Umowa licencyjna sterownika NVIDIA dla systemu Linux

WAŻNA UWAGA – NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZAAKCEPTOWAĆ PRZED UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA.

Niniejsza umowa licencyjna („Umowa”) jest umową prawną między użytkownikiem, będącym osobą fizyczną lub podmiotem („użytkownik”), a NVIDIA Corporation („NVIDIA”) i reguluje korzystanie ze sterownika NVIDIA oraz wszelkiego dodatkowego oprogramowania i materiałów („OPROGRAMOWANIE”).

Jeśli użytkownik nie ma wymaganego wieku lub uprawnień do zawarcia niniejszej Umowy lub jeśli nie akceptuje wszystkich poniższych warunków, nie może korzystać z OPROGRAMOWANIA.

Użytkownik zgadza się korzystać z OPROGRAMOWANIA wyłącznie w celach dozwolonych niniejszą Umową oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami w odpowiednich jurysdykcjach.

1. Licencja.

 • 1.1 Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, NVIDIA udziela użytkownikowi niewyłącznej, odwołalnej, niemożliwej do przeniesienia i niepodlegającej sublicencjonowaniu (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie) licencji na:
  • a. instalację i użytkowanie kopii OPROGRAMOWANIA;
  • b. modyfikowanie i tworzenie dzieł pochodnych dowolnej części OPROGRAMOWANIA dostarczonego przez firmę NVIDIA w formacie kodu źródłowego;
  • c. wdrożenie OPROGRAMOWANIA na własny użytek w posiadanej lub dzierżawionej infrastrukturze, oraz
  • d. rozpowszechnianie OPROGRAMOWANIA dostarczonego do użytku z systemami operacyjnymi rozpowszechnianymi zgodnie z warunkami licencji open source zatwierdzonej przez OSI, wymienionej przez Open Source Initiative na stronie https://opensource.org, pod warunkiem, że (i) pliki binarne nie zostaną w żaden sposób zmodyfikowane (z wyjątkiem dekompresji plików skompresowanych) oraz (ii) niniejsza Umowa zostanie dostarczona każdemu odbiorcy OPROGRAMOWANIA.

2. Ograniczenia.

Poniższe ograniczenia licencyjne mają zastosowanie do korzystania z OPROGRAMOWANIA:

