Polityka prywatności dla Kandydatów ubiegających się o pracę w NVIDIA

Obowiązuje od 30 kwietnia 2024 r.

Dziękujemy za zainteresowanie dołączeniem do naszego zespołu. NVIDIA gromadzi dane osobowe („Dane rekrutacyjne”) w ramach naszego procesu ubiegania się o pracę, a niniejsza Polityka prywatności dla Kandydatów ubiegających się o pracę w NVIDIA („Polityka prywatności dla Kandydatów ubiegających się o pracę”) określa, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsza Polityka prywatności dla Kandydatów dotyczy wyłącznie naszego procesu rekrutacji. Proszę zapoznać się z Polityką prywatności NVIDIA, aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące konkretnych usług i produktów NVIDIA.

Gromadzimy dane rekrutacyjne do celów rekrutacji, oceny i zatrudnienia. Kategorie danych, które możemy gromadzić (jeśli pozwala na to obowiązujące prawo), obejmują:

REKRUTACJA
 • Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy;
 • Dane demograficzne (za Państwa zgodą), takie jak rasa/pochodzenie etniczne, płeć (mężczyzna/kobieta/nie chcę odpowiadać/płeć nieheteronormatDane kontaktowe wskazanych przez Państwa referencji zawodowych oraz informacje zwrotne od tych osób udzielających tych referencji, dotyczące Państwa pracy i wyników, w zakresie, w jakim takie kontrole są dozwolone w danej jurysdykcjiywna) i status weterana; oraz
 • Dane o wykształceniu, takie jak szkoły, do których uczęszczali Państwo obecnie lub w przeszłości.
 • Sugestie, takie jak zainteresowania, preferencje i określone dane demograficzne, oparte na innych gromadzonych przez nas danych osobowych oraz interakcjach, jakie prowadzimy z kandydatami ubiegającymi się o pracę.

OCENA

 • Wykształcenie, takie jak szkoły, do których Państwo uczęszczali i uzyskane stopnie naukowe;
 • Historia stażu i/lub pracy; oraz
 • Inne dane przekazane przez Państwa lub zebrane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w tym informacje zwrotne z rozmów kwalifikacyjnych.

ZATRUDNIENIE

 • Dane o obywatelstwie (o ile nie jest to zabronione w danej jurysdykcji);
 • Rządowe numery identyfikacyjne;
 • Wyniki kontroli przeszłości, które obejmują weryfikację tożsamości, historię edukacji, historię zatrudnienia i historię karalności, w zakresie, w jakim takie kontrole są dozwolone w danej jurysdykcji;
 • W przypadku niektórych stanowisk, takich jak stanowiska związane z finansami, kontrole wiarygodności finansowej, w zakresie, w jakim takie kontrole są dozwolone w danej jurysdykcji; oraz
 • Dane kontaktowe wskazanych przez Państwa referencji zawodowych oraz informacje zwrotne od tych osób udzielających tych referencji, dotyczące Państwa pracy i wyników, w zakresie, w jakim takie kontrole są dozwolone w danej jurysdykcji.

Jak zbieramy Dane rekrutacyjne

Zbieramy Dane rekrutacyjne:

 • Od Państwa, gdy podają Państwo swoje dane na konferencjach, wydarzeniach lub za pośrednictwem naszych formularzy online, w tym za pośrednictwem portalu dla kandydatów;
 • Z publicznych źródeł i mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn;
 • Od pracowników NVIDIA, którzy mogli udostępnić Państwa dane za Państwa zgodą; oraz
 • Od stron trzecich, takich jak organizatorzy konferencji, którym udostępnili Państwo swoje dane, wiedząc, że zostaną one udostępnione NVIDIA.
 • Od dostawców usług i innych stron trzecich, które gromadzą je w naszym imieniu, takich jak dostawcy usług komunikacyjnych, dostawcy platform rekrutacyjnych, dostawcy usług planowania i dostawcy aplikacji.

Jak wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy dane rekrutacyjne

Wykorzystujemy dane rekrutacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu rekrutacji, oceny, zatrudnienia oraz w celu spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości, a także w celu planowania i doskonalenia działań i programów NVIDIA w zakresie integracji i różnorodności.

