Umowa na użytkowanie oprogramowania NVIDIA GeForce Experience

Niniejsza umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania NVIDIA GeForce („Umowa”) jest umową, która reguluje sposób użytkowania oprogramowania komputerowego GeForce Experience, pobranych w związku z nim instalatorów i sterowników oraz dołączonej do niego dokumentacji (określanych wspólnie jako „Oprogramowanie”) firmy NVIDIA Corporation oraz firm zależnych („NVIDIA”). Przed instalacją lub użytkowaniem oprogramowania prosimy o uważne zapoznanie się z następującymi warunkami i postanowieniami. Firma NVIDIA jest gotowa do udzielenia klientowi licencji na oprogramowanie tylko pod warunkiem, że akceptuje on wszystkie warunki zawarte w niniejszej umowie. Pobierając, instalując, kopiując lub w inny sposób użytkując Oprogramowanie klient potwierdza, że rozumie niniejszą umowę i zgadza się przestrzegać wszystkich jej warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej Umowy, firma NVIDIA nie zgadza się udzielić klientowi licencji na Oprogramowanie i musi on zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania, ani nie pobierać, instalować, kopiować lub w inny sposób używać Oprogramowania.

Preambuła

Użytkowanie produktów firmy NVIDIA wymaga trzech elementów: OPROGRAMOWANIA, sprzętu komputerowego znajdującego się na karcie graficznej oraz komputera osobistego (sprzęt taki oraz komputer osobisty wspólnie określane są mianem „SYSTEM KLIENTA”). OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego oraz przez inne umowy i prawa dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE to nie jest sprzedawane i zgodnie z treścią niniejszej UMOWY udzielana jest wyłącznie licencja na jego użytkowanie. Sprzęt jest chroniony różnymi patentami i sprzedawany, jednakże niniejsza UMOWA nie obejmuje tej sprzedaży, ponieważ niekoniecznie musi być sprzedawany w pakiecie z OPROGRAMOWANIEM. Niniejsza UMOWA określa wyłącznie warunki i postanowienia licencji na OPROGRAMOWANIE.

1. Definicje

1.1 Klient. Klientem jest osoba prawna lub fizyczna pobierająca i/lub instalująca OPROGRAMOWANIE.

2. Udzielenie licencji

2.1 Prawa i ograniczenia udzielenia. O ile Klient spełnia warunki niniejszej Umowie, firma NVIDIA niniejszym udziela pojedynczemu Klientowi następującego niewyłącznego, nieulegającego przekazaniu prawa do wgrania, zainstalowania, uruchomienia i użytkowania wersji wykonywalnej OPROGRAMOWANIA w sposób i w celach opisanych w powiązanych z nim materiałach drukowanych, z następującymi ograniczeniami:

2.1.1 Prawa. Klient może instalować i korzystać z jednej kopii OPROGRAMOWANIA na SYSTEMIE KLIENTA i za wyjątkiem wykonania jednej kopii zapasowej OPROGRAMOWANIA nie może kopiować OPROGRAMOWANIA. Niniejsze OPROGRAMOWANIE nie może być współdzielone lub wykorzystywane jednocześnie na różnych komputerach.

2.1.2 Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, Klient nie może: (a) kopiować (z wyjątkiem procesu wgrywania lub instalowania) lub modyfikować OPROGRAMOWANIA, w tym również, choć nie wyłącznie, dodawać nowych funkcji lub w inny sposób dokonywać zmian, które wpływają na funkcjonowanie OPROGRAMOWANIA; (b) odtwarzać, rekompilować ani dezasemblować OPROGRAMOWANIA ani podejmować żadnych prób uzyskania kodu źródłowego w całości lub częściowo lub też zezwolić lub upoważnić osobę trzecią do takich czynności, z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są wyraźnie dozwolone przez prawo niezależnie od tego zakazu; (c) usuwać z OPROGRAMOWANIA jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; (d) przenosić, przyznawać sublicencji, wypożyczać, wynajmować, dzierżawić lub w inny sposób rozpowszechniać OPROGRAMOWANIE; lub (e) udostępniać OPROGRAMOWANIE wielu użytkownikom za pomocą wszelkich środków, w tym również, choć nie wyłącznie, poprzez udostępnianie OPROGRAMOWANIA w Sieci lub za pośrednictwem usług do współdzielenia plików, wszelkich usług hostingu, dostawców aplikacji, biura usług, usług typu SaaS (software-as-a-service) lub jakichkolwiek innych usług.