 • 2.1 OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane wyłącznie do użytku w połączeniu z mikroprocesorami, układami SoC i GPU, które zostały (i) zaprojektowane przez firmę NVIDIA i/lub jej podmioty stowarzyszone oraz (ii) są sprzedawane (bezpośrednio lub pośrednio) przez firmę NVIDIA i/lub jej podmioty stowarzyszone („Platforma NVIDIA”). Oprogramowania sprzętowego można używać wyłącznie na platformach NVIDIA. Użytkownik nie może tłumaczyć oprogramowania sprzętowego ani powodować lub zezwalać na tłumaczenie oprogramowania sprzętowego z architektury lub języka, w którym zostało ono pierwotnie dostarczone przez firmę NVIDIA, na jakąkolwiek inną architekturę lub język.
 • 2.2 Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować OPROGRAMOWANIA dostarczonego w formie binarnej, ani w żaden inny sposób próbować uzyskać kodu źródłowy takiego OPROGRAMOWANIA.
 • 2.3 Użytkownik nie może modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych OPROGRAMOWANIA dostarczonego w formie binarnej.
 • 2.4 Zabrania się rozpowszechniania zmodyfikowanych plików nagłówka.
 • 2.5 Użytkownik nie może zmieniać ani usuwać informacji o prawach autorskich lub innych informacji o prawach własności zawartych w OPROGRAMOWANIU, ani fałszywie przedstawiać autorstwa OPROGRAMOWANIA, a wszelkie zmodyfikowane pliki muszą być opatrzone wyraźną informacją o tym, że zostały zmienione, tak aby modyfikacje nie były fałszywie przedstawiane jako oryginalne OPROGRAMOWANIE.
 • 2.6 Użytkownik nie może omijać, wyłączać ani obchodzić żadnych ograniczeń technicznych, szyfrowania, zabezpieczeń, zarządzania prawami cyfrowymi ani mechanizmów uwierzytelniania OPROGRAMOWANIA.
 • 2.7 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, udzielać sublicencji, dystrybuować ani przekazywać OPROGRAMOWANIA ani świadczyć komercyjnych usług hostingowych z wykorzystaniem OPROGRAMOWANIA.
 • 2.8 Użytkownik zgadza się, że OPROGRAMOWANIE GeForce lub Titan: (i) jest licencjonowane do użytku wyłącznie na produktach sprzętowych GeForce lub Titan będących własnością użytkownika oraz (ii) nie jest licencjonowane do wdrożenia w centrach danych.
 • 2.9 Użytkownik nie może korzystać z OPROGRAMOWANIA w sposób, który spowodowałby, że stałoby się ono przedmiotem licencji oprogramowania typu open source, z zastrzeżeniem warunków określonych w sekcji „Komponenty podlegające innym licencjom” poniżej.
 • 2.10 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostarczone OPROGRAMOWANIE nie zostało przetestowane ani certyfikowane przez firmę NVIDIA pod kątem użycia w jakimkolwiek systemie lub aplikacji, w przypadku których użycie lub awaria takiego systemu lub aplikacji opracowanej przy użyciu OPROGRAMOWANIA mogłaby spowodować obrażenia ciała, śmierć lub katastrofalne szkody (każde z nich zwana jest dalej „Zastosowaniem krytycznym”). Przykłady Zastosowań krytycznych obejmują zastosowania lotnicze, nawigacyjne, wojskowe, medyczne, podtrzymujące życie lub inne krytyczne zastosowania. NVIDIA nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej, w całości lub w części, za jakiekolwiek roszczenia lub szkody wynikające z tych zastosowań. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że systemy i aplikacje opracowane przy użyciu OPROGRAMOWANIA zawierają wystarczające funkcje bezpieczeństwa i redundancji oraz są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi normami i wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 • 2.11 Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę NVIDIA i jej podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich pracowników, wykonawców, agentów, członków zarządu i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, odpowiedzialnościami, kosztami lub długami, grzywnami, odszkodowaniami i wydatkami (w tym między innymi honorariami prawników i kosztami związanymi z ustanowieniem prawa do odszkodowania) wynikającymi z lub związanymi z produktami lub usługami, które zostały opracowane przy użyciu OPROGRAMOWANIA lub wykorzystują OPROGRAMOWANIE (w tym do użytku w Zastosowaniach krytycznych), a także za korzystanie z OPROGRAMOWANIA poza zakresem niniejszej Umowy lub niezgodnie z jej warunkami.

3. Autoryzowani użytkownicy.

Użytkownik może zezwolić pracownikom i wykonawcom swojego podmiotu lub swoich spółek zależnych na dostęp do OPROGRAMOWANIA i korzystanie z niego za pośrednictwem zabezpieczonej sieci w celu wykonywania w jego imieniu prac autoryzowanych na mocy niniejszej Umowy.

Jeśli użytkownik jest instytucją akademicką, może zezwolić użytkownikom zapisanym lub zatrudnionym przez instytucję akademicką na dostęp i korzystanie z OPROGRAMOWANIA zgodnie z niniejszą Umową z zabezpieczonej sieci.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków niniejszej Umowy przez autoryzowanych użytkowników. Każde działanie lub zaniechanie, które w przypadku popełnienia przez użytkownika stanowiłoby naruszenie niniejszej Umowy, zostanie uznane za naruszenie niniejszej Umowy, jeśli zostanie popełnione przez jego autoryzowanych użytkowników.

4. OPROGRAMOWANIE przedpremierowe.

Wersje OPROGRAMOWANIA oznaczone jako alfa, beta, wersja zapoznawcza lub w inny sposób jako przedpremierowe mogą nie być w pełni funkcjonalne, mogą zawierać błędy lub wady projektowe i mogą mieć obniżone lub inne standardy bezpieczeństwa, prywatności, dostępności i niezawodności w stosunku do komercyjnych wersji oprogramowania i materiałów firmy NVIDIA.