W ramach naszego procesu oceny wykorzystujemy również Dane rekrutacyjne, aby pomogły nam w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów. Na przykład:

 • Jeśli wyrazili Państwo zainteresowanie konkretną dziedziną za pośrednictwem jednego z naszych formularzy online lub przekazali Państwo dane rekruterowi podczas konferencji lub wydarzenia rekrutacyjnego, wykorzystamy podane przez Państwa dane kontaktowe (za Państwa zgodą, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo), aby udostępniać istotne wiadomości lub nowe posty na blogu oraz poinformować Państwa, między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowej lub mediów społecznościowych,  gdy stanowisko, którym mogą być Państwo zainteresowani, stanie się dostępne.
 • Jeśli aplikowali Państwo na konkretne stanowisko i nie zostali Państwo wybrani, ale uważamy, że możecie Państwo nadawać się na inne stanowisko, zatrzymamy Państwa dane (za Państwa zgodą) i być może skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o innych stanowiskach.

Nie „sprzedajemy” Państwa danych osobowych w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe świadczenie ani nie „udostępniamy” Państwa danych osobowych na potrzeby reklamy ukierunkowanej, gdy dane te są zbierane od Państwa w charakterze „kandydatów ubiegających się o pracę”. Jednakże w toku Państwa wizyty na naszych stronach internetowych ujawniamy Państwa dane osobowe partnerom w dziedzinie mediów społecznościowych, reklamy i analizy w celu poprawy wydajności, analizy i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Działania te nie są objęte niniejszą Polityką prywatności dla Kandydatów; aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z Polityką prywatności NVIDIA. Nie posiadamy faktycznej wiedzy na temat „sprzedawania” lub „udostępniania” jakichkolwiek danych osobowych osób poniżej szesnastego (16) roku życia.

Badania i rozwój. Wykorzystujemy dane rekrutacyjne do opracowywania i ulepszania technologii HR, które pomagają nam identyfikować i dopasowywać potencjalnych kandydatów do konkretnych stanowisk. Możemy usunąć dane osobowe z Państwa CV i wykorzystać je do opracowywania lub ulepszania tych technologii. Wszystkie decyzje dotyczące rekrutacji i zatrudnienia są ostatecznie podejmowane przez naszych rekruterów i kierowników prowadzących rekrutację.

Przekazywanie i przechowywanie danych. NVIDIA ma siedzibę w Kalifornii i w większości przypadków musimy bezpiecznie przekazywać i przechowywać Państwa dane w Stanach Zjednoczonych. Aby spełnić wymogi ochrony danych, przystąpiliśmy do Ram Ochrony Danych UE–USA i Szwajcaria–USA („DPF”), których przestrzeganie jest nadzorowane przez Federalną Komisję Handlu USA. Oznacza to, że przestrzegamy Zasad Ram Ochrony Danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej w oparciu o DPF, w tym rozszerzenie DPF UE–USA obejmujące Wielką Brytanię. Ponadto wszystkie dane osobowe przekazywane do USA podlegają standardowym klauzulom umownym UE, które gwarantują prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych.

Podlegamy prawu Stanów Zjednoczonych i możemy zostać zobowiązani do udostępnienia danych amerykańskim organom ścigania. W przypadku pytań lub skarg powinni Państwo najpierw skontaktować się z nami pod adresem privacy@nvidia.com. NVIDIA zobowiązała się ponadto do kierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności w ramach DPF do niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów, Data Privacy Framework Services, obsługiwanego przez BBB National Programs. Jeśli nie otrzymają Państwo terminowego potwierdzenia złożenia skargi lub jeśli Państwa skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, prosimy odwiedzić tę stronę. Usługa ta jest świadczona bezpłatnie. Jeśli Państwa skarga dotycząca DPF nie może zostać rozwiązana za pośrednictwem powyższych kanałów, pod pewnymi warunkami mogą Państwo odwołać się do wiążącego arbitrażu w odniesieniu do niektórych roszczeń ubocznych, które nie zostały rozwiązane za pomocą innych mechanizmów odwoławczych. W przypadku sprzeczności między warunkami niniejszej Informacji o ochronie prywatności dla Kandydatów a Zasadami DPF, obowiązują Zasady DPF.  Aby dowiedzieć się więcej o programie DPR i zapoznać się z naszym certyfikatem, proszę odwiedzić stronę https://www.dataprivacyframework.gov/.   

Przechowywanie danych. Przechowujemy Dane rekrutacyjne tak długo, jak pozostaną Państwo z nami w kontakcie w związku z ubieganiem się o pracę lub wyrażeniem zainteresowania możliwościami kariery. Jeśli przestaną się Państwo z nami kontaktować, przechowamy Państwa Dane rekrutacyjne na okres nie dłuższy niż pięć lat, chyba że lokalne prawo określi krótszy okres przechowywania.

