Licentie voor het gebruik van NVIDIA GeForce-software door klanten

BELANGRIJKE OPMERKING -- LEES AANDACHTIG DOOR: deze licentie voor het gebruik van NVIDIA GeForce-software door klanten ('LICENTIE') is de overeenkomst voor het gebruik van de GeForce-software van NVIDIA Corporation en haar dochterondernemingen ('NVIDIA') die hier kan worden gedownload, inclusief computersoftware en bijbehorend materiaal ('SOFTWARE'). Door de SOFTWARE te downloaden, te installeren, te kopiëren of anderszins te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van deze LICENTIE. Als u niet instemt met de voorwaarden van deze LICENTIE, dient u de SOFTWARE niet te downloaden.

OVERWEGINGEN

Voor het gebruik van producten van NVIDIA zijn drie elementen vereist: de SOFTWARE, de hardware op een grafische kaart en een personal computer. De SOFTWARE is beveiligd door auteursrechtwetgeving en internationale auteursrechtverdragen, en door andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten. De SOFTWARE wordt niet verkocht en is uitsluitend bedoeld voor gebruik, in overeenstemming met de voorwaarden van deze LICENTIE. De hardware is beveiligd door verschillende patenten en wordt verkocht. Deze LICENTIE biedt echter geen dekking voor de verkoop. In deze LICENTIE worden uitsluitend de voorwaarden van het gebruik van de SOFTWARE beschreven.

1. DEFINITIES

1.1 Klant. Onder Klant wordt verstaan de entiteit die of het individu dat de SOFTWARE downloadt.

2. TOEKENNING VAN LICENTIE

2.1 Rechten en beperkingen van de toekenning. NVIDIA verleent de Klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de installatie en het gebruik van de SOFTWARE voor gebruik met NVIDIA GeForce- of Titan-hardwareproducten die de Klant in eigendom heeft. Hiervoor gelden de volgende bepalingen:

2.1.1 Rechten. De Klant mag meerdere kopieën van de SOFTWARE installeren en gebruiken op een gedeelde computer of tegelijk op verschillende computers, en meerdere back-upkopieën van de SOFTWARE maken, uitsluitend voor gebruik door de Klant in de Onderneming van de Klant. 'Onderneming' betekent individueel gebruik door de Klant of een juridische entiteit (zoals een vennootschap of universiteit) en de dochterondernemingen waarvan deze voor meer dan vijftig percent (50%) eigenaar is.

2.1.2 Uitzondering voor Linux/FreeBSD. Ongeacht de voornoemde voorwaarden van paragraaf 2.1.1 is de SOFTWARE exclusief ontwikkeld voor gebruik op Linux- of FreeBSD-besturingssystemen of op andere besturingssystemen die zijn afgeleid van de broncode van deze besturingssystemen. De SOFTWARE mag worden gekopieerd en geherdistribueerd, op voorwaarde dat de binaire bestanden hiervan op geen enkele wijze zijn gewijzigd (met uitzondering van het uitpakken van gecomprimeerde bestanden).

2.1.3 Beperkingen.

Geen wijzigingen of reverse engineering. Het is de Klant niet toegestaan (behalve zoals vermeld in paragraaf 2.1.2) de SOFTWARE te wijzigen, te decompileren, te ontmantelen of reverse engineering erop toe te passen, noch te trachten de broncode op enige andere manier te herleiden.

Geen scheiding van onderdelen. De SOFTWARE wordt als één enkel product in licentie gegeven. De onderdelen mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één computer, noch op andere wijze afzonderlijk van elkaar worden gebruikt.

Geen sublicenties of distributie. Het is de Klant niet toegestaan de SOFTWARE te verkopen, in sublicentie te geven, te distribueren, over te dragen, de SOFTWARE te gebruiken voor openbare uitvoering of uitzendingen of commerciële hostingservices te bieden met de SOFTWARE.

Geen implementatie in datacenters. De SOFTWARE wordt niet in licentie gegeven voor implementatie in datacenters, met uitzondering van verwerking van blokketens in een datacenter.

3. BEËINDIGING

Deze LICENTIE wordt automatisch beëindigd als de Klant een van deze voorwaarden niet naleeft. In dat geval dient de Klant alle kopieën van de SOFTWARE, inclusief alle onderdelen, te vernietigen.

Defensieve opschorting. Indien de Klant een rechtszaak start of deelneemt aan een rechtszaak tegen NVIDIA, is het NVIDIA naar eigen goeddunken toegestaan om alle licentieverleningen en alle andere rechten die zijn verstrekt ingevolge deze LICENTIE op te schorten of te beëindigen zolang de rechtszaak aanhangig is.

