Licență pentru utilizarea software-ului NVIDIA GeForce de către clienți

NOTIFICARE IMPORTANTĂ – CITEȘTE CU ATENȚIE: Această licență pentru utilizarea software-ului NVIDIA GeForce de către clienți („LICENȚA”) este acordul care guvernează utilizarea software-ului GeForce, care aparține NVIDIA Corporation și filialelor sale („NVIDIA”), ce poate fi descărcat de aici, inclusiv a software-ului pentru computer și a materialelor asociate („SOFTWARE-UL”). Prin descărcarea, instalarea, copierea sau utilizarea SOFTWARE-ULUI, accepți să respecți toți termenii LICENȚEI. Dacă nu ești de acord cu termenii acestei LICENȚE, nu descărca SOFTWARE-UL.

PREAMBUL

Utilizarea produselor NVIDIA necesită trei elemente: SOFTWARE-UL, hardware-ul plăcii grafice și un computer personal. SOFTWARE-UL este protejat de legile privind drepturile de autor, de tratatele internaționale privind drepturile de autor, precum și de alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. SOFTWARE-UL nu este vândut, ci, în schimb, este acordat sub licență numai pentru utilizare, în conformitate strictă cu prezenta LICENȚĂ. Hardware-ul este protejat de diverse brevete și este vândut, dar LICENȚA nu acoperă respectiva vânzare. Prezenta LICENȚĂ stabilește termenii și condițiile numai pentru utilizarea SOFTWARE-ULUI.

1. DEFINIȚII

1.1 Clientul. Clientul înseamnă entitatea sau persoana care descarcă SOFTWARE-UL.

2. ACORDAREA LICENȚEI

2.1 Drepturile și limitările acordării. Prin prezentul document, NVIDIA acordă clientului un drept de licență neexclusiv și netransferabil pentru instalarea SOFTWARE-ULUI ce va fi utilizat cu produsele de hardware marca NVIDIA GeForce sau Titan deținute de Client, în următoarele condiții:

2.1.1 Drepturile. Clientul poate instala și utiliza mai multe copii ale SOFTWARE-ULUI pe un computer partajat sau simultan pe computere diferite și poate efectua mai multe backupuri ale SOFTWARE-ULUI, exclusiv pentru utilizarea acestora de către Client în cadrul companiei sale. „Companie” înseamnă utilizarea individuală de către Client sau orice entitate juridică (cum ar fi o corporație sau o universitate) și filialele deținute de aceasta în procent mai mare de cincizeci la sută (50%).

2.1.2 Excepție Linux/FreeBSD. Fără a lua în considerare termenii Secțiunii 2.1.1 de mai sus, SOFTWARE-UL creat special pentru utilizarea cu sistemele de operare Linux sau FreeBSD sau cu alte sisteme de operare derivate din codul sursă pentru aceste sisteme de operare poate fi copiat și redistribuit, cu condiția ca fișierele binare ale acestuia să nu fie modificate în niciun fel (cu excepția dezarhivării fișierelor arhivate).

2.1.3 Limitările.

Nu sunt permise modificările sau ingineria inversă. Clientul nu are permisiunea de a modifica (cu excepția prevederilor Secțiunii 2.1.2), de a efectua inginerie inversă, de a decompila sau de a dezasambla SOFTWARE-UL și nici de a încerca să obțină codul sursă în orice mod.

Nu este permisă separarea componentelor. SOFTWARE-UL este licențiat ca produs unic. Părțile sale componente nu pot fi separate pentru utilizare pe mai mult de un computer și nici nu pot fi utilizate separat de celelalte părți.

Nu sunt permise sublicențierea sau distribuirea. Clientul nu are permisiunea de a vinde, de a închiria, de a sublicenția, de a distribui sau de a transfera SOFTWARE-UL; sau de a utiliza SOFTWARE-UL pentru activități sau difuzări publice; sau de a furniza servicii de găzduire comercială utilizând SOFTWARE-UL.

