Avtale for kunders bruk av NVIDIA GeForce Experience-programvare

Denne lisensavtalen for kunders bruk av NVIDIA GeForce-programvare («Avtalen») er avtalen som gjelder for bruken av GeForce Experience-programvaren og installasjonsprogrammer og drivere lastet ned i tilknytning med denne, samt eventuell medfølgende dokumentasjon (sammen kalt «programvare») fra NVIDIA Corporation og dets datterselskaper («NVIDIA»). Les følgende vilkår nøye før du installerer eller bruker programvaren. NVIDIA er bare villig til å lisensiere programvaren til deg hvis du godtar alle vilkårene i denne avtalen. Ved å laste ned, installere, kopiere eller på andre måter bruke programvaren angir du at du godtar denne avtalen og å være bundet av vilkårene i den. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, er ikke NVIDIA villig til å lisensiere programvaren til deg, og du må returnere eller destruere alle kopier av programvaren og ikke laste ned, installere, kopiere eller på andre måter bruke programvaren.

Redegjørelse

Bruk av NVIDIAs produkter krever tre elementer: PROGRAMVAREN, maskinvaren på et grafikkort og en datamaskin (samlet omtales dette som et «KUNDESYSTEM»). PROGRAMVAREN er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler om opphavsrett samt annen lovgivning om åndsverk. PROGRAMVAREN selges ikke og blir i stedet kun lisensiert for bruk i henhold til denne AVTALEN. Maskinvaren er beskyttet av diverse patenter og selges, men denne AVTALEN dekker ikke dette salget, da maskinvaren ikke nødvendigvis selges som en pakke med PROGRAMVAREN. Denne AVTALEN beskriver kun vilkårene i PROGRAMVARE-lisensen.

1. Definisjoner

1.1 Kunde. Kunde betyr enheten eller enkeltpersonen som laster ned eller installerer PROGRAMVAREN.

2. Tildeling av lisens

2.1 Rettigheter og begrensninger for tildeling. Hvis kunden overholder vilkårene i denne avtalen, gir NVIDIA herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til at én enkelt kunde laster inn, installerer, kjører og bruker den kjørbare formen av PROGRAMVAREN på måten og for formålene som er beskrevet i de medfølgende papirdokumentene, med følgende begrensninger:

2.1.1 Rettigheter. Kunden kan installere og bruke én kopi av PROGRAMVAREN på KUNDESYSTEMET, og med unntak av å lagre én sikkerhetskopi av PROGRAMVAREN, kan PROGRAMVAREN ikke kopieres. PROGRAMVAREN kan ikke deles eller brukes samtidig på flere datamaskiner.

2.1.2 Begrensninger. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, kan ikke kunden gjøre følgende: (a) kopiere (med unntak av for innlasting eller installasjon) eller endre PROGRAMVAREN, herunder, men ikke begrenset til ved å legge til nye funksjoner eller på andre måter endre funksjonaliteten til PROGRAMVAREN, (b) foreta omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere PROGRAMVAREN, eller på noen annen måte forsøke å få tak i kildekoden eller tillate at en tredjepart gjør dette fullstendig eller delvis, med unntak av i tilfeller der dette er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, (c) fjerne eventuelle merknader om opphavsrett eller eiendomsrett fra PROGRAMVAREN, (d) overføre, underlisensiere, låne ut, leie ut, lease eller på andre måter distribuere PROGRAMVAREN til andre, eller (e) gjøre funksjonene i PROGRAMVAREN tilgjengelig for flere personer via noen som helst hjelpemidler, inkludert, men ikke begrenset til opplasting av PROGRAMVAREN til et nettverk eller en tjeneste for fildeling eller via verts- eller programvareleverandører, tjenestebyråer, programvare-som-tjeneste (SaaS) eller andre typer tjenester.

2.2 Tilleggsinformasjon.

7-Zip. PROGRAMVAREN inkluderer 7-Zip-programvaren («7-Zip»). Bruk av kildekoden for 7-Zip er underlagt vilkårene på www.7-zip.org.

