Kunden användningsavtal av programvaran GeForce Experience från NVIDIA

Detta Licensavtal för Kundens användning av Programvaran GeForce från NVIDIA ("Avtal") är det avtal som styr användningen av GeForce Experiences datorprogramvara, installationsprogram och drivrutiner som hämtas i samband med den och medföljande dokumentation (tillsammans ”Programvaran”) från NVIDIA Corporation och dess dotterbolag ("NVIDIA"). Läs följande villkor noggrant innan du installerar eller använder Programvaran. NVIDIA är endast villigt att licensiera Programvaran till dig förutsatt att du accepterar alla villkor i detta Avtal. Genom att hämta, installera, kopiera eller på annat sätt använda Programvaran anger du att du förstår detta Avtal och förbinder dig att följa dess villkor. Om du inte accepterar alla villkor i detta Avtal licensierar inte NVIDIA Programvaran till dig och du måste returnera eller förstöra alla kopior av Programvaran och inte hämta, installera, kopiera eller på annat sätt använda Programvaran.

Skäl

Användningen av NVIDIA:s produkter kräver tre delar: Programvaran, maskinvaran på en grafikstyrenhet och en dator (tillsammans kallas sådan maskinvara och dator här "Kundens system"). PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördrag om upphovsrätt samt andra lagar och fördrag som rör immateriell egendom. PROGRAMVARAN säljs inte. Den licensieras i stället för endast användning enligt detta AVTAL. Maskinvaran skyddas av flera patent och säljs, men detta AVTAL omfattar inte den försäljningen eftersom den kanske inte nödvändigtvis säljs tillsammans med PROGRAMVARAN. Detta AVTAL anger endast villkoren för licensieringen av PROGRAMVARAN.

1. Definitioner

1.1 Kunden. ”Kunden” avser den enhet eller fysiska person som hämtar och/eller installerar PROGRAMVARAN.

2. Beviljad licens

2.1 Rättigheter och begränsningar för beviljandet. Förutsatt att Kunden följer villkoren i detta Avtal beviljar NVIDIA härmed en icke-exklusiv, icke-överföringsbar rätt till en enskild Kund att hämta, installera, köra och använda den körbara filen av PROGRAMVARAN på det sätt och för de ändamål som beskrivs i det relaterade tryckta materialet, med följande begränsningar:

2.1.1 Rättigheter. Kunden kan installera och använda en kopia av PROGRAMVARAN på KUNDENS SYSTEM. Förutom en säkerhetskopia av PROGRAMVARAN får Kunden inte på annat sätt kopiera PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN får inte delas eller användas samtidigt på olika datorer.

2.1.2 Begränsningar. Om det inte uttryckligen anges i detta AVTAL får inte Kunden: (a) kopiera (förutom i samband med hämtningen eller installeringen) eller modifiera Programvaran, inklusive men inte begränsat till att lägga till nya funktioner eller på annat sätt göra anpassningar som förändrar PROGRAMVARAN; (b) bakåtkompilera, dekompilera eller plocka isär PROGRAMVARAN eller på annat sätt försöka komma åt källkoden, i helhet eller delvis, eller tillåta en tredje part att göra det, med undantag för i den utsträckning sådana aktiviteter uttryckligen tillåts enligt lag trots detta förbud; (c) avlägsna upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om äganderätt från PROGRAMVARAN; (d) överlåta, underlicensiera, låna ut, hyra ut, leasa eller på annat sätt distribuera PROGRAMVARAN till någon annan eller (e) göra PROGRAMVARANS funktionalitet tillgänglig för flera användare på något sätt, inklusive men inte begränsat till att ladda upp PROGRAMVARAN till ett nätverk eller en fildelningstjänst eller genom hostingtjänst, programtjänsteleverantör, servicebolag, Software as a Service (SaaS) eller någon annan typ av tjänst.