Użytkownik może korzystać z przedpremierowej wersji OPROGRAMOWANIA na własne ryzyko, rozumiejąc, że przedpremierowa wersja OPROGRAMOWANIA nie jest przeznaczona do użytku w systemach produkcyjnych lub krytycznych dla działalności firmy, a firma NVIDIA może zdecydować o nieudostępnianiu komercyjnej wersji przedpremierowego OPROGRAMOWANIA.

5. Wsparcie i aktualizacje.

Firma NVIDIA nie jest zobowiązana do zapewniania wsparcia dla jakiegokolwiek OPROGRAMOWANIA, chyba że istnieje oddzielna umowa w tym zakresie. NVIDIA może, według własnego uznania, udostępnić poprawki, obejścia lub inne aktualizacje OPROGRAMOWANIA. O ile aktualizacje nie są dostarczane wraz z odrębnymi warunkami, uznaje się je za część OPROGRAMOWANIA, na które udzielono licencji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

6. Komponenty podlegające innym licencjom.

OPROGRAMOWANIE może zawierać lub być dystrybuowane z komponentami, do których dołączone są odrębne informacje prawne lub warunki, takie jak licencje na oprogramowanie typu open source i inne warunki licencyjne („Inne licencje”). Komponenty podlegają odpowiednim Innym licencjom, w tym wszelkim informacjom o prawach własności, zastrzeżeniom, wymogom i rozszerzonym prawom użytkowania; z wyjątkiem tego, że niniejsza Umowa będzie nadrzędna w odniesieniu do korzystania z oprogramowania open source stron trzecich, chyba że licencja oprogramowania open source strony trzeciej wymaga, aby jej warunki licencyjne były nadrzędne. Licencja oprogramowania typu open source oznacza dowolne oprogramowanie, dane lub dokumentację podlegającą dowolnej licencji określonej jako licencja typu open source przez Open Source Initiative (https://opensource.org), Free Software Foundation (https://www.fsf.org) lub inną podobną organizację typu open source lub wymienioną przez Software Package Data Exchange (SPDX) Workgroup w ramach Linux Foundation (https://www.spdx.org).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich dodatkowych licencji stron trzecich wymaganych do wytwarzania, wytworzenia, używania, korzystania, sprzedaży, importowania i oferowania do sprzedaży swoich produktów lub usług, które obejmują lub zawierają jakiekolwiek oprogramowanie i treści stron trzecich, w tym między innymi kodery i dekodery audio i/lub wideo oraz wdrożenia standardów technicznych. NVIDIA nie przyznaje użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy żadnych niezbędnych praw patentowych lub innych, w tym standardowych podstawowych praw patentowych, w odniesieniu do oprogramowania i treści stron trzecich.

7. Zakończenie obowiązywania.

Niniejsza Umowa zostanie automatycznie rozwiązana bez powiadomienia ze strony firmy NVIDIA, jeśli użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy lub jeśli rozpocznie lub weźmie udział w jakimkolwiek postępowaniu sądowym przeciwko firmie NVIDIA w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA. Po rozwiązaniu umowy użytkownik musi zaprzestać używania i zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie korzystania z OPROGRAMOWANIA i zniszczenie wszystkich jego kopii. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na wcześniejsze wypłaty zgodnie z niniejszą Umową. Wszystkie postanowienia pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy, z wyjątkiem licencji udzielonych użytkownikowi.

8. Prawa własności.

OPROGRAMOWANIE, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, jest i pozostanie wyłączną własnością firmy NVIDIA lub jej licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, (i) NVIDIA zastrzega sobie wszelkie prawa, interesy i środki zaradcze w związku z OPROGRAMOWANIEM oraz (ii) żadna inna licencja ani prawo nie są przyznawane użytkownikowi przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób. Użytkownik zgadza się współpracować z firmą NVIDIA i dostarczać zasadnie wymagane informacje w celu weryfikacji zgodności z niniejszą Umową.

