Warunki korzystania z konta NVIDIA

Zakładając konto NVIDIA oznajmiasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych WARUNKÓW UŻYTKOWANIA oraz akceptujesz i zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich innych umów, w tym Polityki Prywatności NVIDIA w zakresie obejmującym konto NVIDIA. Jeśli nie wyrażasz na to zgody i nie akceptujesz WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, nie zakładaj konta NVIDIA.

Firma NVIDIA ma wyłączne prawo do zmiany niniejszych WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, które będą miały zastosowanie wobec każdego, kto założy konto po dokonaniu takich zmian.

KONTO UŻYTKOWNIKA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

Jeśli nie masz jeszcze loginu i hasła do konta NVIDIA, zostaniesz poproszony o dokonanie rejestracji konta NVIDIA. Akceptujesz fakt, że firma NVIDIA zapewnia Ci dostęp do Twojego konta wyłącznie na zasadach określonych w WARUNKACH UŻYTKOWANIA i przez obowiązujące prawo. W przypadku naruszenia niniejszych WARUNKÓW UŻYTKOWANIA lub braku możliwości zatwierdzenia konta NVIDIA z innych powodów, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dostęp do jego konta może być na stałe zablokowany, a wszelkie powiązane z kontem dane i usługi mogą być niedostępne. Firma NVIDIA nie udziela użytkownikowi gwarancji, że będzie miał on stały dostęp do swoich danych i usług związanych z kontem NVIDIA, ani nie udziela gwarancji, że otrzyma on kopie w przypadku skasowania lub utracenia danych. Firma NVIDIA zachęca użytkowników do prawidłowego wykonywania kopii zapasowych swoich danych. Firma NVIDIA może również bez powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności nakładać ograniczenia na niektóre funkcje i usługi związane z kontem (opisane poniżej) lub ograniczyć użytkownikowi dostęp do części lub całości usług związanych z kontem oraz innych usług lub witryn internetowych NVIDIA.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI i wszelkim osobom trzecim (za wyjątkiem sytuacji regulowanych przez lokalne prawo):

  • Uzyskiwania lub podejmowania próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta NVIDIA;
  • Używania konta NVIDIA w sposób niezgodny z prawem, do celów niezgodnych z prawem lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi WARUNKAMI UŻYTKOWANIA; lub
  • Sprzedawania, wynajmowania, wypożyczania, rozpowszechniania, przekazywania, sublicencjonowania, powielania, duplikowania, kopiowania, wymieniania lub nielegalnego wykorzystywania konta NVIDIA lub dostępu do niego, jak również zabrania się czerpania korzyści finansowych wynikających z użytkowania lub przekazywania konta NVIDIA zarówno w celu uzyskania korzyści handlowych, jak i pieniężnych lub innych, bez uprzedniej, wyraźnej zgody pisemnej od firmy NVIDIA.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Polityce Prywatności NVIDIA oraz niniejszych WARUNKACH UŻYTKOWANIA, firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i prywatność wiadomości wysyłanych za pośrednictwem konta NVIDIA.

Wszelkie niezbędne lub opcjonalne wyposażenie lub aplikacje firm trzecich, których używasz do uzyskania dostępu do konta NVIDIA, w tym Twój komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie, podlegają zasadom, warunkom, gwarancjom i zastrzeżeniom przewidzianym przez producenta takiego komputera lub innego urządzenia. Firma NVIDIA nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do takiego komputera lub innego urządzenia. Proszę zapoznać się z materiałami, które otrzymałeś przy zakupie komputera lub innego urządzenia, aby poznać swoje prawa i obowiązki, w tym również te, wynikające z gwarancji i zastrzeżeń.

USŁUGI NA KONCIE

Za pośrednictwem swojego konta NVIDIA możesz korzystać z niektórych usług, oprogramowania i/lub treści od firmy NVIDIA lub firm trzecich ("Usługi na koncie"). Korzystanie z Usług na koncie może wymagać zaakceptowania dodatkowych warunków i postanowień i może podlegać dodatkowym opłatom. Niniejsze Usługi na koncie mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Ich dostępność może okresowo ulegać zmianie. Firma NVIDIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi, informacje, materiały i produkty udostępniane na koncie przez strony trzecie. Odwiedzając za pośrednictwem swojego konta NVIDIA witryny internetowe firm trzecich, robisz to na własną odpowiedzialność i akceptujesz fakt, że niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA oraz Polityka Prywatności NVIDIA nie muszą mieć zastosowania w przypadku korzystania z takich witryn. Użytkownik wyraźnie zwalnia firmę NVIDIA z jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie przez niego z udostępnianych na koncie przez strony trzecie usług, witryn internetowych lub innych powiązanych materiałów. UDOSTĘPNIANE NA KONCIE USŁUGI FIRM TRZECICH SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRM TRZECICH LUB SĄ PRZEZ NIE OBSŁUGIWANE. FIRMY TE MOGĄ NIE BYĆ POWIĄZANE LUB SPONSOROWANE PRZEZ FIRMĘ NVIDIA I MOGĄ NIE BYĆ DOPUSZCZONE DO KORZYSTANIA ZA POŚREDNICTWEM TWOJEGO KONTA NVIDIA WE WSZYSTKICH KRAJACH. KORZYSTAJĄC Z UDOSTĘPNIANYCH NA KONCIE USŁUG FIRM TRZECICH, ROBISZ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