2.2 Ytterligare information.

7-Zip. PROGRAMVARAN innehåller 7-Zip-programvaran ("7-Zip"). Användning av källkoden för 7-Zip täcks av villkoren på www.7-zip.org.

3. Samtycke till insamling och användning av information

Kunden godkänner härmed att PROGRAMVARAN har tillgång till och samlar in både ej personligt identifierbar information och personligt identifierbar information om Kunden och KUNDENS SYSTEM samt konfigurerar KUNDENS SYSTEM för att kunna (a) optimera KUNDENS SYSTEM för användning tillsammans med PROGRAMVARAN, (b) leverera innehåll med PROGRAMVARAN, (c) förbättra NVIDIA:s produkter och tjänster och (d) leverera marknadsföringsmeddelanden. Information som samlas in av PROGRAMVARAN inkluderar, men är inte begränsad till, KUNDENS SYSTEMS (i) maskinvarukonfiguration och ID, (ii) operativsystem och drivrutinskonfiguration, (iii) installerade spel och program, (iv) spelens och programmens inställningar, prestanda och användningsdata och (iv) statistik för användning av PROGRAMVARAN. I den omfattning som Kunden använder PROGRAMVARAN samtycker Kunden härmed till allt det ovanstående och fastslår och garanterar att Kunden har rätt att ge ett sådant samtycke.

Kunden samtycker dessutom till att Kunden ensam ansvarar för att upprätthålla lämpliga säkerhetskopior av data och återställningspunkter för KUNDENS SYSTEM och att NVIDIA inte ansvarar för eventuella skador eller förluster i KUNDENS SYSTEM (inbegripet förlust av data eller åtkomst) som uppkommer eller härrör från (y) ändringar i konfiguration, programinställningar, miljövariabler, register, drivrutiner, BIOS eller andra attribut hos KUNDENS SYSTEM (eller någon del av KUNDENS SYSTEM) som initieras via PROGRAMVARAN eller (z) installation av PROGRAMVARA eller programvarukorrigeringar från tredje part via PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster. NVIDIA uppmuntrar Kunden att granska sekretessmeddelanden när Kunden väljer att besöka sådana webbplatser och tjänster så att Kunden förstår hur de kan samla in, använda och dela Kundens personligt identifierbara information. NVIDIA ansvarar inte för sekretessmeddelanden eller -metoder som används av webbplatser och tjänster som drivs av andra företag eller organisationer.


Mer information om NVIDIA:s insamling, användning och utlämnande av information från användare av dess PROGRAMVARA finns i NVIDIA:s sekresspolicy, som finns på  https://www.nvidia.com/en-gb/about-nvidia/privacy-policy/.

4. Giltighetsperiod och uppsägning

4.1 Giltighetsperiod. Varje licens enligt detta avtal börjar från datumet för hämtningen och slutar då användningen av KUNDENS associerade SYSTEM upphör, med förbehåll för tidigt upphörande enligt avsnittet nedan. Detta Avtal fortsätter att gälla tills den sista licensen utgår eller upphör.

4.2 Upphörande. Kunden kan avsluta detta Avtal när som helst genom att förstöra alla kopior av PROGRAMVARAN i Kundens ägo eller kontroll. Avtalet upphör automatiskt, med eller utan förvarning från NVIDIA, om Kunden inte följer villkoren i detta dokument. Under sådana omständigheter måste Kunden, enligt NVIDIA:s beslut, antingen förstöra eller returnera alla kopior av PROGRAMVARAN och alla dess komponenter i Kundens ägo eller kontroll. Om Kunden inleder eller deltar i en rättslig åtgärd mot NVIDIA kan NVIDIA, efter eget gottfinnande, tillfälligt upphäva eller säga upp alla beviljade licenser och alla andra rättigheter enligt detta Avtal under tiden som sådana rättsliga åtgärder varar.

