Licencja na użytkowanie oprogramowania NVIDIA GeForce

WAŻNA INFORMACJA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE: niniejsza Licencja na użytkowanie oprogramowania GeForce firmy NVIDIA („LICENCJA”) jest umową, która reguluje sposób użytkowania pobieranego stąd oprogramowania GeForce firmy NVIDIA Corporation oraz spółek zależnych („NVIDIA”), obejmującego oprogramowanie komputerowe i związane z nim materiały („OPROGRAMOWANIE”). Pobierając, instalując, kopiując lub w inny sposób użytkując OPROGRAMOWANIE, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej LICENCJI. Jeśli nie akceptujesz warunków niniejszej LICENCJI, nie pobieraj tego OPROGRAMOWANIA.

PREAMBUŁA

Użytkowanie produktów firmy NVIDIA wymaga trzech elementów: OPROGRAMOWANIA, sprzętu komputerowego znajdującego się na karcie graficznej oraz komputera osobistego. OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego oraz przez inne umowy i prawa dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE to nie jest sprzedawane i zgodnie z treścią niniejszej LICENCJI udzielana jest wyłącznie licencja na jego użytkowanie. Sprzęt chroniony jest przez różnorodne patenty i jest on sprzedawany, ale niniejsza LICENCJA nie obejmuje tej sprzedaży. Niniejsza LICENCJA określa jedynie warunki i postanowienia związane z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA.

1. DEFINICJE

1.1 Klient. Klientem jest osoba prawna lub fizyczna pobierająca OPROGRAMOWANIE.

2. UDZIELENIE LICENCJI

2.1 Prawa i ograniczenia udzielenia. Firma NVIDIA niniejszym udziela Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na instalację i użytkowanie OPROGRAMOWANIA z produktami sprzętowymi NVIDIA GeForce lub Titan należącymi do Klienta, z zastrzeżeniem, że:

2.1.1 Prawa. Klient ma prawo zainstalować i korzystać z wielu kopii OPROGRAMOWANIA na współdzielonym komputerze lub jednocześnie na różnych komputerach, jak również ma prawo wykonać wiele kopii zapasowych OPROGRAMOWANIA, wyłącznie na swój użytek w ramach swojego przedsiębiorstwa. Użytkowanie w ramach „przedsiębiorstwa” oznacza indywidualne użytkowanie przez Klienta lub podmiot prawny (jak korporacja lub uniwersytet) oraz spółki zależne posiadane w ponad pięćdziesięciu procentach (50%).

2.1.2 Wyjątek dotyczący systemu Linux/FreeBSD. Pomimo warunków wspomnianych wcześniej w Sekcji 2.1.1, OPROGRAMOWANIE przeznaczone wyłącznie do użytku pod kontrolą systemów operacyjnych Linux, FreeBSD lub innych systemów operacyjnych opartych na kodzie źródłowym wymienionych systemów, może być kopiowane i redystrybuowane pod warunkiem, że pliki binarne nie będą modyfikowane w żaden sposób (z wyjątkiem dekompresji plików skompresowanych).

2.1.3 Ograniczenia.

Zakaz modyfikowania oraz stosowania inżynierii odwrotnej. Klient nie może modyfikować (z wyjątkiem przypadków opisanych w Sekcji 2.1.2), stosować technik inżynierii odwrotnej, rekompilować ani dezasemblować OPROGRAMOWANIA ani podejmować żadnych prób uzyskania kodu źródłowego.

Zakaz odłączania części składowych. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako pojedynczy produkt. Jego części składowe nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze lub w inny sposób użytkowane oddzielnie w stosunku do pozostałych części.

Zakaz przyznawania sublicencji i dystrybuowania. Klient nie może sprzedawać, wynajmować, przyznawać sublicencji, dystrybuować ani przekazywać OPROGRAMOWANIA; ani wykorzystywać OPROGRAMOWANIA do użytku publicznego; ani oferować komercyjnych usług hostingowych przy użyciu OPROGRAMOWANIA.

Zakaz wdrażania w centrach danych. OPROGRAMOWANIE nie jest objęte licencją na wdrażanie w centrach danych, jednak dozwolone jest przetwarzanie blockchain w centrach danych.

3. WYGAŚNIĘCIE UMOWY

Niniejsza LICENCJA automatycznie wygaśnie, jeśli Klient nie będzie przestrzegał jej warunków i postanowień. W takim przypadku Klient musi zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego części.

Zawieszenie umowy. Jeśli Klient rozpoczyna lub uczestniczy w jakichkolwiek sporach prawnych z firmą NVIDIA, wtedy firma NVIDIA może zgodnie z własnym uznaniem zawiesić lub wypowiedzieć wszelkie udzielone licencje i wszelkie inne prawa udzielone niniejszą LICENCJĄ na czas trwania wspomnianych postępowań prawnych.