9. Informacje zwrotne.

Użytkownik może, ale nie jest zobowiązany, przekazywać sugestie, prośby, poprawki, modyfikacje, ulepszenia lub inne informacje zwrotne dotyczące OPROGRAMOWANIA (łącznie „Informacje zwrotne”). Informacje zwrotne, nawet jeśli zostały oznaczone przez użytkownika jako poufne, nie stanowią zobowiązania do zachowania poufności przez firmę NVIDIA lub jej podmioty stowarzyszone. Jeśli użytkownik dostarczy Informacje zwrotne, udziela firmie NVIDIA, jej podmiotom stowarzyszonym i podmiotom przez nią wyznaczonym niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, w pełni opłaconej i zbywalnej licencji, w ramach swoich praw własności intelektualnej, na publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, powielanie, wykorzystywanie, tworzenie, zlecanie tworzenia, sprzedaż, oferowanie do sprzedaży, dystrybucję (na wielu poziomach dystrybucji), importowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz inne komercjalizowanie i wykorzystywanie Informacji zwrotnych według uznania firmy NVIDIA. Użytkownik nie będzie przekazywał informacji zwrotnych (i) co do których ma powody sądzić, że podlegają jakimkolwiek ograniczeniom, które utrudniają korzystanie z uprawnień określonych w niniejszej sekcji; lub (ii) podlegających warunkom licencji, które mają na celu wymaganie, aby jakikolwiek produkt zawierający lub opracowany przy użyciu takich Informacji zwrotnych lub innej własności intelektualnej firmy NVIDIA lub jej podmiotów stowarzyszonych był licencjonowany lub w inny sposób udostępniany jakiejkolwiek stronie trzeciej.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Niniejsza Umowa podlega pod każdym względem prawu Stanów Zjednoczonych i prawu stanu Delaware, bez względu na normy kolizyjne lub Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądy stanowe i federalne w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami lub roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy lub z nią związanymi, a strony nieodwołalnie wyrażają zgodę na właściwość osobową i miejscową tych sądów; z wyjątkiem tego, że każda ze stron może ubiegać się o nakaz sądowy lub równoważny rodzaj pilnej pomocy prawnej w dowolnej jurysdykcji.

11. Wyłączenie gwarancji.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ NVIDIA „W STANIE, W JAKIM JEST” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NVIDIA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO I PRZEBIEGU TRANSAKCJI. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, NVIDIA NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE OKREŚLONE TREŚCI BĘDĄ DOSTĘPNE, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE JEST WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

Ponadto użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie odpowiednich kopii zapasowych danych i punktów przywracania systemu dla systemów zawierających OPROGRAMOWANIE oraz że firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty w takich systemach (w tym utratę danych lub dostępu) wynikające z lub związane z (a) wszelkimi zmianami konfiguracji, ustawień aplikacji, zmiennych środowiskowych, rejestru, sterowników, systemu BIOS lub innych atrybutów systemu (lub dowolnej części takiego systemu) zainicjowanymi za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA; lub (b) instalacją jakiegokolwiek OPROGRAMOWANIA lub poprawek oprogramowania stron trzecich za pośrednictwem usługi aktualizacji firmy NVIDIA.

ŻADNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ NVIDIA W ŻADEN SPOSÓB NIE ZWIĘKSZAJĄ ZAKRESU GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wersja OPROGRAMOWANIA jest odpowiednia dla posiadanego modelu produktu NVIDIA, systemu operacyjnego i sprzętu komputerowego.

12. Ograniczenia odpowiedzialności.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NVIDIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (I) SZKODY POŚREDNIE, KARNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, LUB (II) SZKODY Z TYTUŁU (A) KOSZTÓW POZYSKANIA TOWARÓW ZASTĘPCZYCH LUB (B) UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB WARTOŚCI FIRMY WYNIKAJĄCYCH Z LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z NARUSZENIA UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA NVIDIA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ŚRODKI ZARADCZE STRONY NIE SPEŁNIĄ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

PONADTO, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NVIDIA ZA WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA, OBOWIĄZKI LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE NIE PRZEKROCZY PIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (5 USD).

13. Gromadzenie danych.

Jeśli użytkownik korzysta z OPROGRAMOWANIA w systemie operacyjnym Windows, niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w momencie instalacji OPROGRAMOWANIA firma NVIDIA będzie uzyskiwać dostęp do danych i gromadzić je w celu: (a) prawidłowej konfiguracji i optymalizacji systemu do użytku z OPROGRAMOWANIEM; (b) dostarczania treści lub usług za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA; oraz (c) ulepszania produktów i usług firmy NVIDIA. Gromadzone informacje mogą obejmować dane konfiguracyjne, takie jak GPU i CPU oraz system operacyjny.

