Konkurs Kreatywna Siła – NVIDIA Studio Art Challenge – oficjalny regulamin

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NIE JEST WYMAGANE DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK PŁATNOŚCI LUB ZAKUPU. TEN KONKURS JEST NIEWAŻNY NA TERENACH, W KTÓRYCH JEST ON OGRANICZONY LUB ZABRONIONY PRZEZ PRAWO.

1. Organizator
Głównym Organizatorem oraz stroną przekazującą nagrody jest: Stor9 sp. z o.o. spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 14, 02–627 Warszawa, NIP: 5252706305 (zwana dalej Organizatorem).

2. Prawo do uczestnictwa
Aby móc wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi na stałe zamieszkiwać w Polsce, mieć ukończone 18 (słownie: osiemnaście) lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Konkurs jest otwarty tylko dla osób fizycznych. Zgłoszenia do Konkursu złożone przez zespoły, korporacje albo instytucje nie będą przyjmowane. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie Organizatorów bądź powiązanych z nimi podmiotów oraz wykonawców, usługodawców i profesjonalnych doradców związanych z niniejszym Konkursem, członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin (tj. wstępni, zstępni, małżonkowie i rodzeństwo) i osoby pozostające we wspólnym pożyciu z tymi osobami.

3. Zadanie
W ramach Konkursu Uczestnik musi wykonać następujące zadanie: zaprezentować postać wykorzystując technikę modelowania i renderowania 3D, dzięki czemu inni będą mogli poznać jej wygląd, moc i charakter. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać: projekt graficzny wykonany w technice cyfrowej, przesłany jako plik w formacie JPG o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 px).

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążonymi wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.

WYBÓR ZWYCIĘZCY

Laureatów Konkursu wyłoni Jury konkursowe, złożone z przedstawicieli świata grafiki 3D oraz przedstawiciela Organizatorów Konkursu, tj.: Macieja Martyniuk - Yomagick (Przewodniczący Jury); Jan Adryański (Community PR Manager at NVIDIA); Uriel Gionedis (Senior Art Director at NVIDIA); Natalia Kapuza (Art Director Stor9); Mateusz Feliks (Grupa Blender Polska).

Jury dokona najpierw wyboru 5 (słownie: pięciu) najlepszych Zgłoszeń konkursowych według własnego uznania, uwzględniając kryteria takie jak: oryginalność, unikatowość, walory estetyczne, walory artystyczne oraz zgodność z zadaniem konkursowym. Następnie każdy z członków Jury oceni każde z pięciu wybranych Zgłoszeń, przyznając określoną liczbę punktów (od 1 do 5), a końcowa ocena, decydująca o kolejności miejsc w Konkursie, będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez wszystkich członków Jury. Pierwsze miejsce zostanie przyznane Uczestnikowi, którego Zgłoszenie otrzyma największą liczbę punktów. Kolejne dwa miejsca zostaną przyznane Uczestnikom, których Zgłoszenia otrzymają kolejno największą liczbę punktów w porządku malejącym. W razie równej liczby punktów o przyznaniu nagrody zadecyduje przewodniczący Jury. Kryteria oceny stosowane przez Jury są subiektywne i nie są weryfikowalne.

Jury zastrzega sobie wyłączne prawo do wyboru wszystkich zwycięzców wedle własnego uznania, a wszystkie decyzje Jury będą miały charakter ostateczny. Przystępując do niniejszego Konkursu, uczestnik zobowiązuje się przestrzegać decyzji podjętych przez NVIDIA.

4. Nagrody
W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

         -I miejsce – nagroda Jury, tj. nagroda I stopnia: laptop Gigabyte AERO 16 OLED BSF z GeForce RTX 4070 o wartości 10199.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych);

         -II miejsce – Zestaw: Klawiatura California Access Goliath Black Opto CA-1416B Optical KL, Słuchawki California Access Python CA-1732 USB RGB , Myszka California Access Moromi CA1046, podkładka pod mysz California Access Tiger II (27x32cm) CA-1808 o łącznej wartości 486 zł ( słownie : czterysta osiemdziesiąt sześć złotych)

         -III miejsce – Zestaw: Klawiatura California Access Goliath Black Opto CA-1416B Optical KL, Słuchawki California Access Python CA-1732 USB RGB o łącznej wartości 338 zł ( słownie: trzysta trzydzieści osiem złotych)

         -IV miejsce – Klawiatura California Access Goliath Black Opto CA-1416B Optical KL o wartości 189 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych)

         -V miejsce – Myszka California Access Moromi CA1046 o wartości 99 zł ( dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

Zwycięzca nagrody za I miejsce nie może zamienić nagrody rzeczowej na jej ekwiwalent pieniężny. KONKURS NIE BYŁ WCZEŚNIEJ OFEROWANY.