Dane wrażliwe

Następujące elementy danych osobowych, które gromadzimy, mogą zostać sklasyfikowane jako „wrażliwe” na mocy niektórych przepisów o ochronie prywatności („dane wrażliwe”): Dane dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego.

Używamy tych danych wrażliwych do celów określonych w sekcji Jak wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy dane rekrutacyjne powyżej.

Nie sprzedajemy danych wrażliwych i nie przetwarzamy ani w inny sposób nie udostępniamy danych wrażliwych w celu reklamy ukierunkowanej. Jednakże, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń prawnych i wyjątków, mogą Państwo być w stanie ograniczyć przetwarzanie przez nas danych wrażliwych (jak opisano w sekcji Państwa prawa i sposób ich egzekwowania poniżej).

Państwa prawa i sposób ich egzekwowania

W zależności od Państwa jurysdykcji mogą Państwu przysługiwać następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, kontaktując się z naszym Zespołem ds. prywatności danych pod adresem privacy@nvidia.com.

 • Prawo dostępu. Mają Państwo prawo dostępu i wglądu do swoich danych osobowych.
 • Prawo do pobrania Państwa danych. Mają Państwo prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe.
 • Prawo do ograniczenia wykorzystania. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy zaprzestali wykorzystywania Państwa danych osobowych w jakimkolwiek celu.
 • Prawo do sprostowania. Mają Państwo prawo zażądać poprawienia wszelkich nieścisłości w Państwa danych osobowych, biorąc pod uwagę charakter danych osobowych i cele przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia wykorzystania i ujawniania wrażliwych danych osobowych. Mają Państwo prawo nakazać nam ograniczenie wykorzystywania Państwa wrażliwych danych osobowych wyłącznie do określonych celów, w tym do świadczenia usług, których świadczenia można zasadnie oczekiwać.
 • Prawo do złożenia skargi. Jeśli uważają Państwo, że popełniliśmy błąd, mają Państwo prawo złożyć skargę do nas lub do organu ochrony danych w Państwa lokalizacji.

Mają Państwo również prawo, aby nie być celem działań odwetowych lub dyskryminujących w związku z wnioskiem o skorzystanie z powyższych praw. Proszę jednak pamiętać, że jeśli skorzystanie z tych praw ograniczy naszą zdolność do przetwarzania danych osobowych, możemy nie być już w stanie współpracować z Państwem w ten sam sposób.

Przed przetworzeniem Państwa wniosku będziemy musieli zweryfikować Państwa tożsamość. Aby zweryfikować Państwa tożsamość, możemy czasami zażądać dodatkowych danych osobowych, biorąc pod uwagę nasze relacje z Państwem i wrażliwość Państwa żądania.  W pewnych okolicznościach możemy odrzucić wniosek o ochronę prywatności, w szczególności, jeżeli nie możemy zweryfikować Państwa tożsamości.

Upoważnieni przedstawiciele

W pewnych okolicznościach mogą Państwo korzystać z usług upoważnionego przedstawiciela, który złoży wnioski w Państwa imieniu za pośrednictwem metod określonych powyżej, jeżeli możemy zweryfikować uprawnienia upoważnionego przedstawiciela do działania w Państwa imieniu. Aby zweryfikować uprawnienia upoważnionego przedstawiciela, zazwyczaj wymagamy dowodu w postaci (i) ważnego pełnomocnictwa lub (ii) podpisanego pisma zawierającego Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, imię i nazwisko / nazwę oraz dane kontaktowe upoważnionego przedstawiciela, a także oświadczenie o upoważnieniu do złożenia wniosku. W zależności od dostarczonych dowodów, być może będziemy musieli skontaktować się z Państwem w celu potwierdzenia, że upoważniony przedstawiciel ma pozwolenie na działanie w Państwa imieniu oraz w celu zweryfikowania Państwa tożsamości w związku z wnioskiem.

Kontakt z naszym zespołem ds. ochrony danych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do naszego Zespołu ds. prywatności danych pod adresem privacy@nvidia.com.

Można napisać do nas na adres:

ATTN: Data Privacy Officer
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051.

Aktualizacje niniejszej polityki zostaną opublikowane pod adresem https://www.nvidia.com/pl-pl/about-nvidia/careers/applicant-privacy-policy/. Istotne aktualizacje będą Państwu przekazywane bezpośrednio.