Overeenkomst voor het gebruik van Nvidia GeForce Experience-software door klanten

Deze licentieovereenkomst voor het gebruik van NVIDIA GeForce-software door klanten ('Overeenkomst') is de overeenkomst voor het gebruik van de GeForce Experience-computersoftware, -installatieprogramma's en -stuurprogramma's die in verband daarmee zijn gedownload en alle bijbehorende documentatie (samen de 'Software') van NVIDIA Corporation en haar dochterondernemingen ('NVIDIA'). Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u de software installeert of gebruikt. NVIDIA is bereid om een licentie van de Software aan u te verlenen, uitsluitend op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Overeenkomst. Door de software te downloaden, te installeren, te kopiëren of anderszins te gebruiken, geeft u aan dat u deze Overeenkomst begrijpt en stemt u in met alle voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, dan is NVIDIA niet bereid om u een licentie van de Software te verlenen en moet u alle exemplaren van de software retourneren of vernietigen en mag u de Software niet downloaden, installeren, kopiëren of anderszins gebruiken.

Overwegingen

Voor het gebruik van producten van NVIDIA zijn drie elementen vereist: de SOFTWARE, de hardware op een grafische kaart en een personal computer (gezamenlijk worden dergelijke hardware en de personal computer hierin gedefinieerd als 'SYSTEEM VAN KLANT'). De SOFTWARE is beveiligd door auteursrechtwetgeving en internationale auteursrechtverdragen, en door andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten. De SOFTWARE wordt niet verkocht en is uitsluitend bedoeld voor gebruik conform de voorwaarden van deze OVEREENKOMST. De hardware is beveiligd door verschillende patenten en wordt verkocht. Deze OVEREENKOMST biedt echter geen dekking voor de verkoop, omdat de hardware niet noodzakelijk als pakket met de SOFTWARE wordt verkocht. In deze OVEREENKOMST worden uitsluitend de voorwaarden van de licentie van de SOFTWARE beschreven.

1. Definities

1.1 Klant. Onder Klant wordt verstaan de entiteit die of het individu dat de SOFTWARE downloadt en/of installeert.

2. Toekenning van licentie

2.1 Rechten en beperkingen van de toekenning. Op voorwaarde dat Klant voldoet aan de voorwaarden in deze Overeenkomst, verleent NVIDIA hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht voor een enkele Klant om de uitvoerbare vorm van de SOFTWARE te laden, installeren, uitvoeren en gebruiken op de manier en voor de doeleinden die worden beschreven in het bijbehorende drukwerk, met de volgende beperkingen:

2.1.1 Rechten. Klant mag één exemplaar van de SOFTWARE op het SYSTEEM VAN KLANT installeren en gebruiken. Behalve voor het maken van één back-up van de SOFTWARE, mag de SOFTWARE niet voor andere doeleinden worden gekopieerd. De SOFTWARE mag niet worden gedeeld of gelijktijdig worden gebruikt op verschillende computers.

2.1.2 Beperkingen. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst, mag de Klant niet: (a) de SOFTWARE kopiëren (behalve tijdens het laden of installeren) of wijzigen, inclusief, maar niet beperkt tot, nieuwe functies toevoegen of anderszins aanpassingen aanbrengen die de werking van de SOFTWARE wijzigen; (b) de SOFTWARE decompileren, demonteren of reverse engineering erop toepassen, noch op enige andere wijze proberen om de broncode geheel of gedeeltelijk te verkrijgen of derden toestaan of machtigen dit te doen, behalve voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de wet, niettegenstaande dit verbod; (c) enige kennisgevingen van auteursrechten of andere eigendomsrechten van de SOFTWARE verwijderen; (d) de SOFTWARE overdragen, in sublicentie geven, uitlenen, verhuren, leasen of anderszins verspreiden aan iemand anders; of (e) de functionaliteit van de SOFTWARE op welke manier dan ook beschikbaar maken voor meerdere gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, het uploaden van de SOFTWARE naar een netwerk of service voor het delen van bestanden, of via een host, provider van toepassingsservices, servicebureau, software-as-a-service (SaaS) of andere soorten services.

2.2 Aanvullende informatie.

7-Zip. De SOFTWARE bevat het 7-Zip-softwareprogramma ('7-Zip'). Het gebruik van de broncode voor 7-Zip is onderhevig aan de algemene voorwaarden op www.7-zip.org.

3. Toestemming tot verzameling en gebruik van informatie

Klant erkent hierbij dat de SOFTWARE toegang heeft tot zowel niet-persoonlijk identificeerbare informatie als persoonlijk identificeerbare informatie over Klant en SYSTEEM VAN KLANT en configureert SYSTEEM VAN KLANT om (a) SYSTEEM VAN KLANT correct te optimaliseren voor gebruik met de SOFTWARE, (b) inhoud af te leveren via de SOFTWARE, (c) NVIDIA-producten en -diensten te verbeteren, en (d) marketingcommunicatie te leveren. De door de SOFTWARE verzamelde informatie over het SYSTEEM VAN KLANT omvat, maar is niet beperkt tot, (i) de hardwareconfiguratie en -id, (ii) de besturingssysteem- en stuurprogrammaconfiguratie, (iii) geïnstalleerde games en toepassingen, (iv) instellingen voor games en toepassingen, prestaties, en gebruiksgegevens, en (iv) gebruiksstatistieken van de SOFTWARE. Voor zover de Klant de SOFTWARE gebruikt, stemt de Klant in met al het voorgaande en verklaart hij of zij dat hij of zij het recht heeft dergelijke instemming te verlenen.

