NVIDIA GeForce Experience Yazılımının Müşteri̇ler Tarafından Kullanımı Hakkında Sözleşme

İşbu NVIDIA GeForce Yazılımının Müşteriler Tarafından Kullanımı Hakkında Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), NVIDIA Corporation'a ve yan kuruluşlarına ("NVIDIA") ait olan, GeForce Experience bilgisayar yazılımının, bunlarla bağlantılı olarak indirilen yükleme programlarının ve sürücülerin ve her türlü ek belgenin (hep birlikte "yazılım") kullanımını düzenleyen sözleşmedir. Lütfen yazılımı kurmadan veya kullanmadan önce aşağıdaki hüküm ve koşulları dikkatle okuyun. NVIDIA, yazılımı sadece işbu sözleşmede yer alan tüm koşulları kabul etmeniz koşuluyla lisanslandırmak istemektedir. Yazılımı indirerek, yükleyerek, kopyalayarak veya başka bir şekilde kullanarak işbu sözleşmeyi anladığınızı belirtmekte ve koşullarının bağlayıcılığını kabul etmektesiniz. İşbu sözleşmeni̇n tüm koşullarını kabul etmediğiniz takdirde NVIDIA, yazılımı size lisanslandırmak istememektedir ve yazılımın tüm kopyalarını iade etmeli veya imha etmeli ve yazılımı indirmemeli, yüklememeli, kopyalamamalı veya başka bir şekilde kullanmamalısınız

Beyanlar

NVIDIA ürünlerinin kullanılması için üç öğe gerekmektedir: YAZILIM, bir grafik kontrol kartı üzerindeki donanım ve bir kişisel bilgisayar (söz konusu donanım ve kişisel bilgisayar burada topluca "MÜŞTERİ SİSTEMİ" olarak tanımlanmaktadır). YAZILIM, telif hakkı kanunları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. YAZILIM satılmaz, yalnızca bu SÖZLEŞMEYE tam olarak uygun şekilde kullanım lisansı verilir. Donanım çeşitli patentlerle korunmakta ve satılmaktadır, ancak donanımın YAZILIM ile paket halinde satılması zorunlu olmadığından işbu SÖZLEŞME donanımın satışını kapsamaz. Bu SÖZLEŞME’de yalnızca YAZILIM lisansı hüküm ve koşulları düzenlenmektedir.

1. Tanımlar

1.1 Müşteri. Müşteri, YAZILIMI indiren ve/veya yükleyen kurum veya kişi anlamına gelmektedir.

2. Li̇sansın veri̇lmesi

2.1 Lisansın Verilmesine İlişkin Hak ve Sınırlamalar. Müşterinin işbu Sözleşme'deki koşullara uyması kaydıyla NVIDIA işbu belge yoluyla tek bir Müşteriye Yazılımın çalıştırılabilir bir biçimini ilgili basılı materyallerde açıklandığı gibi ve açıklanan amaçlar için yüklemesi, kurması, çalıştırması ve kullanmasına yönelik münhasır olmayan, devredilemez bir hak sunmaktadır ve bununla birlikte aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

2.1.1 Haklar. Müşteri YAZILIMIN bir kopyasını MÜŞTERİ SİSTEMİNE yükleyebilir ve orada kullanabilir ve YAZILIMIN yedek kopyasını almak haricinde hiçbir şekilde YAZILIMI kopyalayamaz. YAZILIM farklı bilgisayarlara paylaştırılamaz veya farklı bilgisayarlar üzerinde eş zamanlı olarak kullanılamaz.

