA of een GFN Alliance Partner verhuurt aan u een virtuele gaming-pc, en het is uw verantwoordelijkheid om over voldoende rechten te beschikken om de inhoud te gebruiken (d.w.z. videogames van derden of DLC (downloadbare inhoud)). Bepaalde inhoud werkt mogelijk alleen op bepaalde typen apparaten. Niet alle inhoud die u hebt kan bij het streamen vanaf GFN worden gebruikt. Inhoud die is aangeschaft via een digitale winkel op GFN, is mogelijk niet beschikbaar voor streamen vanaf GFN. De beschikbaarheid van inhoud op GFN kan in de loop van de tijd variëren. Bijvoorbeeld: voorwaarden van serviceproviders of game-uitgevers kunnen veranderen, inhoud is mogelijk niet bij NVIDIA en elke Alliance Partner op gelijke manier of in bepaalde regio's of talen beschikbaar, en inhoud die eerder beschikbaar was op GFN (inclusief uw opgeslagen games) zijn later mogelijk niet meer beschikbaar op GFN. Op het moment dat u inhoud verkrijgt, hetzij via GFN of afzonderlijk, kan de inhoudaanbieder u vragen om de voorwaarden te accepteren, een gebruikersaccount te openen en/of worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de inhoud.

Van tijd tot tijd vindt u mogelijk inhoud van een inhoudaanbieder bij NVIDIA of een GFN Alliance Partner die gratis beschikbaar is voor een bepaalde selectie van gebruikers op basis van grondgebied, apparaat, lidmaatschapsplan of andere promotiecriteria. Promotionele aanbiedingen kunnen een beperkte tijd duren en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of beëindigd. Activiteiten en transacties tussen u en een inhoudaanbieder (bijvoorbeeld inhoudsinstellingen, gebruik, aankopen en gerelateerde advertenties), zelfs als deze plaatsvinden via GFN, zijn uitsluitend tussen u en de inhoudaanbieder. NVIDIA onderschrijft of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, of voor informatie, materialen, producten of services die gebruikers ontvangen of laden van andere partijen voor gebruik met GFN.

2.2 Inhoud voor verschillende leeftijden. U erkent dat u op GFN toegang hebt tot inhoud die voor verschillende leeftijden is geclassificeerd en dat het uw verantwoordelijkheid is om filters in te stellen zodat uw toegestane gebruikers leeftijdsgeschikte inhoud kunnen gebruiken. U moet de leeftijdsclassificatieregels van uw land en wetgeving volgen.

2.3 Inhoudsbeheer. U erkent en stemt ermee in dat NVIDIA toestemming heeft, maar niet verplicht is, om communicatie of inhoud die via GFN wordt overgedragen, te blokkeren, te monitoren, te scannen of te beoordelen en dat NVIDIA het recht behoudt om de communicatie te stoppen of inhoud te verwijderen zoals beschreven in sectie 10. NVIDIA aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inhoud van andere partijen (van u of van inhoudaanbieders), ongeacht of dergelijke inhoud aan of door u wordt doorgegeven in strijd met deze voorwaarden.

3. BEPERKINGEN.

3.1 U mag GFN niet gebruiken of inhoud naar GFN laden voor enig ander doel dan zoals beschreven in sectie 1 hierboven en zoals toegestaan volgens de wetten, voorschriften en richtlijnen van uw plaats van gebruik.

3.2 U mag geen enkel deel van GFN kopiëren, verkopen, verhuren, in sublicentie doorgeven, overdragen of distribueren, en u mag GFN niet commercieel gebruiken, voor virtuele item mining, botting of farming, voor character level up bottingof voor het delven van cryptocurrency.

3.3 U mag op geen enkel deel van GFN reverse engineering toepassen, of decompileren, disassembleren, aanpassen, afgeleide werken maken of auteursrechtelijke of andere eigendomsvermeldingen verwijderen.