Daarnaast stemt de Klant ermee in dat alleen de Klant verantwoordelijk is voor het maken van de juiste gegevensback-ups en herstelpunten op het SYSTEEM VAN KLANT en dat NVIDIA niet verantwoordelijk is voor enige schade of enig verlies op het SYSTEEM VAN KLANT (inclusief verlies van gegevens of toegang) die voortkomt uit of betrekking heeft op (y) wijzigingen in de configuratie, instellingen van de toepassing, omgevingsvariabelen, registers, stuurprogramma's, BIOS of andere kenmerken van het SYSTEEM VAN KLANT (of onderdelen van het SYSTEEM VAN KLANT) als gevolg van gebruik van de SOFTWARE; of (z) de installatie van de SOFTWARE of softwarepatches van derden die zijn gestart via de SOFTWARE. De SOFTWARE bevat mogelijk koppelingen naar websites en diensten. NVIDIA raadt aan dat de Klant de privacyverklaringen doorneemt op dergelijke websites en diensten die de Klant bezoekt, zodat de Klant begrijpt hoe zijn of haar persoonlijk identificeerbare informatie mogelijk wordt verzameld, gebruikt en gedeeld. NVIDIA is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of praktijken van websites en diensten die door andere bedrijven of organisaties worden beheerd.


Raadpleeg voor meer informatie over de verzameling, het gebruik en openbaarmaking van informatie van de gebruikers van de SOFTWARE van NVIDIA het privacybeleid van NVIDIA op https://www.nvidia.com/en-gb/about-nvidia/privacy-policy/.

4. Termijn en beëindiging

4.1 Termijn. Elke licentie die hieronder wordt verstrekt, heeft een termijn die begint op de datum van downloaden en eindigt bij het eindigen van het gebruik van het bijbehorende SYSTEEM VAN KLANT, onder voorbehoud van eerdere beëindiging zoals beschreven in het onderstaande gedeelte. Deze Overeenkomst blijft van kracht tot de laatste licentie vervalt of wordt beëindigd.

4.2 Beëindiging. De Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door alle exemplaren van de SOFTWARE in het bezit of beheer van de Klant te vernietigen. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd, met of zonder mededeling van NVIDIA, als de Klant een van deze voorwaarden niet naleeft. In dat geval dient de Klant, naar keuze van NVIDIA, alle kopieën van de SOFTWARE in het bezit of beheer van de Klant, inclusief alle onderdelen, te vernietigen of retourneren. Indien de Klant een rechtszaak start of deelneemt aan een rechtszaak tegen NVIDIA, is het NVIDIA naar eigen goeddunken toegestaan om alle licentieverleningen en alle andere rechten die zijn verstrekt ingevolge deze Overeenkomst op te schorten of te beëindigen zolang de rechtszaak aanhangig is.

5. Auteursrecht

5.1 Eigendom van auteursrecht. De kopie van de SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. De Klant bezit alle media waarop de SOFTWARE is vastgelegd, maar NVIDIA en haar licentiegevers of leveranciers behouden de eigendom van de kopie van de SOFTWARE zelf, inclusief alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten in en met betrekking tot de SOFTWARE (inclusief, maar niet beperkt tot, alle afbeeldingen, foto's, animaties, video's, audio, muziek, tekst en andere informatie in de SOFTWARE), het bijbehorende drukwerk en alle kopieën van de SOFTWARE. De SOFTWARE is beveiligd door auteursrechtwetgeving en internationale verdragsbepalingen. Dienovereenkomstig is de Klant verplicht om de SOFTWARE te behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, behalve voor zover anderszins toegestaan krachtens deze Overeenkomst en dat er één kopie van de SOFTWARE mag worden gemaakt, uitsluitend voor archiverings- of back-updoeleinden, op voorwaarde dat de Klant alle auteursrechten en eigendomsvermeldingen van de originele kopie reproduceert. De algoritmen, structuur, organisatie en broncode van de SOFTWARE zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van NVIDIA. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders wordt vermeld, verleent noch deze Overeenkomst noch NVIDIA de Klant enig expliciet of impliciet recht tot NVIDIA-patenten, -auteursrechten, -handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten in de SOFTWARE, en alle rechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot de SOFTWARE die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan NVIDIA of haar licentiegevers of leveranciers.

