KONKURS NVIDIA – ZAGADKA – Oficjalne Zasady

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik zgadza się, że będą go obowiązywać te Oficjalne Zasady, a także godzi się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.


UDZIAŁ W TYM KONKURSIE NIE WYMAGA ZAKUPU, ANI PŁATNOŚCI. NINIEJSZY KONKURS JEST NIEWAŻNY W MIEJSCACH, W KTÓRYCH JEST OGRANICZONY LUB ZABRONIONY PRZEZ PRAWO. JEST OTWARTY DLA OSÓB ZGODNIE Z PRAWEM ZAMIESZKUJĄCYCH W POLSCE

1. Sponsor
Konkurs jest sponsorowany przez NVIDIA Corporation, z siedzibą pod adresem 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95050, U.S.A. (dalej określaną mianem „NVIDIA” lub „Sponsor”).

2. Prawo do udziału
Udział w Konkursie mogą brać jedynie osoby zgodnie z prawem zamieszkujące na terenie terenie Polski. Konkurs jest otwarty wyłącznie dla osób fizycznych. Do Konkursu nie mogą zgłaszać się zespoły, podmioty korporacyjne ani instytucjonalne. Pracownicy Sponsora, jego podmiotów stowarzyszonych i ich wykonawcy, usługodawcy i profesjonalni doradcy związani z niniejszym Konkursem, a także członkowie ich najbliższej rodziny i / lub gospodarstwa domowego, NIE mogą brać udziału w Konkursie.

3. Wyzwanie
Ten Konkurs wiąże się z następującym wyzwaniem: Od uczestnika wymaga się złamania ośmiu różnych szyfrów publikowanych na kanałach społecznościowych NVIDIA (Facebook i Instagram w Polsce), dla których należy zebrać poprawne odpowiedzi. Odpowiedzi te należy wprowadzić do formularza na specjalnej witrynie internetowej. Formularz będzie dostępny tylko przez ograniczony czas, dopiero po opublikowaniu wszystkich szyfrów od 24 października 2018 16:00 do 24 października 2018 20:00.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Formularz zawiera również pole, w którym uczestnicy zgadną, ilu uczestników wypełni i prześle formularz konkursowy. Pomoże to w fazie wybierania zwycięzcy, ponieważ zwycięży najszybszy konkurent, który poda liczbę najbliższej faktycznej.

4. Nagrody; Szanse na wygraną
W Konkursie będą następujące nagrody:


● Jedna karta graficzna (1) GeForce RTX 2080 o całkowitej wartości $1100.


Zdobywca nagrody nie może zamienić jej na ekwiwalent pieniężny. NINIEJSZY KONKURS JEST ORGANIZOWANY PO RAZ PIERWSZY.

5. Okres na zgłaszanie
Aby wziąć udział w tej promocji, trzeba wejść na witrynę promocji w dniu 24 października 2018 od godziny 16:00 do godziny 20:00 i wypełnić formularz.

6. Ogłoszenie zwycięzcy; Odbiór i Przyznanie Nagrody
Sponsorem tej promocji jest firma NVIDIA. Dane zwycięzców będą podane na: https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/contests/puzzle-contest/ po 26 października 2018 r. Aby odebrać nagrodę, zwycięzca musi wykonać następujące czynności w ciągu 30 dni od daty powiadomienia przez NVIDIA:


a. potwierdzić otrzymanie powiadomienia pocztą elektroniczną (potwierdzenie musi zostać wysłane z tego samego adresu e-mail, na który wysłano powiadomienie) i

b. wypełnić, podpisać i odesłać formularz zezwolenia na publikację danych zwycięzcy (dostarczony przez firmę NVIDIA wraz z powiadomieniem e-mail) oraz inne wymagane dokumenty (jeśli dotyczy) wymienione w powiadomieniu e-mail od firmy NVIDIA


W ciągu 21 dni od otrzymania wymaganych dokumentów od zwycięzcy, NVIDIA wyśle nagrodę za pośrednictwem firmy FedEx lub podobnej usługi kurierskiej, na koszt NVIDIA, na adres pocztowy zwycięzcy, podany w jego zwycięskim wpisie. Niezależnie od powyższego, jeśli NVIDIA ustali, że Wymagane Dokumenty Zwycięzcy zwrócone przez zwycięzcę są niekompletne, błędne lub zawierają inne błędy, NVIDIA może zażądać od zwycięzcy dostarczenia kompletnej lub zastępczej dokumentacji przed wysyłką nagrody. Nagrody cyfrowe zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu do konkursu.

