KONKURS AKADEMIA GEFORCE GARAGE – OFICJALNE ZASADY

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje poniższe Oficjalne Zasady, a także zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.

UDZIAŁ W TYM KONKURSIE NIE WYMAGA DOKONANIA ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. NINIEJSZY KONKURS JEST NIEWAŻNY W MIEJSCACH, W KTÓRYCH JEST OGRANICZONY LUB ZABRONIONY PRZEZ PRAWO. PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB ZGODNIE Z PRAWEM ZAMIESZKUJĄCYCH W POLSCE.

Konkurs jest sponsorowany przez firmę NVIDIA Corporation z siedzibą przy 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95051, U.S.A. (zwaną dalej „NVIDIA” lub „Sponsor”).

1. PRAWO DO UDZIAŁU

Udział w Konkursie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie, zgodnie z prawem zamieszkujące na terenie Polski. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych. Do Konkursu nie mogą zgłaszać się zespoły, podmioty korporacyjne ani instytucjonalne. Pracownicy Sponsora, jego podmiotów stowarzyszonych i ich wykonawcy, usługodawcy i profesjonalni doradcy związani z niniejszym Konkursem, a także członkowie ich najbliższej rodziny i / lub gospodarstwa domowego, NIE mogą brać udziału w Konkursie.

2. ZADANIE

Konkurs ten wiąże się z następującym zadaniem: Od uczestnika wymaga się zrobienia zdjęcia swojego komputera PC i opublikowania go na swoim koncie Instagram, wraz z #GFGACADEMY. Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie konkursowej należy zgłosić się do konkursu. Wymagane jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza tj.: zgłoszenie zdjęcia, podanie specyfikacji komputera, odpowiedzi na pytania – do czego używasz swojego konputera oraz jak chciałbyś zmodyfikować jego obudowę. Formularz konkursowy będzie dostępny jedynie w okresie przyjmowania zgłoszeń tj. od 7-go grudnia, godziny 9:00 CET do 19-go grudnia, godziny 23:59 CET Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Biorący udział w konkursie musi być właścicielem komputera, który zgłasza. Użycie hasztaga #GFGACADEMY jest konieczne.

3. ROZSTRZYGNIĘCIE

W konkursie zostanie wyłonionych 5 komputerów. Ich właściciele zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w warsztatach, podczas których ich komputery zostaną poddane modernizacji.

Wyboru zwycięzców dokona jury złożone z pracowników NVIDIA. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne.

Zgłaszając się do niniejszego konkursu wyrażasz zgodę na powyższe zasady.

4. Nagrody; szanse na wygraną

Nagrodą w konkursie jest modernizacja komputera.

Zdobywca nagrody nie może zamienić jej na ekwiwalent pieniężny. NINIEJSZY KONKURS JEST ORGANIZOWANY PO RAZ PIERWSZY.

5. Okres składania zgłoszeń

Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 7 grudnia o godznie 9:00 CET i kończy 19 grudnia o godzinie 23:59 CET. Spośród zgłoszeń przesłanych w tym czasie NVIDIA wyłoni zwycięzców. Wyniki zostaną ogłoszone w okolicy 21 grudnia 2018.

6. Ogłoszenie zwycięzcy; odbiór i przyznanie nagrody

Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie konkursowej pod adresem https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/contests/geforce-garage-academy/ w okolicy 21 grudnia 2018 r. W ciągu 7 dni od ogłoszenia, zwycięzcy zostaną również poinformowani drogą mailową. Aby odebrać nagrodę, zwycięzca musi wykonać następujące czynności w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez NVIDIA:

  • potwierdzić otrzymanie powiadomienia pocztą elektroniczną (potwierdzenie musi zostać wysłane z tego samego adresu e-mail, na który wysłano powiadomienie) oraz
  • wypełnić, podpisać i odesłać formularz (dostarczony przez firmę NVIDIA wraz z powiadomieniem e-mail) oraz inne wymagane dokumenty (jeśli dotyczy) wymienione w powiadomieniu e-mail od firmy NVIDIA

W ciągu 14 dni od otrzymania wymaganych dokumentów od zwycięzcy, NVIDIA skontaktuje się ze zwycięzcami w celu podania dokładnej daty oraz miejsca gdzie odbędą się warsztaty. NVIDIA wyśle kuriera w celu odebrania od zwycięzcy komputera i dostarczenia go na miejsce gdzie odbędą się warsztaty. NVIDIA pokryje koszt podróży i noclegu dla zwycięzcy konkursu aby umożliwić mu wzięcie udziału w warsztatach. Jeśli konieczne, NVIDIA zorganizuje również transport komputera po modyfikacjach na adres zwycięzcy.

Niezależnie od powyższego, jeśli NVIDIA ustali, że wymagane dokumenty przesłane przez zwycięzcę są niekompletne, niepoprawne lub zawierają inne błędy, NVIDIA może zażądać od zwycięzcy dostarczenia kompletnej lub zastępczej dokumentacji przed warsztatami.

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW: Jeśli nie można skontaktować się ze zwycięzcą lub nie odeśle on wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, lub jeśli wygrana zostanie zwrócona jako niedostarczona, albo jeśli zwycięzca nie spełni któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych Zasad, zostanie to potraktowane jako zrzeczenie się nagrody przez zwycięzcę. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie, wybranej przez jury, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem firmy NVIDIA.

7. Podatki

Zwycięzca tego Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie należne podatki i opłaty wynikające z otrzymania i/lub wykorzystania nagrody. Sponsor zastrzega sobie prawo do wstrzymania i potrącenia takich podatków i opłat z nagrody, jeżeli jest to wymagane przez prawo w wymaganym zakresie.

