Warunki subskrypcji GeForce NOW

Prosimy zapoznać się z poniższymi warunkami członkostwa NVIDIA dla usługi GeForce NOW („GFN”).

Niniejsze warunki członkostwa mogą przyjąć wyłącznie osoby pełnoletnie w kraju użytkowania GFN. Osoby niepełnoletnie powinny poprosić rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażenie zgody na niniejsze warunki członkostwa. Osoby niepełnoletnie lub nieakceptujące niniejszych warunków nie powinny korzystać z GFN.

I. CZŁONKOSTWO

a. Członkostwo w GFN. Płatny plan członkostwa GFN, który może rozpocząć się od bezpłatnego okresu obowiązującego dla uprawnionych użytkowników, będzie przedłużany automatycznie na kolejne cykle rozliczeniowe, chyba że użytkownik przejdzie na bezpłatny plan członkowski. Bezpłatny plan członkowski GFN będzie automatycznie przedłużany na kolejne cykle, dopóki plan członkowski będzie dostępny. Płatne i bezpłatne plany członkostwa mogą ulec zmianie i wypowiedzeniu zgodnie z niniejszymi warunkami członkostwa oraz warunkami korzystania z GeForce NOW.

Digital River, działając jako zarejestrowany sprzedawca, obciąży użytkownika aktualną opłatą członkowską za kolejny cykl rozliczeniowy planu członkowskiego, posługując się obowiązującą i zaakceptowaną metodą płatności, którą należy podać, kiedy jest to wymagane do korzystania z GFN („Metoda Płatności”), i którą użytkownik może okresowo aktualizować. Na przykład, miesięczna opłata członkowska jest rozliczana w około 30-dniowych cyklach (zależnie od liczby dni miesiąca objętego cyklem rozliczeniowym), a sześciomiesięczna w około 180-dniowych cyklach (zależnie od liczby dni miesięcy objętych cyklem rozliczeniowym).

Aby zarządzać swoim planem członkostwa, sprawdzić datę następnego cyklu rozliczeniowego lub zaktualizować metodę płatności, należy zalogować się na konto NVIDIA na stronie account.nvidia.com lub https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce-now/. Można zmienić swój plan członkostwa, logując się na swoje konto NVIDIA. Zapisanie zmiany może potrwać do 24 godzin zanim pojawi się ona na koncie użytkownika. Aby zmiany zaczęły obowiązywać w następnym cyklu rozliczeniowym, należy zaktualizować dane co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem następnego cyklu rozliczeniowego.

b. Plany członkostwa. NVIDIA może oferować kilka planów członkostwa lub promocji GFN zawierających różniące się warunki oraz ograniczenia, przestać w dowolnym momencie akceptować nowych użytkowników oraz zmienić lub rozwiązać plan członkostwa oraz promocję. Każdy plan członkostwa będzie miał swoje własne funkcje, sprawdź je na stronie https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce-now/. Poniżej podano definicje najważniejszych z nich:

  • i. Dostęp standardowy i podstawowe rodzaje konfiguracji. Członkowie posiadający dostęp standardowy zostaną umieszczeni w kolejce za członkami płacącymi i będą mieli dostęp do serwerów GTX 1060 GPU zależnie od dostępnej pojemności. Członkowie ci mogą doświadczać różnych okresów oczekiwania na grę w zależności od liczby użytkowników i dostępności serwerów GFN w ich regionie.
  • ii. Dostęp priorytetowy i konfiguracja premium. Tacy członkowie będą mieli  priorytetowy dostęp do serwerów GFN RTX 2080 lub GTX 1080 GPU w swoim regionie, przesuwając się na przód kolejki w celu uzyskania szybszego dostępu do serwera GFN. W rzadkich przypadkach, w których konfiguracje gry RTX 2080 / GTX 1080 okażą się niedostępne, członkowie priorytetowi otrzymają dostęp do kolejnej dostępnej konfiguracji podstawowej.
  • iii. Dostęp wyłączny  i najlepsze rodzaje konfiguracji. Członkowie będą mieli wyłączny dostęp do najbardziej wydajnych serwerów GFN, które są zwykle konfiguracjami gier typu RTX 4080 lub RTX 3080 w zależności od dostępności. W rzadkich przypadkach, w których konfiguracje gry RTX 4080 oraz RTX 3080 okażą się niedostępne, członkowie najlepszych rodzajów konfiguracji otrzymają dostęp priorytetowy do serwerów RTX 2080.
  • iv. Sesje jednogodzinne. Bezpłatni członkowie mają sesje trwające do 1 godziny. Po wygaśnięciu bieżącej sesji członkowie ci mogą ponownie dołączyć do kolejki ze standardowym dostępem (patrz wyżej). Nie ma ustalonego limitu, ile razy członek może rozpocząć nową sesję w ciągu doby, z zastrzeżeniem standardowych warunków dostępu.
  • v. Sesja wydłużona. Członkowie priorytetowi mają wydłużone sesje trwające do 6 godzin. Członkowie najlepszych konfiguracji mają wydłużone sesje trwające do 8 godzin. Po wygaśnięciu bieżącej sesji członkowie ci mogą rozpocząć nową sesję z tym samym dostępem priorytetowym lub wyłącznym, który został określony powyżej.
  • vi. RTX włączone. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, z chmury. Dostępne tylko w niektórych grach.
  • vii. Rozdzielczość. Rzeczywista rozdzielczość może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj urządzenia, jakość sieci, wybrana gra i rodzaj GPU.