PRYWATNOŚĆ

Firma NVIDIA szanuje prywatność wszystkich użytkowników kont NVIDIA i zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich danych osobowych, którymi nasi użytkownicy dzielą się z nami. Zapoznaj się pod adresem www.nvidia.com/pl-pl/about-nvidia/privacy-policy z Polityką Prywatności NVIDIA, która określa nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i/lub udostępniania Twoich danych osobowych. Opisane w niej warunki mają zastosowanie w niniejszym regulaminie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

TWOJE KONTO NVIDIA JEST OFEROWANE W STANIE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO TWOJE KONTO NVIDIA OFEROWANE JEST Z WYŁĄCZENIEM WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ORAZ WYNIKAJĄCEJ Z INNYCH POSTANOWIEŃ, ZARÓWNO SFORMUŁOWANEJ WYRAŹNIE, JAK I W SPOSÓB DOROZUMIANY. OBEJMUJE TO TAKŻE, CHOĆ NIE WYŁĄCZNIE, RĘKOJMIĘ ZA WADY DOTYCZĄCE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI.

NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, FIRMA NVIDIA, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, FILIE I LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI, ŻE TWOJE KONTO NVIDIA JEST LUB BĘDZIE CAŁKOWICIE NIEZAWODNE, BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW; ŻE TWOJE KONTO NVIDIA BĘDZIE DOSTĘPNE W DOWOLNYM MOMENCIE I LOKALIZACJI, W SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY I BEZPIECZNY; LUB, ŻE WSZELKIE WADY I BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE. WSZELKIE TREŚCI POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM KONTA NVIDIA SĄ POBIERANE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA I PONIESIE ON WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO KOMPUTERA, URZĄDZENIA LUB SIECI, BĄDŹ TEŻ UTRATĘ DANYCH, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA SWOJEGO KONTA NVIDIA.

NIEKTÓRE PAŃSTWA I REGIONY NIE DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI DOROZUMIANYCH, ZATEM POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU. NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA DAJĄ CI SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA. MOGĄ CI RÓWNIEŻ PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD REGIONU. ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UWZGLĘDNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA NIE OBOWIĄZUJĄ TAM, GDZIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA NVIDIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB WYNIKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB TWOJEGO KONTA NVIDIA. OBEJMUJE TO TAKŻE, CHOĆ NIE WYŁĄCZNIE, UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ LUB ZWIĄZANĄ Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ LUB UŻYCIEM, NA PODSTAWIE UMOWY LUB WYNIKAJĄCE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, W TYM W WYNIKU ZANIEDBANIA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA NVIDIA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NVIDIA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD). NIEKTÓRE KRAJE I JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE USZKODZENIA, DLATEGO NINIEJSZE OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

PRAWO WŁAŚCIWE I PRAWA KONSUMENTA

Niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA dają Ci szczególne uprawnienia. Mogą Ci również przysługiwać inne uprawnienia, które różnią się w zależności od kraju i jurysdykcji. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszej gwarancji w jej wersji w języku angielskim. Niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA i wszelkie spory, które mogą w związku z nimi wyniknąć, wynikają z użytkowania konta NVIDIA w handlu międzystanowym i podlegają federalnej ustawie dotyczącej arbitrażu (Federal Arbitration Act) oraz wewnętrznym prawom stanu Delaware, bez uwzględnienia konfliktów zapisów prawnych. Do niniejszej umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie międzynarodowych umów sprzedaży towarów. Użytkownik zgadza się podlegać osobistej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych hrabstwa Santa Clara w Kalifornii w odniesieniu do wszelkich działań, w przypadku których mamy prawo do dochodzenia do zasądzenia przez sąd zadośćuczynień lub innych równoważnych zadośćuczynień sądu właściwej jurysdykcji, aby zapobiec faktycznemu lub potencjalnemu naruszeniu, sprzeniewierzeniu lub naruszeniu naszych praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej lub praw majątkowych, co określono w poniższych zapisach dotyczących arbitrażu.

