NVIDIA GeForce Yazılımı Müşteri Kullanım Lisansı

ÖNEMLİ UYARI -- DİKKATLE OKUYUN: İşbu NVIDIA GeForce Yazılımı Müşteri Kullanım Lisansı ("LİSANS"), bilgisayar yazılımı ve ilgili materyaller ("YAZILIM") dahil olmak üzere buradan indirilebilen ve NVIDIA Corporation ile yan kuruluşlarına ("NVIDIA") ait GeForce yazılımının kullanımını düzenleyen sözleşmedir. YAZILIMI indirerek, yükleyerek, kopyalayarak veya başka bir şekilde kullanarak işbu LİSANS koşullarını kabul etmiş olursunuz. İşbu LİSANS koşullarını kabul etmiyorsanız YAZILIMI indirmeyin.

BEYANLAR

NVIDIA ürünlerinin kullanımı üç ögenin bir arada bulunmasını gerektirir: YAZILIM, grafik kontrol kartı üzerindeki donanım ve bir kişisel bilgisayar. YAZILIM, telif hakkı kanunları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. YAZILIM satılmaz, yalnızca işbu LİSANSA tamamen uygun bir biçimde kullanılması için lisansı verilir. Donanım, muhtelif patentler ile korunur ve satılıktır, ancak işbu Lisans söz konusu satışı kapsamaz. İşbu LİSANS yalnızca YAZILIM kullanımının hüküm ve koşullarını düzenler.

1. TANIMLAR

1.1 Müşteri. Müşteri ile kastedilen, YAZILIMI indiren kurum ya da kişidir.

2. LİSANSIN VERİLMESİ

2.1 Lisansın Verilmesine İlişkin Hak ve Sınırlamalar. NVIDIA, aşağıdakilere tabi olmak ve Müşterinin tasarrufundaki NVIDIA GeForce ya da Titan markalı donanım ürünleriyle kullanılmak üzere YAZILIM’ı yüklemek ve kullanmak için gayri münhasır, devredilemez lisansı Müşteriye işbu vesileyle verir:

2.1.1 Haklar. Müşteri, paylaşılan bir bilgisayarda ya da farklı bilgisayarlarda eş zamanlı olacak şekilde YAZILIMIN birden fazla kopyasını yükleyebilir ve kullanabilir ve sadece Müşteri tarafından Müşterinin Kuruluşu dahilinde kullanılması için YAZILIMIN birden fazla yedek kopyasını oluşturabilir. "Kuruluş" ile kastedilen, Müşteri ya da tüzel kişilikler (bir kurum ya da üniversite gibi) ve bunların yüzde ellisinden (%50) fazlasına sahip olduğu yan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bireysel kullanımdır.

2.1.2 Linux/FreeBSD İstisnası. Bölüm 2.1.1'in yukarıdaki koşullarına halel gelmeksizin, sadece Linux ya da FreeBSD işletim sistemi ya da bu işletim sistemlerinin kaynak kodundan türetilmiş diğer işletim sistemleri üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan YAZILIM, ilgili iki bileşenli dosyaları herhangi bir şekilde değiştirilmediği sürece (sıkıştırılmış dosyaları açma haricinde) kopyalanabilir ve yeniden dağıtılabilir.

2.1.3 Sınırlamalar.

Değişiklik ya da Tersine Mühendislik İşlemi yapılamaz. Müşteri, YAZILIMI değiştiremez (Bölüm 2.1.2’de öngörülenler hariç), YAZILIM üzerinde tersine mühendislik işlemi yapamaz, YAZILIMIN derlemesini açamaz veya ayrıştıramaz ve kaynak kodu elde etmeye hiçbir şekilde teşebbüs edemez.

Bileşenler Ayrılamaz. YAZILIM tek bir ürün olarak lisanslanır. Bileşen parçalar birden fazla bilgisayarda kullanılmak üzere ayrılamaz veya herhangi bir şekilde diğer parçalardan ayrı olarak kullanılamaz.

Alt Lisansı Verilemez ya da Dağıtılamaz. Müşteri YAZILIMI satamaz, kiralayamaz, dağıtamaz, devredemez ya da YAZILIMIN alt lisansını veremez veya YAZILIMI kamuya gösterim ya da yayıncılık amacıyla kullanamaz ya da YAZILIM ile ticari barındırma hizmeti sağlayamaz.

