Acordul pentru utilizarea software-ului NVIDIA GeForce Experience de către clienți

Prezentul Acord de licență pentru utilizarea software-ului NVIDIA GeForce de către clienți („Acordulˮ) este acordul care guvernează utilizarea software-ului GeForce Experience, a programelor de instalare și a driverelor descărcate în legătură cu acesta și a oricărei documentații însoțitoare (denumite colectiv „software-ulˮ), care aparține NVIDIA Corporation și filialelor sale („NVIDIAˮ). Citește următorii termeni și condiții cu atenție înainte de instalarea și utilizarea software-ului. Compania NVIDIA este dispusă să îți acorde software-ul sub licență, cu condiția să accepți toți termenii prezentului acord. Prin descărcarea, instalarea, copierea sau utilizarea în alt mod a software-ului, arăți că înțelegi prezentul acord și accepți să respecți toți termenii săi. Dacă nu ești de acord cu toți termenii prezentului ACORD, atunci NVIDIA nu este dispusă să îți acorde software-ul sub licență și trebuie să returnezi sau să distrugi toate copiile software-ului și să nu îl descarci, instalezi, copiezi sau utilizezi în alt mod.

Preambul

Utilizarea produselor NVIDIA necesită trei elemente: SOFTWARE-UL, hardware-ul plăcii grafice și un computer personal (hardware-ul și computerul personal sunt definite împreună în continuare „SISTEMUL CLIENTULUI”). SOFTWARE-UL este protejat de legile privind drepturile de autor și tratatele internaționale privind drepturile de autor, precum și de alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. SOFTWARE-UL nu este vândut, dar în schimb este acordat sub licență numai pentru utilizare, în conformitate strictă cu prezentul ACORD. Hardware-ul este protejat prin diverse brevete și este vândut, dar prezentul ACORD nu acoperă vânzarea, deoarece nu este neapărat necesar să fie vândut sub formă de pachet împreună cu SOFTWARE-UL. Prezentul ACORD stabilește termenii și condițiile numai pentru licența de SOFTWARE.

1. Definiții

1.1 Clientul. Clientul înseamnă entitatea sau persoana care descarcă și/sau instalează SOFTWARE-UL.

2. Acordarea licenței

2.1 Drepturile și limitările acordării. În cazul în care Clientul respectă termenii prezentului acord, NVIDIA acordă, prin prezentul document, un drept neexclusiv și netransferabil unui singur Client pentru a descărca, instala, rula și utiliza forma executabilă a SOFTWARE-ULUI în modul și scopurile descrise în materialele printate asociate, cu următoarele limitări:

2.1.1 Drepturile. Clientul poate instala și utiliza o copie a SOFTWARE-ULUI pe SISTEMUL CLIENTULUI și, cu excepția efectuării unei copii de siguranță a SOFTWARE-ULUI, nu poate copia sub nicio altă formă SOFTWARE-UL. Este interzisă partajarea SOFTWARE-ULUI și acesta nu se poate utiliza concomitent pe computere diferite.

2.1.2 Limitările. Cu excepțiile specificate în mod expres în prezentul acord, Clientul nu are dreptul de: (a) a copia (decât în timpul încărcării sau instalării) sau a modifica SOFTWARE-UL, inclusiv, dar fără limitare, adăugarea de noi funcții sau efectuarea de alte adaptări care modifică funcționarea SOFTWARE-ULUI; (b) a efectua inginerie inversă, a decompila sau a dezasambla SOFTWARE-UL sau a încerca în orice alt mod să obțină codul sursă, în întregime sau parțial, sau să permită sau să autorizeze o parte terță să facă acestea, cu excepția cazului în care astfel de activități sunt permise în mod expres de lege, fără a lua în considerare această interdicție; (c) a elimina din SOFTWARE orice drept de autor sau alte mențiuni referitoare la drepturile de proprietate; (d) a transfera, a sublicenția, a împrumuta, a închiria sau a permite accesul în alt mod la SOFTWARE altei persoane; sau (e) a pune la dispoziție funcționalitatea SOFTWARE-ULUI pentru mai mulți utilizatori prin orice mijloace, inclusiv, dar fără limitare, prin încărcarea SOFTWARE-ULUI într-o rețea sau serviciu de trimitere de fișiere sau prin găzduire, furnizor de servicii pentru aplicație, birou de servicii, software-as-a-service (SaaS) sau oricare alt tip de servicii.