Nu este permisă implementarea în centre de date. SOFTWARE-UL nu are licență pentru implementare în centre de date, cu excepția cazului în care procesarea blockchain este permisă în centrul de date.

3. REZILIEREA

Această LICENȚĂ va înceta automat în cazul în care Clientul nu respectă oricare dintre termenii și condițiile prezentate. În astfel de cazuri, Clientul trebuie să distrugă toate copiile SOFTWARE-ULUI și toate părțile componente ale acestuia.

Suspendare defensivă. În cazul în care Clientul începe sau participă la orice procedură juridică împotriva NVIDIA, atunci NVIDIA poate, la libera sa alegere, să suspende sau să rezilieze toate licențele și orice alte drepturi oferite în baza prezentei LICENȚE pe parcursul unor astfel de proceduri juridice.

4. PROPRIETATEA

NVIDIA sau furnizorii săi dețin toate drepturile și titlurile de proprietate intelectuală pentru și asupra SOFTWARE-ULUI (inclusiv, dar fără limitare, toate imaginile, fotografiile, animațiile, videoclipurile, materialele audio, muzica, textul și alte informații încorporate în SOFTWARE), materialele tipărite însoțitoare și toate copiile SOFTWARE-ULUI.

5. LEGEA APLICABILĂ ȘI ARBITRAJUL OBLIGATORIU

Legislația aplicabilă. Prezenta LICENȚĂ va fi considerată ca fiind redactată și va fi interpretată conform legilor Statului Delaware, fără a se lua în considerare sau a se aplica normele sau principiile privind conflictul între legi. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri este respinsă în mod expres.

Arbitrajul. Pentru orice revendicare, dispută sau controversă cu NVIDIA cu privire la această LICENȚĂ sau care poate decurge din aceasta sau din utilizarea SOFTWARE-ULUI (denumite colectiv „Dispute”), Clientul este de acord să contacteze mai întâi NVIDIA prin poștă, mesajul conținând subiectul „ATTN: Legal”, la adresa NVIDIA Corporation, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051 și să încerce să rezolve Disputa în mod amiabil cu NVIDIA. În cazul puțin probabil în care NVIDIA nu a putut rezolva o astfel de Dispută cu Clientul în 60 de zile de la revendicarea inițială amiabilă a Clientului (sau mai rapid dacă, în opinia NVIDIA, Disputa nu poate fi rezolvată în 60 de zile), Clientul și NVIDIA sunt de acord să rezolve orice astfel de Dispută (cu excepția oricărei revendicări NVIDIA de măsuri reparatorii sau alte tipuri de măsuri echitabile) prin intermediul arbitrajului obligatoriu în fața unui arbitru din cadrul Judicial Mediation and Arbitration Services („JAMS”), localizat în districtul Santa Clara, California, conform procedurilor opționale de soluționare prin arbitrare în vigoare în cadrul JAMS, cu excepția cazului în care se prevede altceva în acest document. Arbitrajul se va desfășura în districtul Santa Clara, California (sau în cel mai apropiat sediu JAMS de districtul Santa Clara), cu excepția cazului în care Clientul solicită o audiere personală în orașul natal al acestuia sau Clientul și NVIDIA decid altceva. Nicio informație din această secțiune nu împiedică niciuna dintre părți să solicite măsuri reparatorii sau alte tipuri de măsuri echitabile în tribunal, după cum este necesar pentru împiedicarea reală sau presupusă a încălcării, însușirii ilegale sau nerespectării securității datelor celeilalte părți, a drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi asupra brevetelor. Dacă, din orice motiv, acordul privind arbitrarea nu se aplică pentru o Dispută și, ca urmare, Disputa ajunge în tribunal și nu în fața unui arbitru, Disputa va fi rezolvată exclusiv în tribunalul statal sau federal din districtul Santa Clara, California.

