Lisens for kunders bruk av NVIDIA GeForce-programvare

VIKTIG MERKNAD – LES NØYE: Denne lisensen for kunders bruk av NVIDIA GeForce-programvare («LISENS») er avtalen som styrer bruk av GeForce-programvaren til NVIDIA Corporation og dets datterselskaper («NVIDIA»), som kan lastes ned her, inkludert datamaskinprogramvare og tilknyttet materiell («PROGRAMVARE»). Hvis du laster ned, installerer, kopierer eller på annen måte bruker PROGRAMVAREN, godtar du å være bundet av vilkårene i denne LISENSEN. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne LISENSEN, må du ikke laste ned PROGRAMVAREN.

REDEGJØRELSE

Bruk av NVIDIAs produkter krever tre elementer: PROGRAMVAREN, maskinvaren på et grafikkort og en datamaskin. PROGRAMVAREN er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler om opphavsrett samt annen lovgivning om åndsverk. PROGRAMVAREN selges ikke og blir i stedet kun lisensiert for bruk i samsvar med denne LISENSEN. Maskinvaren er beskyttet av diverse patenter og selges, men denne LISENSEN dekker ikke det salget. Denne LISENSEN beskriver kun vilkårene og betingelsene for bruk av PROGRAMVAREN.

1. DEFINISJONER

1.1 Kunde. Kunde betyr enheten eller enkeltpersonen som laster ned PROGRAMVAREN.

2. TILDELING AV LISENS

2.1 Rettigheter og begrensninger for tildeling. NVIDIA gir herved kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å installere og bruke PROGRAMVAREN for bruk med NVIDIA GeForce- eller Titan-merkede maskinvareprodukter som kunden eier, underlagt følgende:

2.1.1 Rettigheter. Kunden kan installere og bruke flere kopier av PROGRAMVAREN på en delt datamaskin eller samtidig på flere datamaskiner, og ta flere sikkerhetskopier av PROGRAMVAREN, kun for bruk av kunden i kundens virksomhet. «Virksomhet» betyr individuell bruk av kunden eller enhver juridisk enhet (for eksempel en bedrift eller et universitet) og eventuelle datterorganisasjoner som eies med mer enn femti prosent (50 %).

2.1.2 Unntak for Linux/FreeBSD. Uavhengig av de ovennevnte betingelsene i del 2.1.1 kan PROGRAMVARE som utelukkende er designet for bruk på Linux- eller FreeBSD-operativsystemer, eller andre operativsystemer avledet fra kildekoden til disse operativsystemene, kopieres og distribueres videre, forutsatt at binære filer av denne ikke er endret på noen måte (unntatt for utpakking av komprimerte filer).

2.1.3 Begrensninger.

Ingen endring eller omvendt utvikling. Kunden kan ikke endre (unntatt som beskrevet i del 2.1.2), foreta omvendt konstruksjon av, dekompilere eller demontere PROGRAMVAREN, eller på noen annen måte forsøke å få tak i kildekoden.

Ingen oppdeling av bestanddeler. PROGRAMVAREN er lisensiert som ett enkelt produkt. Programvarens bestanddeler kan ikke deles opp for bruk på mer enn én datamaskin, eller på annen måte brukes separat fra andre deler.

Ingen underlisensiering eller distribusjon. Kunden kan ikke selge, leie ut, underlisensiere, distribuere eller overføre PROGRAMVAREN, eller bruke PROGRAMVAREN for offentlig visning eller kringkasting, eller levere kommersielle vertstjenester med PROGRAMVAREN.

Ingen datasenterdistribusjon. PROGRAMVAREN er ikke lisensiert for datasenterdistribusjon, bortsett fra at blokkjedebehandling i et datasenter er tillatt.

3. OPPHØR

Denne LISENSEN vil automatisk opphøre hvis kunden unnlater å overholde noen av vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Under slike omstendigheter må kunden destruere alle kopier av PROGRAMVAREN og alle dens bestanddeler.

Defensiv inndragelse. Hvis kunden starter eller deltar i eventuelle rettssaker mot NVIDIA, kan NVIDIA etter eget skjønn inndra eller avslutte alle lisenstildelinger og eventuelle andre rettigheter som gis under denne LISENSEN, så lenge en slik rettssak pågår.

4. EIERSKAP

All eiendomsrett og alle åndsverksrettigheter for PROGRAMVAREN (inkludert, men ikke begrenset til alt av bilder, fotografier, animasjoner, videoer, lydklipp, musikk, tekst og annen informasjon innebygd i PROGRAMVAREN), den tilhørende dokumentasjonen og eventuelle kopier av PROGRAMVAREN eies av NVIDIA eller dets leverandører.

