OGRANICZONA GWARANCJA

 

Niniejsza ograniczona gwarancja rozszerzoną gwarancją producenta ustanawiającą przepisy prawne, będące uzupełnieniem przepisów prawnych wynikających z prawa konsumenta w Unii Europejskiej i krajach członkowskich.

CO OBEJMUJE NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA?
Niniejsza ograniczona gwarancja NVIDIA obejmuje Twoje urządzenie SHIELD wraz ze wszystkimi akcesoriami dołączonymi do urządzenia ("produkt objęty gwarancją") w zakresie wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem korzystania z objętego aktualną gwarancją sprzętu w normalnych warunkach. Sprzedawane oddzielnie akcesoria objęte są odpowiednią gwarancją, dołączoną do akcesorium. Z niniejszej gwarancji skorzystać może wyłącznie pierwszy właściciel sprzętu. Nie może być ona przeniesiona na inne podmioty (w tym również na kupca używanego produktu objętego gwarancją). W przypadku oddania lub sprzedaży objętego gwarancją produktu, niniejsza ograniczona gwarancja wygasa, choć nie wpływa to na jakiekolwiek prawa, które przysługują nowemu nabywcy w ramach obowiązującego prawa konsumenckiego.

Niniejsza gwarancja zapewnia Ci określone prawa i obowiązuje wyłącznie w krajach UE oraz Norwegii. Mogą Ci również przysługiwać inne uprawnienia, które różnią się w zależności od kraju.

JAKI JEST OKRES GWARANCJI?
Niniejsza gwarancja NVIDIA udzielana jest w przypadku urządzenia SHIELD na okres dwóch (2) lat od daty zakupu Twojego nowego produktu objętego gwarancją ("Okres gwarancji") oraz na okres jednego (1) roku w przypadku akcesoriów, w tym kontrolera, zdalny, pokrowca i rysika.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMIE FIRMA NVIDIA?
Firma NVIDIA naprawi lub, jeśli nie będzie to możliwe, wymieni wadliwy produkt objęty gwarancją. Wymienione części i/lub produkty mogą zawierać nowe lub odnowione części lub produkty i są objęte gwarancją wyłącznie do końca oryginalnego okresu gwarancji.

Nie wpływa to na jakiekolwiek uprawnienia, które przysługują Ci w ramach obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego, w tym na prawo do ubiegania się o zwrot.

CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?
Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z kompatybilnością lub zgodnością, które mogą pojawiać się gdy (a) wykorzystywane są produkty, oprogramowanie lub opcje, które nie zostały dostarczone przez firmę NVIDIA lub nie są przez nią obsługiwane; (b) wykorzystywane są konfiguracje, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez firmę NVIDIA; (c) części przeznaczone do jednego systemu są instalowane w systemie innej marki lub innego modelu.

Firma NVIDIA nie ponosi żadnych zobowiązań z tytułu niniejszej gwarancji w odniesieniu do następujących sytuacji: (a) objętego gwarancją produktu, który nie posiada żadnych wad materiałowych lub produkcyjnych, (b) oprogramowania, gier lub aplikacji, (c) drobnych uszkodzeń; (d) śladów normalnego używania produktu; (e) elementów eksploatacyjnych [z wyjątkiem tych, dostarczonych przez firmę NVIDIA i objętych gwarancją]; (f) wad i uszkodzeń objętego gwarancją produktu, wynikających lub powiązanych z: (1) jakimikolwiek modyfikacjami, zmianami, ingerencjami, naprawami lub będących wynikiem serwisowania przez jakikolwiek podmiot inny niż firma NVIDIA lub jej autoryzowani przedstawiciele; (2) przenoszeniem, przewożeniem, przechowywaniem, instalacją, testowaniem, obsługiwaniem lub używaniem niezgodnie z dokumentacją dołączoną do objętego gwarancją produktu; (3) nadużyciem, zaniedbaniem, niedopatrzeniem, wypadkami lub niewłaściwym użytkowaniem; (5) uszkodzeniami od ognia lub zalaniem płynami lub jedzeniem, zewnętrzną usterką elektryczną lub wszelkimi zdarzeniami losowymi (między innymi, ale nie tylko, wyładowaniami atmosferycznymi) lub jakimkolwiek innym czynnikiem zewnętrznym, na który nie mamy wpływu.

FIRMA NVIDIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB UTRATĘ JAKICHKOLWIEK PROGRAMÓW, DANYCH LUB WYMIENNYCH NOŚNIKÓW DANYCH. FIRMA NVIDIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYWRACANIE LUB PONOWNĄ INSTALACJĘ JAKICHKOLWIEK PROGRAMÓW LUB DANYCH INNYCH NIŻ OPROGRAMOWANIE FABRYCZNIE ZAINSTALOWANE PRZEZ FIRMĘ NVIDIA.

Przed przekazaniem do serwisu jakiegokolwiek objętego gwarancją produktu, zalecane jest wykonanie kopii zapasowej danych i usunięcie wszelkich poufnych, zastrzeżonych lub osobistych danych.

CO ZROBIĆ W RAZIE PROBLEMU?
Jeśli masz problem lub jeśli uważasz, że Twój produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy NVIDIA. Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem, a jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, dział obsługi klienta NVIDIA doradzi Ci zwrot produktu do miejsca, gdzie został zakupiony, w celu potwierdzenia uszkodzenia. Następnie można rozpocząć procedurę wymiany. Z działem obsługi klienta NVIDIA możesz skontaktować się tutaj. Możesz tu również zapoznać się z naszą bazą wiedzy, zawierającą rozwiązania najczęstszych problemów lub porozmawiać z naszymi pracownikami w zakładce "Pytania i odpowiedzi" lub "Czat na żywo".

OGRANICZENIA GWARANCJI
Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu objętego gwarancją produktu u sprzedawcy detalicznego, w ramach zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub w sklepie internetowym; niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nabycia używanego produktu objętego gwarancją.

Choć firma NVIDIA zobowiązuje się naprawić lub wymienić wszelkie wadliwe produkty objęte gwarancją na zasadach opisanych w niniejszej gwarancji, nie gwarantuje jednak, że objęty gwarancją produkt będzie działał bez zakłóceń lub błędów. Firma NVIDIA może według własnego uznania korzystać z nowych lub odnowionych części lub jednostek, by wywiązać się z obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA NVIDIA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRATY LUB SZKODY, WYNIKAJĄCE Z NASZEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB ZANIEDBANIA, DO WYSOKOŚCI KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ ZA OBJĘTY GWARANCJĄ PRODUKT. FIRMA NVIDIA POD ŻADNYM POZOREM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA, KTÓRE NIE BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA.

STRATA LUB USZKODZENIE JEST MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA, GDY STANOWI OCZYWISTE NASTĘPSTWO NASZEGO ZANIEDBANIA LUB BYŁO OMAWIANE Z NAMI W MOMENCIE ZAKUPU OBJĘTEGO GWARANCJĄ PRODUKTU.

PRAWO WŁAŚCIWE I PRAWA KONSUMENTA
Niniejsza gwarancja daje Ci szczególne uprawnienia. Mogą Ci również przysługiwać inne uprawnienia, które różnią się w zależności od kraju, a niniejsza gwarancja nie wpływa na te prawa.

Niniejsza gwarancja i wszelkie roszczenia z niej wynikające powinny być regulowane przez przepisy prawne obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz i zgadzasz się podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w tych krajach.

Rozdzielność. Każdy z paragrafów niniejszej gwarancji obowiązuje oddzielnie. Jeśli któryś z paragrafów okaże się niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostała część niniejszej gwarancji będzie nadal w pełni obowiązywać.