Veri Merkez Dağıtımı yoktur. YAZILIMIN lisansı, bir veri merkezinde işleyen blok zincirine izin verilmesi haricinde, veri merkezi dağıtımı için sunulmaz.

3. SONLANDIRMA

Müşteri burada belirtilen hüküm ve koşulların herhangi birine uymadığı takdirde işbu LİSANS kendiliğinden sonlanır. Böyle bir durumda, Müşteri YAZILIMIN tüm kopyalarını ve bileşenlerini yok etmelidir.

Savunma Amaçlı Askıya Alma. Müşteri, NVIDIA aleyhine herhangi bir yasal süreç başlatır ya da herhangi bir kanuni takibe katılırsa, NVIDIA tek taraflı olarak verilen tüm lisansları ya da işbu LİSANS altında sağlanan diğer tüm hakları söz konusu yasal süreç devam ettiği sürece askıya alabilir ya da sonlandırabilir.

4. MÜLKİYET

YAZILIMIN (YAZILIMA entegre edilmiş tüm resimler, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, ses, müzik, metinler ve diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), yazılıma eşlik eden materyallerin ve YAZILIMIN tüm kopyalarının mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları NVIDIA ya da tedarikçilerine aittir.

5. GEÇERLİ YASA VE BAĞLAYICI TAHKİM

Tabi Olunan Hukuk. Kanun kuralları ya da ilkeleri arasındaki ihtilaflar uygulanmaksızın, işbu LİSANSIN Delaware Eyaleti yasaları uyarınca düzenlenmiş olduğu farz edilir ve lisans işbu yasalar uyarınca yorumlanır. Malların Uluslararası Satışına ilişkin Anlaşmalar hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu bu Sözleşme için geçerli değildir.

Tahkim. İşbu LİSANS ile ilgili olarak ya da YAZILIMINDAN veya YAZILIMIN kullanımından kaynaklanan, NVIDIA aleyhine oluşacak iddialar ya da NVIDIA ile yaşanan ihtilaf ya da uyuşmazlıklar (topluca “İhtilaflar”) için Müşteri ilk olarak posta yolu ile NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051 adresine yazarak NVIDIA ile iletişime geçmeyi ve İhtilafı, resmi olmayan şekilde NVIDIA ile çözüme kavuşturma girişiminde bulunmayı kabul eder. NVIDIA’nın, Müşterinin gayri resmi bir iddiayı ileri sürmesinden itibaren 60 gün içinde (veya NVIDIA’ya göre anlaşmazlığın 60 içinde çözümlenmesi zaten muhtemel değilse daha kısa bir süre içinde) söz konusu İhtilafı, Müşteri ile çözüme kavuşturma ihtimali yoksa, Müşteri ve NVIDIA söz konusu ihtilafı (NVIDIA’nın ihtiyati tedbir veya diğer benzer çözümlere yönelik iddiaları hariç) burada aksi belirtilmedikçe California Eyaleti, Santa Clara County’de bulunan Adli Arabuluculuk ve Tahkim Hizmetleri’den ("JAMS") bir hakem nezdinde, JAMS’e yönelik yürürlükte bulunan Opsiyonel Olarak Hızlandırılmış Tahkim Prosedürleri çerçevesinde bağlayıcı tahkime başvurmak suretiyle çözeceklerini kabul eder. Müşteri kendi ülkesinde şahsen bulunacağı bir duruşma talebinde bulunmadıkça veya Müşteri ve NVIDIA aksini kararlaştırılmadıkça, tahkim süreci California Eyaleti, Santa Clara County’de (veya Santa Clara County’ye en yakın JAMS Dairesinde) yürütülecektir. İşbu Bölümdeki hiçbir hüküm, taraflardan herhangi birinin, kendi bilgi güvenliğinin, fikri mülkiyet haklarının veya diğer mülkiyet haklarının fiili ihlali veya ihlal tehdidi, suistimali veya ihlalini önlemek amacıyla yetkili bir mahkeme nezdinde ihtiyati tedbir kararı aldırmasını veya diğer benzer bir hakkı kullanmasını engellemeyecektir. Herhangi bir nedenle, bir anlaşmazlık hakkında tahkime başvurulmadığı takdirde ve sonuç olarak Davanın tahkim yerine mahkemede görülmesi söz konusu olduğu takdirde, söz konusu anlaşmazlık münhasıran California Eyaleti, Santa Clara County’de bir eyalet mahkemesi veya federal mahkemede görülecektir.