3. Samtykke til innsamling og bruk av informasjon

Kunden godtar herved at PROGRAMVAREN får tilgang til og samler inn både anonymisert informasjon og personopplysninger om kunden og KUNDESYSTEMET, samt at den konfigurerer KUNDESYSTEMET for å kunne (a) optimalisere KUNDESYSTEMET for bruk med PROGRAMVAREN, (b) levere innhold via PROGRAMVAREN, (c) forbedre NVIDIA-produkter og -tjenester og (d) levere markedsføringskommunikasjon. Informasjon som samles inn av PROGRAMVAREN, inkluderer, men er ikke begrenset til KUNDESYSTEMETS (i) maskinvarekonfigurasjon og ID, (ii) operativsystem og driverkonfigurasjon, (iii) installerte spill og programmer, (iv) innstillinger, ytelse og bruksdata for spill og programmer og (iv) målinger av bruken av PROGRAMVAREN. I den grad kunden bruker PROGRAMVAREN, samtykker kunden herved i alt det foregående, og representerer og garanterer at kunden har rett til å gi slikt samtykke.

I tillegg samtykker kunden i at kunden har eneansvar for å opprettholde tilstrekkelige datasikkerhetskopier og systemgjenopprettingspunkter for KUNDESYSTEMET, og at NVIDIA ikke vil ha noe ansvar for eventuelle skader eller tap for KUNDESYSTEMET (inkludert tap av data eller tilgang) som oppstår fra eller er relatert til (y) endringer i konfigurasjonen, programinnstillinger, miljøvariabler, registeret, drivere, BIOS eller andre attributter for KUNDESYSTEMET (eller noen del av et slikt system) initiert via PROGRAMVAREN eller (z) installasjon av eventuelle oppdateringer av PROGRAMVAREN eller tredjeparts programvare gjennom PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN kan inneholde koblinger til nettsteder og tjenester. NVIDIA oppfordrer kunden til å lese personvernerklæringene for disse nettstedene og tjenestene som kunden velger å besøke, slik at kunden kan forstå hvordan de samler inn, bruker og deler kundens personopplysninger. NVIDIA er ikke ansvarlig for personvernerklæringene eller praksisene til nettsteder og tjenester som styres av andre selskaper eller organisasjoner.


Hvis du vil ha mer informasjon om NVIDIAs innsamling, bruk og deling av informasjon fra brukere av PROGRAMVAREN, kan du lese NVIDIAs retningslinjer for personvern på URL https://www.nvidia.com/en-gb/about-nvidia/privacy-policy/.

4. Varighet og oppsigelse

4.1 Varighet. Hver lisens som gis i henhold til denne avtalen, har en varighet som starter på datoen for nedlastingen, og avsluttes når det tilknyttede KUNDESYSTEMET ikke lenger brukes, med unntak av tidligere oppsigelse som beskrevet nedenfor. Denne avtalen gjelder inntil siste lisens utløper eller sies opp.

4.2 Oppsigelse. Kunden kan når som helst si opp avtalen ved å ødelegge alle kopier av PROGRAMVAREN som kunden er i besittelse av eller har kontroll over. Denne avtalen opphører umiddelbart, uavhengig av om NVIDIA varsler om dette, hvis kunden ikke overholder vilkårene i avtalen. Under slike omstendigheter må kunden, avhengig av hva NVIDIA ber om, enten destruere eller returnere alle kopier av PROGRAMVAREN og alle komponentene av denne som kunden er i besittelse av eller har kontroll over. Hvis kunden starter eller deltar i eventuelle rettssaker mot NVIDIA, kan NVIDIA, etter eget skjønn, inndra eller avslutte alle lisenstildelinger og eventuelle andre rettigheter som gis under denne avtalen, så lenge en slik rettssak pågår.

