Warunki świadczenia usług

Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2024 r.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

Niniejsze Warunki świadczenia usług (zwane dalej „Warunkami”) regulują zasady dostępu i korzystania z witryn internetowych www.nvidia.com, rapids.ai, nventures.ai, jetson-ai-lab.com i innych obsługiwanych przez firmę NVIDIA, do których odwołują się niniejsze Warunki, w tym wszelkich treści, funkcji i usług w nich oferowanych bądź za pośrednictwem tych witryn i/lub ich kopii (zwanych dalej zbiorczo „Witryną”). Witryna jest udostępniana przez NVIDIA Corporation („NVIDIA” lub „my” w odpowiedniej formie gramatycznej) wyłącznie w celach informacyjnych, a Użytkownik może korzystać z witryny tylko wtedy, gdy jest w stanie zawrzeć prawnie wiążącą umowę z firmą NVIDIA i tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich osób, które uzyskują dostęp do Witryny lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Witryny, korzystając z niej lub pobierając z niej jakiekolwiek materiały, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz potwierdza przeczytanie i zrozumienie naszej Polityki prywatności. Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków lub Polityki prywatności, nie uzyska dostępu do Witryny, nie będzie mógł korzystać ani pobierać z niej żadnych materiałów.

NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ OBOWIĄZKOWĄ INDYWIDUALNĄ UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ I POSTANOWIENIE O ODSTĄPIENIU OD POZWU ZBIOROWEGO / PROCESU SĄDOWEGO Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ – Z OKREŚLONYMI WYJĄTKAMI WSKAZANYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ORAZ O ILE UŻYTKOWNIK NIE ZREZYGNUJE NA ZASADACH W NIM OPISANYCH – WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA Z OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW, A NIE PROCESÓW SĄDOWYCH Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH CZY POZWÓW ZBIOROWYCH, ZBIOROWYCH, PRYWATNYCH LUB REPREZENTACYJNYCH.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Informacje zawarte w Witrynie (lub z nią powiązane) inne niż stwierdzenia lub charakterystyki faktów historycznych mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na naszych bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach odnoszących się do naszej branży, przekonaniach kierownictwa i pewnych przyjętych przez nas założeniach. Ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości wiąże się szereg istotnych czynników ryzyka i niepewności, a nasze faktyczne wyniki mogą od nich istotnie odbiegać. Omówienie czynników, które mogą wpłynąć na nasze przyszłe wyniki i działalność znajduje się w naszym raporcie rocznym w formularzu 10-K, kolejnych raportach kwartalny w formularzu 10-Q, ostatnich raportach bieżących w formularzu 8-K oraz innych dokumentach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Firma NVIDIA nie jest zobowiązana do korygowania ani aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Informacje o znakach towarowych

© 2024 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA i logo NVIDIA są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm, z którymi są związane.

Nie można używać znaków towarowych NVIDIA bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NVIDIA, a żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako udzielenie takiej zgody. Wykorzystanie znaków towarowych NVIDIA w reklamie i promocji produktów firmy NVIDIA wymaga odpowiedniej zgody.

Informacje dotyczące wydajności

Testy i oceny wydajności są przeprowadzane przy użyciu określonych systemów komputerowych i/lub komponentów oraz odzwierciedlają orientacyjną wydajność produktów firmy NVIDIA zmierzoną w tych testach. Na rzeczywistą wydajność mogą wpływać wszelkie różnice w konstrukcji lub konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

Licencja na pojedynczy egzemplarz

Materiały znajdujące się w witrynie podlegają prawom autorskim, innym prawom własności intelektualnej i innym prawom własności firmy NVIDIA lub jej licencjodawców, a każde nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów z Witryny może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej, innych praw lub obowiązujących przepisów.

