Licentie voor het gebruik van NVIDIA-software door klanten

BELANGRIJKE OPMERKING -- LEES AANDACHTIG DOOR: deze licentie voor het gebruik van NVIDIA-software door klanten ('LICENTIE') is de overeenkomst voor het gebruik van de software van NVIDIA Corporation en haar dochterondernemingen ('NVIDIA') die hier kan worden gedownload, inclusief computersoftware en bijbehorend materiaal ('SOFTWARE'). Door de SOFTWARE te downloaden, te installeren, te kopiëren of anderszins te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van deze LICENTIE. Als u niet instemt met de voorwaarden van deze LICENTIE, dient u de SOFTWARE niet te downloaden.

OVERWEGINGEN

    Voor het gebruik van producten van NVIDIA zijn drie elementen vereist: de SOFTWARE, de hardware op een grafische kaart en een personal computer. De SOFTWARE is beveiligd door auteursrechtwetgeving en internationale auteursrechtverdragen, en door andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten. De SOFTWARE wordt niet verkocht en is uitsluitend bedoeld voor gebruik, in overeenstemming met de voorwaarden van dit document. De hardware is beveiligd door verschillende patenten en wordt verkocht. Deze LICENTIE biedt echter geen dekking voor de verkoop, omdat de hardware niet noodzakelijk als pakket met de SOFTWARE wordt verkocht. In deze LICENTIE worden uitsluitend de voorwaarden van de SOFTWARELICENTIE beschreven.

1. DEFINITIES

    1.1 Klant. Onder Klant wordt verstaan de entiteit die of het individu dat de SOFTWARE downloadt.

2. TOEKENNING VAN LICENTIE

    2.1 Rechten en beperkingen van de toekenning. NVIDIA verleent de Klant hierbij het volgende niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de SOFTWARE te gebruiken, met de volgende beperkingen:

        2.1.1 Rechten. De Klant mag meerdere kopieën van de SOFTWARE installeren en gebruiken op een gedeelde computer of tegelijk op verschillende computers, en meerdere back-upkopieën van de SOFTWARE maken, uitsluitend voor gebruik door de Klant in de Onderneming van de Klant. 'Onderneming' betekent individueel gebruik door de Klant of een juridische entiteit (zoals een vennootschap of universiteit) en de dochterondernemingen waarvan deze voor meer dan vijftig percent (50%) eigenaar is.

        2.1.2 Uitzondering voor Linux/FreeBSD. Ongeacht de voornoemde voorwaarden van paragraaf 2.1.1 is de SOFTWARE exclusief ontwikkeld voor gebruik op Linux- of FreeBSD-besturingssystemen of op andere besturingssystemen die zijn afgeleid van de broncode van deze besturingssystemen. De SOFTWARE mag worden gekopieerd en geherdistribueerd, op voorwaarde dat de binaire bestanden hiervan op geen enkele wijze zijn gewijzigd (met uitzondering van het uitpakken van gecomprimeerde bestanden).

        2.1.3 Beperkingen.

            Geen reverse engineering. Het is de Klant niet toegestaan de SOFTWARE te decompileren, te ontmantelen of reverse engineering erop toe te passen, noch te trachten de broncode op enige andere manier te herleiden.

            Geen scheiding van onderdelen. De SOFTWARE wordt als één enkel product in licentie gegeven. De onderdelen mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één computer, noch op andere wijze afzonderlijk van elkaar worden gebruikt.

            Geen verhuur. De Klant mag de SOFTWARE niet verhuren of leasen aan iemand anders.

3. BEËINDIGING

    Deze LICENTIE wordt automatisch beëindigd als de Klant een van deze voorwaarden niet naleeft. In dat geval dient de Klant alle kopieën van de SOFTWARE, inclusief alle onderdelen, te vernietigen.

    Defensieve opschorting. Indien de Klant een rechtszaak start of deelneemt aan een rechtszaak tegen NVIDIA, is het NVIDIA naar eigen goeddunken toegestaan om alle licentieverleningen en alle andere rechten die zijn verstrekt ingevolge deze LICENTIE op te schorten of te beëindigen zolang de rechtszaak aanhangig is.

4. AUTEURSRECHT

De auteursrechten en andere eigendomsrechten in en met betrekking tot de SOFTWARE (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's, animaties, video's, audio, muziek, tekst en andere informatie in de SOFTWARE), het bijbehorende drukwerk en alle kopieën van de SOFTWARE zijn eigendom van NVIDIA of haar leveranciers. De SOFTWARE is beveiligd door auteursrechtwetgeving en internationale verdragsbepalingen. Dienovereenkomstig is de Klant verplicht om de SOFTWARE te behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, behalve voor zover anderszins toegestaan krachtens deze LICENTIE en dat er één kopie van de SOFTWARE mag worden gemaakt, uitsluitend voor archiverings- of back-updoeleinden.