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW: Jeśli nie można skontaktować się ze zwycięzcą lub nie odeśle on Wymaganych Dokumentów Zwycięzcy w wyznaczonym terminie, lub jeśli wygrana zostanie zwrócona jako niedostarczona lub jeśli zwycięzca nie spełni któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych Zasad, zostanie to potraktowane jako zrzeczenie się nagrody przez zwycięzcę. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana osobie, która przesłała kolejny najlepszy wpis, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem firmy NVIDIA.

7. Podatki
Zwycięzca tego Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie należne podatki i opłaty rządowe wynikające z otrzymania i/lub wykorzystania nagrody. Sponsor zastrzega sobie prawo do wstrzymania i potrącenia i takich podatków i opłat z nagrody, jeżeli jest to wymagane przez prawo i w wymaganym zakresie.

8. Oświadczenia, Gwarancje i Zwolnienie z odpowiedzialności przez Uczestnika
a. JAKIKOLWIEK WPIS, KTÓRY NARUSZA JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI BĄDŹ W INNY SPOSÓB NARUSZA OFICJALNY REGULAMIN, BĘDZIE UZNANY ZA NIEWAŻNY I AUTOMATYCZNIE WYKLUCZONY Z TEGO KONKURSU.

9. DODATKOWE ZGODY Uczestnika
a. Zgłaszając się do Konkursu każdy uczestnik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że Sponsor i Strony Powiązane ze Sponsorem nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek spóźnione, zgubione, skradzione, sfałszowane, uszkodzone, zniekształcone, niepełne, nieczytelne lub błędnie skierowane wpisy; (ii) jakiekolwiek błędy, pominięcia, dezinformacje lub błędną identyfikację zgłoszenia, (iii) jakiekolwiek spory lub roszczenia wynikające z uczestnictwa uczestnika w tym Konkursie lub jego / jej zgłoszenia, ani za otrzymanie, własność lub wykorzystania nagrody; (iv) jakąkolwiek awarię, niesprawność, opóźnienie lub inne zakłócenia związane ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, Internetem, siecią, kablem, telefonem ani za (v) wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego, oprogramowania lub danych uczestnika, które wynikają z uczestnictwa w tym Konkursie lub dostępu do, pobierania lub używania jakichkolwiek narzędzi, plików, danych, oprogramowania lub innych artykułów lub materiałów związanych z niniejszym Konkursem.

b. Korzystając z tej promocji, uczestnik wyraźnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę NVIDIA podanych przezeń danych osobowych dostarczanych w związku z niniejszą promocją (w tym między innymi na ujawnienie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania na liście zwycięzców oraz publikację takiej listy), a także zgodnie z warunkami polityki prywatności firmy NVIDIA, dostępnej pod adresem http://www.geforce.com/privacy-policy. Ponadto, uczestnik niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo udziela firmie NVIDIA, wolnej od tantiem, niewyłącznej, bezterminowej, nieodwołalnej, zbywalnej, podlegającej cesji, ogólnoświatowej licencji na stosowanie, użytkowanie, kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, dystrybuowanie wykonywanie, wyświetlanie, wystawianie, demonstrowanie, edytowanie, modyfikowanie, adaptowanie i tworzenie dzieł pochodnych na podstawie każdego z wpisów dokonanych w związku z tą promocją, czy to w celach związanych z tą promocją, czy też w innym, przez Internet, elektronicznie, cyfrowo, w ramach transmisji, dzieła filmowego, druku lub przy pomocy jakichkolwiek innych środków przekazu, znanych obecnie lub takich, które będą opracowane w przyszłości, w każdym przypadku bez jakichkolwiek ograniczeń (z wyjątkiem nałożonych przez prawo).