Użytkownik może pobrać jedną kopię oprogramowania i materiałów znajdujących się w Witrynie („Materiały”) na pojedynczy komputer wyłącznie na osobisty, niekomercyjny użytek wewnętrzny, chyba że firma NVIDIA udzieli pisemnej licencji na inne działanie albo zezwalają na to warunki licencji dotyczące poszczególnych Materiałów lub są do nich dołączone. Jest to licencja, a nie przeniesienie własności.

Korzystanie z Witryny podlega następującym ograniczeniom: Użytkownik nie może: (a) modyfikować Witryny ani wykorzystywać jej do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznie wyświetlać, podejmować działań, sprzedawać bądź wynajmować; (b) dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani deasemblować Witryny, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo i tylko w takim zakresie, chyba że firma NVIDIA udzieli mu na to wyraźnej pisemnej licencji lub pozwalają na to warunki licencji, które odnoszą się do poszczególnych Materiałów lub są do nich dołączone; (c) usuwać z Witryny jakichkolwiek informacji o prawach autorskich czy innych prawach własności; (d) przekazywać Witryny jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi; (e) korzystać z Witryny w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez niniejsze Warunki; (f) używać żadnych robotów, pająków, scraperów, crawlerów, narzędzi do eksploracji danych, narzędzi do gromadzenia lub ekstrakcji danych ani żadnych innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów, metodologii czy jakichkolwiek podobnych lub równoważnych procesów manualnych do uzyskiwania dostępu, pozyskiwania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Witryny, ani w żaden sposób odtwarzać lub obchodzić struktury nawigacyjnej bądź sposobów prezentowania Witryny w celu uzyskania bądź próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji za pośrednictwem jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Witryny; (g) podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Witryny, systemy bądź sieci firmy NVIDIA lub jakiekolwiek systemy bądź sieci przyłączone do Witryny lub firmy NVIDIA; (h) za pomocą żadnych urządzeń, oprogramowania lub procedur ingerować lub próbować ingerować w prawidłowe działanie Witryny bądź transakcji przeprowadzanych w Witrynie ani wpływać na korzystanie z Witryny przez inne osoby; (i) podejmować prób zdobycia nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części czy funkcji Witryny lub jakichkolwiek innych systemów czy sieci połączonych z Witryną lub jakimkolwiek serwerem NVIDIA ani do jakichkolwiek usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem poprzez hakowanie, "wydobywanie" haseł lub inne nielegalne środki; (j) sondować, skanować ani testować słabych punktów Witryny ani żadnej sieci połączonej z Witryną, ani też łamać zabezpieczeń czy środków uwierzytelniania w Witrynie lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Witryną. Użytkownik zgadza się zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niestosowanie się do niniejszego punktu stanowi istotne naruszenie niniejszych Warunków.

Własność witryny

Witryna jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi i traktatami. Nie można jej w żaden sposób kopiować, powielać, modyfikować, publikować, przesyłać, transmitować ani rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NVIDIA. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie firma NVIDIA i jej dostawcy nie przyznają Użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw wynikających z patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych czy innych praw własności intelektualnej bądź praw własności.

Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich

Firma NVIDIA i jej podmioty stowarzyszone szanują własność intelektualną innych osób. Jeśli Użytkownik uważa, że jego utwór został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, powinien postępować zgodnie z naszymi Wytycznymi i procedurą zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Rozwiązanie umowy

Firma NVIDIA może w dowolnym momencie odebrać Użytkownikowi dostęp do Witryny i możliwość korzystania z niej, jeśli według własnego uznania stwierdzi, że Użytkownik narusza niniejsze Warunki lub inne warunki, które mogą być związane z korzystaniem przez niego z Witryny. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik niezwłocznie zniszczy Materiały i poinformuje firmę NVIDIA, że to zrobił.

Wyłączenie odpowiedzialności

WITRYNA I TREŚCI OFEROWANE W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, I ZGODNIE Z ICH DOSTĘPNOŚCIĄ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA NVIDIA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB REGULAMINOWYCH, ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ BĄDŹ Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH, W TYM GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZWYCZAJU HANDLOWEGO I PRZEBIEGU TRANSAKCJI. 