Scutirea de un proces colectiv sau de un proces cu jurați. TOATE REVENDICĂRILE TREBUIE ADAPTATE LA CAPACITATEA INDIVIDUALĂ A PĂRȚILOR ȘI NU ÎNDREPTATE ASUPRA UNUI RECLAMANT SAU UNUI MEMBRU AL UNUI ANUMIT COLECTIV SAU UNUI REPREZENTANT. ACEASTĂ SCUTIRE SE APLICĂ PENTRU ARBITRAJUL COLECTIV, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE UN ASTFEL DE ARBITRAJ ESTE NECESAR PENTRU APLICAREA SCUTIRII DE UN PROCES COLECTIV ÎN TRIBUNAL SAU ÎN CAZUL ÎN CARE ARBITRAJUL COLECTIV ESTE STABILIT ÎN MOD EXPRES DE CĂTRE NVIDIA. CLIENTUL ESTE DE ACORD CU FAPTUL CĂ, ACCEPTÂND ACEASTĂ LICENȚĂ, CLIENTUL ȘI NVIDIA RENUNȚĂ LA DREPTUL UNUI PROCES CU JURAȚI SAU LA PARTICIPAREA LA UN PROCES COLECTIV.

Dreptul de renunțare. CLIENTUL POATE RENUNȚA LA PREVEDERILE DIN ACEASTĂ LICENȚĂ CARE SUNT LEGATE DE SCUTIREA DE ARBITRAJ ȘI PROCESE COLECTIVE/CU JURAȚI NOTIFICÂND ÎN SCRIS COMPANIA NVIDIA ÎN 30 DE ZILE DE LA ÎNCEPEREA UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI SUB ACEASTĂ LICENȚĂ. O ASTFEL DE NOTIFICARE SCRISĂ TREBUIE SĂ CONȚINĂ SUBIECTUL „ATTN: LEGAL” ȘI SĂ FIE TRIMISĂ LA ADRESA 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051 ȘI TREBUIE SĂ INCLUDĂ (1) NUMELE CLIENTULUI, (2) ADRESA CLIENTULUI, (3) REFERINȚELE CĂTRE SOFTWARE-UL GEFORCE CU CARE ESTE ASOCIATĂ NOTIFICAREA ȘI (4) O DECLARAȚIE CLARĂ, CARE SĂ INDICE FAPTUL CĂ RESPECTIVUL CLIENT NU DOREȘTE SĂ REZOLVE DISPUTELE PRIN INTERMEDIUL ARBITRAJULUI ȘI SĂ DEMONSTREZE RESPECTAREA PERIOADEI DE 30 DE ZILE ÎN CARE POATE RENUNȚA LA ARBITRAJ.

6. RENUNȚAREA LA GARANȚII ȘI LIMITĂRILE RĂSPUNDERII

6.1 Fără garanții. SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA ATARE” ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, IAR NVIDIA ȘI FURNIZORII SĂI RENUNȚĂ LA TOATE GARANȚIILE, EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, ASOCIATE SAU CARE DECURG DIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE, DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU TITLU. Fără a limita prevederile de mai sus, Clientul este unicul responsabil pentru stabilirea și verificarea faptului că SOFTWARE-UL obținut și instalat de către Client are versiunea corespunzătoare pentru placa grafică, sistemul de operare și hardware-ul computerului acestuia.

6.2 Limitările responsabilității. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NVIDIA SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIO DAUNĂ SPECIALĂ, ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU PENTRU DAUNELE CARE IMPLICĂ PIERDEREA PROFITURILOR COMPANIEI, PIERDEREA DE DATE, ÎNTRERUPEREA AFACERII SAU PIERDEREA INFORMAȚIILOR REFERITOARE LA AFACERE, CARE DECURG DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI, CHIAR DACĂ NVIDIA A FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN NICIUN CAZ, RESPONSABILITATEA CUMULATIVĂ TOTALĂ A COMPANIEI NVIDIA CU PRIVIRE LA SAU CARE DECURGE DIN ACEASTĂ LICENȚĂ NU VA DEPĂȘI SUMA NETĂ PLĂTITĂ DE CĂTRE CLIENT PENTRU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI CU CARE ESTE ASOCIATĂ ACEASTĂ RESPONSABILITATE SAU NU VA DEPĂȘI 10 USD, ÎN CAZUL ÎN CARE NVIDIA NU A PRIMIT NICIO TAXĂ PENTRU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI DE CĂTRE CLIENT.