c. NVIDIA nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do nagród i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów technicznych, wynikłych z przyczyn niezależnych od firmy NVIDIA, w tym między innymi wad produkcyjnych, niekompatybilności modeli i ograniczeń nałożonych przez producenta.

d. JAKIKOLWIEK WPIS, KTÓRY NARUSZA JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI BĄDŹ W INNY SPOSÓB NARUSZA OFICJALNY REGULAMIN, BĘDZIE UZNANY ZA NIEWAŻNY I AUTOMATYCZNIE WYKLUCZONY Z TEGO KONKURSU.

10. Zastrzeżenie praw przez NVIDIA
NVIDIA zastrzega sobie prawo do zakończenia tej promocji, jeśli oszustwo, awarie techniczne lub jakiekolwiek inne czynniki, poza uzasadnioną kontrolą firmy NVIDIA, naruszają integralność promocji, zgodnie z decyzją firmy NVIDIA i według jej wyłącznego uznania. Zgłoszenia online dokonane za pomocą wielu adresów e-mail, pod wieloma tożsamościami lub wykorzystujące inne urządzenia lub sztuczki, do wielokrotnego zgłoszenia do Konkursu będą uważane za nieważne. Jeśli zwycięzcą jest osoba zgłaszająca się online, zwycięskie zgłoszenie będzie uważane za dokonane przez upoważnionego posiadacza adresu e-mail, z którego dokonano wpisu. Za upoważnionego posiadacza konta e-mail uważa się osobę fizyczną przypisaną do adresu e-mail przez dostawcę dostępu do internetu, usługodawcę lub inną organizację odpowiedzialną za przypisanie adresu e-mail lub domeny powiązanej ze zgłoszonym adresem e-mail. Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niedokładnie zapisanie informacji o zgłoszeniu, usterki techniczne, utraconą / opóźnioną transmisję danych, pominięcie, przerwanie, wadę, awarię linii w jakiejkolwiek sieci telefonicznej, sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, niemożność uzyskania dostępu do usług online lub witryny internetowej, niezdolność do przesłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub jakikolwiek inny błąd lub nieprawidłowe działanie, jak również za awarię lub uszkodzenie komputera uczestnika lub innej osoby związane z udziałem w Konkursie lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów w tych loteriach lub w przypadku opóźnienia, zaginięcia, kradzieży, zgłoszenia lub wysłania zgłoszenia bez wymaganych opłat pocztowych, nieczytelnych lub błędnie zaadresowanych. Jeśli te loterie lub jakakolwiek witryna internetowa z nimi powiązana (lub jakakolwiek jej część) ulegnie uszkodzeniu lub w inny sposób nie pozwoli na zgłoszenie do loterii lub jeżeli infekcja spowodowana wirusem komputerowym, błędami, ingerencją, nieautoryzowaną interwencją, działaniami uczestników, oszustwami, awariami technicznymi, lub inną przyczyną, według wyłącznej opinii NVIDIA narusza lub wpływa na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłowe działanie tego konkursu, NVIDIA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do dyskwalifikacji dowolnej osoby zamieszanej w takie działanie, i / lub anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia tej loterii lub dowolnej jej części. Każda, podjęta przez uczestnika lub inną osobę, próba celowego uszkodzenia usługi internetowej lub witryny internetowej bądź utrudniania jej zgodnego z prawem działania stanowi naruszenie prawa i w razie prób takiego działania organizator loterii zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania lub innego naprawienia szkody od takiej osoby, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

11. Prawo Właściwe i Jurysdykcja
Niniejsze Oficjalne Zasady podlegają prawu stanu Delaware w USA i powinny być interpretowane zgodnie z nim, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych obowiązujących w tym stanie. Każdy uczestnik niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych właściwych dla miejscowości Santa Clara, w stanie Kalifornia w USA

12. Informacje o konkursie
Sponsorem tej promocji jest firma NVIDIA Corporation. Imiona i nazwiska zwycięzców będzie można sprawdzić pod adresem: https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/contests/puzzle-contest/, po 26 października 2018 r.