WIĄŻĄCY ARBITRAŻ

Arbitraż. W przypadku jakichkolwiek sporów z firmą NVIDIA użytkownik zgadza się najpierw skontaktować drogą pocztową z firmą NVIDIA Corporation pod adresem: NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95050 i spróbować rozwiązać spór w sposób nieformalny. Jeśli jednak firma NVIDIA nie będzie w stanie rozwiązać sporu w ciągu 60 dni od zgłoszenia roszczenia (lub wcześniej, jeśli firma NVIDIA uzna, że spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 60 dni), zgadzamy się rozwiązać wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje (z wyjątkiem roszczeń firmy NVIDIA w związku z zasądzonymi przez sąd lub innymi równoważnymi zadośćuczynieniami) powstałe w związku z niniejszymi WARUNKAMI UŻYTKOWANIA lub ich naruszeniem bądź domniemanym naruszeniem (określane wspólnie jako „roszczenia”) na drodze arbitrażu przed zespołem arbitrażu i mediacji sądowej („JAMS”), znajdującym się w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia, zgodnie z opcjonalnymi procedurami przyspieszonego arbitrażu, które obowiązują w przypadku JAMS, z wyjątkiem opisanych tu sytuacji. Z zespołem JAMS można skontaktować się na stronie www.jamsadr.com, a zgłoszenie wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 250,00 USD (chyba że zespół JAMS zniesie tę opłatę). Pozostałe koszty związane z JAMS i arbitrażem poniesie strona, która przegra arbitraż. Arbitraż zostanie przeprowadzony w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia (lub w biurze JAMS znajdującym się najbliżej hrabstwa Santa Clara), chyba że użytkownik złoży wniosek o osobiste przesłuchanie w miejscu zamieszkania, bądź użytkownik i firma NVIDIA zgodzą się postąpić inaczej.

Żadna część niniejszej sekcji nie uniemożliwi którejkolwiek ze stron dochodzenia nakazu sądowego lub innego równoważnego zadośćuczynienia w sądzie, aby uniknąć rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia, sprzeniewierzenia lub naruszenia bezpieczeństwa danych danej strony, praw własności intelektualnej lub innych praw własności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejsza umowa dotycząca arbitrażu nie znajdzie zastosowania do sporu, w wyniku czego roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej zamiast na drodze arbitrażu, spory będą rozstrzygane wyłącznie w stanowym lub federalnym sądzie zlokalizowanym w hrabstwie Santa Clara, w Kalifornii.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA oraz wszelkie prawa przyznane na podstawie niniejszej Umowy, nie mogą zostać przeniesione ani scedowane przez Ciebie ale mogą być scedowane przez firmę NVIDIA, bez ograniczeń. Wszelkie próby przeniesienia lub cesji z naruszeniem niniejszej umowy będą uznane za nieważne. Firma NVIDIA zastrzega sobie prawo do cofnięcia uprawnień konta NVIDIA w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą poczty elektronicznej, jeśli firma NVIDIA będzie musiała skontaktować się z nim w sprawie jego konta NVIDIA. Użytkownik zgadza się, że wszelkie takie powiadomienia, wysłane drogą elektroniczną, będą spełniać wszystkie wymogi prawne dotyczące komunikacji. Firma NVIDIA ma prawo wykorzystać wszelkie komentarze, informacje, pomysły, koncepcje, recenzje, techniki i inne materiał zawarte we wszystkich wiadomościach, które użytkownik do nas wysyła ("Informacje zwrotne"), w tym w odpowiedziach na kwestionariusze lub komentarzach dodawanych za pośrednictwem konta NVIDIA, także na witrynach internetowych NVIDIA oraz w interfejsach użytkownika, bez wynagrodzenia, potwierdzenia lub opłaty dla użytkownika, do dowolnych celów, w tym również, ale nie wyłącznie, do rozwijania, produkcji i marketingu produktów oraz tworzenia, modyfikowania i ulepszania konta NVIDIA. Użytkownik niniejszym zrzeka się na rzecz firmy NVIDIA wszelkich praw do udostępnianych przez niego informacji zwrotnych. Dodatkowo, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zrzeka się możliwości dochodzenia swoich "praw autorskich" do informacji zwrotnych. Jeśli przesyłasz nam dobrowolnie jakiekolwiek materiały lub pomysły, akceptujesz fakt, że nie przewidziano za to dla Ciebie żadnej zapłaty i niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec firmy NVIDIA oraz jej podmiotów zależnych w odniesieniu do wykorzystania takich materiałów i pomysłów, nawet jeśli wykorzystany będzie materiał lub pomysł zasadniczo podobny do materiału lub pomysłu nadesłanego przez Ciebie.

Niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA, wraz z wszelkimi zmianami i ewentualnymi dodatkowymi umowami, które użytkownik może zawrzeć z firmą NVIDIA w związku ze swoim kontem NVIDIA, stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i firmą NVIDIA, dotyczącego jego konta NVIDIA. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych WARUNKÓW UŻYTKOWANIA zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, które pozostają w pełnej mocy, za wyjątkiem sytuacji, w której w wyniku niewykonalności zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego/procesu sądowego, cały zapis dotyczący arbitrażu jest niewykonalny.

Data ostatniej aktualizacji: 26 marca 2019