Toplu Dava ve Jürili Yargılamadan Feragat. TÜM İSTEMLER, TARAFLARIN BİREYSEL KAPASİTESİ DAHİLİNDE SUNULMALIDIR VE TOPLU YA DA TEMSİLİ NİTELİKTE BİR YARGILAMANIN DAVACISI YA DA TARAFI OLARAK SUNULAMAZ. TOPLU DAVADAN FERAGATİN UYGULANMASI İÇİN TOPLU TAHKİM GEREKLİ OLMADIKÇA YA DA NVIDIA TOPLU TAHKİMİ AÇIKÇA KABUL ETMEDİKÇE, İŞBU FERAGAT BİLDİRİM TOPLU TAHKİM İÇİN DE GEÇERLİDİR. MÜŞTERİ, İŞBU LİSANSI KABUL EDEREK, MÜŞTERİ İLE NVIDIA’NIN JÜRİLİ YARGILAMA HAKKI YA DA TOPLU DAVAYA KATILMA HAKKINDAN FERAGAT ETTİKLERİNİ KABUL EDER.

Reddetme Hakkı. MÜŞTERİ, İŞBU LİSANS ÇERÇEVESİNDEKİ YAZILIM KULLANIMININ BAŞLAMASINDAN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE NVIDIA’YA YAZILI OLARAK BİLDİRİMDE BULUNARAK İŞBU LİSANSIN YUKARIDA ANILAN TAHKİM VE TOPLU DAVADAN/JÜRİLİ YARGILAMADAN FERAGAT HÜKMÜNÜ REDDEDEBİLİR. SÖZ KONUSU YAZILI BİLDİRİM, ATTN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051 ADRESİNE GÖNDERİLMELİ VE (1) MÜŞTERİNİN İSMİNİ, (2) MÜŞTERİNİN ADRESİNİ, (3) BİLDİRİMİN İLGİLİ OLDUĞU YAZILIM OLAN GEFORCE YAZILIMINA ATFI VE (4) MÜŞTERİNİN, İHTİLAFLARI TAHKİM YOLU İLE HALLETMEK İSTEMEDİĞİ VE 30 GÜNLÜK REDDETME SÜRESİNE UYDUĞUNU GÖSTEREN AÇIK BEYANI İÇERMELİDİR.

6. GARANTİLERDEN FERAGAT VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

6.1 Garanti yoktur. GEÇERLİ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" TEDARİK EDİLİR VE NVIDIA İLE TEDARİKÇİLERİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YAZILIM İLE İLGİLİ YA DA YAZILIMINDAN KAYNAKLANAN SARİH, ZIMNİ YA DA KANUNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. Yukarıda anılanları sınırlamaksızın, Müşteri satın aldığı ve yüklediği YAZILIM sürümünün; Müşterinin grafik kontrol kartı modeli, işletim sistemi ve bilgisayar donanımı için uygun sürüm olduğunu belirlemekten ve doğrulamaktan yalnızca kendisi sorumludur.

6.2 Yükümlülüğün Sınırlanması. GEÇERLİ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA NVIDIA VEYA TEDARİKÇİLERİ YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN ÖZEL, TESADÜFİ, DOLAYLI VEYA NETİCE KABİLİNDEN HİÇBİR ZARARDAN (İŞLETME KÂRI KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, İŞ BİLGİSİ KAYBI), NVIDIA SÖZ KONUSU ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, SORUMLU TUTULAMAZ. NVIDIA’NIN İŞBU LİSANS ÇERÇEVESİNDEKİ YA DA İŞBU LİSANSTAN KAYNAKLANAN TOPLAM SORUMLULUĞU, İLGİLİ BELİRLİ YAZILIMIN MÜŞTERİ TARAFINDAN KULLANIMI İÇİN NVIDIA’YA ÖDENEN NET TUTARI YA DA MÜŞTERİNİN YAZILIMI KULLANIMI İÇİN NVIDIA HİÇBİR ÜCRET ALMAMIŞSA, 10 ABD DOLARI’NI HİÇBİR ŞEKİLDE AŞAMAZ.