2.2 Informații suplimentare.

7-Zip. SOFTWARE-UL include programul de software 7-Zip („7-Zip”). Utilizarea codului sursă pentru 7-Zip se va realiza în baza termenilor și condițiilor de la adresa www.7-zip.org.

3. Acordul pentru colectarea și utilizarea informațiilor

Prin prezentul document, Clientul admite că SOFTWARE-UL accesează și colectează atât informații fără posibilitate de identificare personală, cât și informații de identificare personală despre Client și SISTEMUL CLIENTULUI și configurează SISTEMUL CLIENTULUI cu scopul de (a) a optimiza corespunzător SISTEMUL CLIENTULUI pentru utilizare cu SOFTWARE-UL, (b) a livra conținut prin SOFTWARE, (c) a îmbunătăți produsele și serviciile NVIDIA și (d) a transmite comunicări de marketing. În ceea ce privește SISTEMUL CLIENTULUI, informațiile colectate de SOFTWARE includ, dar fără limitare, (i) configurarea hardware-ului și ID-ul acestuia, (ii) configurarea driverelor și sistemului de operare, (iii) aplicațiile și jocurile instalate, (iv) setările aplicațiilor și jocurilor, performanța și datele despre utilizare și (v) valorile de utilizare ale SOFTWARE-ULUI. În măsura în care Clientul utilizează SOFTWARE-UL, acesta își exprimă, prin prezentul document, acordul pentru toate cele de mai sus și declară și garantează despre Client că are dreptul de a acorda un astfel de consimțământ.

În plus, Clientul acceptă că este responsabil în mod exclusiv pentru păstrarea copiilor de siguranță ale datelor și punctelor de restaurare ale sistemului pentru SISTEMUL CLIENTULUI și că NVIDIA nu va avea nicio răspundere pentru vreo daună sau pierdere a SISTEMULUI CLIENTULUI (incluzând pierderea datelor sau a accesului la acesta) care decurge din sau referitoare la (y) orice modificări ale configurației, setărilor aplicației, variabilelor de mediu, registry, driverelor, BIOS-ului sau ale altor atribute ale SISTEMULUI CLIENTULUI (sau oricare parte a SISTEMULUI CLIENTULUI) inițiate prin SOFTWARE; sau (z) instalarea oricărui SOFTWARE sau a corecțiilor de software ale unor părți terțe inițiate prin SOFTWARE. SOFTWARE-UL poate să conțină linkuri către site-uri web și servicii. NVIDIA încurajează Clientul să consulte declarațiile de confidențialitate de pe site-urile și serviciile pe care Clientul alege să le acceseze, pentru a înțelege cum pot acestea să colecteze, să utilizeze și să permită accesul la informațiile de identificare personală ale Clientului. NVIDIA nu este răspunzătoare pentru declarațiile de confidențialitate sau practicile de pe site-urile și serviciile controlate de alte companii sau organizații.


Pentru mai multe detalii despre colectarea, utilizarea și divulgarea de către NVIDIA a informațiilor utilizatorilor acestui SOFTWARE, consultați politica de confidențialitate NVIDIA disponibilă la adresa URL https://www.nvidia.com/en-gb/about-nvidia/privacy-policy/.

4. Durata și încetarea acordului

4.1 Durata. Fiecare licență oferită în continuare are o durată care începe de la data descărcării și se încheie la finalul utilizării SISTEMULUI CLIENTULUI asociat, sub rezerva rezilierii anticipate, așa cum se prevede în secțiunea de mai jos. Prezentul acord rămâne în vigoare până când ultima licență expiră sau încetează.

4.2 Încetarea. Clientul poate înceta acordul în orice moment prin distrugerea tuturor copiilor SOFTWARE-ULUI aflat în posesia ori sub controlul Clientului. Prezentul acord va înceta automat, cu sau fără notificare de la NVIDIA, dacă Clientul nu reușește să respecte oricare dintre termenii și condițiile acestuia. În acest caz, Clientul trebuie, la opțiunea NVIDIA, să distrugă sau să returneze toate copiile SOFTWARE-ULUI și toate părțile sale componente aflate în posesia ori sub controlul Clientului. În cazul în care Clientul începe sau participă la orice procedură juridică împotriva NVIDIA, atunci NVIDIA poate, la libera sa alegere, să suspende sau să rezilieze toate acordările de licențe și orice alte drepturi oferite în baza prezentului acord în cursul unor astfel de proceduri juridice.