ANI FIRMA NVIDIA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NVIDIA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ W CO DO KOMPLETNOŚCI, RZETELNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI CZY DOSTĘPNOŚCI WITRYNY. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI FIRMA NVIDIA, ANI ŻADNA OSOBA POWIĄZANA Z FIRMĄ NVIDIA NIE ZAPEWNIA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA, JEJ TREŚĆ CZY JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ RZETELNE, NIEZAWODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEZAKŁÓCONE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE WITRYNA LUB SERWER, NA KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE, BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW CZY INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW, ANI ŻE WITRYNA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI CZY ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ W INNY SPOSÓB SPEŁNIAĆ POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. NVIDIA MOŻE WPROWADZAĆ ZMIANY W WITRYNIE LUB OPISANYCH W NIEJ PRODUKTACH W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ POWIADOMIENIA, ALE NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ (ANI NIE MA TAKIEGO OBOWIĄZKU) DO AKTUALIZOWANIA WITRYNY.

Zastrzeżenie dotyczące oprogramowania cytowanego na blogach

Blogi firmy NVIDIA mogą odnosić się do produktów i funkcji oprogramowania na różnych etapach rozwoju lub dostępności. Produkty i funkcje oprogramowania firmy NVIDIA będą oferowane wtedy, gdy będą dostępne. Informacje zawarte na blogu są niewiążące i nie stanowią żadnej gwarancji ani prawnego zobowiązania firmy NVIDIA. Firma NVIDIA może z dowolnego powodu zmienić etap rozwoju, wydania, terminy i warunki jakiegokolwiek oprogramowania lub funkcji. Firma NVIDIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej ze stwierdzeń zawartych na blogu ani w związku z nimi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NVIDIA ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, JEJ LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, AGENCI, CZŁONKOWIE ZARZĄDU ANI DYREKTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY, NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKŁE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA: (I) SZKODY POŚREDNIE, KARNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, LUB (II) SZKODY Z TYTUŁU: (A) KOSZTÓW NABYCIA TOWARÓW ZASTĘPCZYCH LUB (B) UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB REPUTACJI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z NARUSZENIA UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA CZY W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA NVIDIA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ŚRODKI ZARADCZE STRONY NIE SPEŁNIAJĄ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NVIDIA ZA WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA, OBOWIĄZKI I ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANE NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD).

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH BĄDŹ WTÓRNYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. OPRÓCZ PRAW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJĄ TEŻ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności firmę NVIDIA, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców, a także ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy („Strony zwolnione z odpowiedzialności”) oraz, według uznania firmy NVIDIA, chronić Strony zwolnione z odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami lub pozwami sądowymi, zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, nagrodami, stratami, kosztami, wydatkami oraz opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków lub korzystania przez Użytkownika z Witryny w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach.

Ograniczone prawa rządu Stanów Zjednoczonych

Oprogramowanie i dokumentacja („Przedmioty chronione”) są „Produktami komercyjnymi” lub „Usługami komercyjnymi”, zgodnie z definicją zawartą w przepisach 48 C.F.R. par. 2.101, składającymi się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w przepisach 48 C.F.R. par. 12.212 i 48 C.F.R. par. 227.7202 i 252.227-7014(a)(1).  Przedmioty chronione są opracowywane na koszt własny i dostarczane zgodnie z niniejszymi Warunkami.  W żadnym wypadku rząd Stanów Zjednoczonych nie nabędzie praw do przedmiotów chronionych wykraczających poza te określone w przepisach 48 C.F.R. par. 52.227-19(b)(1)-(2) lub par. 252.227-7013(c), z wyjątkiem przypadków wyraźnie zatwierdzonych pisemnie przez firmę NVIDIA.