3.4 U mag GFN- of NVIDIA-servers niet misbruiken, verstoren of exploiteren voor ongeoorloofd gebruik, of proberen toegang te krijgen tot gebieden die niet bedoeld zijn voor gebruikers, of software of materialen te downloaden die niet bedoeld zijn voor gebruikers (inclusief het gebruik van GFN op enigerlei wijze om toegang te krijgen tot onbevoegde sites van derden), of het laden van malware naar NVIDIA-servers (zoals een virus, drop dead device, worm, Trojaans paard, val, achterdeurtje of andere softwareroutines van dergelijke aard), of het gebruik en genot van GFN voor andere gebruikers verstoren.

4. PRE-RELEASESERVICE en FUNCTIES.

GFN-functies of -versies kunnen worden geïdentificeerd als alpha, beta, preview of als anderszins in pre-release, en zijn mogelijk niet volledig functioneel, kunnen fouten of ontwerpgebreken bevatten en hebben mogelijk minder of afwijkende beveiliging, privacy, toegankelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheidsnormen ten opzichte van commercieel geleverde NVIDIA-software, -materialen en -services. Het gebruik van een pre-releaseversie kan resulteren in onverwachte resultaten, zoals verlies van gebruik of verlies van inhoud. U kunt op eigen risico een pre-release versie gebruiken en deze op eigen gemak stopzetten.

5. EIGENDOM.

GFN, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, is en blijft het enige en exclusieve eigendom van NVIDIA of haar licentiegevers. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden, behoudt NVIDIA alle rechten, belangen en rechtsmiddelen in verband met GFN. U stemt ermee in samen te werken met NVIDIA en redelijkerwijs gevraagde informatie te verstrekken om uw naleving van deze voorwaarden te verifiëren.

6. UPDATES.

NVIDIA kan elk onderdeel of alle onderdelen van GFN wijzigen, stopzetten of afschaffen, of functies, functionaliteit of inhoud (inclusief games) wijzigen of verwijderen, en uw voortdurende gebruik van GFN wordt beschouwd als acceptatie van dergelijke wijzigingen. Daarnaast gaat u ermee akkoord om onderhoud, updates en/of upgrades automatisch te ontvangen zonder kennisgeving en staat u NVIDIA toe deze voor u te downloaden en te installeren. GFN kan tijdelijk niet beschikbaar, ontoegankelijk of traag zijn wanneer NVIDIA onderhoud of upgrades uitvoert, of op andere tijdstippen om redenen die niet binnen de redelijke controle van NVIDIA vallen.

7. INLOGGEGEVENS.

U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw inloggegevens voor uw eigen gebruik en voor de activiteiten onder uw account. U stemt ermee in NVIDIA op de hoogte te stellen van elk bekend ongeoorloofd gebruik van uw NVIDIA-account.

8. BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSMEDEDELING.

NVIDIA hoopt dat u het gebruik van GFN als plezierig zult ervaren. Voor sommige individuen onder bepaalde omstandigheden kan het gebruik van GFN (of inhoud op GFN) echter schadelijke gevolgen hebben voor uw gezondheid of veiligheid. Een zeer klein percentage van individuen kan bijvoorbeeld epileptische aanvallen of black-outs ervaren wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde lichtpatronen of knipperende lichten. Stop ook met het gebruik van GFN (of inhoud op GFN) als u gezondheidsproblemen of symptomen ervaart, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) duizeligheid of ander ongemak, pijn of gezondheidsprobleem en raadpleeg uw arts indien nodig. U bent verantwoordelijk voor het beheer van uw gezondheidsrisico's en de keuze GFN al dan niet te gebruiken. U doet afstand van de aansprakelijkheid van NVIDIA voor eventuele aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven die voortvloeien uit deze risico's.

9. SOFTWARE VAN DERDEN.

GFN kan worden geleverd met, of anderszins worden gedistribueerd met, software van derden die door een NVIDIA-leverancier is gelicentieerd en/of opensourcesoftware die onder een opensourcelicentie wordt geleverd. Het gebruik van software van derden is onderhevig aan de licentievoorwaarden van derden en in geval van strijdigheid met deze voorwaarden zijn de voorwaarden van derden van toepassing.

10. OPSCHORTING / BEËINDIGING.

NVIDIA kan uw recht om gebruik te maken van GFN, of inhoud op GFN, naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief (maar niet beperkt tot) wanbetaling van toepasselijke vergoedingen of als NVIDIA redelijkerwijs vermoedt of vaststelt dat het gebruik niet voldoet aan deze voorwaarden, de rechten van anderen of toepasselijke wet- en regelgeving.