2.1.2 Sınırlamalar. İşbu Sözleşme'de açıkça belirtilenler haricinde Müşteri şunları yapamaz: (a) Yazılımı, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yeni özelliklerin eklenmesi veya Yazılımın işleyişini değiştiren başka türlü uyarlamaların yapılması dahil (yükleme veya kurulum sırası haricinde) kopyalayamaz ve değiştiremez; (b) işbu yasaklamaya rağmen kanunların açıkça izin verdiği işlemler haricinde Yazılımın ters mühendisliğini, geri derlemesini yapamaz veya Yazılımı parçalarına ayıramaz veya başka herhangi bir şekilde kaynak kodunu tümüyle veya kısmen almaya çalışamaz veya bir üçüncü şahsın bunu yapmasına izin veremez; (c) Yazılımdan hiçbir telif hakkı bildirimini veya başka mülkiyet hakkı bildirimlerini çıkaramaz; (d) Yazılımı başka bir kişiye devredemez, ödünç veremez, kısa veya uzun süreyle kiralayamaz, alt lisansını veremez veya Yazılımı başka bir şekilde dağıtamaz veya (e) bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımın bir ağa veya dosya paylaşım hizmetine yüklenmesi veya herhangi bir barındırma, uygulama hizmetleri tedarikçisi, hizmet bürosu, hizmet olarak yazılım (SaaS) veya başka herhangi bir hizmet türünün kullanılması dahil hiçbir yolla Yazılımın işlevselliğini çok sayıda kullanıcıya sunamaz.

2.2 Ek Bilgiler.

7-Zip. YAZILIM, 7-Zip yazılım programını ("7-Zip") içermektedir. 7-Zip kaynak kodunun kullanımı www.7-zip.org adresinde yer alan hüküm ve koşullara tabidir.

3. Bilgilerin Toplanması ve Kullanımına İlişkin Onay

Müşteri, işbu belgeyle YAZILIMIN (a) MÜŞTERİ SİSTEMİNİ YAZILIM ile birlikte kullanmak için düzgün optimize etmek, (b) YAZILIM yoluyla içerik sunmak, (c) NVIDIA ürün ve hizmetlerini iyileştirmek ve (d) pazarlama iletişimlerini sunmak amacıyla Müşteri ve MÜŞTERİNİN SİSTEMİ hakkındaki hem kişisel olarak tanınmaya yol açmayan bilgilere hem de kişisel olarak tanınmaya yol açan bilgilere eriştiğini ve bu bilgileri topladığını ve MÜŞTERİ SİSTEMİNİ yapılandırdığını kabul etmektedir. YAZILIM tarafından toplanan bilgiler, sınırlı olmamak kaydıyla MÜŞTERİ SİSTEMİNİN (i) donanım yapılandırmasını ve kimliğini, (ii) işletim sistemini ve sürücü yapılandırmasını, (iii) kurulu oyunları ve uygulamaları, (iv) oyun ve uygulama ayarlarını, performansını ve kullanım verilerini ve (iv) YAZILIMININ kullanımıyla ilgili ölçüm bilgilerini içermektedir. Müşteri, YAZILIMI kullandığı süre boyunca yukarıda belirtilenlerin tümü için onay vermektedir ve kendisinin söz konusu onayı verme hakkına sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

Buna ilave olarak, Müşteri, MÜŞTERİ SİSTEMİNE ilişkin uygun veri yedeklemelerinin ve sistem geri yükleme noktalarının muhafazasından yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu ve NVIDIA'nın (y) herhangi bir yapılandırma, uygulama ayarı, ortam değişkeni, kayıt defteri, sürücüde, BIOS’ta veya MÜŞTERİ SİSTEMİNİN diğer niteliklerinde (veya MÜŞTERİ SİSTEMİNİN herhangi bir bölümünde) YAZILIM nedeniyle meydana gelen herhangi bir değişiklikten veya (z) herhangi bir YAZILIMIN veya YAZILIM yoluyla başlatılan üçüncü şahıs yazılım yamalarının kurulmasından kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olarak MÜŞTERİ SİSTEMİNDE meydana gelen hiçbir bir hasar veya kayıptan (veri veya erişim kaybı dahil) hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. YAZILIM; web sitelerine ve hizmetlere bağlantılar içerebilir. NVIDIA, Müşteriye ziyaret etmeyi tercih ettiği site ve hizmetlerin gizlilik bildirimlerini inceleyerek Müşterinin kişisel olarak tanınmasına yol açan bilgileri toplama, kullanma ve paylaşma biçimleri hakkında bilgi edinmesini önermektedir. NVIDIA diğer şirketler ve kuruluşlar tarafından kontrol edilen siteler ve hizmetlerin gizlilik bildirimleri veya uygulamalarından sorumlu değildir.