Materiały przesyłane przez Użytkownika

Wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty przesyłane lub publikowane w Witrynie („Komunikacja”) będą uważane za jawne i niezastrzeżone. Całkowita odpowiedzialność za Komunikację spoczywa na Użytkowniku i firma NVIDIA nie będzie miała żadnych zobowiązań związanych z Komunikacją. Firma NVIDIA i wyznaczone przez nią podmioty będą mogły swobodnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, dołączać i w inny sposób wykorzystywać Komunikację oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne zawarte w niej elementy do dowolnych celów komercyjnych lub niekomercyjnych. Zabronione jest publikowanie lub przesyłanie do lub z Witryny jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerstwa, zniesławienia, obscenicznych, pornograficznych lub innych, które naruszałyby jakiekolwiek prawo w jakiejkolwiek jurysdykcji. Wszelka Komunikacja jest udostępniana dobrowolnie na wyłączne ryzyko Użytkownika i przyjmuje on do wiadomości, że może być ona odczytywana, gromadzona, wykorzystywana i modyfikowana przez osoby mające do niej dostęp, a firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za taką Komunikację, w tym (bez ograniczeń) za przestrzeganie prawa do prywatności, prawa własności lub za zgodność z przepisami i rozporządzeniami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma NVIDIA nie zarządza ani nie kontroluje Komunikacji przesyłanej, udostępnianej, przechowywanej lub rozpowszechnianej przez Użytkownika za pośrednictwem serwerów firmy NVIDIA i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje, nawet jeśli zostały one przesłane do lub przez Użytkownika z naruszeniem niniejszych Warunków. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem Komunikacji lub ma wystarczające prawa do jej przesyłania i przyznawania powyższych praw, a Komunikacja nie narusza praw innych osób i żadnych obowiązujących przepisów.

Linki do innych materiałów

Witryny, do których prowadzą linki, nie są kontrolowane przez firmę NVIDIA i nie ponosi ona odpowiedzialności za treść żadnej z witryn, do której prowadzą linki, ani za żaden link zawarty w takiej witrynie. Firma NVIDIA zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego linku lub programu linkującego w dowolnym momencie. Firma NVIDIA nie wspiera firm ani produktów, do których prowadzą linki, i zastrzega sobie prawo do informowania o tym na swoich stronach internetowych. Jeśli Użytkownik decyduje się uzyskać dostęp do którejkolwiek z witryn podmiotów zewnętrznych powiązanych z Witryną, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

Prawo właściwe, rozstrzyganie sporów

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ CZĘŚĆ, PONIEWAŻ OBLIGUJE ONA STRONY DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW W DRODZE ARBITRAŻU I OGRANICZA SPOSÓB DOCHODZENIA OD NAS ZADOŚĆUCZYNIENIA.