viii. Ilość klatek (FPS). Rzeczywista ilość klatek może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj urządzenia, jakość sieci, wybrana gra i rodzaj GPU.

Warunki określonych planów członkostwa i promocji zostaną podane podczas rejestracji lub w innych komunikatach przekazywanych użytkownikowi. Bezpłatny okres użytkowania może być oferowany przed pierwszym przypadkiem obciążenia w niektórych płatnych planach członkowskich i jest ograniczony do jednego na każde gospodarstwo domowe. W lokalizacji lub języku użytkownika mogą nie być dostępne wszystkie plany członkostwa lub promocje. NVIDIA, według własnego uznania, zadecyduje o tym, czy użytkownik kwalifikuje się do planu członkostwa lub promocji, a także czy plany i promocje można łączyć. Opłaty standardowe będą obowiązywać po zakończeniu promocji lub w przypadku przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania z promocji. Szczegółowe informacje dotyczące planu członkostwa można znaleźć logując się na swoje konto NVIDIA na stronie account.nvidia.com lub https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce-now/.

Jeśli użytkownik nie zmieni swojego planu członkostwa  przed końcem bezpłatnego okresu użytkowania, naliczanie opłat członkowskich rozpocznie się i będzie automatycznie przedłużane w oparciu o cykl rozliczeniowy planu członkostwa powiązany z kontem użytkownika na końcu bezpłatnego okresu użytkowania. Gwoli jasności, dozwolone korzystanie z bezpłatnego planu członkostwa nie spowoduje naliczenia opłat.

W planie członkostwa w GFN, firma NVIDIA wynajmuje użytkownikowi wirtualny komputer do gier, a jego obowiązkiem jest posiadanie wystarczających praw do korzystania z treści (tj. gier wideo innych firm lub treści do pobrania). Niektóre treści mogą działać tylko na niektórych typach urządzeń. Nie wszystkie posiadane treści mogą być użyte podczas przesyłania strumieniowego z GFN. Treści zakupione w sklepie cyfrowym na GFN mogą nie być dostępne do przesyłania strumieniowego z GFN. Dostępność treści w GFN może się zmieniać w czasie, na przykład: mogą ulec zmianie warunki dostawców usług lub wydawców gier, treści mogą być niedostępne w równym stopniu lub w niektórych lokalizacjach geograficznych albo językach, oraz treści, które były wcześniej dostępne w GFN (w tym zapisane gry użytkownika), mogą stać się później niedostępne. Po otrzymaniu treści, zarówno za pośrednictwem GFN, jak i w inny sposób, dostawca treści może wymagać zaakceptowania swoich warunków, otwarcia konta użytkownika, albo też może naliczyć opłatę za otrzymane treści.

c. Zmiana planu członkostwa. Użytkownik może zmienić swój plan członkostwa, w tym zmienić opłaty za członkostwo, logując się na swoje konto NVIDIA na stronie account.nvidia.com lub https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce-now/. Zapisanie zmiany może potrwać do 24 godzin zanim pojawi się ona na koncie użytkownika. Aby zmiany weszły w życie w następnym cyklu rozliczeniowym, należy zaktualizować dane na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem następnego cyklu rozliczeniowego.

W przypadku przejścia na bezpłatny plan członkostwa w środku cyklu rozliczeniowego, płatny plan członkostwa będzie obowiązywał do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego, a następnie zostanie przekształcony w bezpłatny plan członkostwa.

Użytkownik może usunąć swoje konto NVIDIA w dowolnym momencie. Przestanie jednak wtedy otrzymywać usługi i usunie dostęp do płatnych lub bezpłatnych planów członkostwa oraz przerwie lub zakończy inne usługi powiązane z jego kontem NVIDIA. Dowiedz się więcej o tym, jak usunąć konto NVIDIA, odwiedzając stronę NVIDIA Privacy Center.