5. TOEPASSELIJK RECHT

    Deze LICENTIE wordt geacht te zijn gemaakt in en te zijn opgesteld conform de wetten van de staat Delaware. Er wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor roerende zaken.

6. GEEN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

    6.1 Geen garanties. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT DE SOFTWARE AANGEBODEN 'ZOALS DEZE IS' EN WIJZEN NVIDIA EN DIENS LEVERANCIERS ALLE SOORTEN GARANTIES AF, EXPLICIET, IMPLICIET OF VAN RECHTSWEGE, MET BETREKKING TOT OF TEN GEVOLGE VAN DE SOFTWARE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN NIET-INBREUK. Zonder het voorgaande te beperken bent alleen u verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren dat de SOFTWARE die u ontvangt en installeert de juiste versie is voor uw grafische kaart, besturingssysteem en computerhardware.

    6.2 Geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN NVIDIA OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ENIGE ANDERE MATERIËLE SCHADE) DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS NVIDIA IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

7. SYSTEEMUPDATES

    7.1 De Klant erkent hierbij en stemt ermee in dat de SOFTWARE toegang heeft tot niet persoonlijk identificeerbare informatie over het systeem van de Klant en deze informatie bijwerkt, verzamelt en configureert om het systeem te optimaliseren voor gebruik van de SOFTWARE. Voor zover de Klant de SOFTWARE gebruikt, stemt de Klant in met al het voorgaande en verklaart hij of zij dat hij of zij het recht heeft dergelijke instemming te verlenen. Daarnaast stemt de Klant ermee in dat alleen de Klant verantwoordelijk is voor het maken van de juiste gegevensback-ups en herstelpunten op het systeem van de Klant en dat NVIDIA niet verantwoordelijk is voor enige schade of enig verlies op een dergelijk systeem (inclusief verlies van gegevens of toegang) die voortkomt uit of betrekking heeft op (a) wijzigingen in de configuratie, instellingen van de toepassing, omgevingsvariabelen, registers, stuurprogramma's, BIOS of andere kenmerken van het systeem (of onderdelen daarvan) als gevolg van gebruik van de SOFTWARE; of (b) de installatie van de SOFTWARE of softwarepatches van derden via de updateservice van NVIDIA. De SOFTWARE bevat mogelijk koppelingen naar websites en diensten. We raden u aan de privacyverklaringen door te nemen op dergelijke websites en diensten die u bezoekt, zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens mogelijk worden verzameld, gebruikt en gedeeld. NVIDIA is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of praktijken van websites en diensten die door andere bedrijven of organisaties worden beheerd.

    7.2 Registratie en gegevens van klanten. De Klant verklaart dat de niet persoonlijk identificeerbare gegevens die hij of zij heeft verstrekt met betrekking tot de registratie van de SOFTWARE volledig en juist zijn. De Klant erkent tevens dat NVIDIA van tijd tot tijd dergelijke informatie over de Klant en/of het systeem van de Klant kan verzamelen, kan gebruiken en openbaar kan maken in verband met de SOFTWARE in overeenstemming met het privacybeleid van NVIDIA, beschikbaar op https://www.nvidia.com/nl-nl/about-nvidia/privacy-policy/. Indien de Klant niet wil dat de SOFTWARE systeemupdates levert zoals beschreven in deze paragraaf 7, dient hij of zij 'Automatisch controleren op updates' op het tabblad 'Voorkeuren' van het toepasselijke configuratiescherm van de SOFTWARE van NVIDIA uit te schakelen.

8. DIVERSE BEPALINGEN

    Indien enige bepaling van deze LICENTIE niet consistent is met of niet volledig kan worden gehandhaafd door de wet, wordt de bepaling beperkt voor zover dat nodig is om consistent te zijn met en volledig te kunnen worden uitgevoerd onder de wetgeving. Deze LICENTIE is de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangt alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten en afspraken met betrekking tot dit onderwerp. Deze LICENTIE mag alleen schriftelijk worden gewijzigd na ondertekening van een bevoegde ambtenaar van NVIDIA. De Klant stemt ermee in dat hij of zij de SOFTWARE niet verzendt, overbrengt of exporteert naar een ander land, of de SOFTWARE gebruikt op een manier die verboden is door het Amerikaanse Bureau of Industry and Security of door exportwetten, -beperkingen of -bepalingen.