4. WŁASNOŚĆ

Wszystkie prawa własności i prawa własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA (łącznie z, ale nie ograniczając się do wszystkich ilustracji, fotografii, animacji, wideo, audio, muzyki, tekstu i innych informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU), towarzyszące materiały i wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA są własnością firmy NVIDIA lub jej dostawców.

5. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WIĄŻĄCY ARBITRAŻ

Regulacje prawne. Niniejsza LICENCJA zostaje uznana za sporządzoną w stanie Delaware i powinna być interpretowana zgodnie z prawem tego stanu, bez względu na regulacje i zasady kolizyjnoprawne, które nie mają tu zastosowania. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy zawarte w Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

Arbitraż. W przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów z firmą NVIDIA odnoszących się do tej LICENCJI lub mogących wynikać z użytkowania OPROGRAMOWANIA (łącznie „Sporów”), Klient zgadza się najpierw skontaktować się za pośrednictwem poczty USA z firmą NVIDIA pod adresem NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051 i spróbować rozwiązać Spór z NVIDIA w sposób nieformalny. Jeśli jednak firma NVIDIA nie będzie w stanie rozwiązać Sporu z Klientem w ciągu 60 dni od nieformalnego zgłoszenia roszczenia przez Klienta (lub wcześniej, jeśli firma NVIDIA uzna, że spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 60 dni), Klient i firma NVIDIA zgadzają się rozwiązać wszelkie Spory (z wyjątkiem roszczeń firmy NVIDIA w związku z zasądzonymi przez sąd lub innymi równoważnymi zadośćuczynieniami) na drodze arbitrażu przed zespołem arbitrażu i mediacji sądowej („JAMS”), znajdującym się w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia, zgodnie z opcjonalnymi procedurami przyspieszonego arbitrażu, które obowiązują w przypadku JAMS, z wyjątkiem opisanych tu sytuacji. Arbitraż zostanie przeprowadzony w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia (lub w biurze JAMS znajdującym się najbliżej hrabstwa Santa Clara), chyba że Klient złoży wniosek o osobiste przesłuchanie w miejscu zamieszkania Klienta, bądź Klient i firma NVIDIA zgodzą się postąpić inaczej. Żadna część niniejszej sekcji nie uniemożliwi którejkolwiek ze stron dochodzenia nakazu sądowego lub innego równoważnego zadośćuczynienia w sądzie, aby uniknąć rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia, sprzeniewierzenia lub naruszenia bezpieczeństwa danych danej strony, praw własności intelektualnej lub innych praw własności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejsza umowa dotycząca arbitrażu nie znajdzie zastosowania do Sporu, w wyniku czego Spór rozstrzygany będzie na drodze sądowej zamiast na drodze arbitrażu, spory będą rozstrzygane wyłącznie w stanowym lub federalnym sądzie zlokalizowanym w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii.

Pozew zbiorowy i rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ DOCHODZONE NA DRODZE INDYWIDUALNEJ. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE DOCHODZIŁ SWOICH ROSZCZEŃ W ROLI OSKARŻYCIELA LUB CZŁONKA ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH W JAKICHKOLWIEK SPORACH ZBIOROWYCH LUB POSTĘPOWANIACH PRZEDSTAWICIELSKICH. NINIEJSZE ZRZECZENIE ODNOSI SIĘ DO ARBITRAŻU NA DRODZE POZWU ZBIOROWEGO, CHYBA ŻE TAKI ARBITRAŻ JEST NIEZBĘDNY, ABY WYEGZEKWOWAĆ PRAWO DO REZYGNACJI Z UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM LUB NVIDIA WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ NA POZEW ZBIOROWY. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ LICENCJĘ, ZARÓWNO KLIENT, JAK I FIRMA NVIDIA ZRZEKAJĄ SIĘ Z PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO I UDZIAŁU W PROCESIE Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.

Prawo do rezygnacji. KLIENT MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z POWYŻSZEGO ARBITRAŻU I PRAWA DO REZYGNACJI Z UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM/PROCESIE Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, INFORMUJĄC O TYM FIRMĘ NVIDIA NA PIŚMIE W CIĄGU 30 DNI OD ROZPOCZĘCIA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA NA WARUNKACH NINIEJSZEJ LICENCJI. TAKIE PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI BYĆ WYSŁANE NA ADRES ATTN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051 I MUSI ZAWIERAĆ (1) IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA, (2) ADRES KLIENTA, (3) ODNIESIENIE DO OPROGRAMOWANIA GEFORCE, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE, (4) WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, ŻE KLIENT NIE CHCE DOCHODZIĆ SWOICH ROSZCZEŃ NA DRODZE ARBITRAŻU I AKCEPTUJE 30-DNIOWY TERMIN REZYGNACJI.

6. POSTANOWIENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Brak gwarancji. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST „JAKO TAKIE”, A FIRMA NVIDIA I JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ WYNIKAJĄCĄ Z INNYCH POSTANOWIEŃ, ZARÓWNO SFORMUŁOWANĄ WYRAŹNIE, W SPOSÓB DOROZUMIANY JAK I REGULAMINOWY POWIĄZANĄ LUB WYNIKAJĄCĄ Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. OBEJMUJE TO TAKŻE, CHOĆ NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI. Nie ograniczając powyższego, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za określenie i sprawdzenie, czy OPROGRAMOWANIE, które Klient otrzymuje i instaluje, jest odpowiednią wersją dla modelu karty graficznej, systemu operacyjnego i sprzętu komputerowego Klienta.

6.2 Ograniczenia odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NVIDIA ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECYFICZNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKAJĄCE SZKODY LUB ZA UTRACONE KORZYŚCI BIZNESOWE, UTRATĘ DANYCH, SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZERW W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH, BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA NVIDIA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU NINIEJSZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NVIDIA W RAMACH NINIEJSZEJ LICENCJI NIE PRZEKROCZY KWOTY NETTO ZAPŁACONEJ FIRMIE NVIDIA ZA UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA OKREŚLONEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓREGO DOTYCZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ, LUB KWOTY 10,00 USD, JEŻELI FIRMA NVIDIA NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA PRZEZ KLIENTA.

7. AKTUALIZACJE SYSTEMOWE

Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że OPROGRAMOWANIE może uzyskiwać dostęp, aktualizować, konfigurować i gromadzić informacje o systemie Klienta w celu właściwej optymalizacji takiego systemu do użytku z OPROGRAMOWANIEM. Korzystając z OPROGRAMOWANIA, Klient niniejszym wyraża zgodę na wszystkie powyższe zapisy oraz oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo do udzielenia takiej zgody. Ponadto Klient zgadza się, że to wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za wykonywanie odpowiednich kopii zapasowych danych i punktów przywracania systemu w systemie Klienta oraz na to, że firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty związane z takim systemem (w tym utratę danych lub dostępu) powiązane lub wynikające z (a) jakichkolwiek zmian konfiguracji, ustawień aplikacji, zmiennych środowiskowych, rejestru, sterowników, BIOSu lub innych atrybutów systemu (lub jakiejkolwiek części takiego systemu) wynikających z użytkowania OPROGRAMOWANIA; lub (b) instalacji jakichkolwiek poprawek do OPROGRAMOWANIA lub oprogramowania firm trzecich za pośrednictwem usługi aktualizacji firmy NVIDIA. OPROGRAMOWANIE może zawierać odnośniki do witryn internetowych lub usług. Firma NVIDIA zachęca Klienta do przeglądania oświadczeń o ochronie prywatności w witrynach i usługach, które Klient odwiedza, aby Klient mógł zrozumieć, w jaki sposób mogą one gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe Klienta. Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia i praktyki w zakresie polityki prywatności witryn internetowych i usług zarządzanych przez inne firmy lub organizacje.

Rejestracja i informacje dla Klientów. Klient oświadcza i zapewnia, że informacje dostarczone przez Klienta w związku z rejestracją OPROGRAMOWANIA są kompletne i dokładne. W zakresie, w jakim Klient dostarcza dane osobowe firmie NVIDIA podczas rejestracji lub w inny sposób, Klient przyjmuje również do wiadomości, że takie informacje będą gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez firmę NVIDIA zgodnie z polityką prywatności firmy NVIDIA dostępną pod adresem URL https://www.nvidia.com/pl-pl/about-nvidia/privacy-policy/. Jeśli Klient nie życzy sobie, aby OPROGRAMOWANIE dostarczało aktualizacji systemowe zgodnie z zapisami w Sekcji 7, powinien odznaczyć w OPROGRAMOWANIU opcję „Automatycznie sprawdzaj aktualizacje” w zakładce „Preferencje” odpowiedniego panelu sterowania NVIDIA.

8. SPRAWY RÓŻNE

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej LICENCJI jest niezgodne lub nie może być rozstrzygnięte zgodnie z prawem, postanowienie takie będzie rozumiane jako ograniczone do stopnia umożliwiającego zapewnienie jego zgodności i zdolności do rozstrzygnięcia zgodnie z prawem. Niniejsza LICENCJA jest ostateczną, pełną i jedyną umową pomiędzy ustanowionymi stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne, pisemne lub ustne, porozumienia i umowy dotyczące ich przedmiotu. Niniejsza LICENCJA może być modyfikowana jedynie przez uprawnionego przedstawiciela firmy NVIDIA. Klient potwierdza, że nie będzie dostarczał, przekazywał ani eksportował OPROGRAMOWANIA do innego kraju, lub używał OPROGRAMOWANIA w inny sposób, zakazany przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych lub przez inne obowiązujące prawa, przepisy i ograniczenia dotyczące eksportu.