NVIDIA kan schendingen van deze voorwaarden of misbruik van GFN onderzoeken en kan activiteiten rapporteren aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of andere partijen.

Alle bepalingen van deze voorwaarden die door hun aard van kracht zouden moeten blijven na beëindiging, blijven van kracht na beëindiging, inclusief en zonder beperking: eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen.

11. VERZAMELEN VAN GEGEVENS.

U erkent hierbij dat voor het gebruik van GFN en afhankelijk van uw privacyvoorkeuren, GFN toestemming heeft om gegevens te openen en te verzamelen om: (a) het apparaat waarop GFN is geïnstalleerd naar behoren te configureren en te optimaliseren voor gebruik op dit apparaat; (b) inhoud of diensten via GFN te leveren; (c) NVIDIA-producten en -diensten te verbeteren; en (d) automatische updates te leveren.

Om de prestaties en kwaliteit te verbeteren waarmee GFN games naar uw apparaat streamt en software en materialen op uw apparaat draait en bijwerkt, zal NVIDIA systeemgegevens moeten verwerken, zoals softwareversienummers, geografische regio, internetsnelheid, gespeelde games, sessiegegevens en systeeminformatie zoals CPU, GPU, serienummer van het apparaat en systeemgeheugen.

Als u zich aanmeldt voor het delen van technische gegevens van uw apparaat om NVIDIA te helpen bij het vinden en verhelpen van bugs of het verbeteren van de servicekwaliteit, deelt u informatie over apparaten en accessoires, software (inclusief instellingen, gebruik en hoe goed ze worden uitgevoerd), functiegebruik, foutenlogboeken en geografische informatie. Als u zich aanmeldt voor aanbevelingen, kan NVIDIA u op de hoogte stellen van games, apps en beloningen die u mogelijk zouden aanspreken.

Als uw GFN-service wordt geleverd door een GFN Alliance Partner, kan NVIDIA uw gebruiks- en kwaliteitsgegevens delen met de GFN Alliance Partners, zodat ze u beter van dienst kunnen zijn.

Alle gegevens worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door NVIDIA in overeenstemming met het privacybeleid van NVIDIA dat beschikbaar is op https://www.nvidia.com/nl-nl/about-nvidia/privacy-policy/. U kunt ook op elk gewenst moment de gegevens bekijken die GFN verzamelt en uw privacyvoorkeuren wijzigen door te gaan naar privacy.nvidia.com.

GFN bevat mogelijk koppelingen naar websites en diensten. NVIDIA onderschrijft of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor websites, producten, diensten of informatie van derden. Als u een website of dienst van een derde partij bezoekt, waaronder (zonder beperking) die van GFN Alliance Partners, doet u dit op eigen risico en begrijpt u dat deze voorwaarden en het privacybeleid van NVIDIA niet van toepassing zijn. NVIDIA raadt u aan de privacyverklaringen door te nemen op dergelijke websites en diensten die u bezoekt, zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens mogelijk worden verzameld, gebruikt en gedeeld.

12. GEEN GARANTIES.

GFN WORDT GELEVERD DOOR NVIDIA "ZOALS ZE IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE GEBREKEN." NVIDIA WIJST UITDRUKKELIJK ALLE SOORTEN GARANTIES AF, EXPLICIET, IMPLICIET OF VAN RECHTSWEGE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN NIET-INBREUK. ER WORDT GEEN GARANTIE GESTELD OP BASIS VAN HET HANDELSGEBRUIK, HET VERLOOP VAN DE HANDEL OF HET HANDELSVERKEER. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT NVIDIA NIET DAT DE TOEGANG TOT GFN ONONDERBROKEN ZAL ZIJN; DAT GFN AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; DAT GFN OP ELK BEPAALD TIJDSTIP OF ELKE LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN; DAT GEBREKEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; DAT BEPAALDE INHOUD BESCHIKBAAR ZAL ZIJN; OF DAT GFN VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

13. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN NVIDIA EN HAAR GELIEERDEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN GOODWILL, OF DE KOSTEN VAN HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN GFN, ONGEACHT OF DEZE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT EEN VORDERING OP GROND VAN EEN CONTRACTBREUK, SCHENDING VAN DE GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE OORZAAK VAN ACTIE OF THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN NVIDIA EN HAAR FILIALEN ONDER OF VOORTVLOEIEND UIT DEZE VOORWAARDEN HOGER ZIJN DAN DE BETAALDE BEDRAGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GFN GEDURENDE DE DRIE MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GAF TOT DE AANSPRAKELIJKHEID. DE AARD VAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF HET AANTAL VORDERINGEN OF RECHTSZAKEN ZAL DEZE LIMIET NIET VERGROTEN OF VERLENGEN. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF NVIDIA OF HAAR LICENTIEGEVERS WORDEN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT OF EEN RECHTSMIDDEL ZIJN WEZENLIJKE DOEL HEEFT BEREIKT. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden vormen een essentiële basis voor de overeenkomst tussen de partijen. Als dergelijke uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid ontbreken, zouden de voorwaarden, inclusief de economische voorwaarden, aanzienlijk verschillen.

14. TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENBESLECHTING

Toepasselijk recht. Deze voorwaarden en alle geschillen die daaruit kunnen voortvloeien, of die uit het gebruik van GFN in interstatelijke handel kunnen voortvloeien, zullen worden beheerst door de Federal Arbitration Act, in aanvulling op de interne materiële wetten van de staat Delaware en de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met conflicten van wetten, regels of principes, of de toepassing hiervan. Er wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor roerende zaken. U stemt in met deze voorwaarden in de Nederlandse taal, tenzij NVIDIA u deze voorwaarden in een andere taal heeft verstrekt.

Arbitrage. Voor elke vordering tegen of geschil met NVIDIA met betrekking tot deze voorwaarden of uw gebruik van GFN, verzoeken wij u NVIDIA een kans te geven om het op te lossen en contact op te nemen met NVIDIA via U.S. Mail aan NVIDIA Corporation, t.a.v.: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051. Voor geschillen die niet informeel worden opgelost, komen u en NVIDIA overeen elk dergelijk geschil op te lossen (met uitzondering van vorderingen van NVIDIA voor schadeloosstelling of een andere billijke vrijstelling) door middel van bindende arbitrage door een arbitragedeskundige van Judicial Mediation and Arbitration Services ('JAMS') in Santa Clara, Californië volgens de optionele arbitrageprocedures die op dat moment van kracht zijn voor JAMS, behalve voor zover bepaald in deze overeenkomst. De arbitrage zal worden uitgevoerd in Santa Clara County, Californië (of het dichtstbijzijnde JAMS-kantoor in de buurt van Santa Clara County), tenzij u een hoorzitting aanvraagt in uw woonplaats of indien u en NVIDIA anders overeenkomen. Niets in deze voorwaarden belet een partij om in elk rechtsgebied schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of een andere billijke vrijstelling van de rechtbank om feitelijke of dreigende schending van de gegevensbeveiliging van die partij, de intellectueel eigendomsrechten of andere eigendomsrechten te voorkomen. Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook niet van toepassing is voor arbitrage op een Geschil en het Geschil als gevolg daarvan in de rechtbank wordt beslecht, wordt het Geschil exclusief ingediend bij de federale rechtbank in Santa Clara County, Californië.

Verklaring van afstand van groepsgeding en juryrechtspraak. ALLE VORDERINGEN DIENEN AFZONDERLIJK DOOR EEN INDIVIDU TE WORDEN INGEDIEND EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN VERMEENDE GROEP OF ALS VERTEGENWOORDIGER VAN EEN EISER. DEZE VERKLARING VAN AFSTAND IS VAN TOEPASSING OP GROEPSARBITRAGE TENZIJ EEN DERGELIJKE ARBITRAGE NODIG IS OM DE VERKLARING VAN AFSTAND VAN EEN GROEPSGEDING UIT TE VOEREN OF IN HET GEVAL DAT GROEPSARBITRAGE DOOR NVIDIA UITDRUKKELIJK IS AANVAARD. U STEMT ERMEE IN DAT DOOR ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN NVIDIA AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING.