5. Drepturi de autor

5.1 Deținerea drepturilor de autor. Copia SOFTWARE-ULUI este acordată sub licență, nu vândută. Clientul deține orice suport media pe care este înregistrat SOFTWARE-UL, dar NVIDIA și furnizorii de licență sau furnizorii săi își păstrează drepturile asupra copiei SOFTWARE-ULUI însuși, inclusiv toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din și asupra SOFTWARE-ULUI (inclusiv, dar fără limitare, toate imaginile, fotografiile, animațiile, videoclipurile, materialele audio, muzica, textul și alte informații încorporate în SOFTWARE), materialele printate însoțitoare și toate copiile SOFTWARE-ULUI. SOFTWARE-UL este protejat prin legile privind drepturile de autor și prevederile din tratatele internaționale. În consecință, Clientul trebuie să trateze SOFTWARE-UL ca pe orice alt material protejat prin drepturi de autor, cu excepția cazului în care se permite în alt mod conform prezentului acord și să facă o singură copie a SOFTWARE-ULUI numai în scop de siguranță sau pentru arhivare, cu condiția ca respectivul Client să reproducă toate notificările privind drepturile de autor și drepturile de proprietate care se află pe copia originală. Algoritmii, structura, organizarea și codul sursă ale SOFTWARE-ULUI sunt secrete comerciale valoroase și informații confidențiale ale NVIDIA. Cu excepția cazului în care se prevede altceva în mod expres în acest document, nici prezentul acord, nici NVIDIA nu acordă Clientului vreun drept expres sau implicit pe baza oricăror brevete, drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale NVIDIA asupra SOFTWARE-ULUI și toate drepturile, titlurile de proprietate sau interesele în sau pentru SOFTWARE care nu sunt acordate în mod expres sunt păstrate de NVIDIA, de furnizorii de licență sau de furnizorii săi.

5.2 Conținutul înregistrat. SOFTWARE-UL permite Clienților să își înregistreze activitatea electronică, inclusiv, dar fără limitare, joc („CONȚINUT VIDEOˮ) și să încarce sau să difuzeze CONȚINUTUL VIDEO în servicii, cum ar fi Twitch.tv și YouTube. Clienții sunt răspunzători în mod exclusiv pentru CONȚINUTUL VIDEO și își asumă toate riscurile care apar din utilizarea site-urilor web, serviciilor și rețelelor părților terțe. Clientul declară și garantează că este autorul și proprietarul oricărui CONȚINUT VIDEO sau are drepturi și autoritatea suficientă de a le posta sau publica. Prin utilizarea SOFTWARE-ULUI pentru a încărca și a publica CONȚINUTUL VIDEO pe site-urile web, serviciile sau rețelele părților terțe, Clientul este de acord să despăgubească și să exonereze de răspundere NVIDIA și pe funcționarii, directorii, angajații și reprezentanții săi în cazul oricăror reclamații, litigii, solicitări, răspunderi, prejudicii, pierderi, costuri și cheltuieli („RECLAMAȚIILEˮ) care apar sau sunt legate în orice mod de CONȚINUTUL VIDEO al Clientului, inclusiv, dar fără limitare, RECLAMAȚIILE referitoare la CONȚINUTUL VIDEO al Clientului care (a) încalcă sau își însușește ilegal orice drept al părții terțe, incluzând drepturile de autor, marca comercială, brevetul, secretul comercial, dreptul moral, drepturile privind confidențialitatea ori publicitatea sau orice drept de proprietate sau de proprietate intelectuală; sau (b) discreditează, defăimează sau calomniază orice altă persoană.

6. Legea aplicabilă

Prezentul acord va fi considerat ca fiind redactat și va fi interpretat conform legilor Statului Delaware, fără a se lua în considerare sau a se aplica normele sau principiile privind conflictul între legi. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri este respinsă în mod expres. Tribunalele de stat și/sau tribunalele federale din districtul Santa Clara, California, vor avea jurisdicția exclusivă asupra oricărui litigiu sau reclamații care decurge din prezentul Acord. Clientul este de acord să respecte pe deplin toate legile și reglementările S.U.A. privind exportul pentru a se asigura că SOFTWARE-UL, datele tehnice aferente și produsele directe ale acestuia nu sunt exportate sau reexportate direct sau indirect ori utilizate în scopuri interzise sau care încalcă legile și reglementările aplicabile cu privire la export.