5. GJELDENDE LOV OG BINDENDE VOLDGIFT

Gjeldende lov. Denne LISENSEN skal anses å være opprettet, og skal tolkes, i henhold til lovene i delstaten Delaware, uten hensyn til eller bruk av motstridende lover, regler eller prinsipper. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) gjelder ikke.

Voldgift. For eventuelle krav mot eller tvister eller konflikter med NVIDIA som angår denne LISENSEN, eller som kan oppstå fra den eller fra bruk av PROGRAMVAREN (samlet kalt «Tvister»), samtykker kunden i å først kontakte NVIDIA via post til USA på NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051, USA og forsøke å løse tvisten med NVIDIA uformelt. Hvis det skulle skje at NVIDIA ikke kan løse en slik tvist NVIDIA har med kunden, innen 60 dager etter kundens opprinnelige uformelle krav (eller tidligere hvis, etter NVIDIAs mening, en tvist sannsynligvis ikke kommer til å bli løst innen 60 dager), blir kunden og NVIDIA enige om å løse en slik tvist (ekskludert eventuelle NVIDIA-krav om pålegg eller annet rettferdig rettsmiddel) via en bindende voldgift foran en voldgiftsdommer fra Judicial Mediation and Arbitration Services («JAMS») i Santa Clara County i California under de valgfrie fremskyndede voldgiftsprosedyrene som da gjelder for JAMS, unntatt som det fremgår heri. Voldgiften vil bli utført i Santa Clara County i California (eller nærmeste JAMS-kontor til Santa Clara County), med mindre kunden ber om en høring med oppmøte i kundens hjemby, eller kunden og NVIDIA blir enige om noe annet. Ingenting i denne delen skal forhindre én av partene i å søke pålegg eller annet rettferdig rettsmiddel fra domstolene som nødvendig for å hindre den faktiske eller potensielle overtredelsen eller misbruken eller det faktiske eller potensielle bruddet på den partens datasikkerhet, åndsverk eller andre immaterielle rettigheter. Hvis denne avtalen om voldgift av noen grunn finnes å ikke være gjeldende for en tvist, og dette fører til at en tvist går videre i retten i stedet for i voldgift, skal tvisten utelukkende fremsettes i statlig eller føderal domstol i Santa Clara County i California.

Fraskrivelse av gruppesøksmål og rettssak med jury. ALLE KRAV MÅ FREMSETTES I PARTENES INDIVIDUELLE KAPASITET, OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER ET KLASSEMEDLEM I ET ANGIVELIG KLASSE- ELLER FELLESSØKSMÅL. DENNE FRASKRIVELSEN GJELDER FOR GRUPPEVOLDGIFT, MED MINDRE SLIK VOLDGIFT ER NØDVENDIG FOR Å EFFEKTUERE HÅNDHEVELSEN AV GRUPPESØKSMÅLSFRASKRIVELSEN, ELLER HVIS NVIDIA UTTRYKKELIG GODTAR GRUPPEVOLDGIFTEN. KUNDEN SAMTYKKER I AT BÅDE KUNDEN OG NVIDIA FRASKRIVER SEG RETTIGHETEN TIL EN RETTSSAK MED JURY ELLER TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL VED Å INNGÅ DENNE LISENSEN.

Retten til å fravelge. KUNDEN KAN FRAVELGE DEN FOREGÅENDE BESTEMMELSEN OM VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL OG RETTSSAK MED JURY I DENNE LISENSEN VED Å VARSLE NVIDIA SKRIFTLIG INNEN 30 DAGER ETTER Å HA BEGYNT Å BRUKE PROGRAMVAREN UNDER DENNE LISENSEN. SLIK SKRIFTLIG VARSLING MÅ SENDES TIL ATTN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051, USA OG MÅ INKLUDERE (1) KUNDENS NAVN, (2) KUNDENS ADRESSE, (3) REFERANSEN TIL GEFORCE-PROGRAMVAREN SOM DEN PROGRAMVAREN VARSLINGEN GJELDER FOR, OG (4) EN TYDELIG DEKLARASJON SOM INDIKERER AT KUNDEN IKKE ØNSKER Å LØSE TVISTER GJENNOM VOLDGIFT, OG DEMONSTRERER OVERHOLDELSE AV TIDSGRENSEN PÅ 30 DAGER TIL Å FRAVELGE DET.