5. Opphavsrett

5.1 Eierskap av opphavsrett. Kopien av PROGRAMVAREN er lisensiert, ikke solgt. Kunden eier eventuelle medier som PROGRAMVAREN er lagret på, men NVIDIA og deres lisensgivere eller leverandører eier selve kopien av PROGRAMVAREN, inkludert all opphavsrett og alle immaterielle rettigheter i og for PROGRAMVAREN (inkludert, men ikke begrenset til, alt av bilder, fotografier, animasjoner, videoer, lydklipp, musikk, tekst og annen informasjon som er innebygd i PROGRAMVAREN), medfølgende papirdokumentasjon og eventuelle kopier av PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler. Følgelig må kunden behandle PROGRAMVAREN som alle andre typer opphavsrettsbeskyttet materiell, med unntak av slik det er tillatt i henhold til denne avtalen, og at kunden kan lagre én kopi av PROGRAMVAREN for sikkerhetskopierings- eller arkiveringsformål, gitt at kunden reproduserer alle merknader om opphavsrett og eiendomsrett som finnes i den opprinnelige versjonen. Algoritmene, strukturen, organisasjonen og kildekoden i PROGRAMVAREN er bedriftshemmeligheter og konfidensiell informasjon som tilhører NVIDIA. Med mindre annet er uttrykkelig oppgitt her, gir verken denne avtalen eller NVIDIA kunden noen direkte eller indirekte rettigheter for noen som helst patenter, opphavsrett eller annen eiendomsrett i PROGRAMVAREN som tilhører NVIDIA, og alle rettigheter, alt eierskap og alle andeler i og for PROGRAMVAREN som ikke uttrykkelig er gitt, er forbeholdt NVIDIA og deres lisensgivere eller leverandører.

5.2 Innspilling av innhold. PROGRAMVAREN lar kunder spille inn den elektroniske aktiviteten sin, inkludert, men ikke begrenset til spillinnhold («INNHOLDSVIDEOER»), og laste opp eller kringkaste INNHOLDSVIDEOER på tjenester som Twitch.tv og YouTube. Kunden er eneansvarlig for INNHOLDSVIDEOENE sine og påtar seg all risiko som oppstår som følge av deres bruk av tredjeparters nettsteder, tjenester og nettverk. Kunden representerer og garanterer at kunden er skaperen og eieren av alle INNHOLDSVIDEOER eller har tilstrekkelige rettigheter til å legge dem ut. Ved å bruke PROGRAMVAREN til å laste opp og publisere INNHOLDSVIDEOER på tredjeparters nettsteder, tjenester eller nettverk godtar kunden å holde NVIDIA, deres direktører, ledere, ansatte og agenter skadesløse hva angår alle krav, tvister, skadeserstatninger, tap, kostnader og avgifter («KRAV») som oppstår som følge av eller tilknyttet kundens INNHOLDSVIDEOER, herunder, men ikke begrenset til KRAV som hevder at kundens INNHOLDSVIDEO (a) krenker, bryter eller misbruker eventuelle tredjeparters rettigheter, herunder opphavsrett, varemerker, patenter, bedriftshemmeligheter, moralske rettigheter, personvern eller markedsføringsrettigheter, eller andre åndsverkrettigheter eller annen eiendomsrett eller (b) ærekrenker eller sverter andre personer.

6. Gjeldende lovgivning

Denne avtalen skal anses å være opprettet, og skal tolkes, i henhold til lovene i delstaten Delaware, uten hensyn til eller bruk av motstridende lover, regler eller prinsipper. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) gjelder ikke. Delstatsdomstoler og/eller føderale domstoler i Santa Clara County i California skal ha eksklusiv jurisdiksjon over tvister eller krav som oppstår i tilknytning denne avtalen. Kunden godtar å overholde alle amerikanske lover og bestemmelser for eksport for å sikre at PROGRAMVAREN, eventuelle tekniske data tilknyttet denne og alle direkte avledede produkter av denne ikke eksporteres eller gjeneksporteres, direkte eller indirekte, på en måte som fører til brudd på lover og bestemmelser for eksport, eller brukes for formål som er ulovlige i henhold til disse.

