Warunki Korzystania

NVIDIA GeForce NOW, w tym powiązane oprogramowanie, materiały i usługi („GFN”), to dostępna na zasadzie subskrypcji usługa oparta na rozwiązaniu w chmurze, która umożliwia użytkownikom granie na urządzeniach podłączonych do Internetu za pośrednictwem wirtualnego komputera PC.

Niniejsze warunki stanowią umowę prawną między Tobą a firmą NVIDIA Corporation („NVIDIA”) dotyczącą korzystania z usługi GFN. Rejestrując się w usłudze GFN lub z niej korzystając potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz niniejsze warunki.

Niniejsze warunki mogą zaakceptować wyłącznie osoby uznawane za pełnoletnie w kraju, w którym używana jest usługa GFN. Jeśli użytkownik nie jest pełnoletni, musi poprosić rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażenie zgody na niniejsze warunki. Jeśli nie spełniasz warunku dotyczącego ograniczeń wiekowych lub jeśli nie akceptujesz wszystkich poniższych warunków, nie korzystaj z usługi GFN.

1. LICENCJA.

1.1. Udzielenie licencji. Z zastrzeżeniem niniejszych warunków, firma NVIDIA udziela użytkownikowi niekomercyjnej, osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i korzystanie z GFN w zakresie gamingu za pośrednictwem obsługiwanego urządzenia, w okresie świadczenia usług i z uwzględnieniem limitu jednej sesji na raz. Lista urządzeń kompatybilnych z usługą GFN dostępna jest na stronach internetowych NVIDIA.

1.2 Dostawcy usług GFN. Usługa GFN może być świadczona przez firmę NVIDIA lub partnera GFN Alliance, a strona świadcząca usługę określi szczegóły oferty, warunki i opłaty członkowskie dotyczące korzystania z usługi GFN, a także zasady dotyczące płatności. Wszystkie transakcje z Partnerem GFN Alliance są zawierane wyłącznie między Tobą a Partnerem GFN Alliance. NVIDIA wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie transakcje, a użytkownik zgadza się, że wszelkie spory dotyczące takich transakcji (w tym opłat za usługę GFN i opłat bankowych) są rozwiązywane przez lub za pośrednictwem Partnera GFN Alliance. Jeśli Twoja usługa GFN jest świadczona przez Partnera GFN Alliance, zgadzasz się, że firma NVIDIA i Partnerzy GFN Alliance będą dzielić się informacjami na temat korzystania z usługi GFN oraz uiszczania odpowiednich opłat.

1.3 Wydajność. Szereg czynników może wpływać na korzystanie z usługi GFN, bądź też może utrudniać lub zakłócać zdolność do rozpoczęcia albo dalszego korzystania z usługi GFN lub niektórych treści lub może spowodować utratę danych, takich jak zapisane stany gier, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za: (a) wszelkie czynniki lub okoliczności pozostające poza kontrolą firmy NVIDIA, w tym problemy z urządzeniem, łącznością, zaporą sieciową, dostawcami usług lub publicznym Internetem; (b) ograniczenia wynikające z rodzaju posiadanego urządzenia, lokalizacji, dostępnej przepustowość lub szybkości łącza internetowego. Ponadto, w niektórych przypadkach firma NVIDIA lub Partner GFN Alliance może zmniejszyć rozdzielczość i przepływność przesyłanych treści, aby zapewnić wyższy komfort korzystania z usługi; lub (c) inne przyczyny techniczne, błędy, nieoczekiwane wnioski o serwisowanie lub ograniczenia przepustowości.

2. TREŚĆ.

2.1 Treść. Firma NVIDIA lub Partner GFN Alliance udostępnia użytkownikowi wirtualny komputer PC do gier, a obowiązkiem użytkownika jest posiadanie odpowiednich praw do korzystania z danych treści (tj. gier wideo lub dodatków DLC (zawartość do pobrania) należących do stron trzecich). Niektóre treści mogą działać wyłącznie na niektórych typach urządzeń. Nie wszystkie treści, które posiada użytkownik, mogą być strumieniowane za pośrednictwem usługi GFN. Strumieniowanie w usłudze GFN niektórych treści zakupionych w sklepie internetowym GFN może być niemożliwe. Dostępność treści w usłudze GFN może się zmieniać, na przykład: warunki od dostawców usług lub wydawców gier mogą ulec zmianie, treści od firmy NVIDIA i Partnerów programu Alliance (wszędzie lub w niektórych regionach geograficznych, bądź wersjach językowych) mogą być niedostępne, jak również treści, które były wcześniej dostępne w usłudze GFN (w tym zapisane gry użytkownika) mogą stać się później niedostępne w usłudze GFN. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do treści (za pośrednictwem usługi GFN lub niezależnie), dostawca treści może wymagać od niego zaakceptowania swojego regulaminu, założenia konta użytkownika i/lub może naliczyć stosowną opłatę za dostęp do danych treści.