OPROGRAMOWANIE może zawierać łącza do stron internetowych i usług stron trzecich. NVIDIA zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn i usług, które użytkownik zdecyduje się odwiedzić, aby zrozumieć, w jaki sposób mogą one gromadzić, wykorzystywać i udostępniać jego dane. NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia o ochronie prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności firmy NVIDIA, znajdującą się pod adresem https://www.nvidia.com/pl-pl/about-nvidia/privacy-policy, która wyjaśnia politykę firmy NVIDIA w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych.

14. Cesja.

NVIDIA może cedować, delegować lub przenosić swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w dowolny sposób lub z mocy prawa. Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NVIDIA, cedować, delegować lub przenosić jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w jakikolwiek sposób lub z mocy prawa, a wszelkie próby takiego działania są nieważne i nieskuteczne.

15. Zgodność z przepisami handlowymi.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących eksportu, importu, handlu i sankcji gospodarczych, w tym amerykańskich przepisów eksportowych i przepisów Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control). Przepisy te obejmują ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, użytkowników końcowych i użytkowania końcowego.

16. Użytek rządowy.

OPROGRAMOWANIE, w tym powiązana dokumentacja („Elementy chronione”) jest „Produktem komercyjnym”, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w 48 C.F.R. 2.101, składającym się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, zgodnie z definicją tych terminów zawartą odpowiednio w 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202 i 252.227-7014(a)(1). Zanim jakiekolwiek Elementy chronione zostaną dostarczone rządowi USA, użytkownik (i) poinformuje rząd USA na piśmie, że Elementy chronione są i muszą być traktowane jako komercyjne oprogramowanie komputerowe i komercyjna dokumentacja oprogramowania komputerowego opracowane na koszt prywatny; (ii) poinformuje rząd USA, że Elementy chronione są dostarczane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; oraz (iii) oznaczy Elementy chronione jako komercyjne oprogramowanie komputerowe i komercyjną dokumentację oprogramowania komputerowego opracowane na koszt prywatny. W żadnym wypadku użytkownik nie zezwoli rządowi USA na nabycie praw do Elementów chronionych wykraczających poza te określone w 48 C.F.R. 52.227-19(b)(1)-(2) lub 252.227-7013(c), z wyjątkiem przypadków wyraźnie zatwierdzonych przez firmę NVIDIA na piśmie.

17. Zawiadomienia.

Prosimy o kierowanie zawiadomień prawnych lub innej korespondencji na adres: NVIDIA Corporation, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051, United States of America, Attention: Legal Department. Jeśli firma NVIDIA będzie musiała skontaktować się z użytkownikiem w sprawie OPROGRAMOWANIA, użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie zawiadomień pocztą elektroniczną oraz na to, że takie zawiadomienia będą spełniać wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji.

18. Całość porozumienia.

W odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, strony uzgadniają, że (i) niniejsza Umowa stanowi całość i wyłączne porozumienie między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne komunikaty oraz (ii) że wszelkie dodatkowe lub odmienne warunki, zawarte w zamówieniach zakupu, potwierdzeniach zamówień, fakturach lub w inny sposób, nie będą wiążące dla strony otrzymującej i są nieważne. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron.

Jeśli sąd właściwej jurysdykcji orzeknie, że postanowienie niniejszej Umowy jest niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za zmodyfikowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego wykonalności, a pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełnej mocy.

19. Brak zrzeczenia się.

Żadne zaniechanie lub opóźnienie w egzekwowaniu przez stronę jakiegokolwiek warunku Umowy lub zobowiązania nie będzie działać jako zrzeczenie się przez tę stronę lub uniemożliwi egzekwowanie takiego warunku lub zobowiązania w późniejszym terminie.

20. Licencjonowanie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy, prosimy o kontakt z firmą NVIDIA pod adresem driver-licensing@nvidia.com

(wer. 27 lutego 2023 r.)