2.2 Informacje dodatkowe.

7-Zip. OPROGRAMOWANIE obejmuje program 7-Zip („7-Zip”). Użycie kodu źródłowego oprogramowania 7-Zip podlega warunkom dostępnym na stronie www.7-zip.org.

3. Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Nabywca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE uzyskuje dostęp i gromadzi zarówno dane nieosobowe, jak i dane osobowe dotyczące Nabywcy oraz SYSTEMU KLIENTA, jak również konfiguruje SYSTEM KLIENTA w celu (a) właściwej optymalizacji SYSTEMU KLIENTA pod kątem użytkowania z OPROGRAMOWANIEM, (b) dostarczania treści za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA, (c) udoskonalania produktów i usług NVIDIA, (d) dostarczania informacji marketingowych. Dane gromadzone przez OPROGRAMOWANIE obejmują, ale nie wyłącznie, dane dotyczące (i) konfiguracji sprzętowej i ID SYSTEMU KLIENTA, (ii) konfiguracji systemu operacyjnego i sterownika, (iii) zainstalowanych gier i aplikacji, (iv) ustawień gier i aplikacji, wydajności, dane dotyczące użycia oraz (iv) dane dotyczące wykorzystania OPROGRAMOWANIA. Korzystając z OPROGRAMOWANIA, Klient niniejszym wyraża zgodę na wszystkie powyższe zapisy oraz oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo do udzielenia takiej zgody.

Ponadto Klient zgadza się, że to wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za wykonywanie odpowiednich kopii zapasowych danych i punktów przywracania systemu w SYSTEMIE KLIENTA oraz na to, firma że NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty związane z SYSTEMEM KLIENTA (w tym utratę danych lub dostępu) powiązane lub wynikające z (y) wszelkich zmian konfiguracji, ustawień aplikacji, zmiennych środowiskowych, rejestru, sterowników, oprogramowania BIOS lub innych atrybutów SYSTEMU KLIENTA (lub jakiejkolwiek części SYSTEMU KLIENTA) zainicjowanych poprzez OPROGRAMOWANIE; lub (z) instalacji jakichkolwiek poprawek OPROGRAMOWANIA lub oprogramowania stron trzecich zainicjowanych za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE może zawierać odnośniki do witryn internetowych lub usług. Firma NVIDIA zachęca Klienta do przeglądania oświadczeń o ochronie prywatności w witrynach i usługach, które Klient odwiedza, aby Klient mógł zrozumieć, w jaki sposób mogą one gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe Klienta. Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia i praktyki w zakresie polityki prywatności witryn internetowych i usług zarządzanych przez inne firmy lub organizacje.


Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat gromadzenia, wykorzystania i ujawniania przez firmę NVIDIA informacji o użytkownikach OPROGRAMOWANIA, proszę zapoznać się z Polityką Prywatności NVIDIA dostępną pod adresem URL https://www.nvidia.com/pl-pl/about-nvidia/privacy-policy/.

4. Okres obowiązywania i wygaśnięcie umowy

4.1 Okres obowiązywania. Każdej licencji udzielonej na mocy niniejszej UMOWY dotyczy okres obowiązywania, rozpoczynający się od daty pobrania i kończący na zaprzestaniu wykorzystywania na powiązanym SYSTEMIE KLIENTA, z zastrzeżeniem wcześniejszego jej zakończenia zgodnie z sekcją poniżej. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu wygaśnięcia lub wypowiedzenia ostatniej licencji.