5.2 Vastgelegde inhoud. Met de SOFTWARE kunnen Klanten hun elektronische activiteiten registreren, inclusief, maar niet beperkt tot, gameplay ('INHOUDSVIDEO'S'), en de INHOUDSVIDEO'S uploaden of uitzenden op diensten zoals Twitch.tv en YouTube. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor hun INHOUDSVIDEO'S en nemen alle risico's tot zich die voortkomen uit hun gebruik van websites, services en netwerken van derden. De Klant verklaart en garandeert dat de Klant de maker en eigenaar is van enige INHOUDSVIDEO'S of op een andere manier over voldoende rechten en autoriteit beschikt om deze te plaatsen of te publiceren. Door de SOFTWARE te gebruiken om INHOUDSVIDEO'S te uploaden en te publiceren op websites, diensten of netwerken van derden, stemt de Klant ermee in om NVIDIA en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven ('CLAIMS') die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met de INHOUDSVIDEO'S van de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot, CLAIMS dat de INHOUDSVIDEO'S van de Klant (a) een recht van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, patent, bedrijfsgeheim, moreel recht, privacy- of publiciteitsrechten of enig ander intellectuele-eigendoms- of eigendomsrecht; of (b) resulteren in laster of smaad jegens een ander persoon.

6. Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt geacht te zijn gemaakt in en te zijn opgesteld conform de wetten van de staat Delaware, ongeacht en niettegenstaande welke privaatrechtelijke bepalingen dan ook. Er wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor roerende zaken. De staats- en/of federale rechtbanken die zich bevinden in Santa Clara County, Californië, hebben de exclusieve jurisdictie over enig geschil dat of enige claim die voortvloeit uit deze Overeenkomst. De Klant gaat ermee akkoord om volledig te voldoen aan alle Amerikaanse exportwet- en -regelgeving om ervoor te zorgen dat de SOFTWARE, alle technische gegevens die daarmee verband houden en directe producten daarvan, niet direct of indirect (opnieuw) worden geëxporteerd in strijd met toepasselijke exportwet- en -regelgeving of gebruikt voor doeleinden die daardoor verboden zijn.

7. Geen garanties en beperking van aansprakelijkheid

7.1 Geen garanties. DE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN 'ZOALS DEZE IS' EN VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJZEN NVIDIA EN HAAR LEVERANCIERS ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN GARANTIES EN VOORWAARDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDEL OF HET GEBRUIK VAN HANDEL. GEEN ENKELE ADVIEZEN OF INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK VERKREGEN VAN NVIDIA OF ELDERS, CREËREN ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERMELD.

7.2 Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving zijn NVIDIA of haar leveranciers in geen geval verantwoordelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot, schade door verlies van omzet, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van bedrijfsinformatie of enig andere materiële schade) die het gevolg is van het gebruik of onvermogen tot gebruik van de software, zelfs als NVIDIA is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties verbieden uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor stilzwijgende garanties of gevolgschade of incidentele schade, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet van toepassing op de klant. De klant kan ook andere wettelijke rechten hebben die variëren per rechtsgebied. Niettegenstaande het voorgaande zal de totale aansprakelijkheid van NVIDIA die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, niet meer bedragen dan duizend Amerikaanse dollar ($ 1.000,00). De voorgaande beperkingen blijven bestaan en zijn van toepassing zelfs als een beperkt rechtsmiddel dat in deze Overeenkomst wordt vermeld, niet aan zijn essentiële doel voldoet.

8. Amerikaanse overheid (eindgebruikers).

De SOFTWARE en bijbehorende documentatie zijn 'commerciële artikelen' zoals die term in FAR 2.101 is gedefinieerd, respectievelijk bestaande uit 'commerciële computersoftware' en 'commerciële documentatie van computersoftware', zoals dergelijke termen in FAR 12.212 en DFARS 227.7202 worden gebruikt. Als de SOFTWARE en documentatie worden verkregen door of namens de Amerikaanse overheid, dan zijn, zoals bepaald in FAR 12.212 en DFARS 227.7202-1 t/m 227.7202-4, zoals van toepassing, de rechten van de Amerikaanse overheid in de SOFTWARE en documentatie alleen die welke in deze Overeenkomst zijn gespecificeerd.

9. Diverse bepalingen

De Klant mag deze Overeenkomst of enige rechten die hieronder worden verleend niet toewijzen of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NVIDIA. Elke poging van de Klant om dit te doen zonder een dergelijke toestemming, is nietig. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst, zal de uitoefening van enige rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst door een van de partijen geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze Overeenkomst of anderszins. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet consistent is met of niet volledig kan worden gehandhaafd door de wet, wordt een dergelijke bepaling zover mogelijk geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Overeenkomst is de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangt alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge voorstellen, overeenkomsten, communicaties en afspraken met betrekking tot dit onderwerp, tenzij de Klant en NVIDIA een afzonderlijke overeenkomst uitvoeren voor het gebruik van de SOFTWARE. Indien een van beide partijen nalatig is in het afdwingen van enige bepaling van deze Overeenkomst, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van de toekomstige handhaving van die of enige andere bepaling. Deze Overeenkomst mag alleen schriftelijk worden opgeheven of gewijzigd na ondertekening van een bevoegde ambtenaar van NVIDIA.