7. Fraskrivelse av garantier og begrensning av ansvar

7.1 Ingen garantier. PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», OG I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER NVIDIA OG DERES LEVERANDØRER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BESTEMMELSER FOR MARKEDSMULIGHETER, UKRENKELIGHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG EVENTUELLE GARANTIER OG BESTEMMELSER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV HANDEL ELLER ANVENDELSE AV SALG. INGEN RÅD ELLER OPPLYSNINGER GITT AV NVIDIA ELLER ANDRE KILDER, UAVHENGIG OM DE GIS MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, GIR NOEN SOM HELST GARANTI ELLER VILKÅR SOM IKKE ER UTTRYKKELIG OPPGITT I DENNE avtalen.

7.2 Ansvarsbegrensninger. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal ikke NVIDIA eller dets leverandører under noen omstendighet holdes ansvarlige for spesielle skader, tilfeldige skader, indirekte skader eller følgeskader av noe slag (inkludert, uten begrensning, erstatning for tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller tap av forretningsinformasjon eller andre økonomiske tap) som resultat av bruken av eller manglende evne til å bruke programvaren, selv om NVIDIA har blitt informert om muligheten for slike skader. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse eller begrensning av ansvar for underforståtte garantier eller følgeskader og tilfeldige skader, så den ovennevnte begrensningen gjelder kanskje ikke for kunden. Kunden kan også ha andre juridiske rettigheter som varierer avhengig av juridiksjon. Til tross for det foregående skal ikke NVIDIAs erstatningsansvar for skader tilknyttet denne avtalen overskride ett tusen amerikanske dollar (USD 1000). De foregående begrensningene vil gjelde selv om det ovenstående rettsmiddelet ikke oppfyller det grunnleggende formålet.

8. Sluttbrukere i de amerikanske myndighetene.

PROGRAMVAREN og tilknyttet dokumentasjon er «kommersielle objekter» (commercial items) slik dette er definert i FAR 2.101, og består av «kommersiell dataprogramvare» (commercial computer software) og «dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare» (commercial computer software documentation), slik disse termene brukes i FAR 12.212 og DFARS 227.7202. Hvis PROGRAMVAREN og dokumentasjonen blir anskaffet av eller på vegne av de amerikanske myndighetene, vil de amerikanske myndighetene, som angitt i FAR 12.212 og DFARS 227.7202-1 til og med 227.7202-4, etter hva som er aktuelt, kun ha de rettighetene i PROGRAMVAREN og dokumentasjonen som er angitt i denne avtalen.

9. Diverse

Kunden kan ikke tilordne eller overføre denne avtalen eller noen av rettighetene som gis i henhold til denne, ved bruk av juridiske midler eller på andre måter, uten å ha innhentet skriftlig tillatelse fra NVIDIA, og eventuelle forsøk på å gjøre dette uten tillatelse anses som ugyldige. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen, skal bruken av noen som helst av rettsmidlene i henhold til denne avtalen ikke være til skade for partens andre rettsmidler i henhold til denne avtalen eller annet. Hvis ett eller flere av vilkårene i denne avtalen strider mot, eller ikke kan overholdes fullstendig i henhold til, lovgivning, skal dette vilkåret være gjeldende i den grad det er mulig, og de andre vilkårene forblir gjeldende uten begrensninger. Denne avtalen er den endelige, fullstendige og eksklusive avtalen mellom partene i forbindelse med dette emnet, og erstatter alle tidligere eller samtidige forslag, overenskomster, kommunikasjon og avtaler i forbindelse med slikt emne, uansett om de er muntlige eller skriftlige, med mindre kunden eller NVIDIA inngår en separat avtale angående bruken av PROGRAMVAREN. Eventuell manglende håndhevelse av vilkår i denne avtalen anses ikke som fraskrivelse av fremtidig håndhevelse av det aktuelle vilkåret eller andre vilkår. Denne avtalen kan bare endres skriftlig, signert av en autorisert person i ledende stilling hos NVIDIA.