NVIDIA'nın Yazılım kullanıcılarından bilgileri toplama, topladığı bilgileri kullanma ve açıklama süreci hakkında daha fazla bilgi için lütfen NVIDIA'nın https://www.nvidia.com/en-gb/about-nvidia/privacy-policy/ URL adresindeki gizlilik politikasına bakın.

4. Süre ve Fesih

4.1 Süre. Burada verilen her bir lisans, aşağıdaki kısımda belirtildiği üzere daha erken feshe tabi olmak kaydıyla indirildiği tarihten başlayarak ilgili MÜŞTERİ SİSTEMİNİN kullanımı sonunda sona eren bir süreye sahiptir. İşbu Sözleşme son lisans sona erinceye veya feshedilinceye kadar yürürlükte kalır.

4.2 Fesih. Müşteri, herhangi bir zamanda Yazılımın Müşteride veya Müşterinin kontrolünde bulunan tüm kopyalarını imha ederek Sözleşme'yi̇ feshedebilir. Müşteri burada belirtilen hüküm ve koşulların herhangi birine uymadığı takdirde işbu Sözleşme, NVIDIA'nın bildirimi üzerine veya bildirimsiz şekilde otomatik olarak sonlanır. Böyle bir durumda, Müşteri, YAZILIMIN Müşteride ve Müşterinin kontrolünde bulunan tüm kopyalarını ve bileşenlerini NVIDIA’nın tercihine göre ya imha etmelidir ya da iade etmelidir. Müşteri, NVIDIA aleyhine herhangi bir yasal süreç başlatır ya da herhangi bir kanuni takibe katılırsa, NVIDIA tek taraflı olarak verilen tüm lisansları ya da işbu Sözleşme kapsamında sağlanan diğer tüm hakları söz konusu yasal süreç devam ettiği sürece askıya alabilir ya da feshedebilir.

5. Telif Hakkı

5.1 Telif Hakkı Sahipliği. YAZILIMIN kopyası lisanslandırılmaktadır, satılmamaktadır. Müşteri, YAZILIMIN üzerine kaydedildiği ortamın sahibidir, ancak NVIDIA ve lisans verenleri veya tedarikçileri, YAZILIMIN kendi kopyasının sahibi olmaya devam eder ve YAZILIMA ilişkin tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları (YAZILIMDA yer verilen tüm resimler, fotoğraflar, animasyonlar, video, ses, müzik, metin ve diğer bilgiler ile birlikte), eşlik eden basılı materyaller ve YAZILIMIN her türlü kopyasının sahibidir. YAZILIM, telif hakkı kanunları ve uluslararası anlaşma hükümlerince korunmaktadır. Buna göre, Müşteri bu Sözleşme şartları uyarınca izin verilmediği sürece Yazılımı diğer telifli ürünler gibi kullanmalıdır ve yalnızca yedekleme veya arşiv amacıyla Yazılımın bir kopyasını alabilir, ancak Müşteri, asıl kopyadaki tüm telif hakkı ve mülkiyet bilgilerini çoğaltmalıdır. YAZILIMIN algoritmaları, yapısı, düzeni ve kaynak kodu NVIDIA’nın değerli ticari sırları ve gizli bilgileridir. Burada açıkça aksi belirtilmediği takdirde bu Sözleşme veya NVIDIA, Müşteriye hiçbir NVIDIA patenti, telif hakkı, ticari markası veya başka bir fikri mülkiyet hakkı kapsamında Yazılıma ilişkin hiçbir sarih veya zımni hak tanımamaktadır ve Yazılıma ilişkin açıkça verilmemiş tüm haklar, menfaatler ve mülkiyet NVIDIA veya lisans verenleri veya tedarikçileri tarafından saklı tutulmaktadır.