5. Upphovsrätt

5.1 Äganderätt enligt upphovsrätt. Kopian av PROGRAMVARAN licensieras ut, den säljs inte. Kunden äger all media där PROGRAMVARAN registreras, men NVIDIA och dess licensgivare eller leverantörer förblir ägare av kopian av själva PROGRAMVARAN, inklusive all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i och till PROGRAMVARAN (inbegripet, men inte begränsat till, alla bilder, fotografier, animeringar, videoklipp, ljudklipp, musikfiler, texter och annan information som ingår i PROGRAMVARAN), det medföljande tryckta materialet och alla kopior av PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrättslagar och internationella stadgar. Därmed måste Kunden behandla PROGRAMVARAN som allt annat upphovsrättsskyddat material, med undantag för då annat tillåts enligt detta Avtal och att han eller hon får göra en kopia av PROGRAMVARAN i syfte att ha en säkerhetskopia eller för sitt arkiv, under förutsättning att Kunden återger alla upphovsrätts- och äganderättsmeddelanden som finns på den ursprungliga kopian. Algoritmerna, strukturen, organisationen och källkoden hos PROGRAMVARAN är värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information som tillhör NVIDIA. Om inte annat uttryckligen anges häri beviljar varken detta AVTAL eller NVIDIA Kunden någon uttrycklig eller underförstådd rätt enligt några av NVIDIA:s patent, upphovsrätter, varumärken eller andra immateriella rättigheter i PROGRAMVARAN och alla rättigheter, äganderätt och intresse i och till PROGRAMVARAN som inte uttryckligen beviljas reserveras av NVIDIA eller dess licensgivare eller leverantörer.

5.2 Inspelat innehåll. Med PROGRAMVARAN kan Kunder spela in sin elektroniska aktivitet, inklusive men inte begränsat till spel (”INNEHÅLLSVIDEOKLIPP”) och ladda upp eller sända INNEHÅLLSVIDEOKLIPP på tjänster som Twitch.tv och YouTube. Kunderna är ensamt ansvariga för sina INNEHÅLLSVIDEOKLIPP och accepterar alla risker som härrör från användning av tredje parters webbplatser, tjänster och nätverk. Kunden bekräftar och garanterar att Kunden är skaparen och ägaren av alla INNEHÅLLSVIDEOKLIPP eller på annat sätt har tillräcklig behörighet och befogenhet för att lägga upp eller publicera dem. Genom att använda PROGRAMVARAN för att ladda upp och publicera INNEHÅLLSVIDEOKLIPP på tredje parters webbplatser, tjänster eller nätverk samtycker Kunden till att gottgöra och hålla NVIDIA och deras tjänstemän, chefer, anställda och representanter skadeslösa från och mot alla krav, tvister, skulder, skador, förluster, kostnader och omkostnader (”KRAV”) som uppkommer från eller på något sätt kopplas till Kundens INNEHÅLLSVIDEOKLIPP, inklusive men inte begränsat till KRAV att Kundens INNEHÅLLSVIDEOKLIPP (a) gör intrång, bryter mot eller felaktigt använder tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, varumärke, patent, yrkeshemligheter, moralisk rätt, sekretess- och publicitetsrättigheter eller några andra immateriella rättigheter eller upphovsrättsskyddade rättigheter eller (b) förtalar eller ärekränker någon annan person.

6. Tillämplig lag

Detta Avtal ska anses ha skapats, och ska tolkas enligt lagarna, i delstaten Delaware i USA, utan hänsyn till eller tillämpning av lagvalsregler eller -principer. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor frånsägs specifikt. Delstatliga och/eller federala domstolar i Santa Clara County i Kalifornien har exklusiv jurisdiktion i alla eventuella tvister eller krav som uppkommer till följd av detta Avtal. Kunden samtycker till att helt följa amerikanska exportlagar och -bestämmelser för att se till att PROGRAMVARAN, eventuella tekniska data i samband därmed och direkta produkter därav inte direkt eller indirekt exporteras eller återexporteras i strid med, eller används i syften som är förbjudna enligt, gällande exportlagar och -bestämmelser.

7. Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsningar

7.1 Inga garantier. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAG TILLÅTER FRÅNSÄGER SIG NVIDIA OCH DESS LEVERANTÖRER ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJBARHET, INTRÅNG, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL OCH GARANTIER OCH VILLKOR SOM KAN UPPKOMMA VID HANDEL ELLER YRKESUTNYTTJANDE. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FRÅN NVIDIA ELLER NÅGON ANNANSTANS SKAPAR GARANTI ELLER TILLSTÅND SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA Avtal.

7.2 Ansvarsbegränsningar. Så långt gällande lag tillåter ansvarar NVIDIA eller dess leverantörer under inga omständigheter för några som helst särskilda, oavsiktliga, indirekta eller därav följande skador (inklusive, men inte begränsat till, skador vid förlorad affärsintäkt, verksamhetsavbrott, förlust av verksamhetsinformation eller annan ekonomisk förlust) som uppkommer vid användning av eller oförmåga att använda programvaran, även om NVIDIA har meddelats om risken för sådana skador. Vissa jurisdiktioner förbjuder uteslutande eller begränsning av ansvar för underförstådda garantier eller följdskador eller oavsiktliga skador, så ovanstående begränsning kanske inte gäller för kunden. Kunden kan också ha andra juridiska rättigheter som varierar mellan olika jurisdiktioner. Oaktat ovanstående skall inte NVIDIA:s totala skadeståndskyldighet som uppstår av eller rör detta avtal övergå ett tusen amerikanska dollar (1 000 USD). Ovanstående begränsningar kommer att kvarstå och gälla även om begränsad åtgärd som anges i detta avtal inte uppfyller sitt huvudsakliga syfte.

8. Slutanvändare i den amerikanska regeringen.

PROGRAMVARAN och tillhörande dokumentation är ”kommersiella artiklar” enligt definitionen i FAR 2.101, bestående av ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation”, såsom dessa termer definieras i FAR 12.212 och DEFARS 227.7202. Om PROGRAMVARAN och dokumentationen förvärvas av eller på uppdrag av den amerikanska regeringen, ska den amerikanska regeringens rättigheter i PROGRAMVARAN och dokumentationen endast vara de som anges i detta Avtal, i enlighet med FAR 12.212 och DFARS 227.7202-1 till och med 227.7202-4, beroende på vad som är tillämpligt.

9. Diverse

Kunden får inte överlåta eller överföra detta Avtal eller några rättigheter härunder, genom lagstiftning eller på annat sätt, utan NVIDIA:s föregående skriftliga tillstånd och eventuella försök av Kunden att göra detta, utan medgivande, är ogiltiga. Om det inte uttryckligen anges i detta Avtal kommer inte utövandet av parternas åtgärder enligt detta Avtal att påverka andra åtgärder enligt detta Avtal eller på annat sätt. Om någon av bestämmelserna i detta Avtal inte stämmer överens med eller inte kan tillämpas fullt ut enligt lagen kommer bestämmelsen att tolkas i största möjliga utsträckning och övriga bestämmelser kommer att fortsätta gälla. Detta Avtal utgör det slutliga, fullständiga och enda avtalet mellan parterna beträffande ämnet som behandlas i detta dokument och har företräde före alla tidigare eller samtidiga förslag, överenskommelser, meddelanden och avtal i detta ämne, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, såvida inte Kunden och NVIDIA ingår ett separat avtal gällande användandet av PROGRAMVARAN. Underlåtenhet av endera parten att genomdriva någon bestämmelse i detta Avtal utgör inte en avsägelse av framtida tillämpning av denna eller någon annan bestämmelse. Detta Avtal kan endast avsägas eller ändras skriftligen, undertecknat av en behörig befattningshavare på NVIDIA.