Od czasu do czasu, niektóre treści od firmy NVIDIA lub Partnera GFN Alliance mogą być udostępniane bezpłatnie dla wybranych użytkowników lub w niektórych regionach, na niektórych urządzeniach, w zależności od planu subskrypcji lub innych kryteriów promocji. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo oraz mogą ulec zmianie lub zakończyć się bez powiadomienia. Działania oraz transakcje (dotyczące między innymi ustawień treści, użycia, zakupów i powiązanych reklam) dokonywane są wyłącznie między użytkownikiem a dostawcą usług, nawet jeśli ich realizacja odbywa się za pośrednictwem usługi GFN. Firma NVIDIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, informacje, materiały, produkty lub usługi, które użytkownicy otrzymują od stron trzecich lub które przesyłają w celu korzystania z nich za pośrednictwem usługi GFN.

2.2 Treści dla różnych grup wiekowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach usługi GFN będzie miał dostęp do treści przeznaczonych dla różnych grup wiekowych i tylko od niego zależy, czy ustawi filtrowanie według kategorii wiekowych dla pozostałych użytkowników, którym udziela dostępu do usługi. Użytkownik musi przestrzegać przepisów dotyczących kategorii wiekowych obowiązujących w jego kraju.

2.3 Zarządzanie treścią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma NVIDIA ma prawo, ale nie jest zobowiązana do blokowania, monitorowania, skanowania lub przeglądania komunikacji lub treści przesyłanych za pośrednictwem usługi GFN oraz że firma NVIDIA zastrzega sobie prawo do zatrzymania komunikacji lub usunięcia treści w sposób opisany w punkcie 10. Firma NVIDIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści pochodzące od innych podmiotów (od użytkownika lub dostawców treści) i udostępniane z naruszeniem niniejszych warunków, niezależnie od tego, czy te są przesyłane do użytkownika, czy też przez niego.

3. OGRANICZENIA.

3.1 Użytkownik nie może korzystać z usługi GFN, ani przesyłać treści do usługi GFN w jakimkolwiek innym celu niż opisany w punkcie 1 powyżej lub w sposób niezgodny z prawem obowiązującym w miejscu korzystania z usługi.

3.2 Zabrania się kopiowania, sprzedawania, wynajmowania, udzielania podlicencji, przekazywania lub rozpowszechniania usługi GFN w jakimkolwiek zakresie, a także korzystania z usługi GFN w celach komercyjnych, do wydobywania wirtualnych przedmiotów, botowania lub hodowli, botowania postaci na wyższy poziom oraz do wydobywania kryptowalut.

3.3 Zabrania się odtwarzania kodu źródłowego, dekompilowania, dezasemblowania, modyfikowania, tworzenia produktów pochodnych lub usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek części usługi GFN.

3.4 Zabrania się niewłaściwego korzystania, zakłócania lub wykorzystywania serwerów GFN lub NVIDIA w celach nieautoryzowanych, bądź też podejmowania próby uzyskania dostępu do obszarów nieprzeznaczonych dla użytkownika albo pobierania oprogramowania lub materiałów nieprzeznaczonych dla użytkownika (w tym jakiegokolwiek wykorzystywania usługi GFN w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do witryn internetowych należących do stron trzecich), bądź też przesyłania na serwery NVIDIA jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (takiego jak wirusy, oprogramowanie typu drop dead device, trap, back door, worm i inne) albo utrudniania korzystania z usługi GFN innym użytkownikom.

4. PRZEDPREMIEROWE WERSJE USŁUGI I FUNKCJE.

Przedpremierowe funkcje lub wersje usługi GFN mogą być oznaczane jako „alpha”, „beta”, „zapowiedź” lub inaczej. Mogą nie być w pełni funkcjonalne, mogą zawierać błędy lub wady projektowe i mogą mieć zmniejszone lub różne standardy bezpieczeństwa, prywatności, dostępności i niezawodności w stosunku do komercyjnie udostępnianego oprogramowania, materiałów i usług firmy NVIDIA. Korzystanie z wersji przedpremierowej może powodować nieoczekiwane rezultaty, takie jak utrata możliwości użytkowania lub utrata danych. Użytkownik może korzystać z wersji przedpremierowych na własne ryzyko i w dowolnym momencie może przerwać ich użytkowanie.