5.2 Kayıtlı İçerik. YAZILIM, oynanan oyunlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Müşterilerin elektronik faaliyetlerini (“İÇERİK VİDEOLARI”) kaydetmelerini ve Twitch.tv ve YouTube gibi hizmetlere İÇERİK VİDEOLARINI yükleyerek yayınlamalarını sağlamaktadır. Müşteriler, İÇERİK VİDEOLARINDAN tek başlarına sorumludur ve bunların üçüncü şahıs internet sitelerinde, hizmetlerinde ve ağlarında kullanılmasından kaynaklanan tüm riski üstlenmektedirler. Müşteri, her türlü İÇERİK VİDEOSUNUN yaratıcısı ve sahibi olduğunu veya bunları yayınlamak için yeterli haklara sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Müşterinin, İÇERİK VİDEOLARINI üçüncü taraf internet sitelerine, hizmetlerine ve ağlarına yüklemek ve bu mecralarda yayınlamak için YAZILIMI kullanması halinde, Müşterinin İÇERİK VİDEOLARINDAN kaynaklanan veya herhangi bir şekilde onlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Müşterinin İÇERİK VİDEOLARININ (a) telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, manevi hak, gizlilik veya yayınlama hakları veya diğer her türlü fikri mülkiyet veya sahiplik hakkı dahil herhangi bir üçüncü şahıs hakkını ihlal etmesi, çiğnemesi veya istismar etmesi veya (b) başka herhangi bir şahsı lekelemesi, karalaması veya herhangi bir şahsa hakaret etmesi dahil her türlü talep, anlaşmazlık, istek, yükümlülük, zarar, kayıp, masraf ve giderlere (“TALEPLER”) karşı NVIDIA’yı ve yetkililerini, direktörlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini ber’i kılmayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektedir.

6. Geçerli Yasa

Kanunların çelişmesi kuralları veya ilkeleri dikkate alınmaksızın bu Sözleşme'nin Delaware Eyaleti kanunları kapsamında düzenlendiği ve söz konusu kanunlara göre yorumlanacağı kabul edilmektedir. Malların Uluslararası Satışına ilişkin Anlaşmalar hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu bu Sözleşme için geçerli değildir. California Eyaleti, Santa Clara County’de yer alan eyalet mahkemeleri ve/veya federal mahkemeler işbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilaf veya iddia karşısında münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Müşteri YAZILIMIN, onunla ilişkili hiçbir teknik verinin ve hiçbir doğrudan ürününün geçerli ihracat kanunlarının ve yönetmeliklerinin ihlalini teşkil edecek şekilde ihraç edilmemesini veya yeniden ihraç edilmemesini veya bunları ihlal edecek hiçbir amaç için kullanılmamasını temin etmek amacıyla tüm ABD ihracat kanun ve yönetmeliklerine tamamen uymayı kabul etmektedir.

7. Garantilerden Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1 Garanti Verilmemesi. YAZILIM "OLDUĞU HALİYLE" SUNULMAKTADIR VE NVIDIA VE TEDARİKÇİLERİ GEÇERLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE SATILABİLİRLİĞE, İHLALDE BULUNULMAMASINA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİ VE KOŞULLAR VE TİCARİ KULLANIM VEYA KULLANIM SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞUL DAHİL SARİH VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR. NVIDIA VEYA BAŞKA BİR YERDEN ELDE EDİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR BİLGİ VEYA TAVSİYE İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞULA YOL AÇMAYACAKTIR.