Recht om af te zien van arbitrage. U HEEFT HET RECHT AF TE ZIEN VAN DE HIERBOVENGENOEMDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSGEDING EN JURYRECHTSPRAAK VAN DEZE VOORWAARDEN DOOR NVIDIA 30 DAGEN VOOR AANVANG VAN GEBRUIK VAN GFN HIERVAN SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE TE STELLEN. DERGELIJKE KENNISGEVINGEN DIENEN TE WORDEN GESTUURD AAN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051 EN DIENEN HET VOLGENDE TE BEVATTEN: (1) UW NAAM, (2) UW ADRES, (3) VERWIJZING NAAR GFN ALS DE SERVICE WAAROP DE KENNISGEVING BETREKKING HEEFT, EN (4) EEN DUIDELIJKE VERKLARING WAARIN U AANGEEFT GEEN GESCHILLEN TE WILLEN OPLOSSEN VIA ARBITRAGE EN WAARUIT NALEVING BLIJKT VAN DE MOGELIJKHEID OM BINNEN 30 DAGEN VAN ARBITRAGE AF TE ZIEN.

15. ALGEMEEN

U stemt ermee in dat u deze voorwaarden of uw rechten en plichten op geen enkele manier en door geen enkele rechtshandeling zult overdragen of toewijzen zonder de toestemming van NVIDIA. Deze voorwaarden resulteren niet in begunstigde rechten van derden.

Als NVIDIA contact met u moet opnemen over GFN of inhoud, stemt u ermee in om kennisgevingen per e-mail of via de software-interface te ontvangen en gaat u akkoord dat elektronische kennisgeving voldoet aan alle wettelijke communicatievereisten. Richt uw juridische kennisgevingen of andere correspondentie aan NVIDIA Corporation, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051, United States of America, t.a.v.: Legal.

U mag, maar bent niet verplicht, alle gebruiksinformatie of suggesties, functieverzoeken of andere feedback met betrekking tot GFN en de inhoud ervan aan NVIDIA verstrekken, inclusief mogelijke verbeteringen of wijzigingen voor GFN. Voor alle feedback die u vrijwillig verstrekt, verleent u hierbij NVIDIA en haar gelieerde ondernemingen een eeuwigdurende, non-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke licentie voor het gebruik, reproduceren, wijzigen, licentiëren, sublicentiëren (via meerdere lagen van sublicentiehouders) en distribueren (via meerdere lagen van distributeurs) hiervan zonder de betaling van royalty's of vergoedingen aan u. NVIDIA zal beslissen of en hoe te reageren op feedback en of feedback in GFN wordt opgenomen.

Door deze voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u momenteel niet woonachtig bent of gewoonlijk verblijft in een land of regio die momenteel onder embargo is door de VS en dat u op geen enkele andere manier verboden bent (bijv. SDN, DPL) om te communiceren met een bedrijf in de VS.

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en NVIDIA met betrekking tot GFN. Als blijkt dat een bepaling van deze voorwaarden onuitvoerbaar is, zal een dergelijke bepaling worden opgevat als beperkt in de mate die noodzakelijk is om consistent en volledig afdwingbaar te zijn volgens de wet waarbij de overige bepalingen volledig van kracht zullen blijven. Geen enkele verklaring van afstand of het verzuim om een recht te doen gelden onder deze voorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van dergelijk recht of enig ander recht. Tenzij anders aangegeven, zijn rechtsmiddelen cumulatief.

NVIDIA kan van tijd tot tijd wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen. NVIDIA zal de nieuwe voorwaarden publiceren op https://www.nvidia.com/nl-nl/geforce-now/terms-of-use/. De bijgewerkte voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze worden gepubliceerd. Lees de gebruiksvoorwaarden op regelmatige basis. U begrijpt en stemt ermee in dat uw uitdrukkelijke aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden of het gebruik van GFN na de publicatiedatum zal inhouden dat u akkoord gaat met de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met de bijgewerkte voorwaarden, moet u uw gebruik van GFN beëindigen.

(v. 31 augustus 2021)