Licencja na użytkowanie oprogramowania NVIDIA

WAŻNA INFORMACJA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE: niniejsza Licencja na użytkowanie oprogramowania firmy NVIDIA („LICENCJA”) jest umową, która reguluje sposób użytkowania pobieranego stąd oprogramowania firmy NVIDIA Corporation oraz spółek zależnych („NVIDIA”), obejmującego oprogramowanie komputerowe i związane z nim materiały drukowane („OPROGRAMOWANIE”). Pobierając, instalując, kopiując lub w inny sposób użytkując OPROGRAMOWANIE, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej LICENCJI. Jeśli nie akceptujesz warunków niniejszej LICENCJI, nie pobieraj tego OPROGRAMOWANIA.

PREAMBUŁA

    Użytkowanie produktów firmy NVIDIA wymaga trzech elementów: OPROGRAMOWANIA, sprzętu komputerowego znajdującego się na karcie graficznej oraz komputera osobistego. OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego oraz przez inne umowy i prawa dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE to nie jest sprzedawane i zgodnie z treścią niniejszego dokumentu udzielana jest wyłącznie licencja na jego użytkowanie. Sprzęt jest chroniony różnymi patentami i sprzedawany, jednakże niniejsza LICENCJA nie obejmuje tej sprzedaży, ponieważ niekoniecznie musi być sprzedawany w pakiecie z OPROGRAMOWANIEM. Niniejsza LICENCJA określa jedynie warunki i postanowienia związane z LICENCJĄ na OPROGRAMOWANIE.

1. DEFINICJE

    1.1 Klient. Klientem jest osoba prawna lub fizyczna pobierająca OPROGRAMOWANIE.

2. UDZIELENIE LICENCJI

    2.1 Prawa i ograniczenia udzielenia. Firma NVIDIA niniejszym udziela Klientowi następujących niewyłącznych, niezbywalnych praw do użytkowania OPROGRAMOWANIA, z następującymi ograniczeniami:

        2.1.1 Prawa. Klient ma prawo zainstalować i korzystać z wielu kopii OPROGRAMOWANIA na współdzielonym komputerze lub jednocześnie na różnych komputerach, jak również ma prawo wykonać wiele kopii zapasowych OPROGRAMOWANIA, wyłącznie na swój użytek w ramach swojego przedsiębiorstwa. Użytkowanie w ramach „przedsiębiorstwa” oznacza indywidualne użytkowanie przez Klienta lub podmiot prawny (jak korporacja lub uniwersytet) oraz spółki zależne posiadane w ponad pięćdziesięciu procentach (50%).

        2.1.2 Wyjątek dotyczący systemu Linux/FreeBSD. Pomimo warunków wspomnianych wcześniej w Sekcji 2.1.1, OPROGRAMOWANIE przeznaczone wyłącznie do użytku pod kontrolą systemów operacyjnych Linux, FreeBSD lub innych systemów operacyjnych opartych na kodzie źródłowym wymienionych systemów, może być kopiowane i redystrybuowane pod warunkiem, że pliki binarne nie będą modyfikowane w żaden sposób (z wyjątkiem dekompresji plików skompresowanych).

        2.1.3 Ograniczenia.

            Zakaz stosowania inżynierii odwrotnej. Klient nie może modyfikować, stosować technik inżynierii odwrotnej, rekompilować ani dezasemblować OPROGRAMOWANIA, ani podejmować żadnych prób uzyskania kodu źródłowego.

            Zakaz odłączania części składowych. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako pojedynczy produkt. Jego części składowe nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze lub w inny sposób użytkowane oddzielnie w stosunku do pozostałych części.

            Bez prawa wypożyczenia. Klient nie może wypożyczać ani dzierżawić OPROGRAMOWANIA innej osobie.

3. WYGAŚNIĘCIE UMOWY

    Niniejsza LICENCJA automatycznie wygaśnie, jeśli Klient nie będzie przestrzegał jej warunków i postanowień. W takim przypadku Klient musi zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego części.

    Zawieszenie umowy. Jeśli Klient rozpoczyna lub uczestniczy w jakichkolwiek sporach prawnych z firmą NVIDIA, wtedy firma NVIDIA może zgodnie z własnym uznaniem zawiesić lub wypowiedzieć wszelkie udzielone licencje i wszelkie inne prawa udzielone niniejszą LICENCJĄ na czas trwania wspomnianych postępowań prawnych.

4. PRAWA AUTORSKIE

    Wszystkie tytuły i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA (łącznie z, ale nie ograniczając się do wszystkich ilustracji, fotografii, animacji, wideo, audio, muzyki, tekstu i innych informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU), towarzyszące drukowane materiały i wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA są własnością firmy NVIDIA lub jej dostawców. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i postanowieniami umów międzynarodowych. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest traktować OPROGRAMOWANIE jak wszystkie inne materiały chronione prawami autorskimi, za wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsza UMOWA stanowi inaczej oraz, że może on wykonać jedną kopię OPROGRAMOWANIA wyłącznie w celach archiwizacji lub wykonania kopii zapasowej.

5. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

    Niniejsza LICENCJA zostaje uznana za sporządzoną w stanie Delaware i powinna być interpretowana zgodnie z prawem tego stanu. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy zawarte w Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

6. POSTANOWIENIA GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

    6.1 Brak gwarancji. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST „JAKO TAKIE”, A FIRMA NVIDIA I JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ WYNIKAJĄCĄ Z INNYCH POSTANOWIEŃ, ZARÓWNO SFORMUŁOWANĄ WYRAŹNIE, W SPOSÓB DOROZUMIANY JAK I REGULAMINOWY POWIĄZANĄ LUB WYNIKAJĄCĄ Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. OBEJMUJE TO TAKŻE, CHOĆ NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI. Nie ograniczając powyższego, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za określenie i sprawdzenie, czy OPROGRAMOWANIE, które Klient otrzymuje i instaluje, jest odpowiednią wersją dla modelu karty graficznej, systemu operacyjnego i sprzętu komputerowego Klienta.

    6.2 Brak odpowiedzialności za szkody następcze. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, W ŻADNYM WYPADKU NVIDIA ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKAJĄCE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY SPOWODOWANE UTRATĄ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, UTRATĄ DANYCH, PRZERWĄ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY FINANSOWE) BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI NVIDIA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

7. AKTUALIZACJE SYSTEMOWE

    7.1 Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że OPROGRAMOWANIE może uzyskiwać dostęp, aktualizować, konfigurować i gromadzić informacje o systemie Klienta w celu właściwej optymalizacji takiego systemu do użytku z OPROGRAMOWANIEM. Korzystając z OPROGRAMOWANIA, Klient niniejszym wyraża zgodę na wszystkie powyższe zapisy oraz oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo do udzielenia takiej zgody. Ponadto Klient zgadza się, że to wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za wykonywanie odpowiednich kopii zapasowych danych i punktów przywracania systemu w systemie Klienta oraz na to, że firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty związane z takim systemem (w tym utratę danych lub dostępu) powiązane lub wynikające z (a) jakichkolwiek zmian konfiguracji, ustawień aplikacji, zmiennych środowiskowych, rejestru, sterowników, BIOSu lub innych atrybutów systemu (lub jakiejkolwiek części takiego systemu) wynikających z użytkowania OPROGRAMOWANIA; lub (b) instalacji jakichkolwiek poprawek do OPROGRAMOWANIA lub oprogramowania firm trzecich za pośrednictwem usługi aktualizacji firmy NVIDIA. OPROGRAMOWANIE może zawierać odnośniki do witryn internetowych lub usług. Firma NVIDIA zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności, dotyczącymi witryn internetowych i usług, z których użytkownik korzysta, aby zrozumieć, w jaki sposób mogą one gromadzić, wykorzystywać i udostępniać informacje. Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia i praktyki w zakresie polityki prywatności witryn internetowych i usług zarządzanych przez inne firmy lub organizacje.

    7.2 Rejestracja i informacje dla Klientów. Klient oświadcza i zapewnia, że informacje nieosobowe Klienta, które podał w związku z rejestracją OPROGRAMOWANIA, są kompletne i dokładne. Klient przyjmuje również do wiadomości, że od czasu do czasu firma NVIDIA może gromadzić, wykorzystywać i ujawniać takie informacje o Kliencie i/lub systemie Klienta w związku z OPROGRAMOWANIEM zgodnie z polityką prywatności firmy NVIDIA, dostępną na https://www.nvidia.com/pl-pl/about-nvidia/privacy-policy/. Jeśli Klient nie życzy sobie, aby OPROGRAMOWANIE dostarczało aktualizacji systemowe zgodnie z zapisami w Sekcji 7, powinien odznaczyć w OPROGRAMOWANIU opcję „Automatycznie sprawdzaj aktualizacje” w zakładce „Preferencje” odpowiedniego panelu sterowania NVIDIA.

8. SPRAWY RÓŻNE

    Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej LICENCJI jest niezgodne lub nie może być rozstrzygnięte zgodnie z prawem, postanowienie takie będzie rozumiane jako ograniczone do stopnia umożliwiającego zapewnienie jego zgodności i zdolności do rozstrzygnięcia zgodnie z prawem. Niniejsza LICENCJA jest ostateczną, pełną i jedyną umową pomiędzy ustanowionymi stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne, pisemne lub ustne, porozumienia i umowy dotyczące ich przedmiotu. Niniejsza LICENCJA może być modyfikowana jedynie przez uprawnionego przedstawiciela firmy NVIDIA. Klient potwierdza, że nie będzie dostarczał, przekazywał ani eksportował OPROGRAMOWANIA do innego kraju, lub używał OPROGRAMOWANIA w inny sposób, zakazany przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych lub przez inne prawa, przepisy i ograniczenia dotyczące eksportu.