Informasjon om helse og sikkerhet

 

Viktig sikkerhetsinformasjon

NVIDIA-produktene er utviklet for å fungere trygt når de installeres og brukes i henhold til produktinstruksene og generelle sikkerhetsrutiner. Retningslinjene i dette dokumentet beskriver potensielle risikoer som er forbundet med bruken av utstyret og gir viktige sikkerhetsrutiner som er utarbeidet for å redusere slik risiko. Ved å følge informasjonen i dette dokumentet nøye kan du beskytte deg selv mot farer og skape et sikrere miljø.

Dette produktet er utviklet og testet for å oppfylle kravene i IEC-60950-1, "Standard for Safety of Information Technology Equipment". Dette omfatter også nasjonale implementeringer av IEC-60950-1-baserte sikkerhetsstandarder forskjellige steder i verden – f.eks. UL-60950-1. Disse standardene reduserer risikoen for personskader fra følgende farer:

 • Elektrisk støt: Farlige spenningsnivåer i produktets komponenter
 • Brann: Overbelastning, temperatur, materialets antennelsesevne
 • Mekanisk: Skarpe kanter, bevegelige deler, ustabilitet
 • Energi: Kurser med høye energinivåer (240 voltampere) eller potensial for brannfare
 • Varme: Tilgjengelige produktkomponenter med høye temperaturer
 • Kjemisk: Kjemisk damp og gasser
 • Stråling: Støy, ionisering, laser, ultralydbølger

Ta vare på og følg alle instrukser om produktsikkerhet og betjening. Les og bruk dokumentasjonen som følger med utstyret. Merk deg alle advarsler på produktet og i bruksanvisningen.

 
MERK: Les all sikkerhetsinformasjon nedenfor og bruksanvisningen før du bruker SHIELD, for å unngå skader.
 
 

ADVARSEL: MANGLENDE OVERHOLDELSE AV DISSE SIKKERHETSINSTRUKSENE KAN FØRE TIL BRANN, ELEKTRISK STØT OG ANDRE FORMER FOR SKADE PÅ PERSONER OG GJENSTANDER.

 

ELEKTRISK UTSTYR KAN VÆRE FARLIG HVIS DET BRUKES PÅ FEIL MÅTE. BRUK AV DETTE PRODUKTET OG LIKNENDE PRODUKTER MÅ ALLTID SKJE UNDER TILSYN AV EN VOKSEN. IKKE LA BARN FÅ TILGANG TIL INNSIDEN AV NOE ELEKTRISK UTSTYR, OG IKKE LA DEM HÅNDTERE KABLER.

Følg sikkerhetsmerkingen som følger med utstyret for å redusere faren for kroppskade, elektrisk støt, brann og skade på utstyret.

 

Symboler på utstyret

Dette symbolet, sammen med hvilke som helst av de følgende symbolene, indikerer at det foreligger en potensiell fare. Brukeren og andre personer kan bli skadet hvis man ikke følger disse advarslene. Se i dokumentasjonen for flere detaljer.

 

Dette symbolet indikerer at det forekommer farlige strømkretser eller er fare for elektrisk støt. Overlat alt servicearbeid til kvalifiserte teknikere eller elektrikere.

 

ADVARSEL: For å unngå personskader som følge av elektriske støt bør man ikke åpne dette dekselet. Vedlikehold, oppgraderinger og service må bare utføres av kvalifisert personell.

 

Dette symbolet indikerer at det er fare for elektrisk støt. Området inneholder ingen deler det kan utføres service på av brukeren eller på stedet. Må ikke åpnes under noen omstendigheter.

 
 

Generelle forholdsregler

Følg disse forholdsreglene for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade eller skade på utstyret:

 • Følg alle advarsler og instrukser som er angitt på selve utstyret.
 • Enheten må ikke bøyes, mistes, knuses, punkteres eller brennes, og man må ikke stikke gjenstander inn i åpningene på den.
 • Ikke koble til eller fra noen kabler eller utfør vedlikehold på eller rekonfigurer dette produktet under en elektrisk storm.
 • Ikke bruk SHIELD TV i regnvær eller i nærheten av en oppvaskkum eller andre våte steder. Pass på at det ikke søles mat eller væske på enheten. Hvis SHIELD-enheten likevel skulle bli våt, må du trekke ut alle kabler og slå den av før du rengjør den. Så må du la den tørke grundig før du vurderer å slå den på igjen.
 • Ikke la SHIELD TV eksponeres for gasser som ikke forekommer naturlig i atmosfæren. Det kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal eller blir skadet.
 • Du må aldri slå på noe utstyr når det foreligger tegn på brannskade, vannskade eller strukturelle skader.
 • Plasser produktet unna radiatorer, varmerister, ovner, forsterker og andre apparater som produserer varme.
 • Tving aldri en plugg (støpsel, konnektor) inn i en port med makt. Se om det er noen hindringer i eller rundt porten. Dersom det ikke er lett å sette pluggen inn i porten, er det sannsynligvis fordi de ikke passer sammen. Pass på at pluggen passer inn i porten, og at du holder pluggen korrekt i forhold til porten.
 • Strømadapteren må brukes i et ventilert område.
 • Når du bruker NVIDIA SHIELD TV er det normalt at systemet og/eller strømadapteren blir varm.
 • Ikke bruk verktøy som er ledende, og som dermed kan overføre spenninger fra strømførende deler.
 • Ikke gjør mekaniske eller elektriske modifikasjoner av utstyret.
 • Prøv aldri å koble til SHIELD TV igjen på egen hånd. Enheten inneholder ingen deler som brukeren kan utføre service på selv. Ikke prøv å åpne, demontere eller ta ut batteriet. Da kan du få elektrisk støt.
 • Bruk SHIELD TV på et sted der temperaturen alltid ligger mellom 5 og 30 °C.
 • Oppbevar SHIELD TV på et sted der temperaturen alltid ligger mellom 0 og 35 °C, og der den relative fuktigheten er maksimalt 70 %. Når du flytter enheten fra et miljø med lav temperatur, må du la den komme opp i romtemperatur før du slår den på.
 • Dette produktet må bare brukes sammen med godkjent utstyr og/eller tilbehør.
 • Dersom produktet blir skadet under service, må det kobles fra strømkilden. Videre service og reparasjoner må utføres av en NVIDIA-autorisert tjenesteleverandør.
 

Proposition 65 – ADVARSEL: Dette produktet inneholder kjemikalier som den amerikanske delstaten California er kjent med kan forårsake kreft og fødselsdefekter eller annen skade på reproduksjonsevnen. (Lovene i California krever at denne advarselen vises frem for kunder i California.)

 

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.

 

I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.

Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.

Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.

Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.

En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

 

II. - Avertissement sur l'épilepsie.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes: succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie.

Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.

Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

 

Nominell effekt:

19 V DC, 2.1 A