Widżet sterownika NVIDIA

Czy chcesz zaoferować odwiedzającym Twoją stronę sposób, za pomocą którego automatycznie wyszukają najnowsze sterowniki NVIDIA. Jednym szybkim „kopiuj wklej” można utworzyć link do widżetu sterowników graficznych NVIDIA. Przed kontynuacją przeczytaj i zaakceptuj następujące warunki udzielenia licencji.WAŻNE - PRZED KOPIOWANIEM I UŻYWANIEM KODU WIDŻETA UDOSTĘPNIONEGO NA TEJ STRONIE (WIDGET) NALEŻY PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI I WYRAZIĆ na nie ZGODĘ, PRZEZ KLIKNIĘCIE NA PONIŻSZY PRZYCISK – „zGADZAM SIĘ”. JEŻELI NIE PRZECZYTASZ I NIE WYRAZISZ ZGODY NA TE WArunki, nie możesz kopiować, dystrybuować, ani używać widżeta. klikając na „zgadzam się” przechodząc do użytowania, kopiowania i dystrybucji widżeta zgadzaSz się na następujące warunki.

Zgodnie z warunkami umowy, NVIDIA Corporation (“NVIDIA”) niniejszym zapewnia niewyłączną, odwoływalną oraz niezbywalną licencję na użytkowanie, kopiowanie i dystrybucję Widżeta wyłącznie do wbudowania go w stronę internetową, do której posiadamy stosowane upoważnienie, w celu stworzenia odnośnika do mechanizmu pozwalającego na pobranie sterownika wideo NVIDIA na takiej stronie. Nie zezwala się na modyfikowanie, przystosowywanie, zmianę, tłumaczenie oraz tworzenie pochodnych produktów opartych na tym Widżecie, oraz na użytkowanie, kopiowanie czy dystrybucję Widżeta w jakimkolwiek innym celu.

Widżet może zawierać odnośnik lub odsyłacz do treści stworzonych przez NVIDIA, które zawierają zastrzeżony znak handlowy lub znak usługowy, jednakże nie oznacza to, iż NVIDIA oferuję licencję na taki znak handlowy lub usługowy. Widżeta używać można wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Ponadto poprzez wyrażenie zgody na warunki umowy jakiekolwiek zobowiązania, straty, szkody, koszty i wydatki wynikłe lub związane z używaniem, kopiowaniem czy dystrybucją Widżeta obciążają użytkownika.

W każdej chwili bez podania przyczyny, NVIDIA rości sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy poprzez poinformowanie użytkownika, który w konsekwencji wyraża zgodę na bezzwłoczne usunięcie Widżeta ze swojej strony internetowej i zaprzestanie jego dalszego użytkowania, kopiowania i dystrybucji.

WIDŻET JEST DOSTARCZONY UŻYTKOWNIKOWI W FORMIE GOTOWEGO PRODUKTU NIEWYMAGAJĄCEGO DALSZYCH OPERACJI, BEZ GWARANCJI. NVIDIA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŻONYCH, DOROZUMIANYCH ORAZ USTAWOWYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z WIDŻETEM, WŁĄCZAJĄC W TO JAKIEKOLWIEK GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU CZY TYTUŁU.

Poza wyżej przytoczonymi ograniczeniami, NVIDIA nie zapewnia bezusterkowego czy nieprzerwanego działania Widżeta, zawartych odnośników czy oprogramowania, serwerów czy sterowników, do których bezpośrednio lub pośrednio odnosi się Widżet, użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność.

W ŻADEN SPOSÓB NVIDIA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE CZY SPECJALNE, A TAKŻE ZA STRACONE DANE I UTRACONE ZYSKI POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WIDŻETA, NAWET W PRZYPADKU, GDY NVIDIA ZOSTAŁA OSTRZEŻONA PRZED MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

NVIDIA zachowuje prawo własności Widżeta oraz wszelkie z nim związane prawa własności intelektualnej. Warunki te nie gwarantują żadnej dorozumianej licencji, a wszelkie niewyrażone prawa są zastrzeżone. Warunki tej umowy będą rozstrzygane przez prawo Stanu Kalifornia, bez uznawania żadnych sporów prawnych opartych na prawie innych stanów. Warunki te nie mogą być przypisane osobom trzecim bez pisemnej zgody NVIDIA, a każde przypisanie z pogwałceniem uprzednich warunków pozostanie bez mocy prawnej. Warunki te stanowią treść umowy pomiędzy stronami, która dotyczy niniejszego przedmiotu oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub zawierane równocześnie umowy, porozumienia czy uzgodnienia ustne lub pisemne.