5. Okres przyjmowania zgłoszeń
Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi przesłać swoje Zgłoszenie do Konkursu w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza opublikowanego na stronie https://www.nvidia.com/pl-pl/studio/create-your-dream-superhero/.

Każdy Uczestnik może nadesłać 2 (słownie: dwa) Zgłoszenia do konkursu. Zgłoszenia trzecie i kolejne nadesłane przez tego samego Uczestnika zostaną odrzucone, przy czym decydować będzie w takim przypadku kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia należy przesłać najwcześniej od godz. 00:00 w dniu 28 września 2023 r. i muszą zostać odebrane nie później niż o 23:59 w dniu 26 października 2023 r.

6. Ogłoszenie zwycięzców; przyznawanie i odbiór nagród
Głównym Organizatorem tego konkursu jest Stor9. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie https://www.nvidia.com/pl-pl/studio/create-your-dream-superhero/ po dniu 31 października 2023 r. Aby odebrać nagrodę, zwycięzca musi wykonać następujące czynności w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia od głównego Organizatora:

      a) potwierdzić otrzymanie powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (potwierdzenie musi zostać wysłane z tego samego adresu e-mail, na który wysłano powiadomienie o wygranej); oraz

      b) nieodpłatnie przenieść na głównego Organizatora prawa autorskie do zwycięskiej pracy konkursowej w zakresie zgodnym z postanowieniami „Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

W ciągu 21 dni od otrzymania Wymaganych dokumentów od Zwycięzcy, Nagroda rzeczowa zostanie wysłana za pośrednictwem kuriera DPD lub podobnej firmy kurierskiej, na koszt głównego Organizatora na adres korespondencyjny Zwycięzcy podany w jego zgłoszeniu.

Niezależnie od powyższego, jeśli Organizator stwierdzi, że zwrócone przez Zwycięzcę Wymagane dokumenty są niekompletne, błędne lub w inny sposób wymagają poprawy, Organizator może zażądać od zwycięzcy dostarczenia kompletnej lub zastępczej dokumentacji przed wysłaniem nagrody.

WAŻNA UWAGA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Jeśli nie można skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie może on odebrać nagrody bądź zwrócić Wymaganych dokumentów w określonym terminie, bądź jeśli nagroda zostanie zwrócona jako nie dostarczona, bądź jeśli Zwycięzca nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszego Oficjalnego regulaminu, w tym odmówi przeniesienia na NVIDIA autorskich praw majątkowych do pracy uznaje się, że Zwycięzca rezygnuje z nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana osobie, która nadesłała kolejne najlepsze zgłoszenie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Jury.

7. Podatki
Główny organizator oraz strona przyrzekająca przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody rzeczowej, o której mowa w punkcie 4 niniejszego Regulaminu i która nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od łącznej wartości nagród podlegających opodatkowaniu Strona przyrzekająca nagrody (jako płatnik) potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.) i odprowadzi tę kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

8. Oświadczenia, zapewnienia i wyłączenia prawne składane przez Uczestnika
WSZELKIE ZGŁOSZENIA, KTÓRE NARUSZAJĄ KTÓREKOLWIEK Z OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI UCZESTNIKA LUB W INNY SPOSÓB NARUSZAJĄ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO OFICJALNEGO REGULAMINU, ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEWAŻNE I AUTOMATYCZNIE ZOSTANĄ ZDYSKWALIFIKOWANE Z NINIEJSZEGO KONKURSU.

9. Dodatkowe zgody i oświadczenia wymagane od Uczestnika
     a) Uczestnik składając zgłoszenie konkursowe oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu.

     b) Przystępując do niniejszego Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Organizator i Strony powiązane z Organizatorem nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) wszelkie spóźnione, zagubione, skradzione, sfałszowane, zniszczone, uszkodzone, niekompletne, nieczytelne lub błędnie przekazane zgłoszenia; (ii) wszelkie błędy, pominięcia, błędne informacje lub nieprawidłowe dane osobowe w zgłoszeniu; (iii) wszelkie spory lub roszczenia wynikające z udziału Uczestnika w niniejszym Konkursie lub z nadesłania przez niego zgłoszenia, bądź odebrania, posiadania lub wykorzystania nagrody; (iv) jakiekolwiek błędy komunikacyjne lub techniczne, awarie, wadliwe działanie, przerwy lub opóźnienia w działaniu sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu, sieci, kabli, telefonów lub innych elementów; lub (v) jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego, oprogramowania lub danych Uczestnika lub innej osoby, które wynikają z udziału w niniejszym Konkursie lub z dostępu, pobierania lub używania jakichkolwiek narzędzi, plików, danych, oprogramowania lub innych artykułów lub materiałów związanych z niniejszym Konkursem.