II. FAKTUROWANIE

a. Kwota faktury. Opłata członkowska GFN za płatny plan członkowski będzie naliczana (i) na początku cyklu rozliczeniowego, według aktualnej wówczas ceny, z wyjątkiem okresu bezpłatnego użytkowania, w oparciu o datę rozpoczęcia planu członkostwa lub (ii) w chwili, gdy NVIDIA zrealizuje zamówienie użytkownika w przypadku posiadania planu członkostwa, który można wstępnie zamówić, z wyjątkiem wszelkich okresów bezpłatnego korzystania z usługi i w oparciu o cenę obowiązującą w momencie złożenia wstępnego zamówienia chyba że użytkownik przejdzie na plan bezpłatnego członkostwa. Termin „fakturowanie” oznacza obciążenie, debet lub inne rozliczenie płatności według Metody Płatności użytkownika. Jeśli użytkownik złożył wstępne zamówienie planu członkostwa, może je anulować w każdej chwili, ale przed realizacją zamówienia przez NVIDIA, i nie zostanie wtedy obciążony kwotą członkostwa , zanim zacznie ono obowiązywać.

NVIDIA wskaże, w których krajach podatek VAT jest wliczony w cenę planu członkostwa. Z wyjątkiem krajów, w których podatek VAT jest wliczony w cenę planu członkostwa, ceny nie uwzględniają żadnych podatków, ceł ani innych podobnych opłat, które użytkownik zobowiązany jest pokryć. NVIDIA zastrzega sobie prawo regulacji cen planu członkostwa w dowolnym momencie, według własnego wyboru. Zmiany cen zaczną obowiązywać po otrzymaniu powiadomienia e-mailem, ale nie wcześniej niż w następnym cyklu rozliczeniowym, a zmiany stawek podatkowych zaczną obowiązywać natychmiast, chyba, że niniejsze warunki członkostwa stanowią inaczej.

b. Autoryzacja fakturowania. Rozpoczynając płatny plan członkostwa w GFN i wskazując Metodę Płatności, użytkownik upoważnia firmę Digital River, działającą jako zarejestrowany sprzedawca, do pobierania odpowiedniej opłaty członkowskiej przy każdym cyklu rozliczeniowym, według aktualnej wówczas ceny oraz wszelkich innych opłat, które użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z GFN, takich jak podatki lub możliwe opłaty transakcyjne obowiązujące w ramach jego Metody Płatności do zapłaty w postaci jednego lub kilku obciążeń.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kwota faktury w każdym cyklu rozliczeniowym może być różna ze względu na zmiany cen lub podatków, promocje, zmiany w planie członkostwa lub ograniczenia kalendarzowe, jak wyjaśniono w punkcie „Termin fakturowania” poniżej.

NVIDIA może autoryzować Metodę Płatności użytkownika w związku z oczekiwanymi opłatami za członkostwo lub świadczone usługi. NVIDIA może autoryzować obciążanie w danej Metodzie Płatności na różne sposoby, w tym autoryzować je z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego za świadczone usługi zaraz po rejestracji użytkownika. W niektórych przypadkach dostępne saldo lub limit kredytowy mogą zostać zmniejszone o kwotę autoryzacji w okresie bezpłatnego użytkowania.

c. Termin fakturowania. Digital River, działając jako zarejestrowany sprzedawca, automatycznie obciąża Metodę Płatności na początku cyklu rozliczeniowego, początkowo przed lub w dniu rozpoczęcia płatnego planu członkostwa, a następnie zwykle przed lub w dniu kalendarzowym odpowiadającym okresowi rozliczeń płatnego planu członkostwa, z wyjątkiem bezpłatnego okresu użytkowania związanego z płatnym planem członkostwa. NVIDIA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu fakturowania, w szczególności ze względu na różnice stref czasowych, ograniczenia kalendarza lub jeśli Metoda Płatności użytkownika nie została ustalona. Przykład ograniczenia kalendarzowego: jeśli użytkownik uruchomi miesięczny płatny plan członkostwa 31 stycznia, jego pierwszy cykl rozliczeniowy rozpocznie się w tym samym dniu, czyli 31 stycznia; następne rozliczenie będzie miało miejsce 28 lutego, a metoda płatności zostanie obciążona przed tymi datami. Aby sprawdzić aktualną datę rozliczenia, należy wejść na stronę account.nvidia.com i zalogować się na swoje konto.