5. WŁASNOŚĆ.

Usługa GFN i wszystkie prawa własności intelektualnej są i pozostaną wyłączną własnością firmy NVIDIA lub jej licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, firma NVIDIA zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły własności i środki ochrony prawnej w odniesieniu do usługi GFN. Użytkownik wyraża zgodę na współpracę z firmą NVIDIA i zobowiązuje się w uzasadnionych przypadkach dostarczać odpowiednich informacji w celu weryfikacji zgodności z niniejszymi warunkami.

6. AKTUALIZACJE.

Firma NVIDIA może zmienić, wstrzymać lub wycofać świadczenie usługi GFN w dowolnym zakresie lub w całości, a także zmienić lub usunąć dostępne funkcje, funkcjonalność, bądź treści (w tym również gry), a dalsze korzystanie z usługi GFN przez użytkownika uznaje się za akceptację takich zmian. Ponadto, użytkownik zgadza się na otrzymywanie automatycznych aktualizacji i/lub ulepszeń bez powiadomienia i zezwala firmie NVIDIA na ich pobranie oraz zainstalowanie na urządzeniu użytkownika. Usługa GFN może być chwilowo niedostępna lub spowolniona, gdy firma NVIDIA przeprowadza prace konserwacyjne lub dokonuje aktualizacji, a także w innych sytuacjach z przyczyn niezależnych od firmy NVIDIA.

7. DANE LOGOWANIA.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swoich danych logowania oraz za działania wynikające z użycia swojego konta. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić firmę NVIDIA o każdym stwierdzonym przez niego przypadku nieuprawnionego użycia konta NVIDIA.

8. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA.

Firma NVIDIA ma nadzieję, że korzystanie z usługi GFN będzie dla użytkowników przyjemne. Jednak w przypadku niektórych osób, korzystanie z usługi GFN (lub treści udostępnianych w ramach usługi GFN) może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo. Na przykład u bardzo niewielkiego odsetka osób mogą wystąpić napady padaczkowe lub omdlenia na skutek oddziaływania określonych wzorców świetlnych lub migających świateł. W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub objawów, takich jak (między innymi) zamroczenie, zawroty głowy, inny rodzaj dyskomfortu, ból lub obawy dotyczące zdrowia, należy zaprzestać korzystania z usługi GFN (lub treści udostępnianych w ramach usługi GFN) i w stosownych przypadkach skonsultować się z lekarzem. Użytkownik jest odpowiedzialny za podejmowane przez siebie decyzje dotyczące swojego zdrowia oraz korzystania z usługi GFN. Użytkownik zwalnia firmę NVIDIA z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki będące rezultatem tych decyzji.

9. OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM.

Usługa GFN może być oferowana w pakiecie lub w inny sposób może być do niej dołączane oprogramowanie innych firm, licencjonowane przez dostawcę firmy NVIDIA i/lub oprogramowanie typu open source udostępniane na podstawie licencji typu open source. Korzystanie z oprogramowania stron trzecich podlega postanowieniom licencyjnym stron trzecich, a w przypadku sprzeczności z niniejszymi warunkami obowiązują warunki stron trzecich.

10. WSTRZYMANIE/REZYGNACJA.

Firma NVIDIA może wstrzymać lub odebrać użytkownikowi prawo do korzystania z serwisu GFN lub udostępnianych w nim treści według własnego uznania jeśli (ale nie wyłącznie) użytkownik nie uiszcza odpowiednich opłat, jeżeli użytkownik nie przestrzega lub jeżeli firma NVIDIA ma uzasadnione podejrzenia, że użytkownik nie przestrzega niniejszego regulaminu lub narusza prawa innych osób, bądź obowiązujące przepisy.

Firma NVIDIA może badać przypadki naruszeń niniejszych warunków lub niewłaściwego korzystania z usługi GFN i może zgłaszać takie przypadki organom ścigania, organom regulacyjnym lub innym stronom.

Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po wypowiedzeniu, zachowają ważność po wypowiedzeniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

11. GROMADZENIE DANYCH.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z usługi GFN i w zależności od ustawień dotyczących prywatności, oprogramowanie GFN może uzyskiwać dostęp do danych i gromadzić je w celu: (a) prawidłowej konfiguracji i optymalizacji urządzenia, na którym oprogramowanie GFN jest zainstalowane; (b) dostarczania treści lub usługi za pośrednictwem oprogramowania GFN; (c) ulepszania produktów i usług NVIDIA; oraz (d) zapewniania automatycznych aktualizacji.

Aby poprawiać wydajność i jakość, z jaką usługa GFN strumieniuje gry na urządzenie użytkownika oraz aby uruchamiać i aktualizować oprogramowanie i materiały, firma NVIDIA będzie musiała przetwarzać dane systemowe, takie jak numery wersji oprogramowania, region geograficzny, prędkość Internetu, uruchamiane gry, dane sesji oraz informacje o systemie, takie jak rodzaj jednostki CPU i układu GPU, numer seryjny urządzenia oraz pamięć systemowa.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na udostępnianie danych technicznych ze swojego urządzenia, aby pomóc firmie NVIDIA w znajdowaniu i naprawianiu błędów lub poprawianiu jakości usług, będzie udostępniać informacje o urządzeniu, akcesoriach, oprogramowaniu (w tym o ustawieniach, użyciu i jakości działania) i wykorzystaniu funkcji, a także dzienniki błędów oraz informacje geograficzne. Jeśli użytkownik zgodzi się na otrzymywanie Rekomendacji, firma NVIDIA może informować go o grach, aplikacjach i nagrodach, z których może korzystać.

Jeśli usługa GFN jest świadczona użytkownikowi za pośrednictwem partnera GFN Alliance, firma NVIDIA może udostępniać dane dotyczące użytkowania i jakości partnerom GFN Alliance, aby mogli świadczyć usługi na wyższym poziomie.

Wszelkie dane będą gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez firmę NVIDIA zgodnie z polityką prywatności NVIDIA dostępną pod adresem https://www.nvidia.com/pl-pl/about-nvidia/privacy-policy/. Użytkownik może także w dowolnym momencie przejrzeć dane gromadzone przez usługę GFN i zmienić swoje ustawienia dotyczące prywatności, odwiedzając stronę privacy.nvidia.com.

Oprogramowanie GFN może zawierać odnośniki do witryn internetowych lub usług. Firma NVIDIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za witryny internetowe, produkty, usługi lub informacje udostępniane przez strony trzecie. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej lub usługi zarządzanej przez stronę trzecią, w tym (między innymi) partnerów GFN Alliance, robi to na własne ryzyko i rozumie, że niniejszy regulamin oraz polityka prywatności NVIDIA nie mają zastosowania. Firma NVIDIA zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności, dotyczącymi witryn internetowych i usług, z których użytkownik korzysta, aby zrozumieć, w jaki sposób mogą one gromadzić, wykorzystywać i udostępniać informacje.

12. BRAK GWARANCJI.

USŁUGA GFN JEST OFEROWANA „W STANIE, W JAKIM JEST””, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”. FIRMA NVIDIA WYŁĄCZA WSZELKĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI, ZARÓWNO SFORMUŁOWANĄ WYRAŹNIE, W SPOSÓB DOROZUMIANY, JAK I REGULAMINOWY, W TYM RÓWNIEŻ, LECZ NIE TYLKO, Z TYTUŁU GWARANCJI DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA W HANDLU, PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB OBROTU HANDLOWEGO. BEZ OGRANICZEŃ DLA POWYŻSZEGO, FIRMA NVIDIA NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO USŁUGI GFN BĘDZIE WOLNY OD ZAKŁÓCEŃ; ŻE USŁUGA GFN SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; ŻE USŁUGA GFN BĘDZIE DOSTĘPNA W DANYM MOMENCIE LUB LOKALIZACJI; ŻE WADY I BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE; ŻE KONKRETNE TREŚCI BĘDĄ DOSTĘPNE; LUB ŻE UŁSŁUGA GFN JEST WOLNA OD WIRUSÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

13. OGRANIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA NVIDIA I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB WTÓRNE SZKODY, ANI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DANYCH LUB UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, ANI ZA KOSZTY PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH, WYNIKAJĄCYCH Z LUB MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, BĄDŹ TEŻ UŻYTKOWANIEM LUB DZIAŁANIEM USŁUGI GFN, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, GWARANCYJNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM NIEDBALSTWA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NVIDIA I JEJ PARTNERÓW WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ POWIĄZANA NIE PRZEKROCZY SUMY OPŁAT PONIESIONYCH ZA UŻYTKOWANIE USŁUGI GFN W CIĄGU TRZECH MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE, KTÓRE DOPROWADZIŁO DO POWSTANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. CHARAKTER ZOBOWIĄZANIA LUB LICZBA ROSZCZEŃ LUB POZWÓW NIE MAJĄ WPŁYWU NA ZWIĘKSZENIE LUB WYDŁUŻENIE TEGO LIMITU. POWYŻSZE OGRANICZENIA POZOSTAJĄ W MOCY I MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI FIRMA NVIDIA LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI UPRZEDZENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD LUB JAKIEKOLWIEK ŚRODKI ZARADCZE NIE SPEŁNIAJĄ SWOJEGO ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w niniejszych warunkach stanowią zasadniczą podstawę umowy między stronami, a w przypadku braku takich wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności, warunki, w tym warunki gospodarcze, znacząco by się różniły.

14. PRAWO WŁAŚCIWE; ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Regulacje prawne. Niniejszy regulamin i wszelkie spory, które mogą powstać na jego tle lub w związku z korzystaniem z usługi GFN w handlu międzystanowym podlegają ustawie federalnej o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act) obok wewnętrznych praw stanu Delaware i Stanów Zjednoczonych, bez uwzględniania norm kolizyjnych. Przepisy zawarte w "Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów" nie mają zastosowania. Użytkownik akceptuje niniejsze warunki w wersji angielskiej, chyba że firma NVIDIA udostępniła mu inną wersję językową niniejszych warunków.

Arbitraż. W przypadku wszelkich roszczeń przeciwko firmie NVIDIA lub sporów dotyczących niniejszego regulaminu lub które mogą powstać w związku z korzystaniem z usługi GNF, użytkownik umożliwi firmie NVIDIA podjęcie próby rozwiązania powstałego sporu, kontaktując się z nią za pośrednictwem amerykańskiej poczty pod adresem NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051. W przypadku wszelkich sporów, które nie zostały rozwiązane w sposób nieformalny, zarówno użytkownik, jak i firma NVIDIA wyrażają zgodę na rozwiązanie sporu (z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń firmy NVIDIA o uzyskanie nakazu sądowego lub innego orzeczenia) w drodze wiążącego arbitrażu przed JAMS” - Judicial Mediation and Arbitration Services znajdujących się w hrabstwie Santa Clara, w Kalifornii, na podstawie Optional Expedited Arbitration Procedures, obowiązujących w danym momencie w JAMS, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie. Arbitraż zostanie przeprowadzony w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia (lub w biurze JAMS znajdującym się najbliżej hrabstwa Santa Clara), chyba że użytkownik złoży wniosek o osobiste przesłuchanie w miejscu zamieszkania, bądź użytkownik i firma NVIDIA zgodzą się postąpić inaczej. Żadna część niniejszego regulaminu nie uniemożliwi którejkolwiek ze stron dochodzenia nakazu sądowego lub innego równoważnego zadośćuczynienia w sądzie w jakiejkolwiek jurysdykcji, aby uniknąć rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa danych danej strony, praw własności intelektualnej lub innych praw własności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejsza umowa dotycząca arbitrażu nie znajdzie zastosowania do sporu, w wyniku czego spór będzie rozstrzygany na drodze sądowej zamiast na drodze arbitrażu, wówczas spór taki rozstrzygany będzie wyłącznie w stanowym lub federalnym sądzie zlokalizowanym w hrabstwie Santa Clara, w Kalifornii.

Pozew zbiorowy i rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ DOCHODZONE NA DRODZE INDYWIDUALNEJ. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE DOCHODZIŁ SWOICH ROSZCZEŃ W ROLI OSKARŻYCIELA LUB CZŁONKA ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH W JAKIMKOLWIEK POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB PRZEDSTAWICIELA. NINIEJSZE ZRZECZENIE ODNOSI SIĘ DO ARBITRAŻU NA DRODZE POZWU ZBIOROWEGO, CHYBA ŻE TAKI ARBITRAŻ JEST NIEZBĘDNY, ABY WYEGZEKWOWAĆ PRAWO DO REZYGNACJI Z UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM LUB FIRMA NVIDIA WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ NA POZEW ZBIOROWY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE AKCEPTUJĄC NINIEJSZY REGULAMIN, ZARÓWNO ON, JAK I FIRMA NVIDIA ZRZEKA SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO I UDZIAŁU W PROCESIE Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.