4. EIGENDOM

De intellectuele-eigendomsrechten en andere eigendomsrechten in en met betrekking tot de SOFTWARE (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's, animaties, video's, audio, muziek, tekst en andere informatie in de SOFTWARE), de bijbehorende materialen en alle kopieën van de SOFTWARE zijn eigendom van NVIDIA of haar leveranciers.

5. TOEPASSELIJK RECHT EN BINDENDE ARBITRAGE

Toepasselijk recht. Deze LICENTIE wordt geacht te zijn gemaakt in en te zijn opgesteld conform de wetten van de staat Delaware, ongeacht en niettegenstaande welke privaatrechtelijke bepalingen dan ook. Er wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor roerende zaken.

Arbitrage. Met betrekking tot enige geschillen, onenigheden of vorderingen tegen NVIDIA met betrekking tot deze LICENTIE of geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van de SOFTWARE (gezamenlijk 'Geschillen'), stemt de Klant erin toe eerst schriftelijk contact op te nemen met NVIDIA via NVIDIA Corporation, t.a.v.: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051 en te pogen het Geschil op informele wijze met NVIDIA op te lossen. In het onwaarschijnlijke geval dat NVIDIA een dergelijk Geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst heeft opgelost (of eerder, als volgens NVIDIA een dergelijk geschil niet binnen 60 dagen kan worden opgelost), stemmen zowel de Klant als NVIDIA erin toe het geschil (met uitzondering van vorderingen van NVIDIA voor schadeloosstelling of een andere billijke vrijstelling) op te lossen door middel van bindende arbitrage door een arbitragedeskundige van Judicial Mediation and Arbitration Services ('JAMS') in Santa Clara, Californië volgens de optionele arbitrageprocedures die op dat moment van kracht zijn voor JAMS, behalve voor zover bepaald in deze overeenkomst. De arbitrage zal worden uitgevoerd in Santa Clara County, Californië (of het dichtstbijzijnde JAMS-kantoor in de buurt van Santa Clara County), tenzij de Klant een hoorzitting aanvraagt in zijn of haar woonplaats of indien de Klant en NVIDIA anders overeenkomen. Niets in dit gedeelte belet een van beide partijen om, indien nodig, schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of een andere billijke vrijstelling van de rechtbank om feitelijke of dreigende inbreuk op of onrechtmatig gebruik of schending van de gegevensbeveiliging van die partij, de intellectueel eigendomsrechten of andere eigendomsrechten te voorkomen. Indien deze overeenkomst om welke reden dan ook niet van toepassing is voor arbitrage op een Geschil en het Geschil als gevolg daarvan in de rechtbank wordt beslecht, wordt het Geschil exclusief ingediend bij de federale rechtbank van Santa Clara County, Californië.

Verklaring van afstand van groepsgeding en juryrechtspraak. ALLE VORDERINGEN DIENEN AFZONDERLIJK DOOR EEN INDIVIDU TE WORDEN INGEDIEND EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN VERMEENDE GROEP OF ALS VERTEGENWOORDIGER VAN EEN EISER. DEZE VERKLARING VAN AFSTAND IS VAN TOEPASSING OP GROEPSARBITRAGE TENZIJ EEN DERGELIJKE ARBITRAGE NODIG IS OM DE VERKLARING VAN AFSTAND VAN EEN GROEPSGEDING UIT TE VOEREN OF IN HET GEVAL DAT GROEPSARBITRAGE UITDRUKKELIJK IS AANVAARD DOOR NVIDIA. DE KLANT STEMT ERMEE IN DAT DOOR ACCEPTATIE VAN DEZE LICENTIE DE KLANT EN NVIDIA AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING.

Recht om af te zien van arbitrage. DE KLANT HEEFT HET RECHT AF TE ZIEN VAN DE HIERBOVENGENOEMDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSGEDING EN JURYRECHTSPRAAK VAN DEZE LICENTIE DOOR NVIDIA 30 DAGEN VOOR AANVANG VAN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ONDER DEZE LICENTIE HIERVAN SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE TE STELLEN. DERGELIJKE SCHRIFTELIJKE KENNNISGEVINGEN DIENEN TE WORDEN GESTUURD T.A.V.: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051 EN MOETEN HET VOLGENDE BEVATTEN: (1) DE NAAM VAN DE KLANT, (2) HET ADRES VAN DE KLANT, (3) VERWIJZING NAAR DE GEFORCE-SOFTWARE WAAROP DE KENNISGEVING BETREKKING HEEFT EN (4) EEN DUIDELIJKE VERKLARING WAARIN DE KLANT AANGEEFT GEEN GESCHILLEN TE WILLEN OPLOSSEN VIA ARBITRAGE EN WAARUIT NALEVING BLIJKT VAN DE MOGELIJKHEID OM BINNEN 30 DAGEN VAN ARBITRAGE AF TE ZIEN.