7.2 Yükümlülüğün Sınırlanması. Geçerli yasa tarafından izin verilen en yüksek ölçüde, hiçbir durumda NVIDIA veya tedarikçileri yazılımın kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan özel, tesadüfi, dolaylı veya netice kabilinden hiçbir zarardan (işletme kârı kaybı, iş kesintisi, iş bilgilerinin kaybı veya herhangi bir diğer maddi kayıp dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), NVIDIA söz konusu zararların meydana gelme olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa bile yükümlü tutulamaz. Bazı ülke kanunları zımni, arızi veya netice kabilinden zararlara karşı sorumluluğun sınırlandırılmasına veya yasaklanmasına izin vermemektedir; bu durumda yukarıda belirtilen sınırlandırma Müşteri için geçerli olmayabilir. Müşteri, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilen başka yasal haklara da sahip olabilir. Yukarıdakilere rağmen, NVIDIA'nın işbu Sözleşme'den kaynaklanan veya onunla ilgili toplam yükümlülüğü bin ABD dolarını (1.000,00 USD) aşmayacaktır. Yukarıdaki sınırlamalar, işbu Sözleşme'de belirtilen herhangi bir sınırlı çarenin temel amacını karşılayamaması halinde de geçerli olacak ve yürürlükte kalmayı sürdürecektir.

8. Son Kullanıcı Olarak ABD Devlet Kurumları.

YAZILIM ve ilgili dokümantasyon, FAR 2.101’de tanımlandığı haliyle, “ticari bilgisayar yazılımı” ve “ticari bilgisayar yazılımı dokümantasyonu” terimlerinin FAR 12.212 ve DFARS 227.7202’de kullanılan anlamlarına göre bu öğelerden oluşan “ticari ürünlerdir”. Yazılım ve dokümantasyon ABD Hükümeti tarafından veya ABD Hükümeti adına satın alınıyorsa, FAR 12.212 ve DFARS 227.7202-1 ile 227.7202-4 arasında belirtildiği şekilde, ABD Hükümetinin Yazılım ve dokümantasyondaki hakları yalnızca işbu Sözleşme'de belirtilen haklar olacaktır.

9. Diğer

Müşteri, işbu Sözleşme'yi veya burada verilen haklarından herhangi birini kanunları işletmek suretiyle veya başka bir şekilde NVIDIA'nın ön yazılı onayı olmadan devir veya temlik edemez ve Müşterinin onay almaksızın bunu yapmaya yönelik her türlü teşebbüsü geçersiz olacaktır. İşbu Sözleşme'de açıkça belirtilenler haricinde, taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki çarelerden herhangi birini kullanması işbu Sözleşme kapsamındaki veya başka türlü diğer hiçbir çareye halel getirmeyecektir. Bu Sözleşme'nin herhangi bir maddesi kanun ile uyumlu değilse veya kanun kapsamında tamamen yürütülebilir değilse, söz konusu madde kanun ile uyumlu ve kanun kapsamında tamamen yürütülebilir olmasını sağlayacak en geniş kapsamda yorumlanacaktır. Müşteri ile NVIDIA'nın Yazılım kullanımını kapsayan ayrı bir sözleşme düzenlememesi halinde işbu Sözleşme buradaki mevzu ile ilişkili olarak taraflar arasında imzalanan nihai, eksiksiz ve özel anlaşmadır ve söz konusu mevzu ile ilişkili önceki veya eş zamanlı tüm sözlü ya da yazılı öneriler, mutabakatlar, iletişimler ve anlaşmaların yerine geçer. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü uygulamaması bu hükmün veya başka herhangi bir hükmün gelecekteki uygulamalarından feragat teşkil etmez. Sadece yazılı olarak yetkili NVIDIA çalışanlarından biri tarafından imzalanması durumunda işbu Sözleşme değiştirilebilir veya Sözleşme'den feragat edilebilir.