     c) Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podanych przez Uczestnika w związku z tym konkursem (w tym m.in. ujawnienie imienia, nazwiska i województwa zamieszkania Uczestnika na liście zwycięzców oraz publicznego udostępnienia takiej listy) oraz zgodnie z warunkami polityki prywatności NVIDIA, która jest dostępna pod adresem https://www.nvidia.com/pl-pl/about-nvidia/privacy-policy/.

     d) Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, podmiot zgłaszający odpowiada wyłącznie wobec tych osób za naruszenie ich praw.

     e) Poprzez złożenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Uczestnik udziela Organizatorom Konkursu niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie ze złożonej pracy konkursowej do celów związanych z organizacją Konkursu i jego promocją, jak również do promocji i informacji o działalności Organizatorów na polach eksploatacji obejmujących:

         ·w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

         ·w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

10. Zastrzeżenie praw przez Organizatorów
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego konkursu w przypadku, gdy oszustwo, usterki techniczne lub jakikolwiek inny czynnik będący poza uzasadnioną kontrolą Organizatora wpływa negatywnie na integralność konkursu, co jest określane przez Organizatora według jej własnego uznania. Zgłoszenia dokonane przez Internet za pomocą wielu adresów e-mail, pod wieloma tożsamościami lub poprzez użycie innego urządzenia bądź mechanizmu do wielokrotnego wysyłania zgłoszeń zostaną uznane za nieważne. Jeśli zwycięzca jest Uczestnikiem dokonującym zgłoszenia przez Internet, zwycięskie zgłoszenie zostanie uznane za przesłane przez upoważnionego właściciela konta poczty elektronicznej, z którego dokonano zgłoszenia. Za uprawnionego właściciela konta poczty elektronicznej uważa się osobę fizyczną, która otrzymała dany adres poczty elektronicznej od dostawcy łącza internetowego, usługodawcy lub innej organizacji odpowiedzialnej za przydzielanie adresów poczty elektronicznej lub obsługę domeny związanej z podanym adresem poczty elektronicznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową lub niedokładną transkrypcję informacji wejściowych, usterki techniczne, utratę/opóźnienie transmisji danych, pominięcie, przerwanie, usunięcie, wadę, awarię linii jakiejkolwiek sieci telefonicznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania, brak dostępu do jakiejkolwiek usługi online lub strony internetowej, niemożność przesłania formularza zgłoszeniowego online lub jakikolwiek inny błąd lub jakąkolwiek usterkę, bądź jakiekolwiek uszkodzenie lub zniszczenie komputera uczestnika lub innej osoby związane z uczestnictwem lub pobraniem jakichkolwiek materiałów dotyczących tego konkursu lub wynikające z tego faktu, ani też za spóźnione, zagubione, skradzione, nieczytelne lub błędnie skierowane zgłoszenia, bądź zgłoszenia, w przypadku których nie uiszczono należnej opłaty za wysyłkę. Jeżeli niniejszy Konkurs lub jakakolwiek powiązana z nią strona internetowa (bądź jakakolwiek jej część) zostanie uszkodzony lub w inny sposób uniemożliwia nadesłanie Zgłoszenia, bądź jeżeli infekcja wirusem komputerowym, błędy, nieupoważnione manipulacje lub interwencje, działania uczestników, oszustwo, awarie techniczne lub inne przyczyny mogą – w wyłącznej opinii Organizatora – zakłócić lub wpłynąć negatywnie na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, rzetelność lub właściwe prowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega prawo, do zdyskwalifikowania każdej osoby zaangażowanej w takie działania i do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Konkursu lub jego części według własnego uznania. Jakakolwiek podjęta przez uczestnika lub jakąkolwiek inną osobę próba celowego uszkodzenia jakiejkolwiek usługi online lub strony internetowej, bądź zakłócenia legalnego działania tej loterii stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego. W przypadku takich prób Organizator zastrzega sobie prawo do ubiegania się o odszkodowanie i inne zadośćuczynienie od takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Organizator nie udziela żadnych zapewnień ani oświadczeń względem jakichkolwiek nagród i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia trudności technicznych z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym, m.in. wynikających z wad produkcyjnych, niezgodności modeli oraz ograniczeń nałożonych przez producenta.