8. Oświadczenia, gwarancje i zwolnienie z odpowiedzialności przez uczestnika

  • JAKIKOLWIEK WPIS, KTÓRY NARUSZA JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI BĄDŹ W INNY SPOSÓB NARUSZA OFICJALNY REGULAMIN, BĘDZIE UZNANY ZA NIEWAŻNY I AUTOMATYCZNIE WYKLUCZONY Z TEGO KONKURSU.

9. DODATKOWE ZGODY Uczestnika

  • Zgłaszając się do Konkursu każdy uczestnik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że sponsor i strony powiązane ze sponsorem nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek spóźnione, zgubione, skradzione, sfałszowane, uszkodzone, zniekształcone, niepełne, nieczytelne lub błędnie skierowane wpisy; (ii) jakiekolwiek błędy, pominięcia, dezinformacje lub błędną identyfikację zgłoszenia, (iii) jakiekolwiek spory lub roszczenia wynikające z uczestnictwa uczestnika w tym Konkursie lub jego / jej zgłoszenia, ani za otrzymanie, własność lub wykorzystania nagrody; (iv) jakąkolwiek awarię, niesprawność, opóźnienie lub inne zakłócenia związane ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, Internetem, siecią, kablem, telefonem ani za (v) wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego, oprogramowania lub danych uczestnika, które wynikają z uczestnictwa w tym Konkursie lub dostępu do, pobierania lub używania jakichkolwiek narzędzi, plików, danych, oprogramowania lub innych artykułów lub materiałów związanych z niniejszym Konkursem.
  • Korzystając z tej promocji, uczestnik wyraźnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę NVIDIA i podmioty z nią związane, podanych przezeń danych osobowych dostarczanych w związku z niniejszym konkursemi w celach z nim związanych (m.in. gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie zgłoszeń konkursowych, publikacja danych zwycięzców, promowanie konkursu).
  • JAKIKOLWIEK WPIS, KTÓRY NARUSZA JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI BĄDŹ W INNY SPOSÓB NARUSZA OFICJALNY REGULAMIN, BĘDZIE UZNANY ZA NIEWAŻNY I AUTOMATYCZNIE WYKLUCZONY Z TEGO KONKURSU.

10. Zastrzeżenie praw przez NVIDIA

NVIDIA zastrzega sobie prawo do zakończenia tej promocji, jeśli oszustwo, awarie techniczne lub jakiekolwiek inne czynniki, poza uzasadnioną kontrolą firmy NVIDIA, naruszają integralność promocji, zgodnie z decyzją firmy NVIDIA i według jej wyłącznego uznania. Zgłoszenia online dokonane za pomocą wielu adresów e-mail, pod wieloma tożsamościami lub wykorzystujące inne urządzenia lub sztuczki, do wielokrotnego zgłoszenia do Konkursu będą uważane za nieważne. Jeśli zwycięzcą jest osoba zgłaszająca się online, zwycięskie zgłoszenie będzie uważane za dokonane przez upoważnionego posiadacza adresu e-mail, z którego dokonano wpisu. Za upoważnionego posiadacza konta e-mail uważa się osobę fizyczną przypisaną do adresu e-mail przez dostawcę dostępu do internetu, usługodawcę lub inną organizację odpowiedzialną za przypisanie adresu e-mail lub domeny powiązanej ze zgłoszonym adresem e-mail. Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niedokładnie zapisanie informacji o zgłoszeniu, usterki techniczne, utraconą / opóźnioną transmisję danych, pominięcie, przerwanie, wadę, awarię linii w jakiejkolwiek sieci telefonicznej, sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, niemożność uzyskania dostępu do usług online lub witryny internetowej, niezdolność do przesłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub jakikolwiek inny błąd lub nieprawidłowe działanie, jak również za awarię lub uszkodzenie komputera uczestnika lub innej osoby związane z udziałem w Konkursie lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów w tych loteriach lub w przypadku opóźnienia, zaginięcia, kradzieży, zgłoszenia lub wysłania zgłoszenia bez wymaganych opłat pocztowych, nieczytelnych lub błędnie zaadresowanych. Jeśli te loterie lub jakakolwiek witryna internetowa z nimi powiązana (lub jakakolwiek jej część) ulegnie uszkodzeniu lub w inny sposób nie pozwoli na zgłoszenie do loterii lub jeżeli infekcja spowodowana wirusem komputerowym, błędami, ingerencją, nieautoryzowaną interwencją, działaniami uczestników, oszustwami, awariami technicznymi, lub inną przyczyną, według wyłącznej opinii NVIDIA narusza lub wpływa na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłowe działanie tego konkursu, NVIDIA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do dyskwalifikacji dowolnej osoby zamieszanej w takie działanie, i / lub anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia tej loterii lub dowolnej jej części. Każda, podjęta przez uczestnika lub inną osobę, próba celowego uszkodzenia usługi internetowej lub witryny internetowej bądź utrudniania jej zgodnego z prawem działania stanowi naruszenie prawa i w razie prób takiego działania organizator loterii zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania lub innego naprawienia szkody od takiej osoby, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze oficjalne zasady podlegają prawu stanu Delaware w USA i powinny być interpretowane zgodnie z nim, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych obowiązujących w tym stanie. Każdy uczestnik niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych właściwych dla miejscowości Santa Clara, w stanie Kalifornia w USA

12. Informacje o konkursie

Sponsorem tej promocji jest firma NVIDIA Corporation. Wyniki konkursu będzie można sprawdzić pod adresem: https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/contests/geforce-garage-academy/, po 21 grudnia 2018 r.