7. ACTUALIZĂRI DE SISTEM

Prin prezentul document, Clientul este de acord și admite că SOFTWARE-UL poate accesa și colecta informații despre sistemul Clientului, îl poate actualiza și configura pentru a-l optimiza în mod corespunzător pentru utilizarea împreună cu SOFTWARE-UL. În măsura în care Clientul utilizează SOFTWARE-UL, acesta își exprimă, prin prezentul document, acordul pentru toate cele de mai sus și declară și garantează despre Client că are dreptul de a acorda un astfel de consimțământ. În plus, Clientul acceptă că este responsabil în mod exclusiv pentru păstrarea backupurilor datelor și a punctelor de restaurare ale sistemului pentru sistemul Clientului și că NVIDIA nu va avea nicio răspundere pentru vreo daună sau pierdere a sistemului Clientului (incluzând pierderea datelor sau a accesului la acesta) care decurge din sau referitoare la (a) orice modificări ale configurației, setărilor aplicației, variabilelor de mediu, registry, driverelor, BIOS-ului sau ale altor atribute ale sistemului Clientului (sau oricare parte a sistemului) inițiate prin SOFTWARE; sau (b) instalarea oricărui SOFTWARE sau a corecțiilor de software ale unor părți terțe inițiate prin serviciul de actualizare NVIDIA. SOFTWARE-UL poate să conțină linkuri către site-uri web și servicii. NVIDIA încurajează Clientul să consulte declarațiile de confidențialitate de pe site-urile și serviciile pe care Clientul alege să le acceseze, pentru a înțelege cum pot acestea să colecteze, să utilizeze și să permită accesul la informațiile personale ale Clientului. NVIDIA nu este răspunzătoare pentru declarațiile de confidențialitate sau practicile de pe site-urile și serviciile controlate de alte companii sau organizații.

Înregistrare și informații despre Client. Clientul declară și garantează că informațiile pe care le-a furnizat în asociere cu înregistrarea sa pentru SOFTWARE sunt complete și exacte. În măsura în care Clientul oferă date personale companiei NVIDIA în timpul înregistrării, Clientul admite și faptul că aceste informații vor fi colectate, utilizate și divulgate de către NVIDIA în conformitate cu politica de confidențialitate NVIDIA, disponibilă la adresa URL https://www.nvidia.com/en-gb/about-nvidia/privacy-policy/. În cazul în care Clientul nu dorește ca SOFTWARE-UL să furnizeze actualizări de sistem, după cum este descris în secțiunea 7, acesta trebuie să debifeze opțiunea „Se verifică automat actualizările” din fila „Preferințe” din panoul de control pentru actualizări NVIDIA aplicabil pentru SOFTWARE.

8. DIVERSE

În cazul în care orice prevedere a acestei LICENȚE este incompatibilă cu legea sau nu poate fi aplicată pe deplin conform legii, o astfel de prevedere va fi limitată în măsura maximă posibilă pentru a putea respecta legea sau pentru a fi aplicate în totalitate prevederile legale. Prezenta LICENȚĂ este acordul final, complet și exclusiv dintre părți cu privire la subiectul de față și înlocuiește toate înțelegerile și acordurile anterioare sau contemporane referitoare la acest subiect, orale sau scrise. Prezenta LICENȚĂ poate fi modificată în scris numai dacă este semnată de către un reprezentant autorizat al NVIDIA. Clientul admite că nu va livra, transfera sau exporta SOFTWARE-UL în nicio țară și nu va utiliza SOFTWARE-UL în niciun mod interzis de către United States Bureau of Industry and Security sau de către vreo lege, restricție sau reglementare aplicabilă privind exportul.