6. GEEN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Geen garanties. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT DE SOFTWARE AANGEBODEN 'ZOALS DEZE IS' EN WIJZEN NVIDIA EN DIENS LEVERANCIERS ALLE SOORTEN GARANTIES AF, EXPLICIET, IMPLICIET OF VAN RECHTSWEGE, MET BETREKKING TOT OF TEN GEVOLGE VAN DE SOFTWARE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN NIET-INBREUK. Zonder het voorgaande te beperken is alleen de Klant verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren dat de SOFTWARE die hij of zij ontvangt en installeert de juiste versie is voor zijn of haar grafische kaart, besturingssysteem en computerhardware.

6.2 Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN NVIDIA OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS NVIDIA IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NVIDIA ALS GEVOLG VAN DEZE LICENTIE HOGER DAN HET NETTOBEDRAG DAT AAN NVIDIA IS BETAALD VOOR HET GEBRUIK DOOR DE KLANT VAN DE BETREFFENDE SOFTWARE WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOEPASSING IS OF 10 AMERIKAANSE DOLLAR ($ 10,00) INDIEN NVIDIA GEEN VERGOEDING HEEFT ONTVANGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DOOR DE KLANT.

7. SYSTEEMUPDATES

De Klant erkent hierbij en stemt ermee in dat de SOFTWARE toegang heeft tot informatie over het systeem van de Klant en deze informatie bijwerkt, verzamelt en configureert om het systeem te optimaliseren voor gebruik van de SOFTWARE. Voor zover de Klant de SOFTWARE gebruikt, stemt de Klant in met al het voorgaande en verklaart hij of zij dat hij of zij het recht heeft dergelijke instemming te verlenen. Daarnaast stemt de Klant ermee in dat alleen de Klant verantwoordelijk is voor het maken van de juiste gegevensback-ups en herstelpunten op het systeem van de Klant en dat NVIDIA niet verantwoordelijk is voor enige schade of enig verlies op een dergelijk systeem (inclusief verlies van gegevens of toegang) die voortkomt uit of betrekking heeft op (a) wijzigingen in de configuratie, instellingen van de toepassing, omgevingsvariabelen, registers, stuurprogramma's, BIOS of andere kenmerken van het systeem (of onderdelen daarvan) als gevolg van gebruik van de SOFTWARE; of (b) de installatie van de SOFTWARE of softwarepatches van derden via de updateservice van NVIDIA. De SOFTWARE bevat mogelijk koppelingen naar websites en diensten. NVIDIA raadt aan dat de Klant de privacyverklaringen doorneemt op dergelijke websites en diensten die de Klant bezoekt, zodat de Klant begrijpt hoe zijn of haar persoonlijke gegevens mogelijk worden verzameld, gebruikt en gedeeld. NVIDIA is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of praktijken van websites en diensten die door andere bedrijven of organisaties worden beheerd.

Registratie en gegevens van klanten. De Klant verklaart dat de gegevens die hij of zij heeft verstrekt met betrekking tot de registratie van de SOFTWARE volledig en juist zijn. Voor zover de Klant persoonlijke gegevens aan NVIDIA tijdens de registratie of anderszins verstrekt, erkent de Klant tevens dat dergelijke informatie wordt verzameld, wordt gebruikt en openbaar wordt gemaakt door NVIDIA overeenkomstig het privacybeleid van NVIDIA, dat beschikbaar is op https://www.nvidia.com/nl-nl/about-nvidia/privacy-policy/. Indien de Klant niet wil dat de SOFTWARE systeemupdates levert zoals beschreven in deze paragraaf 7, dient hij of zij 'Automatisch controleren op updates' op het tabblad 'Voorkeuren' van het toepasselijke configuratiescherm van de SOFTWARE van NVIDIA uit te schakelen.

8. DIVERSE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze LICENTIE niet consistent is met of niet volledig kan worden gehandhaafd door de wet, wordt de bepaling beperkt voor zover dat nodig is om consistent te zijn met en volledig te kunnen worden uitgevoerd onder de wetgeving. Deze LICENTIE is de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangt alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten en afspraken met betrekking tot dit onderwerp. Deze LICENTIE mag alleen schriftelijk worden gewijzigd na ondertekening van een bevoegde ambtenaar van NVIDIA. De Klant stemt ermee in dat hij of zij de SOFTWARE niet verzendt, overbrengt of exporteert naar een ander land, of de SOFTWARE gebruikt op een manier die verboden is door het Amerikaanse Bureau of Industry and Security of door toepasselijke exportwetten, -beperkingen of -bepalingen.