d. Karty upominkowe dla członków. Karty upominkowe można wykorzystać przez określoną liczbę miesięcy i na określonym poziomie członkostwa, jeśli są dostępne jako metoda płatności tylko w ramach określonych płatnych planów członkostwa w NVIDIA GFN. W przypadku zakupu karty upominkowej odpowiednia kwota zostanie obciążona w całości. W momencie jej realizacji jej posiadacz musi mieć konto w GeForce NOW i przez określoną liczbę miesięcy będzie otrzymywać takie same korzyści z członkostwa, jak członkowie GFN opłacający miesięcznie swoje składki członkowskie na określonym poziomie członkostwa. Karty upominkowe są dostępne jedynie w niektórych regionach, w których sprzedawane są miesięczne płatne plany członkostwa NVIDIA, które są okresowo aktualizowane. Karta upominkowa nie jest kartą kredytową ani debetową, nie można jej ponownie doładować ani wymienić na gotówkę, chyba że wymaga tego prawo. Zabezpiecz swoją kartę upominkową. W przypadku jej zgubienia, kradzieży lub użycia bez upoważnienia nie zostanie ona wymieniona na nową. Karty upominkowe można zrealizować tylko raz, w całości i nie można ich udostępniać między kontami GeForce NOW. Posiadacz karty upominkowej zobaczy okres obowiązywania odpowiedniego planu członkostwa przedłużony o pełną liczbę miesięcy ważności karty upominkowej po jej realizacji na stronie swojego konta dostępnej poprzez stronę ustawień w aplikacji GeForce NOW.

e. Digital River. Digital River jest zarejestrowanym sprzedawcą NVIDIA, w tym sprzedawcą kart upominkowych. Wszystkie transakcje z Digital River podlegają Warunkom sprzedaży i Polityce prywatności tej firmy. NVIDIA wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie transakcje, a użytkownik wyraża zgodę, aby wyłączne środki zadośćuczynienia w odniesieniu do takich transakcji (w tym opłaty GFN i opłaty bankowe) pochodziły od Digital River lub były uzyskiwane za jej pośrednictwem. Jeśli transakcja użytkownika z Digital River nie powiedzie się, NVIDIA nie zrealizuje zakupu albo może natychmiast zakończyć korzystanie z GFN.

f. Brak zwrotów. PŁATNOŚCI NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI I NIE MA ZWROTÓW ANI KREDYTÓW ZA OKRESY CZĘŚCIOWEGO UŻYWANIA. Jeśli NVIDIA zakończy korzystanie z usługi zgodnie z warunkami korzystania z GeForce NOW, korzystanie z GFN może zakończyć się natychmiast i żadne zapłacone opłaty członkowskie nie zostaną zwrócone; po zakończeniu bieżącego cyklu obciążeń NVIDIA przestanie wysyłać faktury do użytkownika. Jeśli okaże się, że NVIDIA zapewnia zwrot, zniżkę lub inną rekompensatę, decyzja, kwota i forma takich korzyści będą leżeć w gestii NVIDIA. Jeśli użytkownik otrzymał zwrot, zniżkę lub inną rekompensatę, nie oznacza to, że otrzyma je ponownie, nawet w podobnych okolicznościach.

g. Metoda Płatności. Aby zmienić Metodę Płatności, należy zalogować się na konto NVIDIA na stronie: account.nvidia.com lub https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce-now/. Zmiany metody płatności, takie jak aktualizacja karty kredytowej, dokonane poza portalem konta NVIDIA, mogą nie zostać automatycznie wykazane na koncie NVIDIA użytkownika. Jeśli płatność nie zostanie pomyślnie pobrana z powodu wygaśnięcia konta, niewystarczających środków lub innych przyczyn, a użytkownik nie zmieni informacji o metodzie płatności ani swojego planu członkostwa na portalu konta NVIDIA (patrz sekcja „Zmiana planu członkostwa”), będzie nadal odpowiedzialny za zapłatę niepobranych kwot i upoważni NVIDIA lub Digital River do dalszego obciążania Metody Płatności, która może być aktualizowana. Może to spowodować zmianę terminów płatności. NVIDIA lub Digital River może zaktualizować Metodę Płatności posługując się informacjami dostarczonymi przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych, a użytkownik wyraża zgodę na dalsze pobieranie opłaty członkowskiej z użyciem zaktualizowanej Metody Płatności. W przypadku niektórych Metod Płatności wystawca Metody Płatności może naliczyć opłatę za transakcję zagraniczną lub inne opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług płatniczych.

III. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW CZŁONKOSTWA

Jeśli usługi GFN są świadczone w połączeniu z planami członkostwa NVIDIA, powyższe warunki członkostwa są włączone i stanowią integralną część warunków użytkowania GeForce NOW w NVIDIA Corporation.

Usługi GFN są również dostępne w niektórych lokalizacjach u partnerów GFN Alliance, mających własne plany członkostwa, lecz te warunki członkostwa nie mają zastosowania do planów członkostwa GFN Alliance Partners (w stosownych przypadkach).

Warunki korzystania z GeForce NOW można znaleźć na stronie https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce-now/terms-of-use/.

(Obowiązują od 13 grudnia 2022 r.)