6. FRASKRIVELSE AV GARANTIER OG BEGRENSNING AV ANSVAR

6.1 Ingen garantier. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, LEVERES PROGRAMVAREN «SOM DEN ER» («AS IS»), OG NVIDIA OG DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER AV ENHVER ART ELLER NATUR, ENTEN DE ER UTTRYKTE, IMPLISITTE ELLER LOVFESTEDE, SOM ER KNYTTET TIL ELLER STAMMER FRA PROGRAMVAREN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG UKRENKELIGHET. Uten å begrense det foregående har kunden eneansvar for å fastsette og bekrefte at PROGRAMVAREN som kunden får og installerer, er den riktige versjonen for kundens grafikkortmodell, operativsystem og maskinvare på datamaskinen.

6.2 Ansvarsbegrensninger. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL IKKE NVIDIA ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIGE FOR SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG, ELLER FOR ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA, FORRETNINGSAVBRUDD ELLER TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON SOM RESULTAT AV BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, SELV OM NVIDIA HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL NVIDIAS TOTALE KUMULATIVE ANSVAR, UNDER ELLER SOM RESULTAT AV DENNE LISENSEN, OVERSKRIDE NETTO BETALT BELØP TIL NVIDIA FOR KUNDENS BRUK AV DEN BESTEMTE PROGRAMVAREN SOM ANSVARET ER BASERT PÅ, ELLER USD 10,00 HVIS NVIDIA IKKE MOTTOK NOEN HONORARER FOR KUNDENS BRUK AV PROGRAMVAREN.

7. SYSTEMOPPDATERINGER

Kunden samtykker herved i og erkjenner at PROGRAMVAREN kan få tilgang til og samle inn informasjon om, oppdatere og konfigurere kundens system for å optimalisere et slikt system for bruk med PROGRAMVAREN. I den grad kunden bruker PROGRAMVAREN, samtykker kunden herved i alt det foregående, og representerer og garanterer at kunden har rett til å gi slikt samtykke. I tillegg samtykker kunden i at kunden har eneansvar for å opprettholde tilstrekkelige datasikkerhetskopier og systemgjenopprettingspunkter for kundens system, og at NVIDIA ikke vil ha noe ansvar for eventuelle skader eller tap for et slikt system (inkludert tap av data eller tilgang) som oppstår fra eller er relatert til (a) endringer i konfigurasjonen, programinnstillinger, miljøvariabler, registeret, drivere, BIOS eller andre attributter for systemet (eller noen del av et slikt system) initiert via PROGRAMVAREN, eller (b) installasjon av eventuelle oppdateringer av PROGRAMVAREN eller tredjeparts programvare gjennom NVIDIAs oppdateringstjeneste. PROGRAMVAREN kan inneholde koblinger til nettsteder og tjenester. NVIDIA oppmuntrer kunden til å lese personvernerklæringene for disse nettstedene og tjenestene som kunden velger å besøke, slik at kunden kan forstå hvordan de samler inn, bruker og deler kundens personopplysninger. NVIDIA er ikke ansvarlig for personvernerklæringene eller praksisene til nettsteder og tjenester som styres av andre selskaper eller organisasjoner.

Registrering og kundeopplysninger. Kunden representerer og garanterer at opplysningene som kunden har oppgitt i forbindelse med registreringen for PROGRAMVAREN, er fullstendige og nøyaktige. I den grad kunden oppgir personopplysninger til NVIDIA under registrering eller på annen måte, erkjenner også kunden at slike opplysninger samles inn, brukes og videreformidles av NVIDIA i samsvar med NVIDIAs retningslinjer for personvern, som er tilgjengelige på nettadressen https://www.nvidia.com/nb-no/about-nvidia/privacy-policy/. Hvis kunden ikke ønsker at PROGRAMVAREN skal gi systemoppdateringer som beskrevet i denne del 7, fjerner du avkrysningen for «Søk etter oppdateringer automatisk» i «Preferanser»-fanen for det gjeldende kontrollpanelet for NVIDIA-oppdateringer for PROGRAMVAREN.

8. DIVERSE

Hvis noen av bestemmelsene i denne LISENSEN er uforenlige med eller ikke kan håndheves i sin helhet under loven, vil en slik bestemmelse tolkes som begrenset til den grad det er nødvendig for å være i samsvar med og fullstendig rettskraftig i henhold til loven. Denne LISENSEN er den endelige, fullstendige og eksklusive avtalen mellom partene i forbindelse med dette emnet, og den erstatter alle tidligere eller samtidige overenskomster og avtaler i forbindelse med slikt emne, uansett om de er muntlige eller skriftlige. Denne LISENSEN kan bare endres skriftlig, signert av en autorisert person i ledende stilling hos NVIDIA. Kunden samtykker i at vedkommende ikke vil sende, overføre eller eksportere PROGRAMVAREN til noe land, eller bruke PROGRAMVAREN på noen måte som er forbudt av Bureau of Industry and Security i USA eller eventuelle gjeldende eksportlover, -restriksjoner eller -forskrifter.