Merknader og varemerker

Informasjonen i dette dokumentet anses som nøyaktig og pålitelig på utgivelsestidspunktet. NVIDIA Corporation ("NVIDIA") gir imidlertid ingen forsikringer eller garantier, verken uttrykkelig eller underforstått, om at denne informasjonen er nøyaktig og fullstendig. NVIDA påtar seg intet ansvar for følgene av å bruke slik informasjon, eller for eventuelle brudd på patentrettigheter eller andre rettigheter tilhørende tredjeparter som kan oppstå ut fra slik bruk. Denne publikasjonen går foran og erstatter all annen produktspesifikasjon som tidligere er tilveiebrakt.

NVIDIA forbeholder seg retten til når som helst å gjøre rettelser, modifikasjoner, forbedringer og andre endringer i denne spesifikasjonen, og/eller å unnlate å videreføre et hvilket som helst produkt eller en hvilken som helst tjeneste uten forvarsel. Brukeren bør skaffe seg den nyeste relevante spesifikasjonen før han/hun bestiller en vare, og bekrefte at denne informasjonen er oppdatert og fullstendig.

NVIDIA-produktene selges i henhold til NVIDIAs standard salgsvilkår, som tilveiebringes samtidig med ordrebekreftelsen, med mindre noe annet er avtalt i en individuell salgsavtale som er signert av autoriserte representanter fra NVIDIA, og av brukeren. NVIDIA motsier seg herved å bruke kundens generelle vilkår i forbindelse med kjøp av NVIDIA-produktet det er henvist til i denne spesifikasjonen.

NVIDIA-produktene er ikke utviklet, autorisert eller garantert egnet for bruk i medisinsk, militært, luftfarts- eller romfartsutstyr eller i livsopprettholdende utstyr, eller for anvendelser der det at NVIDIA-produktet eventuelt skulle svikte, med rimelighet kan forventes å føre til personskade, dødsfall eller skader på miljø og eiendom. NVIDIA påtar seg intet ansvar for innlemmelse og/eller bruk av NVIDIA-produkter i slikt utstyr eller til slike formål, og dette skjer derfor på brukerens egen risiko.

NVIDIA gir ingen forsikringer eller garantier om at produkter som bygger på disse spesifikasjonene, vil egne seg til noe spesifisert bruk uten ytterligere testing eller modifisering. NVIDIA utfører ikke nødvendigvis testing av alle parameterne for hvert enkelt produkt. Det er brukerens eget ansvar å forsikre seg om at produktet egner seg til det formålet brukeren har tenkt å bruke det til, og å utføre de nødvendige testene for å unngå at slik bruk mislykkes eller at produktet svikter. Svakheter i brukerens produktutforming kan påvirke NVIDIA-produktets kvalitet og pålitelighet og kan føre til ytterligere eller andre forhold og/eller krav ut over de som er angitt i denne spesifikasjonen. NVIDIA påtar seg intet ansvar for eventuell svikt, skader, kostnader eller problemer som har sitt utgangspunkt i, eller som kan tilskrives: (i) at NVIDIA-produktet brukes på en måte som er i strid med denne spesifikasjonen; (ii) brukerens produktutforminger.

Det innvilges ingen fullmakter, verken uttrykkelig eller underforstått, under noen patentrettighet, opphavsrett eller annen immaterialrett tilknyttet NVIDIA under denne spesifikasjonen. Informasjon som NVIDIA publiserer angående tredjepartsprodukter eller tredjepartstjenester, medfører ikke fullmakt fra NVIDIA til å bruke slike produkter eller tjenester, eller en garanti eller tilslutning til slikt. Bruk av slik informasjon kan forutsette fullmakt fra en tredjepart i henhold til tredjepartens patenter eller annen immaterialrett, eller en fullmakt fra NVIDIA i henhold til patentene eller annen immaterialrett fra NVIDIA. Reproduksjon av informasjonen i denne spesifikasjonen er bare tillatt dersom NVIDIA har godkjent slik reproduksjon skriftlig, at det skjer uten endringer og at det legges ved alle tilhørende betingelser, begrensninger og merknader.

ALLE NVIDIAS DESIGNSPESIFIKASJONER, REFERANSELISTER, FILER, TEGNINGER, DIAGNOSER, LISTER OG ANDRE DOKUMENTER (SAMLET ELLER ATSKILT – "MATERIELL") LEVERES "SOM DE ER". NVIDIA GIR INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANDRE MÅTER, FOR MATERIELLET OG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER MOT KRENKELSE AV ANDRES RETTIGHETER OG GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Uavhengig av alle tap og skader brukeren måtte pådra seg, av en hvilken som helst grunn, skal NVIDIAs samlede og akkumulerte ansvar overfor brukeren for produktene som her er beskrevet, begrenses i henhold til NVIDIAs salgsvilkår for produktet.

 

HDMI

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC.

 

Dolby

ARM, AMBA og ARM Powered er registrerte varemerker tilhørende ARM Limited. Cortex, MPCore og Mali er varemerker tilhørende ARM Limited. Alle andre merkenavn og produktnavn tilhører sine respektive eiere. "ARM" brukes til å representere ARM Holdings plc, dettes operatørselskap ARM Limited og de regionale datterselskapene ARM Inc., ARM KK, ARM Korea Limited, ARM Taiwan Limited, ARM France SAS, ARM Consulting (Shanghai) Co. Ltd., ARM Germany GmbH, ARM Embedded Technologies Pvt. Ltd., ARM Norway AS og ARM Sweden AB.

 

ARM

ARM, AMBA and ARM Powered are registered trademarks of ARM Limited. Cortex, MPCore and Mali are trademarks of ARM Limited. All other brands or product names are the property of their respective holders. ʺARMʺ is used to represent ARM Holdings plc; its operating company ARM Limited; and the regional subsidiaries ARM Inc.; ARM KK; ARM Korea Limited.; ARM Taiwan Limited; ARM France SAS; ARM Consulting (Shanghai) Co. Ltd.; ARM Germany GmbH; ARM Embedded Technologies Pvt. Ltd.; ARM Norway, AS and ARM Sweden AB.

 

OpenCL

OpenCL er et varemerke tilhørende Apple Inc. og brukes på lisens fra Khronos Group Inc.

 

Varemerker

NVIDIA, NVIDIA-logoen, GeForce og SHIELD TV er varemerker og/eller registrerte varemerker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre land. Andre selskapsnavn og produktnavn kan være varemerker tilhørende de respektive selskapene de er tilknyttet.

Google, Android og Gmail er varemerker og/eller registrerte varemerker tilhørende Google Inc.

Ordet og merket Bluetooth® og Bluetooth-logoene er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av dem gjøres på lisens.

Wi-Fi CERTIFIED og Wi-Fi CERTIFIED Miracast er registrerte varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Steam er et varemerke tilhørende Valve.

Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

Opphavsrett 

© 2019 NVIDIA Corporation. Med enerett.