4.2 Zakończenie. Klient może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, niszcząc wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA będące w posiadaniu Klienta lub pod jego kontrolą. Niniejsza Umowa zostanie automatycznie zakończona, z wcześniejszym powiadomieniem ze strony NVIDIA lub bez powiadomienia, jeśli Klient nie będzie przestrzegał któregokolwiek z warunków i postanowień. W takim przypadku Klient musi, według uznania firmy NVIDIA, zniszczyć lub zwrócić wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego części będące w posiadaniu lub pod kontrolą Klienta. Jeśli Klient rozpoczyna lub uczestniczy w jakichkolwiek sporach prawnych z firmą NVIDIA, wtedy firma NVIDIA może zgodnie z własnym uznaniem zawiesić lub wypowiedzieć wszelkie udzielone licencje i wszelkie inne prawa udzielone niniejszą Umową na czas trwania wspomnianych postępowań prawnych.

5. Prawa autorskie

5.1 Własność praw autorskich. Na kopię niniejszego OPROGRAMOWANIA udzielana jest licencja i nie jest ono sprzedawane. Klient jest właścicielem wszystkich nośników, na których OPROGRAMOWANIE jest nagrane, jednakże NVIDIA i licencjodawcy lub dostawcy firmy zachowują własność kopii samego OPROGRAMOWANIA, włącznie ze wszystkimi prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej związanymi z OPROGRAMOWANIEM (w tym, lecz nie wyłącznie, do wszystkich obrazów, fotografii, animacji, wideo, dźwięku, muzyki, tekstu i innych informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU), towarzyszącymi materiałami drukowanymi i wszelkimi kopiami OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i postanowieniami umów międzynarodowych. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest traktować OPROGRAMOWANIE jak wszystkie inne materiały chronione prawami autorskimi, za wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsza Umowa stanowi inaczej oraz, że może on wykonać jedną kopię OPROGRAMOWANIA wyłącznie w celach archiwizacji lub wykonania kopii zapasowej, pod warunkiem że Klient powieli wszystkie informacje o prawach autorskich i prawach własności, jakie znajdują się na oryginalnej kopii. Algorytmy, struktura, organizacja i kod źródłowy OPROGRAMOWANIA stanowią cenne tajemnice handlowe oraz poufne informacje NVIDIA. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, ani niniejsza Umowa, ani firma NVIDIA nie udziela Klientowi w odniesieniu do tego OPROGRAMOWANIA żadnych wyraźnych lub domniemanych praw do jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków handlowych lub innych praw własności intelektualnej firmy NVIDIA, a wszystkie prawa i udziały w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA, które nie zostały wyraźnie przyznane są zastrzeżone przez firmę NVIDIA lub jej licencjodawców i dostawców.

5.2 Nagrane treści. OPROGRAMOWANIE umożliwia Klientowi nagrywanie swojej aktywności elektronicznej, w tym również, choć nie wyłącznie, rozgrywki („MATERIAŁY WIDEO”) oraz udostępnianie lub transmitowanie MATERIAŁÓW WIDEO za pośrednictwem serwisów, jak Twitch.tv i YouTube. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje MATERIAŁY WIDEO i ponoszą wszelkie ryzyko wynikające z korzystania ze stron internetowych, usług i sieci stron trzecich. Klient oświadcza i zapewnia, że jest twórcą i właścicielem wszelkich MATERIAŁÓW WIDEO lub w inny sposób ma wystarczające prawa i uprawnienia do ich umieszczania lub publikowania. Wykorzystując OPROGRAMOWANIE do przesyłania i publikowania MATERIAŁÓW WIDEO za pośrednictwem witryn internetowych, usług i sieci firm trzecich, Klient zgadza się zabezpieczać i chronić firmę NVIDIA oraz jej zarząd, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, sporami, żądaniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami („ROSZCZENIA”) wynikającymi lub w jakikolwiek sposób powiązanymi z MATERIAŁAMI WIDEO Klienta, w tym również, ale nie wyłącznie przed ROSZCZENIAMI wynikającymi z sytuacji, gdy MATERIAŁY WIDEO Klienta (a) łamią, naruszają lub przywłaszczają jakiekolwiek prawa stron trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa moralne, prywatność, prawa publiczne lub jakiekolwiek inne własności intelektualne i prawa własności; lub (b) stanowią pomówienie, zniesławienie lub szkalują jakąkolwiek inną osobę.

6. Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa zostaje uznana za sporządzoną w stanie Delaware i powinna być interpretowana zgodnie z prawem tego stanu, bez względu na regulacje i zasady kolizyjnoprawne, które nie mają tu zastosowania. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy zawarte w Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądy stanowe i/lub federalne mające siedzibę w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii mają wyłączną jurysdykcję nad jakimkolwiek sporem lub roszczeniem wynikającym z niniejszej Umowy. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów eksportowych i rozporządzeń obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić, że OPROGRAMOWANIE, wszelkie związane z nim dane techniczne i jego bezpośrednie produkty nie są eksportowane lub ponownie eksportowane bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa eksportowego, ani też nie są wykorzystywane do jakichkolwiek celów zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa eksportowego.

7. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

7.1 Brak gwarancji. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST „JAKO TAKIE” I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NVIDIA I JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI, ZARÓWNO SFORMUŁOWANĄ WYRAŹNIE, JAK I W SPOSÓB DOROZUMIANY, WŁĄCZNIE, LECZ NIE TYLKO, Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA LUB UŻYTKOWANIA W HANDLU. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE OD FIRMY NVIDIA LUB Z INNEGO ŹRÓDŁA NIE BĘDĄ STANOWIĆ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE ZAWARTA W NINIEJSZEJ Umowie.

7.2 Ograniczenia odpowiedzialności. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, w żadnym wypadku NVIDIA oraz jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikające szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody spowodowane utratą zysków biznesowych, przerwą w działalności, utratą informacji biznesowych lub jakiekolwiek inne straty finansowe) będące następstwem używania lub niemożności używania oprogramowania, nawet jeśli NVIDIA została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje zabraniają wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu domniemanej gwarancji lub szkód wtórnych lub przypadkowych, w związku z czym powyższe ograniczenie może nie dotyczyć Klienta. Klient może mieć również inne prawa w zależności od jurysdykcji. Bez względu na powyższe, łączna odpowiedzialność firmy NVIDIA wynikająca z niniejszej Umowy lub z nią związana, nie może przekraczać jednego tysiąca dolarów amerykańskich (1000 USD). Powyższe ograniczenia pozostają w mocy i mają zastosowanie nawet jeśli jakiekolwiek ograniczone środki zaradcze określone w tej Umowie nie spełniają swojego zasadniczego celu.

8. Użytkownicy końcowi rządu USA.

OPROGRAMOWANIE i związana z nim dokumentacja są „artykułami komercyjnymi” zgodnie z definicją zawartą w dokumencie FAR 2.101, składającymi się odpowiednio z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego” zgodnie z definicją zawartą w dokumentach FAR 12.212 i DFARS 227.7202. Jeśli OPROGRAMOWANIE i dokumentacja są nabywane przez rząd Stanów Zjednoczonych lub w jego imieniu, to zgodnie z FAR 12.212 i DFARS 227.7202-1 do 227.7202-4, stosownie do przypadku, prawa rządu Stanów Zjednoczonych do OPROGRAMOWANIA i dokumentacji będą określone wyłącznie w niniejszej Umowie.

9. Sprawy różne

Klient nie może na mocy prawa lub w inny sposób scedować lub przenieść niniejszej Umowy lub jakichkolwiek praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy NVIDIA, a każda taka próba podjęta przez Klienta bez takiej zgody zostanie uznana za nieważną. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, wykonywanie przez dowolną ze stron jakichkolwiek środków odwoławczych na podstawie niniejszej Umowy będzie odbywać się bez uszczerbku dla innych środków odwoławczych na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem lub nie może być w pełni egzekwowane na mocy prawa, takie postanowienie będzie interpretowane w maksymalnym możliwym zakresie, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Niniejsza Umowa jest ostateczną, pełną i jedyną umową pomiędzy stronami związanymi jej przedmiotem i zastępuje wszelkie, pisemne lub ustne, wcześniejsze lub równoczesne propozycje, porozumienia, informacje i umowy dotyczące takiego przedmiotu, chyba że Klient i firma NVIDIA zawrą osobną umowę na korzystanie z OPROGRAMOWANIA. Niedopełnienie przez dowolną ze stron obowiązku wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się przyszłego egzekwowania warunków tej Umowy lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Niniejsza Umowa może być uchylona bądź zmieniana jedynie na piśmie przez uprawnionego przedstawiciela NVIDIA.