Obowiązujące prawo

Wszelkie kwestie związane z Witryną lub niniejszymi Warunkami oraz wszelkie spory (zgodnie z definicją poniżej) podlegają pod każdym względem prawu Stanów Zjednoczonych i prawu stanu Delaware, bez względu na zasady kolizji praw lub Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Strony uznają, że niniejsze Warunki stanowią dowód transakcji obejmującej handel międzystanowy. Niezależnie od poprzednich postanowień dotyczących przepisów prawa materialnego regulujących niniejsze Warunki Federalna Ustawa o Arbitrażu (9 U.S.C. par. 1-16) (z późniejszymi zmianami, Federal Arbitration Act – FAA) reguluje interpretację i egzekwowanie poniższego postanowienia o wiążącym arbitrażu i uchyla wszelkie przepisy prawa stanowego (i prawa innych jurysdykcji) w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli okaże się, że ustawa FAA nie dotyczy jakiejkolwiek kwestii wynikającej z postanowień wiążącego arbitrażu lub z nim związanej, wówczas kwestia ta zostanie rozstrzygnięta zgodnie z prawem stanu USA, w którym Użytkownik mieszka (jeśli ma to zastosowanie), lub jurysdykcją wspólnie uzgodnioną na piśmie przez strony. Jednoznacznie wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Użytkownik poddaje się wyłącznej osobistej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych znajdujących się w okręgu Santa Clara w Kalifornii w odniesieniu do wszelkich działań, w przypadku których zachowujemy prawo do ubiegania się o nakaz sądowy lub inne słuszne zadośćuczynienie w sądzie właściwej jurysdykcji w celu zapobieżenia faktycznemu lub potencjalnemu naruszeniu bezpieczeństwa naszych danych, zawłaszczeniu lub naruszeniu naszych praw własności intelektualnej lub innych praw własności określonych w poniższym postanowieniu dotyczącym wiążącego arbitrażu, w tym wszelkich tymczasowych zadośćuczynień wymaganych w celu zapobieżenia nieodwracalnej szkodzie. Użytkownik akceptuje, że okręg Santa Clara w stanie Kalifornia jest właściwym i wyłącznym miejscem rozpatrywania wszelkich odwołań od orzeczeń arbitrażowych lub postępowań sądowych w przypadku, gdy poniższe postanowienie dotyczące wiążącego arbitrażu zostanie uznane za niewykonalne.

W przypadku sprzeczności między wersją angielską a wersją nieanglojęzyczną niniejszych Warunków Użytkownik i firma NVIDIA zgadzają się, że angielska wersja niniejszych Warunków będzie obowiązywać w zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez lokalne prawo w jurysdykcji Użytkownika.

Rozstrzygnięcie nieformalne

Jeśli pomiędzy Użytkownikiem a firmą NVIDIA zaistnieje jakikolwiek spór, roszczenie lub kontrowersja związana z Witryną lub niniejszymi Warunkami („spór”), strony zobowiązują się w dobrej wierze dążyć do nieformalnego rozwiązania sporu. W przypadku sporu Użytkownik powinien najpierw skontaktować się z firmą NVIDIA listownie pod adresem NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051 i dać jej możliwość rozstrzygnięcia. Zarówno Użytkownik, jak i firma NVIDIA mogą domagać się rozstrzygnięcia sporu w sądzie ds. drobnych roszczeń, o ile spełnione zostaną wszystkie wymogi takiego sądu. Zarówno Użytkownik, jak i firma NVIDIA mogą starać się rozstrzygnąć spór w sądzie ds. drobnych roszczeń w swoim okręgu zamieszkania lub w sądzie ds. drobnych roszczeń znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Użytkownika w dowolnym momencie przed wyznaczeniem arbitra, a Użytkownik może również wnieść spór do sądu ds. drobnych roszczeń w Sądzie Najwyższym Kalifornii (Superior Court of California) w okręgu Santa Clara.