7. SİSTEM GÜNCELLEMELERİ

Müşteri, YAZILIMIN, ilgili sistemin YAZILIM ile birlikte kullanımını uygun şekilde optimize etmek için Müşterinin sistemiyle ilgili bilgilere erişip bu bilgileri toplayabileceğini ve Müşterinin sistemini güncelleyip yapılandırabileceğini işbu vesileyle kabul eder ve onaylar. Müşterinin YAZILIMI kullanması ölçüsünde, Müşteri işbu vesileyle yukarıda belirtilenlerin tümünü onaylar ve Müşterinin söz konusu onayı verme hakkına sahip olduğunu beyan ve garanti eder. Buna ilave olarak Müşteri, kendi sistemi için uygun veri yedeklemelerinin ve sistem geri yükleme noktalarının sürdürülmesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu ve (a) herhangi bir yapılandırma, uygulama ayarı, ortam değişkeni, kayıt defteri, sürücüde, BIOS’ta veya MÜŞTERİ SİSTEMİNİN diğer niteliklerinde (veya MÜŞTERİ SİSTEMİNİN herhangi bir bölümünde) YAZILIM nedeniyle meydana gelen herhangi bir değişiklikten veya (b) NVIDIA Güncelleme Hizmeti üzerinden yüklenen herhangi bir YAZILIMDAN veya üçüncü taraf yazılım yamalarından kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olarak ilgili sistem üzerinde meydana gelen herhangi bir hasar veya kayıptan (veri veya erişim kaybı dahil) NVIDIA'nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. YAZILIM; web sitelerine ve hizmetlere bağlantılar içerebilir. NVIDIA; Müşterinin kişisel bilgilerini nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını anlayabilmesi için Müşterinin ziyaret etmeyi tercih ettiği site ve hizmetlerin gizlilik bildirimlerini gözden geçirmesini önerir. NVIDIA diğer şirketler ve kuruluşlar tarafından kontrol edilen siteler ve hizmetlerin gizlilik bildirimleri veya uygulamalarından sorumlu değildir.

Kayıt ve Müşteri Bilgileri. Müşteri, Müşteri tarafından YAZILIM kaydıyla ilişkili olarak sağlanan bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ve garanti eder. Müşteri kayıt esnasında ya da başka şekillerde NVIDIA’ya kişisel veriler sağladığı ölçüde, söz konusu bilgilerin NVIDIA tarafından https://www.nvidia.com/tr-tr/about-nvidia/privacy-policy/ adresinde bulunan NVIDIA’nın gizlilik politikasına uygun olarak toplanacağını, kullanılacağını ve ifşa edileceğini de teyit eder. Müşteri işbu Bölüm 7'de açıklanan biçimde YAZILIM tarafından yüklenen sistem güncellemelerini almayı istemiyorsa YAZILIMIN geçerli NVIDIA güncellemesi kontrol panelinin "Tercihler" sekmesinde "Güncellemeleri otomatik olarak denetle" seçeneğindeki onay işareti kaldırılmalıdır.

8. DİĞER

İşbu LİSANSIN herhangi bir hükmü kanun ile uyumlu değilse ya da kanun icabı tamamen yerine getirilemiyorsa, söz konusu hüküm kanun ile uyumlu olması ve kanun icabı tamamen yerine getirilebilmesi için gerekli olduğu ölçü ile sınırlı olarak yorumlanır. Bu LİSANS buradaki mevzu ile ilişkili olarak taraflar arasında imzalanan nihai, eksiksiz ve özel anlaşmadır ve söz konusu mevzu ile ilişkili önceki veya eş zamanlı tüm sözlü ya da yazılı mutabakat ve anlaşmaların yerine geçer. İşbu LİSANS sadece NVIDIA’nın yetkilisi tarafından yazılı olarak imzalanarak değiştirilebilir. Müşteri YAZILIMI herhangi bir ülkeye göndermemeyi, aktarmamayı veya ihraç etmemeyi ya da YAZILIMI Birleşik Devletler Sanayi ve Güvenlik Dairesi tarafından veya herhangi bir geçerli ihracat kanunu, kısıtlaması ya da düzenlemesi ile yasaklanmış olan herhangi bir şekilde kullanmamayı kabul eder.