7. Renunțarea la garanții și limitările răspunderii

7.1 Fără garanții. SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA ATARE” ȘI, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NVIDIA ȘI FURNIZORII SĂI RENUNȚĂ LA TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE, DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI LA ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII CARE APAR PE PARCURSUL RELAȚIILOR DE AFACERI SAU UZANȚELOR COMERCIALE. NICIO RECOMANDARE SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE LA NVIDIA SAU DIN ALTĂ PARTE, NU VA CREA VREO GARANȚIE SAU CONDIȚIE CE NU ESTE MENȚIONATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL acord.

7.2 Limitările responsabilității. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, NVIDIA sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători în niciun caz pentru nicio daună specială, accidentală, indirectă sau pe cale de consecință (inclusiv, dar fără limitare, daunele pentru pierderea profiturilor companiei, întreruperea activității, pierderea informațiilor referitoare la afacere sau orice pierdere pecuniară) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a software-ului, chiar dacă NVIDIA a fost informată despre posibilitatea unor astfel de daune. Unele jurisdicții interzic excluderea sau limitarea responsabilității pentru garanțiile implicite sau daunele pe cale de consecință sau accidentale, prin urmare, este posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice clientului. Clientul poate avea și alte drepturi legale care variază de la o jurisdicție la alta. În ciuda celor de mai sus, răspunderea totală a NVIDIA care decurge din sau în legătură cu prezentul acord nu va depăși o mie de dolari S.U.A. (1.000,00 USD). Limitările anterioare vor rămâne în vigoare și se vor aplica chiar dacă se constată că orice măsură reparatorie limitată specificată în prezentul acord nu a reușit să își atingă scopul esențial.

8. Utilizatorii finali guvernamentali din S.U.A.

SOFTWARE-UL și documentația asociată sunt „articole comercialeˮ, așa cum este definit termenul în FAR 2.101, constând în „software comercial de computerˮ și respectiv „documentație pentru software comercial de computerˮ, așa cum sunt utilizați astfel de termeni în FAR 12.212 și DFARS 227.7202. Dacă SOFTWARE-UL și documentația sunt achiziționate de sau în numele Guvernului S.U.A., atunci, așa cum se prevede în FAR 12.212 și DFARS 227.7202-1 până la 227.7202-4, după caz, drepturile Guvernului S.U.A. asupra SOFTWARE-ULUI și documentației vor fi doar acelea specificate în cadrul acestui acord.

9. Diverse

Clientul nu are dreptul să cesioneze sau să transfere prezentul acord sau orice drepturi acordate în baza acestuia, prin lege sau altfel, fără acordul anterior scris al NVIDIA, iar orice încercare din partea Clientului de a face acest lucru, fără un astfel de acord, va fi nulă. Cu excepția prevederilor exprese din prezentul acord, exercitarea de către oricare parte a vreunei măsuri reparatorii în temeiul prezentului acord nu va aduce atingere altor măsuri reparatorii în temeiul prezentului acord sau în alt mod. Dacă orice prevedere a prezentului acord este incompatibilă cu legea sau nu poate fi aplicată pe deplin conform legii, o astfel de prevedere va fi interpretată în măsura maximă posibilă, iar celelalte prevederi își păstrează pe deplin validitatea și efectul. Prezentul acord este acordul final, complet și exclusiv dintre părți cu privire la subiectul de față și înlocuiește toate propunerile, înțelegerile, comunicările și acordurile anterioare sau curente referitoare la acest subiect, orale sau scrise, cu excepția cazului în care Clientul și NVIDIA încheie un acord separat care guvernează utilizarea SOFTWARE-ULUI. Nerespectarea de către oricare dintre părți a oricărei prevederi din prezentul acord nu va constitui o renunțare la aplicarea viitoare a acesteia sau a oricărei alte prevederi. Prezentul acord poate fi revocat sau modificat în scris numai dacă este semnat de către un funcționar autorizat al NVIDIA.