Wiążący arbitraż

Użytkownik i firma NVIDIA uzgadniają, że wszelkie spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu prowadzonego przez Judicial Arbitration and Mediation Services („JAMS”) zgodnie z obowiązującymi w danym czasie kompleksowymi zasadami i procedurami arbitrażowymi (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) JAMS. Jeśli wartość przedmiotu sporu będzie niższa niż 10 tys. USD, zastosowanie będą miały zasady i procedury opcjonalnego arbitrażu przyspieszonego (Optional Expedited Arbitration Rules and Procedures) JAMS. Spór (w tym kwestia, czy dochodzone roszczenia podlegają arbitrażowi) zostanie skierowany do arbitrażu i ostatecznie rozstrzygnięty w jego drodze zgodnie z międzynarodowym regulaminem arbitrażowym (International Arbitration Rules) JAMS. W przypadku sprzeczności między niniejszą klauzulą a jakimikolwiek przepisami proceduralnymi lub innymi przepisami przyjętymi przez administratora charakter rozstrzygający będzie miała niniejsza klauzula. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo lub orzeczenie sądowe Użytkownik i firma NVIDIA zgadzają się zachować poufność (i poprosić arbitra o zachowanie poufności) co do wszystkich aspektów i wyników arbitrażu, przy czym strona może ujawnić informacje dotyczące arbitrażu w celu: (i) wyegzekwowania niniejszej klauzuli lub orzeczenia arbitrażowego bądź (ii) uzyskania tymczasowych środków naprawczych od sądu właściwej jurysdykcji. Sędzia arbitrażowy wyda pisemne orzeczenie i uzasadnienie decyzji opisujące istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie, w tym wyliczenie wszelkich przyznanych odszkodowań. Sędzia arbitrażowy nie będzie uprawniony do przyznania odszkodowania w wyższej kwocie ani innego rodzaju niż dozwolone niniejszą Umową. Wyrok w sprawie orzeczenia sądu arbitrażowego może zostać wydany przez dowolny sąd właściwej jurysdykcji. Użytkownik i firma NVIDIA zgadzają się, że orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące, bez możliwości odwołania ani rewizji, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w okręgu Santa Clara w stanie Kalifornia w języku angielskim. Użytkownik i firma NVIDIA zgadzają się, że żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie ogranicza prawa żadnej ze stron do ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego lub równoważnego doraźnego środka prawnego w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Jeśli niniejsze postanowienie arbitrażowe zostanie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, w całości lub w części, wówczas takie nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienie, w całości lub części, zostanie usunięte. Usunięcie nieważnego, niewykonalnego lub niezgodnego z prawem postanowienia, w całości lub części, nie będzie miało wpływu na pozostałe zapisy postanowienia arbitrażowego, które pozostaną w mocy, ani na zdolność stron do wyegzekwowania jakichkolwiek pozostałych indywidualnych roszczeń arbitrażowych. Niezależnie od powyższego, jeśli poniższe zrzeczenie się prawa do powództwa zbiorowego i reprezentatywnego oraz procesu z udziałem przysięgłych zostanie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, w całości lub części, ponieważ uniemożliwiłoby Użytkownikowi ubieganie się o publiczne zabezpieczenie roszczeń, to wszelkie spory dotyczące uprawnienia do takiego (i tylko takiego) zabezpieczenia muszą zostać wyłączone z arbitrażu i mogą być rozpatrywane przez właściwy sąd cywilny. Wszelkie inne roszczenia o zadośćuczynienie podlegające arbitrażowi na mocy niniejszego postanowienia arbitrażowego będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z jego warunkami, a strony zgadzają się, że postępowanie sądowe w sprawie jakiegokolwiek sporu dotyczącego uprawnienia do publicznego nakazu sądowego zostanie zawieszone do czasu rozstrzygnięcia wszelkich indywidualnych roszczeń w postępowaniu arbitrażowym.

Pozew zbiorowy i reprezentacyjny oraz zrzeczenie się prawa do procesu z udziałem przysięgłych

W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH OSÓB I PODMIOTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY UZYSKAŁY ONE DOSTĘP DO WITRYNY LUB KORZYSTAŁY Z NIEJ W CELACH OSOBISTYCH, KOMERCYJNYCH CZY INNYCH, WSZELKIE SPORY MUSZĄ BYĆ WSZCZYNANE INDYWIDUALNIE PRZEZ STRONY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ POWODEM LUB CZŁONKIEM GRUPY W JAKIMKOLWIEK DOMNIEMANYM POZWIE ZBIOROWYM, POWÓDZTWIE ZBIOROWYM I PRYWATNYM CZY INNYM POSTĘPOWANIU PRZEDSTAWICIELSKIM. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ MA ZASTOSOWANIE DO ARBITRAŻU ZBIOROWEGO I, O ILE FIRMA NVIDIA NIE POSTANOWI INACZEJ, SĘDZIA ARBITRAŻOWY NIE MOŻE ŁĄCZYĆ SPORÓW WIELU OSÓB. UŻYTKOWNIK I FIRMA NVIDIA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE SĘDZIA ARBITRAŻOWY MOŻE PRZYZNAĆ ZADOŚĆUCZYNIENIE WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNEMU POWODOWI I TYLKO W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAPEWNIENIA ZADOŚĆUCZYNIENIA W SPORACH INDYWIDUALNYCH. ŻADNE PRZYZNANE ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE MOŻE DOTYCZYĆ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. UŻYTKOWNIK I FIRMA NVIDIA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI, UŻYTKOWNIK I FIRMA NVIDIA ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO PROCESU Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH I PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM, POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM, POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA PRYWATNEGO LUB INNYM POSTĘPOWANIU REPREZENTACYJNYM JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.