Prawo do rezygnacji. UŻYTKOWNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z POWYŻSZEGO ARBITRAŻU I PRAWA DO REZYGNACJI Z UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM/PROCESIE Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, INFORMUJĄC O TYM FIRMĘ NVIDIA NA PIŚMIE W CIĄGU 30 DNI OD ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA Z USŁUGI GFN. TAKIE PISEMNE POWIADOMIENIE POWINNO BYĆ WYSŁANE NA ADRES: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051 I POWINNO ZAWIERAĆ (1) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA, (2) ADRES UŻYTKOWNIKA, (3) ODNIESIENIE DO USŁUGI GFN, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE, (4) WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, ŻE KLIENT NIE CHCE DOCHODZIĆ SWOICH ROSZCZEŃ NA DRODZE ARBITRAŻU I AKCEPTUJE 30-DNIOWY TERMIN REZYGNACJI.

15. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik nie może na mocy prawa lub w inny sposób scedować lub przenieść niniejszych warunków lub jakichkolwiek praw przyznanych na mocy niniejszego regulaminu bez pisemnej zgody firmy NVIDIA. Niniejszy regulamin nie powoduje powstania żadnych praw beneficjenta będącego stroną trzecią.

W przypadku konieczności skontaktowania się przez firmę NVIDIA z użytkownikiem w kwestiach dotyczących usługi GFN lub treści, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej lub interfejsu oprogramowania i przyjmuje do wiadomości, że powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące korespondencji. Uwagi prawne lub inną korespondencję prosimy przesyłać na adres NVIDIA Corporation, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, Kalifornia 95051, Stany Zjednoczone, Attention: Legal.

Użytkownik może, ale nie musi, przekazywać firmie NVIDIA informacje lub sugestie dotyczące użytkowania, prośby o dodanie funkcji lub inne opinie dotyczące usługi GFN i udostępnianych treści, w tym sugestie dotyczące potencjalnych ulepszeń lub modyfikacji usługi GFN. W przypadku jakichkolwiek informacji zwrotnych, które użytkownik dobrowolnie podaje, niniejszym udziela firmie NVIDIA i jej podmiotom stowarzyszonym wieczystą, niewyłączną, ogólnoświatową, nieodwracalną licencję na użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, licencjonowanie, udzielanie sublicencji (dla wielu poziomów sublicencjobiorców) oraz rozpowszechnianie (z wykorzystaniem wielu poziomów dystrybutorów) bez uiszczania jakichkolwiek opłat licencyjnych. Firma NVIDIA zdecyduje, czy i jak odpowiedzieć na opinie oraz czy wykorzystać taką informację zwrotną do modyfikacji usługi GFN.

Akceptując niniejsze warunki, użytkownik potwierdza, że nie mieszka obecnie lub zazwyczaj w żadnym kraju lub regionie, który jest obecnie objęty embargiem przez USA i że nie ma innego zakazu (np. SDN, DPL) kontaktów z amerykańską firmą.

Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a firmą NVIDIA w sprawie usługi GFN. Jeśli okaże się, że którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie może być w pełni egzekwowane, takie postanowienie będzie interpretowane jako ograniczone do zakresu niezbędnego do zapewnienia zgodności z prawem i w pełni egzekwowalne, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Zrzeczenie się lub brak dochodzenia jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowi dalszej lub stałej rezygnacji z tego lub jakiegokolwiek innego prawa. O ile nie określono inaczej, środki zaradcze mogą się łączyć.

Firma NVIDIA może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszych warunkach. Nowe warunki będą publikowane przez firmę NVIDIA pod adresem https://www.nvidia.com/pl-pl/about-nvidia/nvidia-geforce-now-for-pc-terms-of-use. Zaktualizowane warunki będą obowiązywać po ich opublikowaniu. Prosimy o regularne przeglądanie warunków użytkowania. Użytkownik rozumie i zgadza się, że akceptacja zaktualizowanych warunków lub użycie usługi GFN po dacie publikacji będzie równoważne z wyrażeniem zgody na zaktualizowane warunki użytkowania. Jeśli użytkownik nie akceptuje zaktualizowanych warunków, musi zaprzestać korzystania z usługi GFN.

(v. aktualizacja w dniu 31 sierpnia 2021)