Organizator nie udziela żadnych zapewnień ani oświadczeń względem jakichkolwiek nagród i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia trudności technicznych z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym, m.in. wynikających z wad produkcyjnych, niezgodności modeli oraz ograniczeń nałożonych przez producenta.

11. Postanowienia końcowe
    a)Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i powinien być interpretowany zgodnie z nim. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego – Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisów ogólnie obowiązujących. Ewentualne spory między uczestnikami a Organizatorami będą rozstrzygane w drodze mediacji, a jeśli nie dojdzie do porozumienia, właściwym dla ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

    b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu https://www.nvidia.com/pl-pl/studio/create-your-dream-superhero/.

    c) O sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.

    d) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela organizator Agencja Stor9, adres e-mail: konkursnvidia@stor9.com

    e) Zwycięzcy Konkursu mają prawo do wykorzystania informacji o przyznanym tytule w celu promocji i informacji o własnym dorobku artystycznym i zawodowym.

    f) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

12. Informacje o konkursie
Głównym Organizatorem tej promocji jest Agencja Sto9. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie https://www.nvidia.com/pl-pl/studio/create-your-dream-superhero/ po dniu 31 października 2023 r.

 

 Załącznik nr 1:

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

zawarta w Warszawie, w dniu ...................... r.

pomiędzy:

Stor9 sp. z o.o. spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 14, 02-627 Warszawa, NIP: 5252706305,

zwanym dalej „Nabywcą”

a

Panią/Panem ………………………………….., zamieszkałą/ym w (miasto/kraj) ………………………………………….………………. (kod pocztowy …………………….) przy ul. …………………….…………….…………….……………., PESEL ………………………….…………., Legitymującą/ym się dowodem osobistym/paszportem (nr seria) ………………..………………………………..……………………wydanym w ……………………………… roku przez …………….………………………………………………………………………………………..zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

§ 1.
1. Wykonawca oświadcza, że jest autorem utworu w postaci projektu graficznego postać - superbohatera - wykorzystując technikę modelowania i renderowania 3D, będącego pracą konkursową w konkursie pt. „KREATYWNA SIŁA – NVIDIA STUDIO ART CHALLENGE” zwanego dalej „Konkursem”, przekazanego Nabywcy w formacie pliku JPG o rozdzielczości 4K (2160 × 2160 px), zwanego dalej „Utworem” i przysługuje mu pełnia praw autorskich tak majątkowych jak osobistych do Utworu.

2. Wykonawca oświadcza, że pozyskał niezbędne licencje do poszczególnych elementów Utworu wraz z prawem ich przeniesienia na Nabywcę.

§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że w związku z nagrodzeniem jego Utworu w Konkursie stosownie do zapisów Regulaminu Konkursu, z chwilą zawarcia umowy przenosi nieodpłatnie na Nabywcę, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:

a) autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji:

– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie dowolną techniką;

– publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

– wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej;

– nadanie za pomocą wizji lub fonii;

– przekazywanie i umieszczanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet – w dowolnym standardzie, systemie i formacie;

– udostępnianie w mediach społecznościowych;

– utrwalanie i zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku informacji w dowolnej liczbie egzemplarzy;

– utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką;

– udostępnienie oryginału i egzemplarzy, na których dzieło utrwalono.

– Dokonywania przeróbek, opracowań dzieła, jego skrótów oraz tłumaczeń.

b) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy.

c) Licencje do poszczególnych elementów Utworu, o których mowa w §1 ust. 2.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autor­skiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Nabywca może wykorzystywać Utwór na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Nabywca ma prawo udzielać licencji do korzystania z przedmiotu umowy przez osoby trzecie na wa­runkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie.

3. Wykonawca zobowiązuje się względem Nabywcy, iż nikt nie będzie wnosił przeciwko niemu żadnych roszczeń do­tyczących sposobu korzystania z Utworu. W przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia ich praw Wykonawca ponosi w stosunku do tych osób odpowiedzialność wyłączną.

4. Wykonawca określa wartość przeniesionych nieodpłatnie autorskich praw majątkowych do Utworu wska­zanego w §1 ust.1 umowy na kwotę w wysokości brutto ………… PLN (słownie: …).

§ 3.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 4.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony ugodowo, a gdy nie będzie to możliwe poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

§ 5.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 6.
Umowa zawarta zostaje w dniu podpisania jej przez ostatnią ze stron. z mocą obowiązująca od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Załącznik: kopia Utworu

podpis Wykonawcy

podpis Nabywcy