Prawo do odstąpienia od procedury rozstrzygania sporów

Użytkownik może odstąpić od powyższych postanowień dotyczących zrzeczenia się prawa do procesu przed sądem z udziałem przysięgłych, postępowania grupowego, arbitrażu oraz postępowania zbiorowego lub skonsolidowanego, powiadamiając o tym firmę NVIDIA na piśmie w ciągu 30 dni od rozpoczęcia korzystania z witryny lub w ciągu 30 dni od jakiejkolwiek przyszłej zmiany, jaką firma NVIDIA wprowadzi w postanowieniach dotyczących arbitrażu zawartych w niniejszych Warunkach. Takie pisemne powiadomienie należy wysłać pocztą na adres NVIDIA Corporation, Attn: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051 i musi ono zawierać: (1) imię i nazwisko, (2) adres, (3) link do strony internetowej firmy NVIDIA jako usługi, której dotyczy powiadomienie, oraz (4) wyraźne oświadczenie wskazujące, że Użytkownik nie życzy sobie rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu, i wykazujące przestrzeganie 30-dniowego terminu odstąpienia od powyższych postanowień. Wszelkie powiadomienia o odstąpieniu od niniejszych postanowień otrzymane po upływie terminu lub niezawierające wymaganych elementów wymienionych w punktach (1)–(4) w poprzednim akapicie będą nieważne, a Użytkownik będzie musiał dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu arbitrażowym lub przed sądem ds. drobnych roszczeń. Odstąpienie od tej procedury rozstrzygania sporów nie wpłynie na zapisy i postanowienia niniejszych Warunków i te pozostaną nadal w mocy. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się jakiejkolwiek zmianie wprowadzonej w przyszłości przez firmę NVIDIA do postanowień dotyczących arbitrażu w niniejszych Warunkach, zastosowanie będzie miała ostatnia wersja takiej zmiany sprzed tej odrzuconej przez Użytkownika.

Zgodność z przepisami

Niniejsza Witryna jest nadzorowana przez firmę NVIDIA z jej siedziby w Stanach Zjednoczonych. Firma NVIDIA nie gwarantuje, że Witryna będzie dostosowana lub dostępna do użytku w innych lokalizacjach. Ponadto dostęp do niej z terytoriów, gdzie jej zawartość jest niezgodna z obowiązującym prawem, jest zabroniony. Jeśli Użytkownik decyduje się na dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robi to z własnej inicjatywy i bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Zabrania się używania bądź eksportowania Materiałów z naruszeniem amerykańskich przepisów eksportowych.

Postanowienia ogólne

Firma NVIDIA może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, modyfikując niniejszy wpis. Należy od czasu do czasu odwiedzać tę stronę i zapoznawać się z bieżącą wersją Warunków, ponieważ jest ona wiążąca dla Użytkownika, a korzystanie z Witryny oznacza zgodę na zawarte tutaj warunki. Niektóre wyraźnie wskazane postanowienia prawne lub warunki znajdujące się na poszczególnych stronach Witryny mogą mieć pierwszeństwo przed niektórymi postanowieniami niniejszych Warunków.